Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”På Alerten – samhandling om kompetanse”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”På Alerten – samhandling om kompetanse”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”På Alerten – samhandling om kompetanse”
- tilpassing og utprøving av kompetansekonseptet “ALERT” til kommunehelsetjenesten i Østfold Forslag til tidsplan: Presentasjon 2 min ALERT og case? (bilde 4-11) 5 min ak På ALERTen (12 ) 12 min elisabeth

2 Innhold Hva er ALERT? «På Alerten i kommunehelsetjenesten» – pilot prosjekt Videre planer

3 ALERT A - Acute L - Lifethreatening E - Events R - Recognition and
T - Treatment ALERT skal forberede helsepersonell til å forutse, gjenkjenne og forebygge kritisk sykdom på et tidlig stadium. Kurset består av en teoridel og en praktisk del med case-trening. All undervisning og observasjonsteknikk som formidles i kurset følger en ABCDE-algoritme (A= Airway, B= Breathing, C=Circulation, D= Disability, E= Exposure). Kursdeltakerne øves opp i å benytte en systematisk observasjonsmetodikk – MEWS (Modyfied Early Warning Score), for å avdekke endringer i vitale målinger (BT/p, resp, tp, bevissthet) som kan predikere forverring av helsetilstand på et tidlig tidspunkt. Kursdeltakerne lærer også å rapportere/kommunisere etter en systematisk modell – ISBAR – for å sikre relevant og nødvendig informasjon videre til for eksempel legevakt, vakthavende sykepleier og lignende.

4 ALERT - historikk Utarbeidet ved Portsmouth Hospital i England i 1999 av intensivleger- ut fra deres erfaringer om årsaker til unødvendige dødsfall i sykehus. Sykehuset Østfold (2007) Akershus universitetssykehus HF (2008) Sykehuset Asker og Bærum HF (2009)

5 ALERT- konseptet Kurs 7-8 timer
Standardisert kursinnhold ABCDE –teori og praktiske øvelser Egen lærebok Verktøy for vurdering av pasienten (MEWS) og for kommunikasjon (ISBAR) Opplæring av instruktører til å gjennomføre kursene

6 Modified Early Warning Score (MEWS)

7 ISBAR I- Identifikasjon
S- Situasjon jeg ringer fordi… jeg har målt disse resultatene B- Bakgrunn diagnoser – kort referat av sykehistorien til nå…. A- Analyse Jeg er bekymret , pasienten er forverret… pasienten er ustabil…. , jeg tror problemet er…. R- Råd Hva mener du jeg skal gjøre..hva skal jeg observere? Når vil du at jeg skal ta kontakt igjen?

8 Gevinster ved ALERT Tidlig identifisering av risikopasienter
Pasientsikkerhet Økt generalistkompetanse Riktig behandlingsnivå Felles verktøy for ”stammespråk” i sykehus (og kommuner) via MEWS og ISBAR og ABCDE systematikken

9 ”Train-the trainer” Har endret/tilført ALERT instruktører i SØ også
Nivå 1 Sykehuset Østfold utdanner Alert –instruktører i Østfold Nivå 2 Alert-instruktører i kommunen Ansatte Nivå 3 Nivå 2 Alert-instruktører i sykehuset Nivå 3 Ansatte Har endret/tilført ALERT instruktører i SØ også

10 På ALERTen - i kommunehelsetjenesten
Mange kommuner som gjennomfører kompetanseheving av sine ansatte både helsehus og øhj. senger. Alert – er et eksempel Tusen takk til ADMS for økonomisk støtte til gjennomføring av prosjektet. Før dette hadde vi søkt om midler fra Helsedialog med avslag.

11 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
Hovedmål Pådrivere for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i Østfold Pådriverrolle for kunnskap og kvalitet i sykehjem i hele fylket Fredrikstad kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem i Østfold. Glemmen sykehjem Forankret i Omsorgsplan 2015 og tildeles midler over statsbudsjettet årlig etter søknad Rapporterer til Helsedirektoratet årlig. Eidsberg kommune er vertskap for utviklingssenter for hjemmetjenester

