Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse og omsorg Rådmannens forslag til Handlingsplanprogram 2016-2019.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse og omsorg Rådmannens forslag til Handlingsplanprogram 2016-2019."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse og omsorg Rådmannens forslag til Handlingsplanprogram 2016-2019

2 Agenda 1. Nasjonale føringer, planstrategi helse og omsorg 2. Organisasjonstruktur 3. Tjeneste og kvalitetsutvikling 4. Resultat og nøkkeltall 5. Rådmannens forslag til HP

3 Nasjonale føringer- Planstrategi

4

5 Plansystem helse og omsorg sikre fremtidige utfordringer, bolig og tjenesteutvikling- politiske vedtak

6 Forebyggings og rehabiliteringsideologien må gjennomsyre alle tjenester innen tjenesteområdet Total tilnærming som vil -økt livskvalitet -utsette behov for tjenester

7 Temaplaner

8 Mål- og resultatstyring

9 Organisasjonsstruktur

10 virksomhetens størrelse helhetlig tjenester økonomisk ramme kompetanse kontrollspenn ledere med fag, økonomi og personalansvar fleksibilitet effektivitet Robust organisasjon – nødvendig for å sikre strategisk ledelse - styrke, videreutvikle og samle tjenestene

11 Organisasjonskart Helse og omsorg 2015

12 Tjeneste og kvalitetsutvikling

13 Utgangspunkt 2010  Underdimensjonerte tjenester hjemmesykepleie dekningsgrad heldøgnsomsorg – somatikk, psykisk helse og rus dimensjonering korttid/langtid, stedbundne og ambulante tjenester  Utskrivningsklare pasienter gj.sn 7 døgn etter meldt ferdigbehandlet  Ventelister langtid/korttidsplasser  Uhensiktsmessig organisering av virksomheter

14 Faglige virkemidler Somatikk – før, istedenfor og etter sykehusinnleggelse  Heldøgnstjenester - forsterkede korttidsplasser, KAD, økt DG  Ambulante tjenester - forsterket sykepleieteam, mobilt røntgen, hverdagsrehabilitering, kommunalt allmennlegekontor  Tjenestedimensjonering – langtidsplasser, korttidsplasser  Helsehus, styrket hjemmesykepleie (2011-2015) Psykisk helse og rus  Måltall dekningsgrad boliger 14% av antall brukere justert  Utviklet differensiert bolig og tjenestekjede  BOSO – virkemidler, prosjekter  Recovery, pilot  Utfordringer – utskrivningsklare pasienter – økonomiske og juridiske virkemidler Utviklingshemmede  Dekningsgrad lik 89% for brukere over 18 år  Samarbeid privat/kommunal, egen sak - modell  Differensierte boliger

15 Forskning, opplæring, utvikling  FOU-enhet  Velferdsteknologi  Strategisk kompetansestyring  Etisk refleksjon, etisk råd  Kvalitetsindikatorer  Forebygging av fall, Legemiddelgjennomgang, ernæring, helhetlig pasientforløp  Deltar i den Nasjonale sikkerhetskampanjen I Trygge hender »  Kvalitetshåndbok  Forskningsbaserte prosjekter  Læringssløyfer – FOU modell

16 Strategisk kompetansestyring - kompetansepyramide

17 GAP-analyse Kompetansekrav: hvilken kompetanse trenger vi og hvordan legges det til rette for at den kan utnyttes best mulig? Kompetansebeholdning: Hvilken kompetanse forvalter vi Kompetansegap = Det vi må ha (kompetansekrav) minus det vi har (kompetansebeholdning) Er det forskjell (gap) mellom det som kreves og det vi besitter dukker det opp et kompetansebehov… vi mangler noe som vi må skaffe oss..slik at vi kan utføre de tjenester vi er satt til å gjøre.

