Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstilsynet22.06.2014 1 ”Omstilling? Har du husket det viktigste?” Edle Utaaker, Arbeidstilsynet Vestlandet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstilsynet22.06.2014 1 ”Omstilling? Har du husket det viktigste?” Edle Utaaker, Arbeidstilsynet Vestlandet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstilsynet22.06.2014 1 ”Omstilling? Har du husket det viktigste?” Edle Utaaker, Arbeidstilsynet Vestlandet

2 Arbeidstilsynet22.06.2014 2 Omstilling? Har du husket det viktigste? Disposisjon  Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsgiver  Omstilling og endring – hva dette kan være  FoU-prosjektet – ”Sunne omstillingsprosesser”  Fem faktorer for å sikre sunne omstillingsprosesser  Sunnhetsvurderingsmodellen  Lenke til Arbeidstilsynets publikasjon

3 Arbeidstilsynet22.06.2014 3 Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsgiver • I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstakerne i stand til å utføre arbeidet når det skjer endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon - § 4-2 (2) e • Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø - § 4-2 (3) • Under planlegging og gjennomføring av endring i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette nødvendige tiltak - § 3-1 (2) d

4 Arbeidstilsynet22.06.2014 4 Omstilling? Har du husket det viktigste? Omstilling og endring – en del av arbeidslivet – enkeltstående tiltak eller kontinuerlige prosesser •Eierskifte •Endring i antall ansatte •Sammenslåing av avdelinger, virksomheter etc. •Oppslitting av virksomheter •Omorganisering – endring i organisasjonskart •Ny teknologi •Lederskifte •Skifte i lønnssystem •Nye produkter eller tjenester •……

5 Arbeidstilsynet22.06.2014 5 Omstilling? Har du husket det viktigste? Omstilling betyr å endre, å gjøre noe annerledes – kan oppleves belastende og ha negative konsekvenser – men kan også være nødvendige og positive utviklings- og fornyelsesprosesser Sunne omstillingsprosesser betegner prosesser som gjennomføres slik at virksomheten forebygger helseskader og hindrer utstøting

6 Arbeidstilsynet22.06.2014 6 Omstilling? Har du husket det viktigste? FoU-prosjekt i samarbeid mellom NTNU, SINTEF og Arbeidstilsynet i perioden 2005 - 2006 •Frembringe kunnskap om gode omstillingsprosesser •Utvikle kriterier for råd og veiledning til virksomheter i omstilling •Øke kompetansen i Arbeidstilsynet og ved NTNU og SINTEF om omstilling •Øke kompetansen i arbeidslivet om omstilling

7 Arbeidstilsynet22.06.2014 7 Omstilling? Har du husket det viktigste? Aktiviteter for å frembringe og utvikle kunnskap • Referansegruppe i Arbeidstilsynet – dialog med forskerne • 90 felles tilsyn med inspektører og studenter/forskere – intervjuer med ledere og ansatte • Helsesektoren, transport, catering, bank og forsikring, skoler og offentlige kontorer • Dybdestudier i 8 virksomheter • ca 500 respondenter besvarte kartleggingsverktøyet ”Klima 37,5” • 5 erfaringskonferanser med medarbeidere fra Arbeidstilsynet, forskere og studenter

8 Arbeidstilsynet22.06.2014 8 Omstilling? Har du husket det viktigste? Resultater Fem faktorer – sikre sunne omstillingsprosesser 1.Lokale normer på arbeidsplassen 2.Arbeidsstokkens mangfold og variasjon 3.Leders tilgjengelighet 4.Tidlig rolleavklaring 5. Konstruktiv konflikthåndtering  Sunnhetsvurderingsmodellen

9 Arbeidstilsynet22.06.2014 9 Omstilling? Har du husket det viktigste? 1. Lokale normer på arbeidsplassen  ”slik gjør vi det hos oss” – ”det som sitter i veggene” – de uskrevne reglene for mellommenneskelig samspill  Reflekterer virksomhetens underliggende verdier – legger premisser for endringsprosessene og medarbeideres adferd  Bevissthet – skaper felles verdier og bygger gjensidig tillit

10 Arbeidstilsynet22.06.2014 10 Omstilling? Har du husket det viktigste? 1. Lokale normer på arbeidsplassen Hva virksomheten kan gjøre: • Bli kjent med hverandre! • Finn ut av hvordan de ansatte oppfatter årsakene til endring, tror resultatet vil bli og opplever prosessen som pågår • Kartlegg – hva er bra og hva er mindre bra – diskuter på et ”abstrakt nivå” – hvilke normer og verdier reflekteres på arbeidsplassen • Diskuter arbeidspraksis og vaner – vurder behov for nye ”regler” etter omstillingen – ”Hvordan vil vi ha det på arbeidsplassen vår?” • Still krav om at alle bidrar aktivt

