Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt tidlig innsats Presentasjon Helse- og sosialstyret 9. februar 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt tidlig innsats Presentasjon Helse- og sosialstyret 9. februar 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt tidlig innsats Presentasjon Helse- og sosialstyret 9. februar 2010

2 Styringsgruppe  Helse- og sosialdirektør Lars Dahlen  Skoledirektør Marie Føreland  Barnehagedirektør Nina Reinhart

3 Prosjektgruppe  Sissel E Bakke, barnehagedirektøren  Elisabeth Eid, Skoledirektøren  Anne Aunevik, Rådmannen  Arvid Alsaker, PP tjenesten  Tone Kylland, Barneverntjenesten  Torstein Westgård, Helsetjenesten  Tine Krumm Haugen, HTV, FO  Ingun Håland, HTV, Utdanningsforbundet

4 Effektmål  Det forebyggende arbeidet i Kristiansand skal framstå med en klar og tydelig profil med gjenkjennelig satsing på tidlig innsats overfor risikoutsatte barn.  Det forebyggende arbeidet skal rettes mot barn med psykososiale vansker og identifiserte risikofaktorer i førskolealder og tidlig skolealder.  Arbeidet skal baseres på metoder som gjennom forskning kan dokumentere effekt.  Tverretatlig arbeid i forhold til barn og unge skal være mest mulig effektivt og koordinert, og ha høy kvalitet

5 Tiltak 1.Kartlegge:  Eksisterende virksomheter.  Eksisterende tverretatlig samarbeid 2. Vurdere om nåværende:  Samarbeidsordninger legger tilstrekkelig til rette for en helhetlig prioritering av forebyggende innsats på tvers av enheter og sektorer.  Samarbeidsordninger fungerer tilstrekkelig effektivt mht ressursbruk.  Forbyggings- og behandlingsmetoder som benyttes, er i tråd med kommunens prioriteringer og ny kunnskap om effektiv og målrettet forebygging. 3. Foreslå og prøve ut:  Mer hensiktsmessige samarbeidsordninger mellom sektorer og enheter, eventuelt vurdere alternative organisatoriske løsninger.  Tiltak basert på forskningsmessig dokumentert metoder og programmer

6 Bystyrets vedtak  ”Det utarbeids en tverrfaglig handlingsplan for barn under opplæringspliktig alder med fokus på forebygging av atferds- og språkvansker. Planen skal omhandle barn i risikogrupper, og skal gi konkrete forslag til tiltak som iverksettes i hjem og barnehage.”  Innarbeides i prosjekt tidlig innsats.

7 Tidsplan 1. Kartlegge og beskrive  August 2009 – mars 2010. Rapport til styringsgruppa februar 2010 2. Foreslå og beslutte  Mars 2010 – juni 2010.Rapport med forslag til faglige og koordinerende tiltak til styringsgruppa juni 2010. 3. Iverksette og prøve ut  Høsten 2010 – våren 2012. Utprøving av tiltak av faglig og koordinerende art. 4. Evaluere  2010 – 2012. Evaluering av forsøkene

8 Modell 1- Arbeidsskisse 1. Tidligere innsats overfor utsatte barn og unge 3. Organisasjon Enheter, primæroppgaver, ledelse, medarbeidere, ressurser 2. Fag Metoder, programmer, teorier, ideologier, profesjoner 4. Koordinering / tverretatlig samarbeid

9 1. Tidlige innsats  Alder  Problemutvikling  Risikogrupper Jo tidligere risikoutsatte barn kan identifiseres, desto større er mulighetene for å lykkes med tiltakene som settes inn.

10 2. Fag  Virkemidler for å identifisere  Metoder for å for å følge opp  Prosjektstatus: Beskrivelse av Kunnskapsoversikter, offentlige utredninger, nasjonale veiledere Tiltak og metoder som er i bruk i Kristiansand kommune

11 3. Organisering  Hvilke oppgaver løses hvor?  Hvor mange barn og unge har ulike tiltak fra hvem?  Prosjektstatus: Beskrivelse av Tjenesteapparatet på kommunalt og statlig nivå, samt aktuelle frivillige organisasjoner.

12 4. Tverretatlig samarbeid  Økt fokus på nødvendigheten av tverretatlig samarbeid både nasjonalt og lokalt  Prosjektstatus: Beskrivelse av Kunnskapsoversikter, offentlige utredninger, nasjonale veiledere Eksisterende former for tverretatlig samarbeid i Kristiansand kommune

13 Innsparingskrav  Forslag for å imøtekomme vedtatte innsparingskrav (1,5 mill i 2010, økende til 2 mill i 2011), innarbeides i de forslagene som fremmes våren 2010, jf. tidsplan

14 Foreløpig oppsummering  Det foregår omfattende utviklingsarbeid som er basert på et solid kunnskapsgrunnlag, og som er i tråd med vedtatte psykiatriplan og rusplanen  Det eksisterer en rekke formelle tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeidsarenaer.  Likevel er opplevelsen – også blant mange ansatte i enhetene – at sammenhengen og samhandlingen kunne vært bedre.

15 Modell 2 – En utfordring Abup Bufetat Statped Barneverntjenesten PP tjenesten Pedagogisk støtteenhet Familiesentre, Alternative skoler Helsestasjoner, barnehager, skoler


Laste ned ppt "Prosjekt tidlig innsats Presentasjon Helse- og sosialstyret 9. februar 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google