Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktuelle lover og forskrifter Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktuelle lover og forskrifter Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Aktuelle lover og forskrifter Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

3 Arbeidstilsynet26.06.2014 3 Arbeidstilsynet • Arbeidsdepartementet • Overordnet enhet: Direktoratet for Arbeidstilsynet, med kontor i Trondheim • Organisert i 7 regioner • Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene følger Arbeidsmiljølovens krav

4 Arbeidstilsynet • ca. 240 000 virksomheter i Norge • ca. 2 600 000 arbeidstakere • ca. 15 000 tilsyn i året • ca. 65 000 telefonhenvendelser til sentralbordet • ca. 90 000 henvendelser per telefon og e-post til svartjenesten • ca. 2 000 000 besøk på nettstedet arbeidstilsynet.no 4 Nøkkeltall Arbeidstilsynet • Ca 600 ansatte totalt • Ca 350 inspektører

5 Arbeidstilsynet Mål • Mål for arbeidsmiljøet i Norge: –alle arbeidstakere skal ha en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, med trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. • Mål for Arbeidstilsynet: –bidra til å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade, og å bidra til et sikkert og inkluderende arbeidsliv, med trygge tilsettingsforhold og meningsfylt arbeidssituasjon for den enkelte. 5

6 Arbeidstilsynet26.06.2014 6 Kartlegge, risikovurdere og følge opp uønskede hendelser Igangsette Kartlegge Planlegge og prioritere tiltak Følge opp

7 Arbeidstilsynet

8 Aktuelt lovverk ved sykefraværsoppfølging 26.06.2014 8

9 Arbeidstilsynet Tilretteleggingsplikten § 4-2 (b) – generell tilretteleggingsplikt I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal arbeidet organiseres under hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger. 26.06.2014 9

10 Arbeidstilsynet Tilretteleggingsplikten forts. § 4-6 (1) – særlig om arbeidstakere med redusert arbeidsevne Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått attføring e.l. 26.06.2014 10

11 Arbeidstilsynet Andre viktige hjemler i sykefraværsarbeidet § 4-6 (3) – oppfølgingsplan § 4-6 (4) – dialogmøte § 3-1 (2) f) – systematisk sykefraværsarbeid 26.06.2014 11

12 Arbeidstilsynet Medvirkning (AML §§ 2-3 og 4-2) Medvirkning som plikt: • ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Medvirkning som rett: • informasjon og opplæring i, og medvirkning i utforming av, systemer som nyttes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet 26.06.2014 12

13 Arbeidstilsynet Styringsrett • Definisjon: Det som ikke er begrenset ved lover, forskrifter • Arbeidsgivers styringsrett innebærer at ledelsen av og til må ta avgjørelser som ikke alle er enige i. • I ytterste konsekvens kan styringsretten medføre at man går til oppsigelser. 26.06.2014 13

14 Arbeidstilsynet Aktuelt lovverk ved psykososiale problemstillinger 26.06.2014 14

15 Arbeidstilsynet § 4-1 Generelle krav til arbeidsmiljøet 1)Fullt forsvarlig fysisk og psykisk 2)Forebygging av skader og sykdom. Bla. i forhold til organisering, tilrettelegging, arbeidstidsordninger og lønnssystemer. 3)Særlig risiko ved alenearbeid 4)Virksomheten skal innrettes for arbeidstakere av begge kjønn 5)Tilrettelegging for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne, for eksempel atkomstveier, sanitæranlegg, arbeidsutstyr m.v. 26.06.2014 15

16 Arbeidstilsynet § 4-2 Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling 1)Rett til informasjon, nødvendig opplæring og medvirkning ved utvikling av systemer. 2)I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal: a)Det legges til rette for faglig og personlig utvikling b)Arbeidet organiseres og tilrettelegges c)Det legges vekt på å gi arbeidstaker mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar d)Arbeidstaker så lang som mulig gis mulighet til variasjon og for å se sammenheng mellom enkeltoppgaver e)Det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring 26.06.2014 16

17 Arbeidstilsynet § 4-2 (3) Omstilling • Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakers arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 26.06.2014 17

18 Arbeidstilsynet § 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet 1)Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas. 2)Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten. 3)Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. 4)Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. 26.06.2014 18

19 Arbeidstilsynet Informasjon til Arbeidstilsynet 26.06.2014 19

20 Arbeidstilsynet Bekymringsmelding • Alle kan ringe inn bekymringsmeldinger • Alle meldinger blir vurdert • Ikke alle meldinger fører til tilsyn • OBS Anonymitet eller ikke 26.06.2014 20

21 Arbeidstilsynet26.06.2014 21 Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade •Leger har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet om sykdom de mener kan skyldes forhold på pasientens arbeidsplass. at-0154b.doc at-0154b.doc •Etter arbeidsmiljøloven skal alle sykdommer og helseplager som legen antar skyldes pasientens arbeidssituasjon meldes skriftlig til arbeidstilsynet. •Det skal meldes på begrunnet mistanke og legen velger selv ut hvilke tilfeller som bør meldes.

22 Arbeidstilsynet26.06.2014 22 Behandling av meldinger • Meldingene sendes til Direktoratet for Arbeidstilsynet i Trondheim og blir registrert i et sentralt register (RAS – Register for arbeidsrelatert sykdom). • RAS benyttes blant annet til forskning og brukes for eksempel av NOA – Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse. • Hver enkelt melding sendes til den regionen hvor arbeidsgiver befinner seg og blir vurdert av lege (arbeidsmedisiner) og en egen RAS-gruppe. • Dersom meldende lege krysser av for at arbeidstilsynet skal følge opp, kontaktes evt. legen for mer informasjon.

23 Arbeidstilsynet26.06.2014 23 Dersom melding fører til tilsyn • En eller flere inspektører får i oppdrag å dra på tilsyn til den bedriften det er meldt om mulig arbeidsrelatert sykdom i. • Hvis man finner at pågående eksponering i bedriften gir risiko for helseskade, vil bedriften i første omgang få veiledning og varsel om pålegg. • Ved manglende etterfølgelse av pålegg kan saken ende med tvangsmulkt. • Meldende lege får tilbakemelding om saken ved ønske om det.

24 Arbeidstilsynet26.06.2014 24 Melding av arbeidsrelatert sykdom • Arbeidsrelatert sykdom og skade omfatter langt mer enn det som Folketrygdeloven godkjenner som yrkessykdommer. • Dersom yrkesskadetrygd er aktuelt, kan pasienten ta med en kopi av meldeskjemaet til NAV.

25 Arbeidstilsynet Kommunikasjon er nøkkelen! 26.06.2014 25


Laste ned ppt "Aktuelle lover og forskrifter Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google