Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen - status og veien videre Tillitsvalgtkonferanse 16.04.2012 v/prosjektleder Agnes Lea Tvedt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen - status og veien videre Tillitsvalgtkonferanse 16.04.2012 v/prosjektleder Agnes Lea Tvedt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen - status og veien videre Tillitsvalgtkonferanse 16.04.2012 v/prosjektleder Agnes Lea Tvedt

2 Disposisjon • Bakgrunnen for og innholdet i Samhandlingsreformen • Status • Interkommunalt samhandlingsprosjekt på Jæren

3 Hvorfor en samhandlingsreform?

4 Utfordringsbildet • Helsetjenestene er fragmenterte og pasientenes behov for koordinerte tjenester blir ikke godt nok ivaretatt. • Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom. • Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gjør at det blir flere eldre og flere med kroniske og sammensatte sykdommer hvor behovet for samhandling er stort.

5 Samhandlingsreformen – en retningsreform • Skal vise vei framover og gi helsetjenesten ny retning • Har fokus på å forebygge framfor bare å reparere • Skal satse på tidlig innsats • Vil får ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen • Skal flytte tjenester nærmere der folk bor • Vil overføre flere oppgaver til kommunene • Skal samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok • Vil gjøre det bedre for pasientene og gi dem sterkere brukermedvirkning

6 Hva betyr samhandlings- reformen for folk flest? • Det skal bli lettere å få helsehjelp lokalt • Folk skal få bistand til koordinering av behandling og oppfølging • Tilbudet i kommunene vil bli bredere • Oppfølging av personer med kroniske lidelser vil bli bedre • Det vil bli flere tilbud til dem som ønsker hjelp til å legge om levevaner som kan føre til sykdom • Folk vil også merke mer fokus på helsefremmende arbeid i nærmiljøet

7 Gjennomføring av samhandlingsreformen • Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 – 2015) • Lov om folkehelsearbeid • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

8 Ny lov om folkehelsearbeid • Kommunenes helhetlige ansvar for innbyggernes helse tydeliggjøres • Folkehelsearbeid er et ansvar for hele kommunen, ikke bare helse- og omsorgstjenesten • Loven skal bidra til bedre forankring av folkehelsearbeidet i kommunens politiske og administrative ledelse

9 Punkter i ny helse- og omsorgslov, knyttet til samhandling • Kommunalt finansieringsansvar for utskrivingsklare pasienter • Kommunal medfinansiering • Krav til øyeblikkelig hjelp-døgntilbud i kommunene • Plikt til å inngå samarbeidsavtaler mellom kommunen og regionalt helseforetak • Plikt for kommunen til å oppnevne koordinator til pasienter og brukere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

10 Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak Overordnet avtale og 12 underavtaler • I Helse Stavanger HF sitt foretaksområde samarbeider alle 18 kommunene om likelydende avtaler (ansvar og oppgaver mellom forvaltningsnivåene, rehabilitering, retningslinjer for innleggelse i sykehus, beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp, samarbeid om utskrivingsklare pasienter, gjensidig kunnskapsoverføring, forskning, utdanning, praksis og læretid, jordmortjenester, IKT-løsninger, planer for den akuttmedisinske kjeden og evt særavtaler mellom kommune(r) og helseforetak) • Det blir viktig å sette seg inn i avtalenes innhold

11 Virkemidler på individnivå • Individuell plan • Koordinator • Koordinerende enhet

12 Koordinator - individansvar • Følge opp brukeren • Sikre samordning av • tjenestetilbudet • Sikre framdrift i arbeidet med individuell plan • Være kontaktperson og ha ansvar for å følge opp innspill fra tjenestemottaker og pårørende • Samhandle med spesialisthelsetjenesten og ha kontakt med koordinator der Koordinerende enhet - systemansvar • Opprette koordinator • Overordnet ansvar for individuell plan • Opplæring og veiledning av koordinator

13 IKT og samhandling • Viktig å ta i bruk eksisterende og ny teknologi for å nå målene i samhandlingsreformen – Elektronisk kommunikasjon informasjonsutveksling (Meldingsløftet) – Smarthusteknologi (styre lys, varme, dører og vinduer eller overvåke og varsle for eksempel fall, brann eller oversvømmelse) – Roboter (praktiske oppgaver som støvsuging, personlig hygiene, robotproteser) – Kroppssensorer (kan overvåke helsetilstand og sammen med kommunikasjons- utstyr kan medisinsk behandling muliggjøres, hjerterytme, blodsukker, lungekapasitet) – Sporingssystem (GPS) • Målet er at syke og eldre skal kunne bo lengst mulig hjemme med størst mulig trygghet

14

15 Erfaringer så langt Spissformuleringer fra kommunen: • ”sykehuset skriver ut mye tidligere enn før” • ”når kommunen sier at de kan ta imot pasienten er han ikke utskrivingsklar likevel” Spissformuleringer fra sykehuset: • ”vi bruker all vår tid på å sende meldinger til kommunene” • ”kommunene tenker bare økonomi”

16 Fakta • Antall utskrivingsklare pasienter som venter i sykehus, har gått ned. • Sykehuset skal i prinsippet ikke skrive ut pasienter tidligere enn før, men kommunene skal kunne ta imot fra dag 1

17

18 Mulige konsekvenser • Pasienter som ligger i sykehus blir prioritert framfor andre innbyggere med behov for korttidsplass. • Større press på hjemmetjenestene. • Flaskehalsene forflytter seg.

