Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2006 HMS-forståelse Sett av faktorer som har betydning for helse, miljø og sikkerhet. Samfunnsområde funksjonelt avgrenset av HMS-lovgivningen. Strategisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2006 HMS-forståelse Sett av faktorer som har betydning for helse, miljø og sikkerhet. Samfunnsområde funksjonelt avgrenset av HMS-lovgivningen. Strategisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 2006 HMS-forståelse Sett av faktorer som har betydning for helse, miljø og sikkerhet. Samfunnsområde funksjonelt avgrenset av HMS-lovgivningen. Strategisk arbeidsområde som kjennetegnes av utviklingsarbeid, langsiktighet, systematikk og medvirkning. eksempler på HMS-faktorer: Arbeidslokaler Avfallshåndtering Beredskap Biologiske faktorer Brannsikkerhet Brukersikkerhet; produkter og utstyr Bygningsmessige forhold Dagslys og belysning Eksplosjonsvern Elektrisk sikkerhet Energibruk Ergonomi Forurensing GMO Inneklima Individuell tilrettelegging Internkontroll Kjemikalier Medvirkning Medisinsk-teknisk utstyr Mestring Nærvær og fravær Omstilling Orden og renhold Psykososialt arbeidsmiljø Risikopersepsjon Risikostyring Rusmisbruk Skiftarbeid Stråling; ion. og ikke-ion. Støy Systematisk HMS-arbeid Ulykker og hendelser Verneutstyr Vold og trusler HMS-lovgivningen arbeidsmiljøloven forurensningsloven brann- og eksplosjonsvernloven produktkontrolloven sivilforsvarsloven genteknologiloven strålevernloven lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. + forskrifter Eller sagt med 2 ord: Risiko og Opplevelse

2 2006 Risiko Risiko Noe er farlig. Noe er ikke farlig. Gjør noe med forskjellen! Trivsel kommer ikke av seg selv. Den skapes. Trivsel kommer ikke av seg selv. Den skapes. HMS-arbeid handler om HMS-arbeid handler om Opplevelse Opplevelse

3 2006

4 Operasjonelt mål for HMS-arbeidet ved UiO: Reduser risikoen UiOs enheter skal arbeide for i all sin virksomhet å framstå som fullt forsvarlige gjennom et aktivt arbeid med identifisering av aktuelle HMS-risiki, konkret ansvarsplassering, god risikostyring og tilpasset beredskap. Øk opplevelsen UiOs enheter skal arbeide for i all sin virksomhet å framstå med et arbeidsmiljø preget av likeverd, respekt og åpenhet gjennom et kontinuerlig forbedringsarbeid, utstrakt medvirkning og utøvelse av tydelig ledelse.

5 2006 Hvem forventes det noe av i HMS- arbeidet? Du: medvirke til godt arbeidsmiljø ivareta egen sikkerhet Din leder: opplæring informasjon, tilrettelegging, involvering, oppfølging

6 2006 Du og din leder har begge et ansvar for din helse og sikkerhet - identifisering av aktuelle HMS-risiki, konkret ansvarsplassering, god risikostyring og tilpasset beredskap. Hva er farlig? Hva kan gjøre dette mindre farlig? Hva gjør vi dersom noe går galt?

7 2006 Du og din leder har begge et ansvar for dine resultater og din trivsel - et arbeidsmiljø preget av likeverd, respekt og åpenhet - kontinuerlig forbedringsarbeid, utstrakt medvirkning og utøvelse av tydelig ledelse. Ansvar for egen opplevelse (trivsel, mening, utvikling, …) Ansvar for andres opplevelse (samarbeid, respekt, anerkjennelse, …)

8 2006 Hva skal til for å få resultater av målene? : strategiske grep Den enkelte enhet forventes å ta strategiske grep for å løfte et eller flere enkeltområder innen HMS-arbeidet. De områdene enheten velger å prioritere forventes å framgå av enhetens årsplan.

9 2006 1: utviklende og forsvarlig arbeidsmiljø og læringsmiljø for tilsatte og studenter For å nå dette målet vil UiO 1.2 Arbeide for et godt psykososialt arbeidsmiljø og høy grad av opplevd medarbeidertilfredshet. 1.3 Fremme helse og forebygge negative helseeffekter av UiOs virksomhet. 1.4Øke sikkerheten ved UiOs virksomhet, med særlig fokus på laboratorievirksomhet. Eksempler på strategiske grep

10 2006 2: en handlingsdyktig, inkluderende og lærende organisasjon For å nå dette målet vil UiO 2.2 Følge opp intensjonene i IA-avtalen. 2.3 Utvikle handlingskompetanse blant ledere, verneombud og tillitsvalgte og alle tilsatte innen HMS-området. Eksempler på strategiske grep

11 2006 3: tilgjengelige, funksjonelle og sikre bygninger For å nå dette målet vil UiO 3.1 Sikre at tilsatte og studenter har tilfredsstillende og funksjonelle arbeidslokaler. 3.2 Sikre nødvendig tilgjengelighet for alle studenter og tilsatte til UiOs bygninger. 3.3 Hindre at det oppstår brann eller eksplosjon Eksempler på strategiske grep

12 2006 4: en fullt forsvarlig virksomhet overfor ytre miljø For å nå dette målet vil UiO 4.1 Redusere miljøbelastningen fra egen virksomhet, særlig innen transport, avfall, energi og innkjøp. 4.2 Sørge for at utslipp fra UiO ikke er til skade for miljøet. Eksempler på strategiske grep

13 2006 Hvordan løfte HMS-arbeidet? : Etablere utviklingsløp HMS UiO erkjenner at det må tas noen felles løft for å bli bedre på noen utvalgte områder, og har etablert noen utviklingsløp på institusjonsnivå for å sette organisasjonen bedre i stand til å ivareta disse områdene.

14 2006 Utviklingsløp HMS  Livet på jobben. Arbeidsmiljøutvikling (ledelse og medvirkning) 2.Føre var. Og klar. Risikostyring (forebygging og beredskap);. 3.Fra ord til handling. Til ord til handling. Styring og dokumentasjon (Integrert styringssystem, rapportering og dokumentasjon i HMS- arbeidet. 4.Læring for livet. Livet for læring. HMS vs læringsmiljø (Arbeidsmiljø og læringsmiljø; to sider av samme sak ) 5.Kunne det, ville det. Bidra med det. HMS-ressurser (Kompetanseeierskap:; definering og koordinering, tilgjengelighet og opplæring) Etablerte HMS-løp: Grønn Stat IA - Inkluderende arbeidsliv


Laste ned ppt "2006 HMS-forståelse Sett av faktorer som har betydning for helse, miljø og sikkerhet. Samfunnsområde funksjonelt avgrenset av HMS-lovgivningen. Strategisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google