Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanning for velferd Ekspedisjonssjef Toril Johansson.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanning for velferd Ekspedisjonssjef Toril Johansson."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdanning for velferd Ekspedisjonssjef Toril Johansson

2 2 Kunnskapsdepartementet Jeg skal snakke litt om: •Bakgrunnen for stortingsmeldingen •Hovedperspektivene •Fagskolenes rolle i meldingen •Felles kompetanse- og kunnskapsbehov •De viktigste tiltaksområdene

3 3 Kunnskapsdepartementet Hvorfor denne meldingen? •Demografiutvikling, endret sykdomsbilde, mer kunnskapsintensive yrker etc. •Tre store reformer –Samhandlingsreformen –NAV –Barnevernet •Alle peker på sammenfallende kunnskaps- og kompetanseutfordringer, og forventinger til utdanningene Foto: Colurbox

4 4 Kunnskapsdepartementet Mål •Samfunnsmål: –Bedre helse og velferd for hele befolkningen (sosial utjevning) •Sektormål: –Velferdstjenestene: •Kunnskapsbasert tjenesteutøvelse –Utdanningssektoren: •Økt kvalitet og relevans i utdanning og forskning Foto: Colourbox

5 5 Kunnskapsdepartementet Hovedperspektiver i meldingen •Utenifraperspektivet: Ta utgangspunkt i arbeidslivets og samfunnets behov for kompetanse •Framtidsperspektivet: Legge det kunnskapspolitiske grunnlaget for et langsiktig utviklingsarbeid •Samspillsperspektivet: Mer samarbeid på tvers av utdanninger, nivåer, tjenester og aktører

6 6 Kunnskapsdepartementet Utfordringer i tjenestene gir endrede kompetansebehov •Generelt ønske om å øke utdanningsnivået og redusere andel ufaglærte •Forskyvning fra et behandlende til et forebyggende helsevesen – økt kompetanse nær der befolkningen er •Godt samspill på tvers av tjenesteområder og forvaltningsnivåer •Pasient- og brukerforløp, brukermedvirkning og pasientsikkerhet •Tverrprofesjonell tjenesteutøvelse

7 7 Kunnskapsdepartementet Behov for flere helsefagarbeidere ”Selv med optimistiske anslag utdannes det ikke flere enn de som går av med pensjon” Kilde: Roger Bjørnstad, SSB

8 8 Kunnskapsdepartementet Vurderer ny modell i vgo for helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider •Veksle mellom teori og praktisk underveis i hele opplæringsløpet o Bedre muligheter for tilpasning til ulike elevgrupper (voksne, innvandrere m.fl.) o Realkompetanse kan enklere føre til avkorting o Kan kombineres lettere med arbeid o Bedre tilknytning til skolen for ungdom o Modulbasert, får dokumentasjon underveis

9 9 Kunnskapsdepartementet Fagskolenes rolle 1 •Karrieremuligheter viktig for økt rekruttering ”Tilbud om videreutdanning av personell gjennom fagskoleordningen er spesielt viktig for å øke kompetansen, redusere avgangen fra sektoren og bidra til rekrutteringen til helse- og sosialfag i videregående skole.” (St.mld. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening)

10 10 Kunnskapsdepartementet Fagskolenes rolle 2 •Arena for faglig reorientering ”I andre tilfelle kan utdanning tjene som en reorientering i forhold til tidligere utdanning og yrkeskompetanse. Det innebærer at ordningen må kunne fange opp nye behov i arbeidslivet, selv om den ikke bygger på definerte fag på videregående opplæringsnivå.” (Ot. prp. nr. 39 (2006-2007) Om endringer i lov om fagskoleutdanning)

11 11 Kunnskapsdepartementet Kompetanseområder – hvordan utdanning og forskning kan bidra til bedre tjenester kompetanseområder av betydning for folkehelsen psykisk helse rusmiddel- bruk; legemiddel- bruk oppvekst og utdanning tannhelsefysisk helseernæring arbeidslivs- deltakelse sosial deltakelse bolig og livsgrunnlag likeverd og like muligheter •Mange yrkesgrupper med kompetanse på ulikt nivå må bidra på alle områdene •Fagskolene flinke til å plukke opp nye behov (gir tilbud innen eldreomsorg, psykisk helsearbeid, rusomsorg, osv.)

12 12 Kunnskapsdepartementet De nye kompetansebehovene går i stor grad på tvers av dagens profesjoner •Grunnleggende perspektiver som må styrkes i alle utdanningene: • folkehelse, forebygging, tidlig intervensjon • Arbeidslivsorientering • inkludering, likestilling og antidiskriminering •Styrke omstillingsevnen innenfor de enkelte utdanningene o Nye behov fører ofte til nye utdanninger o Omstilling krever samspill utdanning–forskning-arbeidsliv

13 13 Kunnskapsdepartementet Behov for felles kunnskapsplattform •Generell kompetanse: kommunikasjon, samhandling, kritisk refleksjon, Ny teknologi, etikk mm. •Systemkunnskap – helheten i helse- og velferdsapparatet •Tematisk kunnskap: rus, psykiatri, vold og overgrep mm.  Må tilpasses den enkelte utdannings kjerneinnhold

14 14 Kunnskapsdepartementet Behov for tverrprofesjonell samarbeidslæring •Yrkesutøvelsen er tverrprofesjonell – utdanningene uniprofesjonelle •Bevissthet rundt egen kjernekompetanse •Respekt og forståelse for andres  Organisering og gjennomføring må vurderes

15 15 Kunnskapsdepartementet Meldingen oppsummert •Retningsmelding •Møte samfunnets behov, ikke utdanningenes eller tjenestenes behov –Behov for utvikling av en dobbel identitet •Praksisnær FoU slik at relevante problemstillinger for yrkesfeltene blir gjenstand for forskning •Økt rekruttering og tydeligere karriereveier •Felles satsning og tettere samhandling mellom utdanningsinstitusjonene og praksisfeltet •Mer praksis i kommunehelsetjenesten •Økt kvalitet i praksis: veiledning, relevans og rammebetingelser


Laste ned ppt "Utdanning for velferd Ekspedisjonssjef Toril Johansson."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google