Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnopplæring i arbeidsmiljø. Januar/februar 2011 Innledning. Psykososialt arbeidsmiljø. Bodil Elise Gilje Tumyr. Bedriftssykepleier/HMS rådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnopplæring i arbeidsmiljø. Januar/februar 2011 Innledning. Psykososialt arbeidsmiljø. Bodil Elise Gilje Tumyr. Bedriftssykepleier/HMS rådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnopplæring i arbeidsmiljø. Januar/februar 2011 Innledning. Psykososialt arbeidsmiljø. Bodil Elise Gilje Tumyr. Bedriftssykepleier/HMS rådgiver

2 25.06.201414.juni 2010 Psykososialt arbeidsmiljø: Psykisk Hvordan har du det Hvordan tar du det. Sosialt: Hvordan forholder du deg til dine kolleger Hvordan forholder de seg til deg. Hvordan forholder ansatte seg til hverandre

3 25.06.201414.juni 2010 Hva sier arbeidsmiljøloven? 1-1: Lovens mål er Å sikre arbeidstakerne mot fysiske og psykiske skadevirkninger, bidra til et inkluderende arbeidsliv og gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomheten selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø

4 25.06.201414.juni 2010 § 4-3 krav til det psykososiale arbeidsmiljøet •Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet bevares. •Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten •Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden •Arbeidstaker skal så langt der er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre

5 25.06.201414.juni 2010 § 2 – 3 Arbeidstakers medvirkningsplikt - Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeide. - Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne – og miljøarbeidet i virksomheten, og skal aktivt medvirke ved tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø

6 25.06.201414.juni 2010 § 3 – 5 Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid - Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

7 25.06.201414.juni 2010 Hvordan få til et godt arbeidsmiljø •Lage kultur som gir rom for åpenhet og gjensidig toleranse i alle ledd •Arbeide for en åpen dialog mellom deg og dine medarbeidere •La den enkelte få være med på avgjørelser som er viktige for vedkommende •Vær klar og tydelig, ikke tolk. Sjekk ut hvis du er i tvil •Skill mellom sak og person •Motarbeid baksnakk og sladder •Oppmuntre til at alle tar opp saken med den det gjelder •Ta opp problemer/uenighet umiddelbart, på riktig sted og tid

8 25.06.201414.juni 2010 Et godt arbeidsmiljø, forts. Arbeidsglede •Vite at jeg har et arbeidsfellesskap som setter pris på meg og der det er gjensidig tillit •Vite at jeg gjør en nyttig jobb •Vite at jeg har ansvar og at jobben min krever noe av meg •Vite at jeg kan si min mening og at jeg blir hørt av mine kolleger og overordnede •Vite at jeg får tilbakemeldinger på det jeg gjør gjennom ris og ros •Vite at vi har tydelige rutiner og kjøreregler som kolleger og overordnede forholder seg lojalt til

9 25.06.201414.juni 2010 Roller og ansvar •Leder •Alle arbeidstakere •Verneombud •Tillitsvalgte •HMS -tjenesten/BHT

10 25.06.201414.juni 2010 Grønn sone Leder skal 1.sørge for resursutnyttelse slik at arbeidet blir utført best mulig 2.sørge for at tiltak for utvikling og vedlikehold gjennomføres 3.være et forbilde Verneombud 1.er tillitsvalgt for samtlige ansatte på sitt verneområde når det gjelder HMS spørsmål. ( Hjemlet i AML ) Tillitsvalgt skal 1.ivareta partsinteresser 2.sette saker på dagsorden og samarbeide med leder ( rettigheter og plikter hjemlet i Hovedavtalen)

