Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

eksempler på HMS-faktorer:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "eksempler på HMS-faktorer:"— Utskrift av presentasjonen:

2 eksempler på HMS-faktorer:
HMS-forståelse HMS-lovgivningen arbeidsmiljøloven forurensningsloven brann- og eksplosjonsvernloven produktkontrolloven sivilforsvarsloven genteknologiloven strålevernloven lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. + forskrifter eksempler på HMS-faktorer: Arbeidslokaler Avfallshåndtering Beredskap Biologiske faktorer Brannsikkerhet Brukersikkerhet; produkter og utstyr Bygningsmessige forhold Dagslys og belysning Eksplosjonsvern Elektrisk sikkerhet Energibruk Ergonomi Forurensing GMO Inneklima Individuell tilrettelegging Internkontroll Kjemikalier Medvirkning Medisinsk-teknisk utstyr Mestring Nærvær og fravær Omstilling Orden og renhold Psykososialt arbeidsmiljø Risikopersepsjon Risikostyring Rusmisbruk Skiftarbeid Stråling; ion. og ikke-ion. Støy Systematisk HMS-arbeid Ulykker og hendelser Verneutstyr Vold og trusler Sett av faktorer som har betydning for helse, miljø og sikkerhet. Samfunnsområde funksjonelt avgrenset av HMS-lovgivningen. Strategisk arbeidsområde som kjennetegnes av utviklingsarbeid, langsiktighet, systematikk og medvirkning. Eller sagt med 2 ord: Risiko og Opplevelse

3 Risiko HMS-arbeid handler om Opplevelse Noe er farlig.
Noe er ikke farlig. Gjør noe med forskjellen! Trivsel kommer ikke av seg selv. Den skapes.

4

5 Reduser risikoen Øk opplevelsen
Operasjonelt mål for HMS-arbeidet ved UiO: Reduser risikoen UiOs enheter skal arbeide for i all sin virksomhet å framstå som fullt forsvarlige gjennom et aktivt arbeid med identifisering av aktuelle HMS-risiki, konkret ansvarsplassering, god risikostyring og tilpasset beredskap. Øk opplevelsen med et arbeidsmiljø preget av likeverd, respekt og åpenhet gjennom et kontinuerlig forbedringsarbeid, utstrakt medvirkning og utøvelse av tydelig ledelse.

6 Hvem forventes det noe av i HMS-arbeidet?
Du: medvirke til godt arbeidsmiljø ivareta egen sikkerhet Din leder: opplæring informasjon, tilrettelegging, involvering, oppfølging

7 Du og din leder har begge et ansvar for din helse og sikkerhet
- identifisering av aktuelle HMS-risiki, konkret ansvarsplassering, god risikostyring og tilpasset beredskap. Hva er farlig? Hva kan gjøre dette mindre farlig? Hva gjør vi dersom noe går galt?

8 Du og din leder har begge et ansvar for dine resultater og din trivsel
- et arbeidsmiljø preget av likeverd, respekt og åpenhet - kontinuerlig forbedringsarbeid, utstrakt medvirkning og utøvelse av tydelig ledelse. Ansvar for egen opplevelse (trivsel, mening, utvikling, …) Ansvar for andres opplevelse (samarbeid, respekt, anerkjennelse, …)

9 Hva skal til for å få resultater av målene?
: strategiske grep Den enkelte enhet forventes å ta strategiske grep for å løfte et eller flere enkeltområder innen HMS-arbeidet. De områdene enheten velger å prioritere forventes å framgå av enhetens årsplan.

10 Eksempler på strategiske grep
1: utviklende og forsvarlig arbeidsmiljø og læringsmiljø for tilsatte og studenter For å nå dette målet vil UiO 1.2 Arbeide for et godt psykososialt arbeidsmiljø og høy grad av opplevd medarbeidertilfredshet. 1.3 Fremme helse og forebygge negative helseeffekter av UiOs virksomhet. 1.4 Øke sikkerheten ved UiOs virksomhet, med særlig fokus på laboratorievirksomhet.

11 2: en handlingsdyktig, inkluderende og lærende organisasjon
Eksempler på strategiske grep 2: en handlingsdyktig, inkluderende og lærende organisasjon For å nå dette målet vil UiO 2.2 Følge opp intensjonene i IA-avtalen. 2.3 Utvikle handlingskompetanse blant ledere, verneombud og tillitsvalgte og alle tilsatte innen HMS-området.

12 3: tilgjengelige, funksjonelle og sikre bygninger
Eksempler på strategiske grep 3: tilgjengelige, funksjonelle og sikre bygninger For å nå dette målet vil UiO 3.1 Sikre at tilsatte og studenter har tilfredsstillende og funksjonelle arbeidslokaler. 3.2 Sikre nødvendig tilgjengelighet for alle studenter og tilsatte til UiOs bygninger. 3.3 Hindre at det oppstår brann eller eksplosjon

13 4: en fullt forsvarlig virksomhet overfor ytre miljø
Eksempler på strategiske grep 4: en fullt forsvarlig virksomhet overfor ytre miljø For å nå dette målet vil UiO 4.1 Redusere miljøbelastningen fra egen virksomhet, særlig innen transport, avfall, energi og innkjøp. 4.2 Sørge for at utslipp fra UiO ikke er til skade for miljøet.

14 Hvordan løfte HMS-arbeidet?
: Etablere utviklingsløp HMS UiO erkjenner at det må tas noen felles løft for å bli bedre på noen utvalgte områder, og har etablert noen utviklingsløp på institusjonsnivå for å sette organisasjonen bedre i stand til å ivareta disse områdene.

15 Utviklingsløp HMS Etablerte HMS-løp: Livet på jobben.
Arbeidsmiljøutvikling (ledelse og medvirkning) Føre var. Og klar. Risikostyring (forebygging og beredskap);. Fra ord til handling. Til ord til handling. Styring og dokumentasjon (Integrert styringssystem, rapportering og dokumentasjon i HMS-arbeidet. Læring for livet. Livet for læring. HMS vs læringsmiljø (Arbeidsmiljø og læringsmiljø; to sider av samme sak ) Kunne det, ville det. Bidra med det. HMS-ressurser (Kompetanseeierskap:; definering og koordinering, tilgjengelighet og opplæring) Etablerte HMS-løp: Grønn Stat IA - Inkluderende arbeidsliv


Laste ned ppt "eksempler på HMS-faktorer:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google