Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IA Avtalen – tillitsvalgtsopplæring for Akademikernes medlemsforeninger Akademikerne 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IA Avtalen – tillitsvalgtsopplæring for Akademikernes medlemsforeninger Akademikerne 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 IA Avtalen – tillitsvalgtsopplæring for Akademikernes medlemsforeninger Akademikerne 2011

2 IA avtalen - bakgrunn • Om avtalen • IA-avtalen er et virkemiddel for å få til et mer inkluderende arbeidsliv og forebygge overgangen fra arbeid til trygd. • Gjennom avtalen er det satt fokus på å redusere sykefraværet og uførepensjoneringen, øke avgangsalderen i arbeidslivet og sikre rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne og andre utsatte grupper i arbeidslivet. • Den nye IA-avtalen gjelder fra 1. mars 2010 til 31. desember 2013. Avtalen omfatter endringer i lover og regelverk. Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven ble iverksatt 1 juli 2011. • Parter i avtalen • Avtalen ble inngått mellom regjeringen ved arbeids- og inkluderingsministeren og arbeidsgiverorganisasjonene ved NHO, HSH, KS, NAVO og staten som arbeidsgiver v/fornyingsministeren, og arbeidstakerorganisasjonene ved LO, Unio, YS og Akademikerne

3 ”IA-avtalen” – noen av de viktigste dokumentene  Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) -fremforhandlet mellom partene i arbeidslivet og myndighetene 24. 2 2010 -gyldig 1. mars 2010 – 31. desember 2013  Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen  Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv –Inngåelse av samarbeidsavtale lokalt inngås mellom partene i arbeidslivet og NAV –Implementeringsmåte vil være avhengig av lokale strategier –Forpliktende, men ikke tariffavtale  Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

4 Målene i IA-avtalen  Overordnet mål: Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær og bedre arbeidsmiljøet samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet  Avtalens tre delmål: 1. Reduksjon i sykefraværet med 20 % i forhold til nivået i andre kvartal 2001 (målsetning 5,6 %) 2. Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne 3. Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med minst seks måneder

5 Arbeidsplassen er arenaen i IA-arbeidet  Løsningene skapes på arbeidsplassen  Arbeidsgiver skal sørge for at linjeledelse, arbeidsledere, tillitsvalgte og verneombud har den kompetanse som er nødvendig for å utføre arbeidet. Det må være bred medvirkning fra de ansatte med partsrepresentasjon i de utvalg virksomheten har i forbindelse med dette arbeidet  Partene på virksomhetsnivå skal ha minst to møter i året som kun omhandler IA-arbeidet i virksomheten. Dette er likevel ikke til hinder for at IA står på dagsorden i flere sammenhenger  Større vekt på arbeidsmiljø og nærværsfremmende arbeid, forebygging og tilrettelegging  HMS-opplæring for ledere, verneombudet og tillitsvalgte  Arbeidsgiver skal tilrettelegge, jf. AML § 1-1 c) og § 4-6  Tillitsvalgte skal ta en aktiv rolle i arbeidet  Arbeidstaker har ansvar for å medvirke, jf. AML § 2-3 (1)

6 Arbeidsmiljøloven og IA Arbeidsmiljøloven en vernelov – og en minstestandard Lovens formål (§ 1-1) -Helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon -Full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger -Trygge ansettelsesvilkår og likebehandling -Legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet for den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon -Bidra til egenansvar for arbeidsmiljø i virksomheten (Arbeidsgiver, arbeidstaker og partene) -Bidra til et inkluderende arbeidsliv Arbeidsgivers og arbeidstakers rolle AML §§ 2-1 og 2-3

7 Arbeidsmiljøloven og IA  AML §4-6,  Flere skal få gradert sykmelding ved sykdom  Samarbeid mellom berørte myndigheter for å utarbeide forslag til faglig støtte/veiledning for sykmeldingsarbeidet knyttet til ulike diagnoser/tilstander  System for regelmessige tilbakemeldinger til sykmelder om egen sykmeldingspraksis, sammenlignet med andre  Tidligere oppfølging – ny tidsakse for oppfølgingsplaner og dialogmøter  Man trenger ikke vente 26 uker før dialogmøte 2 avholdes  Nye sanksjonsregler for brudd på regelverket

8 Hvorfor IA-avtale - akademikerperspektiv Utdanningsgruppene/utdanningsintensive bransjer har trolig lavere sykefravær enn arbeidslivet for øvrig. Likevel gode grunner til å ha fokus på IA-arbeid:  Samfunnsansvar -arbeidslivets største utfordring  Arbeidsmiljø og kunnskapsledelse  Freder sykelønnsordningen