19 Omdømmebygging • Viktig at spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten framsnakker hverandre. • Store og krevende omlegginger både i sykehus og kommuner og begge parter har behov solide tabbekvoter • Både i spesialisthelsetjenesten og kommuneheletjenesten jobber dyktige fagfolk som vil det beste for pasientene • Å snakke vel om hverandre er viktig for å skape tillit og trygghet for pasientene

20 Samhandlingsreformen og den enkelte helsearbeider • Større søkelys på de helhetlige pasientforløpene og tettere samhandling og samarbeid mellom helsearbeidere på tvers av nivåene • Større grad av tverrfaglig jobbing og helhetlig tenkning • Frivillige blir i større grad en aktør i samarbeidet • Ta i bruk ny teknologi i større grad • Dette må fanges opp i utdanningene • I tillegg, spesifikk kompetanseheving knyttet til bestemte tiltak og oppgaver (eks. sykepleier sentral i kommunenes øyeblikkelig hjelp tilbud)

21 Prosjekt Samhandling • Samarbeid mellom kommunene Klepp, Time, Hå og Gjesdal for å møte Samhandlingsreformens utfordringer • Prosjektet har som formål å utrede og etablere tiltak for et framtidig samarbeid innen helse- og omsorgstjenestene for å utvikle faglig robuste tilbud til pasienter/brukere, og utfordrende arbeidsplasser på en slik måte at ressursene blir maksimalt utnyttet • Kartlegge oppgaver og områder som kommunene vil løse hver for seg, i et interkommunalt samarbeid og i samarbeid med Helse Stavanger • Utrede driftsmodeller for interkommunale tiltak som blir foreslått

22 Vi vil gi gode og trygge helse- og omsorgstjenester der folk bor!

23 Prosjektorganisering Styringsgruppe Jærrådet Prosjektleder 2 Prosjekt- medarbeidere Prosjektgruppe 4 kommunalsjefer(AU) 2 tillitsvalgte 1 kommunelege 1 repr. fra Helse Stavanger 1 brukerrepr.

24 ” Jæren lokalmedisinske senter” Forebygging -Lærings og mestrings – senter - frisklivs- sentral - ”aktiv på dagtid” Øyeblikkelig hjelp-døgn tilbud -Alternativ til sykehus- innleggelse Ambulante team - nærmere definert pasient- gruppe FoU/ Kompetanse enhet

25 Forebygging  De 4 Jærkommunene har etablert et samarbeid med Jæren Distriktspsykiatriske senter om etablering av et lærings- og mestringssenter og prosjektet ”Aktiv på dagtid, Jæren”  Sterke sentrale føringer på at alle kommuner bør ha en frisklivssentral  Disse tiltakene bør ses i en sammenheng, og muligheten for felles organisering utredes. Det vil legges vekt på å utnytte eksisterende ressurser, og en mulig synergieffekt ved koordinering av tiltak på tvers av kommunene.  Det flotte samarbeidet som allerede eksisterer, må videreføres og videreutvikles.

26 Øyeblikkelig hjelp- døgntilbud • nytt tilbud som ifølge ny helse- og omsorgslov må opprettes og som ingen av kommunene har i dag • ressurskrevende og sårbart for den enkelte kommune å drifte et slikt tiltak på egen hånd • plikten trer i kraft 01.01.2016 • tidligere etablering av et slikt tilbud lokalt vil spare kommunens andel av medfinansiering i spesialisthelsetjenesten. • tilbudet skal fullfinansieres med 50% gjennom øremerket statlig tilskudd og 50 % som bidrag til konkrete prosjekt fra det regionale helseforetaket.

27 Ambulante team • etablere team som innehar spisskompetanse i forhold til bestemte pasientgrupper • en god modell for drift av ambulant team for en pasientgruppe, vil etter hvert kunne overføres til andre pasientgrupper • aktuelle pasientgrupper er KOLS-pasienter, pasienter som har behov for lindrende behandling, og diabetespasienter.

28 Fagutvikling og kompetanseenhet • Sikre personalet nødvendig kompetanse til å ivareta kommende oppgaver • Bindeledd til SUS og organisere undervisning som inngår i spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt • Kontaktpunkt for utdanningsinstitusjonene (skreddersydd etter/videreutdanning) • Kontaktpunkt mot forskningsmiljø og ivareta kommunenes plikt til å medvirke og tilrettelegge for forskning • Vil kunne koordinere eksisterende internundervisning i de fire kommunene ved å samkjøre for alle kommuner og få en rasjonaliseringsgevinst ved det. • Godt fagmiljø, en styrke ift rekruttering

29 Hvorfor vil vi samarbeide? • For å vekke tillit til ny oppgavefordeling i befolkningen må vi vise til solid kompetanse og tilgjengelighet og til en viss størrelse • Enkelte oppgaver krever så høy og stabil kompetanse at små og mellomstore kommuner ikke vil klare dette selv • For små enheter blir både for dyre i drift og for sårbare når det gjelder kompetanse • Gode og robuste fagmiljø vil lette rekruttering av fagfolk • Kommunene sammen har større gjennomslagskraft i samarbeidet med sykehuset

30 Prosjektplan - milepæler Oppstart av prosjekt Prosjekt- organisering er etablert Områder som kommunene vil samarbeide om er definert Forlag til modeller for samarbeid er presentert for styrings- gruppen Samarbeids - modeller er vedtatt Et eller flere tiltak er etablert 15.02.1115.05.1115.10.1101.03.1215.06.12 24.02.: Ny dato er september 2012 31.12.12

31 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen - status og veien videre Tillitsvalgtkonferanse 16.04.2012 v/prosjektleder Agnes Lea Tvedt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google