Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seniorsentre og innbyggertorg Utvikling og organisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seniorsentre og innbyggertorg Utvikling og organisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seniorsentre og innbyggertorg Utvikling og organisering

2 Seniorsentrene Asker kommune har i dag 5 seniorsentre: Asker, Holmen, Vollen, Heggedal, Borgen. I tillegg bidrar kommunen med økonomisk støtte til et privatdrevet seniorsenter på Nesøya. Organisatorisk tilhører driften av sentrene tjenesteområdet helse og omsorg v/virksomhet samfunnshelse og integrering. Seniorsentrene er et tilbud til alle Askers alderspensjonister fra fylte 62 år. Seniorsentrene skal stimulere til helsefremmende og forebyggende aktivitet blant seniorer i Asker.

3 Sentrene tilbyr i dag… En sosial møteplass i nærmiljøet Foredrag, kurs, hobbyaktiviteter og trening i grupper Kafeteria - noen har også servering av middag Det arrangeres også turer og ulike tilstelninger Det koster ikke noe å besøke seniorsentrene, men for enkelte aktiviteter er det en egenandel

4 Mandat Det skal fremmes forslag til en fremtidig organisering og konsept av seniorsentrene i tråd med målsetting. Dette skal blant annet sikre: Samskaping med innbyggere Samarbeid med frivilligheten En arena for forebyggende helsetiltak Tilrettelegger for en fremtidig samlokalisering med andre kommunale tilbud. (Jfr. innbyggertorget i Heggedal) Ny organisering skal etableres innenfor eksisterende budsjettramme. Arbeidet skal sikre involverende prosesser av både ansatte og brukere. Det utarbeides en informasjonsplan for presentasjon av mandat og sluttrapport.

5 Arbeidsgruppe

6 Anbefaling Seniorsentrene organiseres i tjenesteområde kultur, frivillighet og fritid. Seniorsentrene et viktig helsefremmende og forebyggende tiltak som kan fremme medborgerskap og samskaping, og derigjennom styrke folkehelsen. Et grunnelement i seniorsentrene er frivilligheten – som også er organisert i dette tjenesteområdet.

7 Videre konseptutviklingen Hva skal til for at seniorene ønsker å benytte innbyggertorgenes seniortilbud? Hva skal til for at seniorene ønsker å påta seg frivillig arbeid ved innbyggertorgene? Hvordan differensiere tilbudet til seniorene slik at det favner fra 62 år til 100 pluss? Hvordan sikre balansen mellom tiltak som hører innunder kultur og tiltak som hører inn under helse og omsorg? Hvordan gjøre innbyggertorgene til en tydelig arena for sekundærforebyggende tiltak som utsetter behovet for tyngre helsetjenester Utfordringer for seniorene som følge av at Innbyggertorgene har tilbud på tvers av alder, for eksempel lydstøy og tilgjengelighet

8 Heggedal - kommuneplanen Tettstedene og nærsentraene har en viktig funksjon som møteplass for innbyggerne Heggedal sentrum skal fungere som nærsenter for et område i sterk vekst og med betydelig boligbygging

9 Heggedal innbyggertorg Etablering av Heggedal innbyggertorg, med samordnet drift av seniorsenter, bibliotek, helsestasjon og Heggedal nærmiljøsentral, er en pilot knyttet til samarbeid og samskaping mellom kommunen og frivilligheten. Heggedalsmodellen vil være aktuell også når det gjelder utvikling av andre tettsteder.

10 Heggedal innbyggertorg Heggedal innbyggertorg er en helt ny modell for lokalt tjeneste og medvirkningsarbeid. Innbyggertorget skal i tillegg til lokale tjenester være et brohode mellom kommunen og lokalmiljøet for å utvikle nærdemokratiet.

11 Arbeidsgruppen  Frid Feyling, biblioteket  Rikka Anne Nilson, seniorsentrene  Sidsel Gangnæs, BFE  Ellen Gillebo, servicetorget  Per Sletaune, Heggedal nærmiljøsentral  Arbeidsgruppens leder; direktør Ragnar Sand Fuglum Drøfting med hovedtillitsvalgt Virksomhetenes ansatte/tillitsvalgte involvert Frivillighetsutvalget, Heggedal nærmiljøsentral, seniorsentrene og Kulturhuset involvert

12 Arbeidsgruppen anbefaler etablert en egen organisatorisk enhet/avdeling i en av kommunens virksomheter hvor oppgaver og ressurser fra eksisterende virksomheter tilføres den nye organisasjonsenheten. Anbefalinger

13 Et treffpunkt i Heggedal sentrum mellom innbyggerne, organisasjonene, næringslivet og kommunen, som fremmer medborgerskap, samskaping og dermed god folkehelse. Etableres som en samlokalisering av tjenester fra fire ulike virksomheter i Asker kommune; Seniorsenteret, biblioteket, helsestasjonen og servicetorget. I tillegg er Heggedal nærmiljøsentral lokalisert i innbyggertorget. Være et brohode mellom kommunen og lokalmiljøet for å bygge nærdemokratiet. Grunnlag for etablering

14 Andre føringer og prosesser Kommuneplanen angir senterstruktur og etablering av gode møteplasser Samskaping og medborgerskap Folkehelse Kulturplan/arenaplan Utvikling av nærdemokrati Borgenprosjektet Arbeidsgruppe for Heggedal innbyggertorg Arbeidsgruppe for utvikling av seniorsentrene

15 Lokalsentre med innbyggertorg AktivitetssentreFrivilligsentraler Heggedal Borgen Vollen (Holmen)Holmen(Holmen) (Dikemark) Asker (kulturhus)AskerHasselbakken

16 Organisasjon

17 Modell 1Modell 2Modell 3 UpolitiskPolitisk Valgt av innbyggerne på årsmøte Valgt av kommunestyret Valgt av innbyggere Rådgivende/ interessehevding Rådgivende/- interessehevding av visse oppgaver Rådgivende/- interessehevding Delegert lokale oppgaver innen samfunnsutvikling og tjenesteyting Noe driftsstøtte, egen koordinator/ felleskaper i kommunen Liten administrasjon, egen koordinator i kommunen Egen administrasjon Modeller for nærdemokrati

18 Status – HP2017-20 Saker i råd/komiteer/KS i august/september om Heggedal og Borgen innbyggertorg, samt utvikling seniorsenteret Ny leder for Heggedal innbyggertorg er ansatt Mellomleder med ansvar for alle innbyggertorgene/seniorsentrene i Asker kulturhus Borgen innbyggertorg fra 1.7.2017 i nye lokaler (?) Seniorkonferanse 28.9.2016


Laste ned ppt "Seniorsentre og innbyggertorg Utvikling og organisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google