Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

St.meld 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer. FAGFORBUNDET Seksjon Helse og Sosial.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "St.meld 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer. FAGFORBUNDET Seksjon Helse og Sosial."— Utskrift av presentasjonen:

1 St.meld 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer. FAGFORBUNDET Seksjon Helse og Sosial

2 2 Utfordringer:  Nye brukergrupper  Kapasitet og kompetanse  Aldring  Medisinsk oppfølging  Aktivitet, sosiale og kulturelle forhold de største svakhetene  Lønn, arbeidstid, arbeidsmiljø, skift/turnus  10 000 nye årsverk  Helsefagarbeideren  Lærlingeplasser  Fagskoletilbud

3 3 Utfordringer:  Siste 20 år har tjenestene gjennomgått flere store reformer som har berørt eldreomsorgen og brukergrupper med ulike typer funksjonshemminger  Vi hadde handlingsplan for eldreomsorgen, reformen for psykisk utviklingshemmede, opptrappingsplan for psykisk helse  Omleggingen har medført at tallet ikke minst i forhold til yngre brukere er nær fordoblet de siste tiår

4 4 Utfordringer:  I denne omsorgsmeldingen gir regjeringen en oversikt over de framtidige hovedutfordringene og fastlegger kortsiktig og langsiktige strategier for å møte dem.  De nye brukergruppene stiller krav til nye arbeidsformer og endret kompetanse og veksten på antall eldre vil kreve betydelig utbygging av tjenestetilbudet  Den største behovsveksten kommer imidlertid først om 15 – 20 år, men en må planlegge nå.

5 5 Utfordringer:  Regjeringen setter i meldingen aktuelle omsorgspolitiske spørsmål inn i et langsiktig perspektiv for å sikre at de langsiktige mål og strategier blir fulgt av handlekraftige og konkrete tiltak.  Bl.a ved å styrke kommuneøkonomien

6 6 Utfordringer:  Rettslig er omsorgsbegrepet dekket av flere lover, i denne meldingen er omsorgstjenesten brukt som et samlebegrep for ulike former for hjemmetjenester, hjemmesykepleie, omsorgsboliger, aldershjem og sykehjem med støtte fra kommunelege og den øvrige kommunale helse og sosialtjenesten

7 7 Trygghet i fellesskap  Regjeringen vil føre en politikk som bygger på fellesskapsløsninger og ønsker ikke en kommersialisering av helse og sosialtjenestene.  Regjeringens mål er å skape trygghet for de som trenger det, slik at brukerne også i framtiden skal være sikret et godt omsorgstilbud.  Skal utformes med utgangspunkt i den enkeltes ønsker og individuelle behov, uavhengig av sosial status, personlig økonomi eller boform

8 8 Trygghet i fellesskap  Regjeringer forutsetter at alle bidrar med sitt og utfordrer den enkelte innbygger til å ta medansvar både for fellesskapets ordninger, ansvar for tilrettelegging av egen bolig og deltakelse i det sivile samfunn.  Framtidens velferdssamfunn må sette enkeltmennesket i sentrum og legge større vekt på frihet, mangfold, brukerinnflytelse og uavhengighet.

9 9 Økt brukerinnflytelse  Reell brukerinnflytelse forutsetter forvaltning, fagprofesjoner og behandlingsapparat er bevisst og kritisk til sin egen maktposisjon og legger myndiggjøringen av brukeren til grunn for sitt arbeid.  Dette innebærer at brukeren tilføres økt makt og innflytelse og i størst mulig grad settes i stand til selv å ta valg for å leve et mest mulig meningsfullt og selvstendig liv til tross for sykdom og funksjonstap.

10 10 Lokal forankring  Må ha en desentralisert forvaltning som kan samarbeide tett med familie, lokalsamfunn og frivillige organisasjoner.  Regjeringer legger opp til større fleksibilitet til å kunne tilby tjenestetilbud på tvers av kommunegrensene – lagt fram OT prp nr. 95 2005- 2006 om endringer i kommuneloven – interkommunalt samarbeid

11 11 Forhold til andre saker i Stortinget  Regjeringen arbeider bl. a. med en Stortingsmelding om seniorpolitikk med spesiell vekt på arbeidslivet som må sees i sammenheng med omsorgsmeldingen  Nasjonal Helseplan - Pensjonsreformen  Skal se på helselovgivningen med tanke på helhetlig plan – bl. a. en felles lov og helse og sosiale tjenester der pasientrettighetslov og helsepersonellov sees i sammenheng