12 ”På alerten” – et 2 årig prosjekt
Pilotprosjekt 1. år (2012/2013) med utvikling og tilpasning av innhold i Alert-konseptet til kommunehelsetjenesten. Spredningsprosjekt 2. år (2013/1014) med opplæring av Alert-instruktører og etablering av Alertnettverk med instruktører. Et 2 årig prosjekt – planen er et 2årig prosjekt , Vi har fått midler til første år med midler fra ADMS – til pilotprosjektet Utgangspunktet bredde – på tvers av virksomhetene i kommunen - med føringer å inkludere Øhj. sengene. 1. År pilotprosjekt – oversiktlig da innholdet skulle tilpasses før spredning 2. År spredning til alle kommuner Etablering av Nettverk- oppfølging av alertinstruktører Vi samarbeider med tilsvarende prosjekt i Akershus – med helseforetakene og utviklingssentrene i Akershus. I tillegg har vi et samarbeidsprosjekt med Høgskolen, de har gjennomført intervjuer med ansatte, utvikler case til bruk i Alert-kursene og evaluering. I tillegg er studenter fra videreutdanningen i Akuttgeriatri inne for å gjennomføre intervjuer med ansatte. På alerten 3. april 2013

13 Sykehjem – sykehjemslege
Helsehus Sykehus Sykehjem – sykehjemslege Kommunehelsetjenesten – er sammensatt Mange nivåer Pasienter, brukere, beboere med sammensatte behov Kommunikasjon og snakke samme språk. Dårligere pasienter i alle ledd. Økt generalistkompetanse. Rammefaktorer På våre sykehus er det en lege for 1,3 pasienter, i sykehjem ett legeårsverk for 130 pasienter (2). Er pasientene i sykehjem 100 ganger friskere enn pasientene på sykehus? Hva med Sykepleiere, hjelpepleiere, ufaglærte Deltakere i pilotprosjektet Ambulerende team - Sykehuset Østfold HF Legevakt Fredrikstad og Hvaler USK og Øhj avdelingen (Borge sykehjem/Helsehus) Hjemmesykepleien Sykehjem korttids/langtidsavdeling Sarpsborg kommune Utstyr tilgjengelig Hvilke tiltak kan vi iverksette? Hvordan kommunisere om en syk pasient? Hvordan fange opp tidlig? Avklare behandlingsnivå - behandlingsplan Hjemmesykepleie Fastlege Bolig Legevakt

14 Hensikt og mål Pasientene/brukere/beboere
er i trygge hender uavhengig av behandlingsnivå Ansatte økt generalistkompetanse opplever trygghet Sykehuset Østfold og kommunene Snakke samme språk Kvalitetssikrer samhandling på tvers av nivåer SØ HF bidrar til kompetanseoverføring Pasientene er i trygge hender uavhengig av behandlingsnivå økt generalistkompetanse – uavhengig av diagnose Opplever trygghet og kvalitetssikrer samhandling på tvers av nivåer både ved kommunikasjon og dokumentasjon Bidrar til at kompetansen styrkes der pasienten mottar sin behandling - kompetanseoverføring På alerten 3. april 2013

15 Tiltak i pilotprosjektet
Utvikling og tilpasning av et eksisterende sykehus-Alert til et kommune-Alert. Bygge opp et instruktørkorps som blir ansvarlige for gjennomføring av kursene lokalt. Gjennomføre kurs for ansatte Ambulerende team (SØ HF) deltar på alle kursene Alert-ansvarlige ved Sykehuset Østfold, Bærum sykehus og Ahus – Nytt opplegg for instruktørkurs – første instruktørkurs i Norge utarbeidelse av nye case og lagt til tema + pedagogisk innhold. 2 dagers instruktørkurs (3. og 4. januar) Forberedelsesmøter med alertinstruktørene – kursansvarlige – før og etter hvert kurs for justering og tilpasning av innholdet Hva er viktig i kommunehelsetjenesten, hvilke problemstillinger møter dere? (casebank under utarbeidelse til bruk i Alert-kurs og i sykepleierutdannelsen – samarbeidsprosjekt med Høgskolen) Når skal lege kontaktes? Hvilke tiltak kan de ansatte i kommunen gjøre? Utstyr og rammefaktorer, ressurser, lege tilgjengelig På alerten 3. april 2013

16 Deltakere Tilpasning av innhold i kurset Virksomheter Instruk-tører
Ansatte på kurs Ambulerende team SØ HF 1 (2) Legevakt Fredrikstad og Hvaler 2 16 Hjemmesykepleien (1 distrikt-3 soner) 26 Sykehjem (langtids/kortidsavd) Glemmen USK og Øhj avdelingen (Helsehus) Borge 24 Høgskolen i Østfold (sykepleie) Sarpsborg kommune (hjemmesykepleie + korttidsavd) 3 21 2 leger i Fredrikstad (kommuneoverlege og 1 sykehjemslege) 1 lege Sarpsborg Totalt 18 103 8 Alert-kurs er gjennomført Ambulerende team har deltatt på alle kurs 5 Alertkurs i Fredrikstad 3 kurs i Sarpsborg Alertinstruktørene en nøkkelrolle i tilpasning til kommunen Organisert med styringsgruppe, prosjektgruppe og referansepersoner Per Grunde Weydahl er leder av styringsgruppa Deltakere i prosjektgruppa og deltakere i prosjektet Bredde i pilotprosjektet Viktig å fange opp bredden – pasientforløp – og kommunikasjon på tvers av nivåer og virksomheter På alerten 3. april 2013

