Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HMS-kultur Janne Lea Svensson

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HMS-kultur Janne Lea Svensson"— Utskrift av presentasjonen:

1 HMS-kultur Janne Lea Svensson
HMS –kultur kan kort defineres som de verdier, normer, ideer og holdninger som former HMS atferd i en organisasjon. J.L.Svensson

2 Sikkerhetsforums årskonferanse 2004
Professor Jan Hovden, Professor NTNU HMS-kultur – den nye soveputen? Det er teknologien og energien som dreper? Hva med styringssystemer som kan håndtere kompleksiteten og dynamikken ifm E-drift og annet nytt underveis? Jan Hovden: Professor Jan Hovden. Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Faggruppe for HMS. Leder av store forskningsprosjekter rettet mot HMS i regi av forskningsrådet

3 Prosafe HMS-konferansen
Hvorfor HMS-kultur i regelverket ? Enig i denne påstand – dersom fokus nå kun rettes mot den enkeltes adferd. På om denne person ikke har hjelm og hvorfor – uten samtidig og stille spørsmål rundt rammebetingelser og arbeidsplassens utforming. Prosafe HMS-konferansen 4.-5. desember 2002

4 Fokusområder i HMS-utviklingen
nivå Menneske? Styringssystem Teknologi En figur som er mye brukt. Den menneskelige faktoren: Fokus på human factors, hms-kultur etc for å kunne få til et nytt løft. Figuren gir et inntrykk av at man er ferdig med å se på teknologiske løsninger som middel til å forbedre HMS-nivået. Det samme gjelder fokuset på styringssystemer. Dette kan være noe av kjernen i Hovdens bekymring Ubalansert fokus på den holdninger og adferd Historien er full av eksempler på at teknologien her oppnådd et toppunkt, og at evt. forbedringer må komme på andre områder. IBM HMS-Kultur som en forutsetning til at man bygger systemer som er optimale for brukerne HMS-Kultur som å kunne få til en kontinuerlig forbedring av styringssystemene etter hvert som driften forandrer seg eller at man kommer frem til mer effektive måter gjennomføre arbeidet på

5 Kultur og HMS-kultur Hva er god HMS-kultur?
”En god HMS-kultur kan observeres i virksomheter som tilrettelegger for kontinuerlig, kritisk og grundig arbeid for å forbedre helse, miljø og sikkerhet.” En praktisk definisjon Ligger i def. at for å jobbe med forbedring av HMS-kulturen er det som regel ikke nødvendig å påbegynne nye programmer eller prosjekter – det kan også være at man får mye utav å jobbe videre med det man allerede holder på med. Vårt fokus og mål er å sikre et høyt HMS nivå – hvor god HMS kultur er en forutsetning. Fylles HMS med et meningsfylt innhold Har HMS arbeidet en god kvalitet – funger tiltak o.l etter hensikt? (HMS møter, arena hvor HMS diskuteres, HMS program osv) Ser en helhetlig på HMS Sammenheng mellom liv å lære

6 Sentrale forutsetning
H M S At helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet ikke kan se løsrevet fra hverandre Human factor et eksempel på dette Bakenforliggende årsaker i forbindelse med hendelser Videre er det viktig at sikkerhet også inkluderer storulykker

7 Hvordan håndteres målkonflikter?
Hva skjer når prosjekter kommer i tidsklemme? Hva skjer når en jobb ikke kan gjennomføres etter planen? Er det samsvar mellom ord og handling? Alle organisasjoner sliter med målkonflikter - poenget er hvordan vi håndterer dem Ledelsens utfordring: Klemme mellom investorers krav om lønnsomhet og det at sikkerhet tross alt koster noe Motstridende HMS mål – Ytre miljø – arbeidsmiljø – sikkerhet Boring i Barentshavet – grunngass problematikk Utskifting av kjemikalier Rammevilkår/økonomi og fokus på HMS Det viktige er at en gjør en helhetlig vurdering, det må foretas en god balansering av ulike målsetninger og hensyn – som en avveining knyttet til enkeltbeslutninger –eventuelt kompenserende tiltak for målet vi ikke kommer i mål med.

8 Sentral forutsetning At det er god balanse mellom individets selvstendige ansvar i HMS-arbeidet og virksomhetens ansvar for å legge til rette for gode arbeidsforhold Ptil positiv til næringens diverse kultur tiltak, holdningskampanjer, adferdstrening og lignende – Men dette er ikke tilstrekkelig når en skal bygge kultur. Da må en tenke breiere Ledernes ansvar i å foreta beslutninger som ikke har uønskede sideeffekter – gir ofte rammebetingelsene Samtidig er det den enkeltes plikt (og egen interesse) til å bidra i arbeidet med å sikre og forbedre HMS-nivået

