Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statusrapport Boligsosialt utviklingsprogram fase 1 Kommunestyret 3. februar 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statusrapport Boligsosialt utviklingsprogram fase 1 Kommunestyret 3. februar 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statusrapport Boligsosialt utviklingsprogram fase 1 Kommunestyret 3. februar 2015

2 Agenda > Kl 16.00-16.20: Alle skal bo trygdt og godt. Regiondirektør Guri Bergo, Husbanken region øst. > Kl 16.20-16.40:Tjenestedesign med brukeren i sentrum. Direktør rådgivning Monica F. Peterson, Norsk design- og arkitektursenter. > Kl 16.40-17.00:Status Boligsosialt utviklingsprogram i Asker kommune fase 1. Programleder Ingrid Blichfeldt, Asker kommune.

3 Mål fase 1  Hovedmål 1 Asker kommune har innen 2015 utformet og iverksatt en overordnet boligpolitikk som danner grunnlag for et differensiert boligmønster og en bredt sammensatt befolkning innen 2030.  Hovedmål 2 Boligkapasiteten for særskilt vanskeligstilte grupper som definert i boligsosial handlingsplan, er bedret innen 2015.

4 Boligsosialt utviklingsprogram Asker kommune Boligpolitikk (Kommuneplanen) Kompetanse- utvikling Flerfaglig booppfølging steam Gjengs leie Rådgiver bolig Strategi Område- utvikling kommunalt boligområde (Bomiljøarbei d Beboer- involvering) Prosjekt Ungdom i bolig Prosjekt Startlån «Leie til eie» Prosjekt Bolighjelpen Rådgiver- nangs- funksjon bolig Operativ (Samarbeid NFU) Oppsøkende forvaltning Kartlegging Bolig- og tjenestebehov Nasjonal veileder booppfølging Læringsagent startlån Boligsosial opplærings modul Program- utvikling Differensiert bolig- og tjenestekjede (Handlings- programmet) Nybygg Rehabilitering Privat leie med kommunal tildeling Sykehjems- plasser rus / psykiske lidelser / ROP TjenesteutviklingOrganisering Boligkontor «En dør inn" Bolig- fremskaffelse Boligutvikling

5 Samarbeid, smidighet og koordinert samtidighet

6 Status - boligpolitikk Kommuneplan 2014-2026. 350 boliger årlig hvorav ca 50 rimelige boliger. Mellommarkedet Et godt fungerende boligmarked vil også bedre situasjonen for vanskeligstilte Boligpolitisk strategi, noen problemstillinger: Hva er en «rimelig bolig» Har vi behov for private utleieaktører? Privat boligutvikling med kommunal tildelingsrett. Utnyttelse av kommunale tomter, samt kommunal eiendomsmasse?

7 Status – organisering > Brukertorget faset inn 15. nov – helhetlig tjeneste- og boligtildeling. > Tjenestedesign som metode for utvikling av morgendagens boligsosiale tjenester - brukeren i sentrum –Sluttleveranse medio februar.

8 Status – Tjenesteutvikling 85 brukere har fått bistand til å skaffe privat leid bolig, eller kjøpe bolig med Startlån Prosjekt 2013 – 2014 Antall brukereAntall i permanent bolig Ung i bolig (17-25 år) 7855 Bolighjelpen, bruk av frivillige 65 (hvorav 15 fra Startlån leie til eie) 45 (hvorav 15 fra Startlån leie til eie) Totalt14385

9 Bolighjelpen ønsker flere frivillige

10 Tjenesteutvikling forst. Startlån, leie før eie  Kommunen har utnyttet Startlån og vist at særlig vanskeligstilte kan kjøpe bolig med Startlån  Fokus på beboere i kommunal bolig – 2012-2014 har 27 beboere i kommunal bolig kjøpt bolig via Startlån. Ambulant booppfølgingsteam  Flerfaglig booppfølgingsteam er etablert og teamet er styrket

11 Status – boligutvikling

12 Status - boligutvikling Mål:  60 nye boliger til målgruppene psykisk helse og rus, Flyktninger og sosialt økonomisk vanskeligstilte innen 2017. Avsatt 30 mill årlig i HP. Status boligutvikling 2014- 2015:  Rus og psykisk helse, totalt 9 enheter ( ikke inkl 14 enheter på Fusdal  Flyktninger, totalt 9 enheter  Sosialt økonomisk vanskeligstilte, totalt 10 nye enheter (inkl 8 midlertidige boenheter) –2 kjøp i åpent marked –8 midlertidige boenheter, Asker sentrum

13 Status - kompetanseutvikling  Læringsagent Startlån  Boligsosial kompetanseheving internt, fase 1.  Asker bidrar i utformingen av nasjonal veileder innenfor boligsosialt arbeid, knyttet til Nasjonal strategi «Bolig for velferd»  E rfaringsutveksling på tvers av kommuner.

14 Nye mål fase 2 Hovedmål 1: Boligsosialt utviklingsprogram videreføres med mål om å skaffe tilveie boliger i henhold til vedtak i formannskapssak 0086/14 og i henhold til dekningsgrad lik 14%, behandlet i temaplan «Psykisk helse og rus, kommunestyresak 0077/14. Hovedmål 2: Innen 2017 er virksomme metoder forankret og strukturer iverksatt, slik at fokus på boligsosiale utfordringer opprettholdes etter programmets slutt Vedtatt av Kommunestyret 18. november 2014

15 Særlige fokusområder fase 2 I fase 2 vil programmet særlig legge vekt på:  Programmet skal bidra til utforming og iverksetting av Boligpolitisk strategi med særlig vekt på tilrettelegging for ca 50 rimelige boliger årlig.  Programmet skal medvirke til at Asker kommune har etablert en differensiert boligkjede på ca 60 boliger innen 2017.

16 Særlige fokusområder fase 2 forts. > Programmet skal medvirke til at bostedsløse unge får et sted å bo, og bor egnet-

17 Alle skal bo trygdt og godt


Laste ned ppt "Statusrapport Boligsosialt utviklingsprogram fase 1 Kommunestyret 3. februar 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google