17 Tiltak i pilotprosjektet forts.
Implementere verktøyene MEWS og ISBAR Revitalisere eksisterende samhandlingsrutiner Bruk av observasjonsskjema ved akutt sykdom!! Utarbeide prosedyrer Evaluering Implementering av verktøyene MEWS og ISBAR Bruk av observasjonsskjema Dokumentasjon Involvering av leger Beslutningsprosesser – behandlingsplan ….. Evaluering På alerten 3. april 2013

18 Evaluering Kursevaluering
Journalgransking før og etter innføring av MEWS Bruk av observasjonsskjema Intervjuer av ansatte og fokusgruppeintervju Alert-instruktører Spørreundersøkelse På alerten 3. april 2013

19 «Det mest nyttige kurset jeg har vært på på lenge» (Avd. Sykepleier)
”Nyttig verktøy som vil gjøre kommunikasjon mellom sykepleier og lege mer effektiv” (lege) «Systematisering av undersøkelser fører til mindre risiko for å overse ting» (lege) «Veldig viktig å gjøre systematiske observasjoner før du ringer til lege» (sykepleier) «Lærerikt- ønsker kurs nr. 2» På alerten 3. april 2013

20 Videre planer - spredning
Alert-kontakter ved alle Øhj. senger i hele Østfold Mossedistriktet Indre Østfold Sarpsborg Halden Fredrikstad Dato 16. og 19. april i Askim? På alerten 3. april 2013

21 Kommune-ALERT Sykehuset Østfold utdanner Alert -instruktører
Alert-instruktører i kommunen Ansatte Alert-instruktører i kommunen

22 Spredning Tilbud til alle kommuner i Østfold fra høsten (forutsetter fortsatt prosjektmidler) Ansattes observasjoner og vurderinger av pasientenes tilstand og hvordan kommunisere at pasienten er syk er avgjørende for å lykkes med samhandlingsreformen På alerten 3. april 2013

23 Nasjonal hjemmeside www.utviklingssenter.no ”På Alerten”
”Klinisk blikk og handlingskompetanse” På alerten 3. april 2013

24 Kilder ISBAR – www.melde.no www.alert-course.com
Helsebiblioteket

25 Hva gjør du? Du har kveldsvakt på sykehjemmet.
Du har observert at en av beboerne - en mann på 82 år – blir dårlig. Du har gjort en ABCDE vurdering og tatt en MEWS score. (=4) Han klager på smerter i magen eller er det brystet? Han er litt usikker og har litt vansker med å uttrykke seg og sier han tror han er på sykehus. Han har bodd på sykehjemmet noen uker. Han ble operert for hoftebrudd (lårhalsbrudd) for 3 dager siden. Han har fra tidligere atrieflimmer, hypertensjon og har hatt hjerneslag. De siste to ukene har han ligget mye og har hatt nedsatt matlyst. Han har tidligere uttrykt at han er lei av livet. Resp frekvens: 27 (=2) Puls: 120 (= 2) O2-metning: 79% Frie, men er surklete Respirasjons-frekvens: 27 Rytme: Regelmessig Dybde: Overflatisk Symmetri: Lik Kappilær fyllningsgrad: 4 Perifer temperatur og farge: Perifer cyanose, klam Perifer puls og rytme: 120, noe regelmessig BT: 163/98 Diurese: Ja Våken, klar og orientert Blodsukker: 5,2 Pupiller: Normale Temperatur: 37,0 Myk blære Ingen tegn til brudd Ingen tegn til hudinfeksjon

26 Hva gjør du? Du har kontaktet legevaktslegen og han skal komme til sykehjemmet. Det viser seg at mannen mest sannsynlig har et hjerteinfarkt. Du er den eneste sykepleieren på vakt og har ansvaret på avdelingen. Pårørende forventer at lege/sykepleier sender mannen i full fart til sykehuset. Hva gjør du? En kjent problemstilling? Et dilemma – ulike handlingsalternativer En lege – fra legevakta - som ikke kjenner pasienten blir tilkalt Er det diskutert eller avklart - hva som skal skje om pasienten blir dårligere Avklaring av behandlingsnivå Hvilken rolle har helsepersonell Pasientens ønsker Pårørendes rolle

27 Modified Early Warning Score (MEWS)
På alerten 3. april 2013

28 Observasjonsskjema På alerten 3. april 2013


Laste ned ppt "”På Alerten – samhandling om kompetanse”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google