11 Arbeidstilsynet22.06.2014 11 Omstilling? Har du husket det viktigste? 2. Arbeidsstokkens mangfold og variasjon  Normalt å reagere følelsesmessig på endring  Ledere og ansatte – ulik forståelse, bakgrunn, situasjon – arbeidsplassen og privat  Nøkkelpersoners versjon blir gjerne sannheten  Interessekamper – ulike parter og enheter

12 Arbeidstilsynet22.06.2014 12 Omstilling? Har du husket det viktigste? 2. Arbeidsstokkens mangfold og variasjon Hva virksomheten kan gjøre: • Vurder behov for ekstern kompetanse – ta opp naturlige menneskelige reaksjoner • Ha fokus på sårbare grupper – behov for oppfølging etc. • Møter i små grupper – åpen dialog om endringsprosessen • Undersøk ansattes forståelse og opplevelse av endring og prosess • Stopp opp – sjekk fremdrift i prosessen på alle nivåer – før en går videre

13 Arbeidstilsynet22.06.2014 13 Omstilling? Har du husket det viktigste? 3. Leders tilgjengelighet  Behovet for informasjon øker dramatisk under omstilling – redusere usikkerhet og stress  Nærmeste leder tilgjengelig og aktivt tilstede  Ansikt-til-ansikt kommunikasjon  Verdifullt med uformell informasjonsutveksling – hindre ryktespredning

14 Arbeidstilsynet22.06.2014 14 Omstilling? Har du husket det viktigste? 3. Leders tilgjengelighet Hva virksomheten kan gjøre: • Etablere felles møteplasser – sette av tid til dialog – gi informasjon og fange opp ulike perspektiver og tolkninger • Sikre at lederne kan få støtte fra andre ressurspersoner • Lederen må ha en åpen dør • Lederen må selv oppsøke de ansatte

15 Arbeidstilsynet22.06.2014 15 Omstilling? Har du husket det viktigste? 4. Tidlig rolleavklaring  Ansatte må få vite hva som forventes av dem – forutsigbarhet – skape trygghet  Ansvar og oppgaver må avklares tidligst mulig i prosessen  Avklare roller både i selve omstillingsprosessen – og i ny organisasjon  Avklare og etablere støtte for mellomledernes rolle og oppgaver

16 Arbeidstilsynet22.06.2014 16 Omstilling? Har du husket det viktigste? 4. Tidlig rolleavklaring Hva virksomheten kan gjøre: • Klar og tydelig personalpolitikk i alle faser • Kompetanseplaner – ressurser til opplæring – endring i roller og oppgaver • Vær tydelig på hva som forventes – én dag, uke eller måned frem i tid • Kartlegg arbeidsoppgaver i organisasjonen og hva de ansatte ønsker å arbeide med • Bruk uformelle læringsgrupper – åpen kunnskapsdeling er effektiv kompetanseutvikling

17 Arbeidstilsynet22.06.2014 17 Omstilling? Har du husket det viktigste? 5. Konstruktiv konflikthåndtering  Motstand er en naturlig reaksjon – ikke uttrykk for vanskelig atferd  Kan gjenspeile et uoppfylt behov og ønske om kommunikasjon  Kanaliser energien i en konstruktiv retning – finn løsninger sammen  Konflikt er en mulighet – behandle uenighet som noe og ikke som noen

18 Arbeidstilsynet22.06.2014 18 Omstilling? Har du husket det viktigste? 5. Konstruktiv konflikthåndtering Hva virksomheten kan gjøre: • Gi ansatte rom for en utblåsning – ikke vis motvilje • Oppmuntre til åpenhet – uenighet gir forståelse og vekst – se på alternative løsninger sammen • Gjennomgå prioriteringer – se om motpartene har felles interesser • Deltakelse kan skape selvtillit og øke forståelsen – involver de ansatte og ta dem på alvor • Utforsk motstanden!

19 Arbeidstilsynet22.06.2014 19 SUNNHETS- BRINGENDE FAKTORER • Bevissthet om lokale normer • Arbeidsstokkens mangfold • Leders tilgjengelighet • Tidlig rolleavklaring • Konstruktiv konflikthåndtering SUNN EKSPONERING •Fokus på individ, gruppe og virksomhet •Bygge felles plattform og forståelse •Aktivitet før endringen skjer, og også underveis •Gjøres ved hjelp av utviklingsarbeid, bruk av verne- og helsepersonell POSITIVE KONSEKVENSER •Tillit og engasjement •Trivsel og tilhørighet • Motivasjon og deltakelse • Konstruktivt miljø • Forutsigbarhet • Stabilitet • Bedre flyt i produksjon og service • Stressreduksjon • Skadereduksjon • Mindre utstøting • Nedgang i arbeidsrelatert fravær Sunnhetsvurderingsmodellen USIKKERHETSREDUKSJONMESTRING

20 Arbeidstilsynet22.06.2014 20 Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva kan du gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=98946


Laste ned ppt "Arbeidstilsynet22.06.2014 1 ”Omstilling? Har du husket det viktigste?” Edle Utaaker, Arbeidstilsynet Vestlandet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google