Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktuelle lover og forskrifter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktuelle lover og forskrifter"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Aktuelle lover og forskrifter
Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

3 Arbeidstilsynet Arbeidsdepartementet Overordnet enhet:
Direktoratet for Arbeidstilsynet, med kontor i Trondheim Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene følger Arbeidsmiljølovens krav Regioner: Østfold og Akershus, Oslo, Indre Østland, Vestlandet, Sør Norge, Nord-Norge og Midt-Norge

4 Nøkkeltall Arbeidstilsynet ca. 240 000 virksomheter i Norge
ca arbeidstakere ca tilsyn i året ca telefonhenvendelser til sentralbordet ca henvendelser per telefon og e-post til svartjenesten ca besøk på nettstedet arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet Ca 600 ansatte totalt Ca 350 inspektører

5 Mål Mål for arbeidsmiljøet i Norge:
alle arbeidstakere skal ha en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, med trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Mål for Arbeidstilsynet: bidra til å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade, og å bidra til et sikkert og inkluderende arbeidsliv, med trygge tilsettingsforhold og meningsfylt arbeidssituasjon for den enkelte. Målet for arbeidstilsynet er knyttet opp mot AML sin formålsparagraf.

6 Kartlegge, risikovurdere og følge opp uønskede hendelser
Igangsette Følge opp Kartlegge Bruk stikkskadedirektivet som eksempel. Planlegge og prioritere tiltak

7 Viktig å se hele bildet! Opplæring av alle er viktig!
7

8 Aktuelt lovverk ved sykefraværsoppfølging

9 Tilretteleggingsplikten
§ 4-2 (b) – generell tilretteleggingsplikt I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal arbeidet organiseres under hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger. Systematisk kartlegging skal sikre at slike individuelle forhold avdekkes! (medarbeidersamtaler, vernerunder.. Etc)

10 Tilretteleggingsplikten forts.
§ 4-6 (1) – særlig om arbeidstakere med redusert arbeidsevne Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått attføring e.l. § 4-6 sier også noe om utarbeidelse av oppfølgingsplan og om deltagelse i dialogmøter. OBS § 3-1 f) Sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær.

11 Andre viktige hjemler i sykefraværsarbeidet
§ 4-6 (3) – oppfølgingsplan § 4-6 (4) – dialogmøte § 3-1 (2) f) – systematisk sykefraværsarbeid

12 Medvirkning (AML §§ 2-3 og 4-2)
Medvirkning som plikt: ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Medvirkning som rett: informasjon og opplæring i, og medvirkning i utforming av, systemer som nyttes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet Eks. Plikt til å bruke verneutstyr – dersom virksomhetens retningslinjer tilsier det. Plikt til å delta på dialogmøte etter innkalling fra arbeidsgiver. Rett til å få informasjon og opplæring som skal til for å kunne mestre arbeidet man er satt til. Samt til å kunne komme med innspill til utforming av interne systemer.

13 Styringsrett Definisjon: Det som ikke er begrenset ved lover, forskrifter Arbeidsgivers styringsrett innebærer at ledelsen av og til må ta avgjørelser som ikke alle er enige i. I ytterste konsekvens kan styringsretten medføre at man går til oppsigelser.

14 Aktuelt lovverk ved psykososiale problemstillinger

15 § 4-1 Generelle krav til arbeidsmiljøet
Fullt forsvarlig fysisk og psykisk Forebygging av skader og sykdom. Bla. i forhold til organisering, tilrettelegging, arbeidstidsordninger og lønnssystemer. Særlig risiko ved alenearbeid Virksomheten skal innrettes for arbeidstakere av begge kjønn Tilrettelegging for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne, for eksempel atkomstveier, sanitæranlegg, arbeidsutstyr m.v.

16 § 4-2 Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling
Rett til informasjon, nødvendig opplæring og medvirkning ved utvikling av systemer. I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal: Det legges til rette for faglig og personlig utvikling Arbeidet organiseres og tilrettelegges Det legges vekt på å gi arbeidstaker mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar Arbeidstaker så lang som mulig gis mulighet til variasjon og for å se sammenheng mellom enkeltoppgaver Det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring

17 § 4-2 (3) Omstilling Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakers arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

18 § 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet
Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas. Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten. Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

19 Informasjon til Arbeidstilsynet

20 Bekymringsmelding Alle kan ringe inn bekymringsmeldinger
Alle meldinger blir vurdert Ikke alle meldinger fører til tilsyn OBS Anonymitet eller ikke

21 Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade
Leger har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet om sykdom de mener kan skyldes forhold på pasientens arbeidsplass. at-0154b.doc Etter arbeidsmiljøloven skal alle sykdommer og helseplager som legen antar skyldes pasientens arbeidssituasjon meldes skriftlig til arbeidstilsynet. Det skal meldes på begrunnet mistanke og legen velger selv ut hvilke tilfeller som bør meldes. § 5-3 AML

22 Behandling av meldinger
Meldingene sendes til Direktoratet for Arbeidstilsynet i Trondheim og blir registrert i et sentralt register (RAS – Register for arbeidsrelatert sykdom). RAS benyttes blant annet til forskning og brukes for eksempel av NOA – Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse. Hver enkelt melding sendes til den regionen hvor arbeidsgiver befinner seg og blir vurdert av lege (arbeidsmedisiner) og en egen RAS-gruppe. Dersom meldende lege krysser av for at arbeidstilsynet skal følge opp, kontaktes evt. legen for mer informasjon.

23 Dersom melding fører til tilsyn
En eller flere inspektører får i oppdrag å dra på tilsyn til den bedriften det er meldt om mulig arbeidsrelatert sykdom i. Hvis man finner at pågående eksponering i bedriften gir risiko for helseskade, vil bedriften i første omgang få veiledning og varsel om pålegg. Ved manglende etterfølgelse av pålegg kan saken ende med tvangsmulkt. Meldende lege får tilbakemelding om saken ved ønske om det.

24 Melding av arbeidsrelatert sykdom
Arbeidsrelatert sykdom og skade omfatter langt mer enn det som Folketrygdeloven godkjenner som yrkessykdommer. Dersom yrkesskadetrygd er aktuelt, kan pasienten ta med en kopi av meldeskjemaet til NAV.

25 Kommunikasjon er nøkkelen!
Kommunikasjon mellom partene er nøkkelen til løsninger.


Laste ned ppt "Aktuelle lover og forskrifter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google