11 25.06.201414.juni 2010 Gul sone Leder 1.har et forpliktende ansvar for alt HMS arbeid, også det psykososiale miljøet 2.har ansvar for planlegging, kartlegging og for at nødvendige tiltak blir iverksatt 3.Dersom rammebetingelser stopper tiltak, skal leder si fra til leder på neste nivå. Verneombud skal 1.samarbeide med leder om kartlegging og tiltak for å bedre arbeidsmiljøet 2.på eget initiativ ta opp AMP så tidlig som mulig. 3.sammen med TV og leder bidra til et konstruktivt samarbeid Tillitsvalgt skal 1.bidra til åpen og konstruktiv diskusjon mellom alle parter og organisasjoner, 2.vise vilje til å se utover sine egne medlemmers interesser 3.bidra til å finne løsninger på tvers av fagorganisasjoner

12 25.06.201414.juni 2010 Rød sone Leder 1.har plikt til og ansvar for å avdekke/avklare problemer som går ut over arbeidsmiljøet og effektiviteten 2.skal bruke nødvendige virkemidler for å gjenopprette balansen Verneombud 1.kan ta saken opp med leder 2.har et selvstendig ansvar for å ta opp saker når det er fare for liv og helse Tillitsvalgt 1.har plikt til å ta opp saker når ansatte ber om det 2.kan løfte saken opp til et høyere nivå i linjen dersom den ikke lar seg løse lokalt.

13 25.06.201414.juni 2010 Fire dimensjoner som påvirker hverandre og som utgjør et helhetlig bilde: 1.Personlig utvikling 2.Sosialt samspill 3.Organisatoriske forhold 4.Organisasjonskultur

14 25.06.201414.juni 2010 Overordnet mål På vår arbeidsplass har vi et arbeidsmiljø som gir arbeidsglede, utvikling og kvalitet på tjenestene Delmål: 1.De ansatte har et innhold i jobben som gir mulighet for mestring og for faglig og personlig utvikling 2.De ansatte er aktivt involvert i et arbeidsfellesskap som bygger på likeverd, kommunikasjon og forståelse 3.Aktiviteten på vår arbeidsplass er organisert slik at den stimulerer til kontakt, samhandling og koordinering 4. Gjennom samhandling og dialog utvikler de ansatte felles normer og verdier som gir trygghet og identitet.

15 25.06.201414.juni 2010 Kunnskap og klokskap må gå parallelt •Bruk hodet •Lytt til hjertet •Ta magefølelsen på alvor •Vær raus •Be om bistand

16 25.06.201414.juni 2010 •Din viktigste ressurs er ikke budsjetter men mennesker, de du leder og er rollemodell for. •Når du er tydelig som leder og de opplever og forstår at du vil dem vel får du motiverte medarbeidere

17 25.06.201414.juni 2010 Din nest viktigste ressurs er deg selv.

18 25.06.201414.juni 2010 Å lytte innebærer at: 1.Jeg ser på personen som snakker 2.Jeg forholder meg stille til det er min tur 3.Jeg tenker over det personen har sagt 4.Jeg viser at jeg har forstått budskapet

19 25.06.201414.juni 2010 Alt jeg spurte etter var to hjelpsomme hender, men jeg oppdaget at hele mennesket fulgte med……

20 25.06.201414.juni 2010 Arbeid og psykisk helse •Den psykiske helse står for en stor og økende årsak til sykefravær •Arbeidsplassen er hovedarena for å hindre utstøting og øke inkludering •Det er mye god helse – også psykisk – i godt arbeid

21 25.06.201414.juni 2010 Av cirka 60 000 personer med variabel eller redusert arbeidsevne på tiltak, har i alt 23 prosent psykiske lidelser (2006). Nye mottakere av uføreytelse med lettere psykiske lidelser øker, særlig i aldersgruppen 20-39 år. Psykiske lidelser/problemer ligger samlet sett bak: - Hver 5. sykefraværsdag - Hver 4. nye som blir innvilget uføreytelse - Hver 3. som er mottaker av en uføreytelse


Laste ned ppt "Grunnopplæring i arbeidsmiljø. Januar/februar 2011 Innledning. Psykososialt arbeidsmiljø. Bodil Elise Gilje Tumyr. Bedriftssykepleier/HMS rådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google