9  Innholdet i den lokale IA- avtalen/samarbeidsavtalen  Parter  Delmålene  Arbeidsgivers/arbeidstakers og tillitsvalgtes forpliktelser  Rolleavklaring tillitsvalgt – vernetjenesten  Forholdet mellom HMS og IA  Nærmere om tillitsvalgtrollen og IA  Hva bør den tillitsvalgte ha fokus på?  Utfordringer og muligheter Lokal IA-avtale og tillitsvalgtes rolle

10 HMS-IA  Viktig forutsetning for å nå IA-avtalens mål er at virksomheten har et systematisk forebyggende HMS-arbeid og at virksomhetens IA-arbeid sees i sammenheng med dette arbeidet. Dette forutsetter bl. a. en systematisk helhetlig dialog mellom tillitsvalgte og ledelsen  Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet har et vernefokus – regulert av AML og forskrifter.  Arbeidet med inkluderende arbeidsmiljø –handler om å oppnå avtalens mål –IA-arbeidet reguleres av selve IA-avtalen –De lokale samarbeidsavtalene regulerer den enkelte virksomhets IA- utøvelse  Verneombud arbeider med helse, miljø og sikkerhet som har et vernefokus – regulert av AML og forskrifter.  Tillitsvalgte skal ivareta ansattes lønns- og arbeidsvilkår – herunder IA – regulert av lov og avtaleverk og IA- avtalen

11 Hvordan gjøre dette?  Hvordan jobber din virksomhet systematisk med Inkluderende Arbeidsliv?  Hvordan blir du som tillitsvalgt involvert i IA-arbeidet?  Hvordan kan du som tillitsvalgt jobbe med de ulike delmålene?  Forebygging vs brannslukking  Kunnskapsledelse og åpenhet  Arbeidsgivers styringsrett og styringsplikt

12

13  Jobbtilfredshet og trivsel  Engasjement, skap entusiasme  Ressurser - fleksibilitet  Arbeidsfaktorer, forhold utenfor jobben  Kompetanseutvikling for alle  Tydelige roller  Krav, kvalitative og kvantitative  Samlet livssituasjon (jobben som lyspunkt god åpen kultur)  Motivasjon  Variasjon, identitet, betydning  Tilbakemeldinger (på godt og vondt)  Klare forventninger til jobben Kunnskapsledelse og godt arbeidsmiljø – noen stikkord

14 Tillitsvalgtes rolle  Involvere og initiere –Involver deg i IA arbeidet lokalt –Ta initiativ til å utvikle IA arbeidet slik virksomheten har behov for  Kjenn din rolle –Kjenn lover, regler, avtaleverk –Kjenn muligheter og tilbud i virksomheten  Vær synlig –Informer dine medlemmer/kolleger om din rolle –Vær åpen og aktiv, slik at medlemmer tar kontakt  God dialog med ledelsen –Bygg opp gode samarbeidsrelasjoner  Godt forhold til medlemmer/kolleger  Vær en brobygger –”Å være en støtte for medlemmer/kolleger og brobygger mellom ansatt og leder er noe av det viktigste du gjør”

15 SYKEFRAVÆR -Hvor mye av sykefraværet har med sykdom å gjøre? -Hvor mye av sykefraværet har med arbeidsplassen å gjøre? -Skal sykefravær håndteres på arbeidsplassen eller på legekontoret?

16 Legens rolle i IA arbeidet  Sykmelder skal: –Medisinsk ansvarlig, skal bidra med medisinskfaglig vurdering av pasientens funksjonsevne –Motivere, stimulere og gi trygghet for aktivitet på arbeidsplassen når det er det er medisinsk forsvarlig –Vurdere gradert sykmelding før full sykmelding –Vurdere om det er tungtveiende, medisinske grunner til at arbeidsrelatert aktivitet ikke er mulig –Delta på dialogmøte 1 med arbeidsgiver og arbeidstaker dersom arbeidstaker ønsker det –Uttale seg innenfor de rammene som taushetsplikten legger  Bedriftshelsetjenesten skal: –Arbeide forebyggende –Bistå ved individuell tilrettelegging og utarbeidelse av oppfølgingsplan –Delta på dialogmøte etter 7 ukers sykmelding

17


Laste ned ppt "IA Avtalen – tillitsvalgtsopplæring for Akademikernes medlemsforeninger Akademikerne 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google