18 Organisatoriske virkemidler Strategisk og operativt fokus Sikre helhetlige og koordinert tjenester Effektive og robuste tjenester Samlet, styrket og videreutviklet  Hjemmebaserte tjenester  Heldøgnstjenester  Psykiske helse og rus  Samfunnshelse og integrering  Brukertorg – «en dør inn» Samhandlingsrutiner som sikrer helhetlig pasientforløp  Internt, eksternt, bestiller/utfører-modell Helhetlig produksjonsstyring Styringsdata Rapportering

19 Resultater og nøkkeltall

20 Ventelister AntallEffektueringstid Januar 2012 Juni 2015 Sykehjem 20 2 51 dager Omsorgsboliger s 13-27 29 Gullhella august 2015 Omsorgsboliger u 53 14 Juni 2014August 2015 Psykisk syke132 ROP127

21 Utskrivningsklare Redusert antall betalingsdøgn fra 2010 til 2014 med 71 %. Gj.sn liggetid hittil i 2015: 2,8 døgn. Utfordring  Økt behandling i spesialisthelsetjenesten  Økning antall varslede fra januar - august 2012 - januar -august 2015: 37,7 % Antall varslede pasienter 2012 - 2015 janfebmaraprmaijunijuliaugseptoktnovdessum Ant. varslede 2012838170911078486958794104771059 Ant. varslede pasienter 201312594999810078958598115101981186 Ant. varslede pasienter 2014118115110761161201061111181281051231346 ant. Varslede pasienter 201513411915299101118124113 960

22 Brukerundersøkelser 2013 2014

23 Rådmannens forslag til Handlingsplanprogram 2016-2019

24 Innspill fra komite helse og omsorg Komité for helse og omsorg har i sak 21/15 gitt følgende innspill til rådmannens arbeid med handlingsprogrammet 2016- 2019:  Psykisk helse og rus  Støttekontakter  Hverdagsrehabilitering og ergoterapi  Mennesker med nedsatt funksjonsevne – bolig og aktivitetstilbud

25 Driftsbudsjett Helse og omsorg Tjenesteområde Helse og omsorg har et samlet driftsbudsjett på 1,2 mrd. kroner i 2016. Det er en økning på 95 mill. kr. sammenlignet med forrige HP

26 Driftstiltak Helse og omsorg Nye tiltak 2016 Gullhella omsorgsboliger helårsdrift: ytterligere 16,5 mill. kr. til totalt 36,5 mill. kr. Hjemmetjenesten (hjemmesykepleie og hverdagsrehabilitering): 4 mill. kr. Kommunale akutte døgnplasser: 8,7 mill. kr. Bosetting av flyktninger: 2 mill. Arbeid og aktivitet for utviklingshemmede: 1,7 mill. kr Befolkningsvekst fastleger og fysioterapeuter: 0,45 mill. Opptrapping rus og psykiatri: 8 mill. Lavterskeltilbud psykisk helse: 1 mill. Fontenehus Ny driftsavtale Risenga bo- og omsorgssenter: 5,8 mill. Ressurskrevende tjenester: 10,9 mill. Reidar Tørmoen, 100 år Omstilling og effektivisering Effektivisering helse og omsorg: -2,4 mill. kroner.

27 Investeringer Helse og omsorg HP 2016-2019 Boligsosial handlingsplan: 30 mill. kroner i årlig investeringsramme. Skustadgata, 6 - 7 ettervernsboliger: 18,5 mill. kroner, ferdigstilles 2016. Nesbru sykehjem: 335 mill. kroner, ferdigstilles 2017 Omsorgsboliger utviklingshemmede: 40 mill. kroner, ferdigstilles 2018 Søndre Borgen helsehus: 150 mill. kroner, planlegges ferdig i perioden 2020-2022 Nytt sykehjem: 400 mill. kroner, planlegges ferdig i perioden 2023-2026 Sum investering i HP-perioden: 410,5 mill. kroner.

28 Fremdriftsplan HP – høsten 2015 DatoAktivitetUtvalg 15. septemberRådmannens forslag til HP legges fremFormannskapet 18. september til 16. oktober Høringsperiode rådmannens forslag til HP 22. septemberMøter med fellesrådene/velforbundetFormannskapet 27. oktoberFormannskap med gruppeledere, spørsmål og svar til HP Formannskapet 27., 28. og 29. oktober Komitémøter med presentasjon av rådmannens forslag til HP. Komiteene 3. novemberHP i et medarbeiderperspektivPSU 17. novemberTilleggsinnstilling og partienes endringerFormannskapet 18. november til 2. desember Høringsperiode formannskapets innstilling 8. desemberEndelig behandling av HP 2016-2019Kommunestyret

29 Takk for meg!


Laste ned ppt "Helse og omsorg Rådmannens forslag til Handlingsplanprogram 2016-2019."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google