9

10 Faktorer som påvirker arbeidsutførelsen verdier, normer.. lederen
jobbsikkerhet bemanning og organisering kompetanse arbeidsinstrukser tid fysisk arbeidsmiljø HMS-mål/KPI’er bonusordninger HMS-møter Kontrakter/rammebetingelser Operasjonelle prioriteringer Hendelser familie kollegaer mv… Kultur bygging offshore, hva gjør en onshore – kontrakt, innkjøp, planlegging osv. HMS mål – stiller en spørsmål relatert til hvordan de HMS mål og fokus en har påvirker den enkeltes adferd KPIer – måler på det som er målbart – bruker mye tid og ressurser på å holde disse tall laves mulig - kan dette skape et skjevt fokus? Arbeidsbetinget sykdom – belastningsskader, hørselsskader osv. Storulykker – overser vi viktige risikoelementer i vår iver på å skape gode statistikker?? Kontrakter og rammebetingelser Filosofi, hva er god HMS kultur, høyt HMS nivå osv – diskuteres det på styre rommet? HMS rammene som legges til grunn vurderes de tilstrekkelig opp mot en ønsket avferd? – bonus ordninger og insentiver – vedlikehold-nedetid osv. Ansvarsfordeling Samsvar mellom forventinger en har til HMS og hva en er villig å betale for – prispress…? Rigg inntak: Dårlige tider takket operatør nei til rigger pga under ders HMS standard – tar de samme riggene inn igjen i forbindelse med problematikk med å få tak i rigger – legges det da til rette for å sikre et akseptabelt HMS nivå. Vanskelig å få tak på rigger – god nok planlegging? (går vi ned på HMS standard, tid til nødvendige oppgraderinger, nybygg…)

11 Kulturell endring Kontinuerlig kulturell endring gjennom enkeltindivider og gruppers atferd og gjennom endring av rammebetingelser

12 HMS arbeid og grenseflater?
Petroleumsvirksomheten har mange grenseflater (skift, egne ansatte - kontraktøransatte, fagdisipliner, linje - stab, land – offshore, geografiske avstander) Hendelser og storulykker oppstår ofte i grenseflatene i og mellom organisasjoner (konflikt mellom jobber etc.) Tar man seg nok tid til å kommunisere, oppdatere hverandre, spørre hverandre? Har alle tilstrekkelig og oppdatert situasjonsforståelse? Vet den enkelte hvordan egen jobb innvirker på andres oppgaver? Klarer organisasjonen å avdekke ulykkespotensial som går på tvers av fagdisipliner? Hvordan fungerer samspillet land –offshore i prosjekter, planlegging av operasjoner, kommunikasjon, samme forståelse av hva som er HMS utofrdinger, problemstillinger, risko osv. SUT - Utfordringer ved å arbeide internasjonalt. Hazid, hazop, arbeidsmiljøanalyser hvordan klarer en formidle og trekke ut sentrale risikoelement, forutsetninger, begrensninger osv til utførende ledd.

13 Petroleumstilsynets utfordring:
Mange og kollektive prosedyrebrudd årsak til dødsulykken på Gyda-plattformen 1. november 2002 ….omfanget og alvorlighetsgraden av observasjoner i forbindelse med granskingen indikerer en dårlig HMS-kultur i BPs landorganisasjon og i BPs og Smedvigs offshoreorganisasjon. For godt over to år siden ble dette skrevet i en rapport. Vi har siden jobbet en god del med HMS kultur, og innsett at det og verifisere kultur i et tilsyn, i forbindelse med en hendelse osv. er vanskelig. Dette er heller ikke vårt mål, vi er imidlertid opptatt av å sikre et høyt HMS nivå. Som dere så ble HMS kultur av den grunn bevisst ikke brukt i Snorre rapporten, dette vil imidlertid ikke si at vi ikke har forventninger om at Statoil tar lærepunktene og storulykke begrepet med inn i deres arbeid med HMS kultur. Vi er tilbakeholde med å bruke HMS kultur i forbindelse med virkemidler og avvik dette med tanke på: - Uheldig å generalisere ut fra en enkelt hendelse/tilsyn osv. Dette kan bl.a bidra til å bryte ned evt. gode prosesser på området andre steder i selskapet. Petroleumstilsynets utfordring: Å lese og forstå selskapenes HMS-kultur gjennom proaktiv dialog og tilsyn

14 HMS-kulturen i næringen – følges opp i ulike sammenhenger….
Samtykkebehandling Tilsynsbesøk land Tilsynsbesøk offshore Tilsynsmetodikk Tilsynsseminarer Hendelsesdata RNNS-data, innsamling og bruk Granskinger Resultatformidling på nettet Oppfølgings- og statusmøter SUT Tema-konferanser Foredrag og presentasjoner PUD/PAD Sikkerhetsforum mv.

15 Hvordan følge opp HMS-kultur i tilsyn?
Oppfølging av HMS-kultur inngår som element i annet tilsyn Fokusere på kvalitet, meningsinnhold og reell atferd offshore Dialog med virksomheten rundt resultatene Følge opp videre tiltak

16

17 God helse-, miljø- og sikkerhetskultur
Rammeforskriften § 11 God helse-, miljø- og sikkerhetskultur Den ansvarlige skal fremme en god helse-, miljø- og sikkerhetskultur som omfatter alle aktivitetsområdene og som bidrar til at alle som deltar i petroleums- virksomheten tar ansvar for helse, miljø og sikkerhet, deriblant for systematisk utvikling og forbedring av helse, miljø og sikkerhet. Bakgrunn


Laste ned ppt "HMS-kultur Janne Lea Svensson"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google