12 12 Dagens omsorgstilbud  Omsorgstjenestene har i dag over 200 000 brukere, hvorav 40 000 bor i sykehjem og mer enn 160 000 mottar hjemmetjenester i omsorgsbolig eller eget hjem  Tallet på brukere under 67 år er fordoblet de siste 10 år og utgjør nå 50 000.  I 2005 ble det utført om lag 110 000 årsverk, halvparten i sykehjem

13 13 Målsetting personell - Kompetanseløftet  Regjeringen har en målsetting om 10 000 nye årsverk innen utgangen av 2009. 3000 av de helsefagarbeidere  God omsorg oppstår i samspillet mellom personell og mellom personell og bruker.  I dag høy andel uten formell kompetanse, mål å gi 12 000 en formell kompetanse  Utdanne 800 gjennom desentraliserte høyskoler

14 14 Målsetting personell - Kompetanseløftet  Videreutdanne 6000 (fagskolene)  Videreutdanne 3000 (høyskolene)  Øke andelen som arbeider heltid  Ledelsessatsing  Samarbeid om etikk

15 15 Dagens omsorgstilbud – mål fremover  En rekke undersøkelser tyder på at det på det sosiale og kulturelle området dagens kommunale omsorgstjeneste først og fremst kommer til kort  Spesielt gjelder dette beboere i sykehjem, aldershjem og omsorgsboliger.  Regjeringen ønsker derfor å legge vekt på kultur, aktivitet og trivsel som helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud

16 16 Aktiv omsorg  De fleste undersøkelser peker på dagligliv, måltider,aktivitet, sosiale og kulturelle forhold som de største svakhetene. Dette krever større faglig bredde. Antall aktivitører, ergoterapeuter må økes

17 17 Kvalitetsavtale  Regjeringen og KS er blitt enige om en ny avtale om kvalitetsutvikling i de kommunale helse og omsorgstjenestene.  Legger vekt på tverrfaglig kompetanseheving. Kommunal planlegging og organisasjons- og ledelsesutvikling med sikte på å gi tjenestetilbudet høyere kvalitet og en mer aktiv omsorgsprofil

18 18 Styrket brukerinnflytelse  Større valgfrihet og individuell tilpasning gir bedre muligheter til å møte morgendagens samfunn preget av større mangfold både sosialt og kulturelt og med ønske om større uavhengighet og selvbestemmelse.  Den beste måten å gjøre dette på er å gi brukerne større makt.  Sterkere brukerinnflytelse skal derfor på ulike måter gjennomsyre morgendagens omsorgstjenester

19 19 Bedre samhandling  Det skal bli bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten  Fokus på demens  Settes øverst på omsorgstjenestens prioriteringsliste både i forhold til forskning og behandling

20 20 Kommunestyre – fastsette kvalitetskrav - pasientombud  For å tydeliggjøre ansvaret for tjenestene og sikre at kvalitetskravene blir gjenstand for politisk diskusjon og behandling, bør fastsettelsen av lokale kvalitetskrav skje på politisk nivå og fastsettes av kommunestyret  Regjeringen går inn for at det også i kommunenes helse og sosialtjeneste blir en ordning med pasientombud på lik linje som i spesialisthelsetjenesten  Vil foreslå lovendring

21 21 Omsorgsforskning  Regjeringen vil styrke forskning og utviklingsarbeid.  Dette skal skje via regionale FoU –sentre for omsorgsforskning

22 22 Mat og måltider  Skal bli bedre kvalitet og større valgfrihet  Sosial og helsedirektoratet vil komme med en faglig veileder

23 23 Fagforbundets forventninger:  Kvalitetskommuneprosjektet  Fastsettelse av kvalitetskrav i kommunestyrene  Konkrete tiltaksplaner og passende budsjettrammer for hvert år!  Tydelige mål, gjennomføringskraft og oppfølging gjennom jevnlige evalueringer og tilsyn.

24 Takk for oppmerksomheten! Lillian Erisksen, rådgiver FAGFORBUNDET Seksjon helse og sosial


Laste ned ppt "St.meld 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer. FAGFORBUNDET Seksjon Helse og Sosial."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google