Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statusrapport Boligsosialt utviklingsprogram fase 1 Kommunestyret 3

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statusrapport Boligsosialt utviklingsprogram fase 1 Kommunestyret 3"— Utskrift av presentasjonen:

1 Statusrapport Boligsosialt utviklingsprogram fase 1 Kommunestyret 3
Statusrapport Boligsosialt utviklingsprogram fase 1 Kommunestyret 3. februar 2015

2 Agenda Kl : Alle skal bo trygdt og godt. Regiondirektør Guri Bergo, Husbanken region øst. Kl : Tjenestedesign med brukeren i sentrum. Direktør rådgivning Monica F. Peterson, Norsk design- og arkitektursenter. Kl : Status Boligsosialt utviklingsprogram i Asker kommune fase 1. Programleder Ingrid Blichfeldt, Asker kommune.

3 Mål fase 1 Hovedmål 1 Asker kommune har innen 2015 utformet og
iverksatt en overordnet boligpolitikk som danner grunnlag for et differensiert boligmønster og en bredt sammensatt befolkning innen 2030. Hovedmål 2 Boligkapasiteten for særskilt vanskeligstilte grupper som definert i boligsosial handlingsplan, er bedret innen 2015.

4 Boligsosialt utviklingsprogram Asker kommune Kompetanse-utvikling
Boligpolitikk (Kommuneplanen) Kompetanse-utvikling Flerfaglig booppfølgingsteam Gjengs leie Rådgiver bolig Strategi Område-utvikling kommunalt boligområde  (Bomiljøarbeid Beboer- involvering) Prosjekt Ungdom i bolig Prosjekt Startlån «Leie til eie» Prosjekt Bolighjelpen Rådgiver-nangs-funksjon bolig Operativ (Samarbeid NFU) Oppsøkende forvaltning Kartlegging Bolig- og tjenestebehov Nasjonal veileder booppfølging Læringsagent startlån Boligsosial opplærings modul Program- utvikling Differensiert bolig- og tjenestekjede (Handlings-programmet) Nybygg Rehabilitering Privat leie med kommunal tildeling Sykehjems-plasser rus / psykiske lidelser / ROP Tjenesteutvikling Organisering Boligkontor «En dør inn" Bolig- fremskaffelse Boligutvikling

5 Samarbeid, smidighet og koordinert samtidighet

6 Status - boligpolitikk
Kommuneplan boliger årlig hvorav ca 50 rimelige boliger. Mellommarkedet Et godt fungerende boligmarked vil også bedre situasjonen for vanskeligstilte Boligpolitisk strategi, noen problemstillinger: Hva er en «rimelig bolig» Har vi behov for private utleieaktører? Privat boligutvikling med kommunal tildelingsrett. Utnyttelse av kommunale tomter, samt kommunal eiendomsmasse?

7 Status – organisering Brukertorget faset inn 15. nov – helhetlig tjeneste- og boligtildeling. Tjenestedesign som metode for utvikling av morgendagens boligsosiale tjenester - brukeren i sentrum Sluttleveranse medio februar.

8 Status – Tjenesteutvikling
85 brukere har fått bistand til å skaffe privat leid bolig, eller kjøpe bolig med Startlån Prosjekt 2013 – 2014 Antall brukere Antall i permanent bolig Ung i bolig (17-25 år) 78 55 Bolighjelpen, bruk av frivillige 65 (hvorav 15 fra Startlån leie til eie) 45 (hvorav 15 fra Startlån leie til eie) Totalt 143 85

9 Bolighjelpen ønsker flere frivillige

10 Tjenesteutvikling forst.
Startlån, leie før eie Kommunen har utnyttet Startlån og vist at særlig vanskeligstilte kan kjøpe bolig med Startlån Fokus på beboere i kommunal bolig – har 27 beboere i kommunal bolig kjøpt bolig via Startlån. Ambulant booppfølgingsteam Flerfaglig booppfølgingsteam er etablert og teamet er styrket

11 Status – boligutvikling

12 Status - boligutvikling
Mål: 60 nye boliger til målgruppene psykisk helse og rus, Flyktninger og sosialt økonomisk vanskeligstilte innen Avsatt 30 mill årlig i HP. Status boligutvikling : Rus og psykisk helse, totalt 9 enheter ( ikke inkl 14 enheter på Fusdal Flyktninger, totalt 9 enheter Sosialt økonomisk vanskeligstilte, totalt 10 nye enheter (inkl 8 midlertidige boenheter) 2 kjøp i åpent marked 8 midlertidige boenheter, Asker sentrum

13 Status - kompetanseutvikling
Læringsagent Startlån Boligsosial kompetanseheving internt, fase 1. Asker bidrar i utformingen av nasjonal veileder innenfor boligsosialt arbeid, knyttet til Nasjonal strategi «Bolig for velferd» Erfaringsutveksling på tvers av kommuner.

14 Nye mål fase 2 Hovedmål 1: Boligsosialt utviklingsprogram videreføres med mål om å skaffe tilveie boliger i henhold til vedtak i formannskapssak 0086/14 og i henhold til dekningsgrad lik 14% , behandlet i temaplan «Psykisk helse og rus, kommunestyresak 0077/14. Hovedmål 2: Innen 2017 er virksomme metoder forankret og strukturer iverksatt, slik at fokus på boligsosiale utfordringer opprettholdes etter programmets slutt Vedtatt av Kommunestyret 18. november 2014

15 Særlige fokusområder fase 2
I fase 2 vil programmet særlig legge vekt på: Programmet skal bidra til utforming og iverksetting av Boligpolitisk strategi med særlig vekt på tilrettelegging for ca 50 rimelige boliger årlig. Programmet skal medvirke til at Asker kommune har etablert en differensiert boligkjede på ca 60 boliger innen 2017.

16 Særlige fokusområder fase 2 forts.
Programmet skal medvirke til at bostedsløse unge får et sted å bo, og bor egnet-

17 Alle skal bo trygdt og godt


Laste ned ppt "Statusrapport Boligsosialt utviklingsprogram fase 1 Kommunestyret 3"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google