Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stolt og unik Liv Overaae KS nfu konferanse 4. november 2008

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stolt og unik Liv Overaae KS nfu konferanse 4. november 2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stolt og unik Liv Overaae KS nfu konferanse 4. november 2008
Arbeid for alle, eller bare for noen? Stolt og unik Liv Overaae KS

2 - det er i kommunen livet leves!
Lokaldemokrati Nærmiljø: Skole og barnehage Bolig Arbeid og arbeidsrettede tiltak Kultur, fritidsvirksomhet, aktiviteter Transport Reguleringsplan, plan og bygningsloven 2008 Kommunen betyr: Lokaldemokrati – politisk deltakelse i samfunnet Nærmiljø – luften du åuster i , tilgjengelighet til bygning erog uteområder, inneklima Oppvekst, en skole og barnehage for alle Bolig – god standard, tilstrekkelig - bomiljø Arbeid – og arbeidsrettede tiltak Opplevelser Transport – fremkommelighet, tilgjengelighet Sosial- og helsetjenester Reguleringsplan, plan og bygningsloven Tilrettelegg for at menneskers liv blir godt KS Omstilling og konkurranse

3 Utfordringer og muligheter
Kommunene er egne geografiske, politiske, juridiske og økonomiske enheter som skal ivareta velferdsoppgaver på lokalt Kommunene er svært forskjellige i størrelse, kompetanse osv. Samtidig er de styrt av mange statlige aktører, som trekker i mange retninger 2008 KS Omstilling og konkurranse

4 KS er en Arbeidsgiverorganisasjon
Interesseorganisasjon – kommunale rammebetingelser Utviklingsaktør: konsulentvirksomhet, lederprogrammer, kvalitets- og effektivitetsutvikling Egen FoU-ordning Medlemsorganisasjon 2008 I dette perspektivet, vil jeg ha fokus på interesseorganisasjonen, utviklingsaktøren og arbeidsgiverorganisasjonen KS Omstilling og konkurranse

5 NAV-reformen : Kommune-stat
Flere i arbeid og aktivitet- færre på stønad Et system som er enklere for brukerne og bedre tilpasset brukernes behov En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning 2008 Kompetanseplanen for NAV- kontorene er under arbeid. Målet er å ha et felles opplegg for kompetanseutvikling for de ansatte på kontorene. Planen skal gjelde fram til 2010, og omhandle kompetansebehov og tiltak knyttet til etablering, drift og utvikling av NAV- kontorene. Planen skal beskrive tiltak som skal sørge for kritisk kompetanse som støtter opp under NAV- reformens mål. Planen er så langt svært beskrivende, det er viktig at den har fokus på utfordringene, målet med reformen!! strategi for kompetanseutviklingen og mulige løsninger for en felles kompetansebygging i kontorene. Det er vesentlig å definere HVA som er den kritiske kompetansen - hva er det nødvendig å kunne - som leder og medarbeider i et NAV-kontor? En annen utfordring som må tydeliggjøres er hvordan kombinere sentrale kompetansetiltak og lokale behov. Gruppen skal jobbe videre med å tydeliggjøre de bærende prinsipper for kompetansebygging, og hva som skal være strategien. KS Omstilling og konkurranse

6 NAV – noen viktige områder
Bred definisjon av arbeidslinja Mange brukere er ressurskrevende Må fylles med innhold – virkemidler Samordning gir effekter for brukere med sammensatte behov 2008

7 Brukerretting: Styrker tilliten mellom brukere og tjenesten
Et mer helhetlig bilde av brukerne; bidrar det til at virksomheten får verdifull kunnskap som gir både engasjerte medarbeidere og mer fornøyde brukere Mer fornøyde brukere; sikrer sentrale forvaltningsverdier som rettssikkerhet og likebehandling Brukermedvirkning bidrar til: et bedre arbeidsmiljø mer faglig utfordrende oppgaver for de ansatte i deres hverdag 2008 Å bli hørt Å få innflytelse Å bli møtt med respekt Brukerne krever mer enn før Brukerinndragelse - viktig stikkord i kvalifiseringsprogrammet og NAV kontorets tjenestetilbud/tjenesteutvikling. Trondhjem kommune (ikke NAV kontor og derfor ikke offisiell kvalifiseringsstønadskommune ennå ) jobber med et kvalifiseringsopplegg hvor brukerne definerer behov og er med på å lage kvalifiseringstiltakene selv - det gir gode resultater og høy grad av mestringsopplevelse blandt brukerne. Bør AID/NAV stille krav til brukerinndragelse ved utforming av tiltaksplassene...? Jfr behovs analyser - hvordan skal vi sikre at vi har de riktige tiltakene til brukerne våre??? DETTE BLIR MEGET VIKTIG FREMOVER! hvis vi ikke har tiltak som passer brukerne når vi ikke målene i reformen om fler i arbeid og færre på trygd! Styrker tilliten mellom brukere og tjenesten Et mer helhetlig bilde av brukerne; Når vi tar brukernes ønsker og behov på alvor, bidrar det til at virksomheten får verdifull kunnskap som gir både engasjerte medarbeidere og mer fornøyde brukere Mer fornøyde brukere; Dialog og åpenhet med brukerne om myndighetsutøvelsen sikrer sentrale forvaltningsverdier som rettssikkerhet og likebehandling Brukermedvirkning bidrar til: et bedre arbeidsmiljø mer faglig utfordrende oppgaver for de ansatte i deres hverdag KS Omstilling og konkurranse

8 Verdier for kommunene som arbeidsgivere
Det unike oppdraget Den åpne organisasjonen Kompetente medarbeidere Helhetlig og utfordrende lederskap 2008 Kompetente medarbeidere Samarbeid Interkommunalt samarbeid Samarbeid med utdanningssektoren/ institusjoner Samarbeid med sykehusene Nytenking/ innovasjon Tenke nytt om kompetanse – hvem skal utføre oppgavene? Kan ny organisering løse arbeidskraftsutfordringene? Bruk av teknologi Strategier- systematikk Lokale arbeidsgiverstrategier Systematisk strategi for hospitering Kompetansesenter Traineeprogram, rekrutteringspatruljer Et knippe av tiltak og strategier Langsiktige tiltak for å beholde engasjerte medarbeidere KS Omstilling og konkurranse

9 Hvordan jobber KS med kvalitetsutvikling
Hvordan jobber KS med kvalitetsutvikling? - eksempler på prosjekter/nettverk Samordning av tjenester til barn og unge Fokus på gode og varige modeller for koordinering og samarbeid. Et mål er å øke bruken av individuell plan. Styringsgruppe med flere fagdepartementer og KS. Prosjektet er i oppstartfasen. Samarbeid om etisk kompetanseheving Fokus på lokale arenaer for etisk refleksjon HOD, arbeidstakerorganisasjoner, KS 2008 Prosjektet mål er å stimulere kommunene til å: Etablere møteplasser for etisk refleksjon Øke de ansattes kompetanse om etikk og etiske utfordringer 100 kommuner skal i løpet av prosjektperioden inviteres til å delta, 27 deltar nå pr okt 2008 Gjennom prosjektet utvikles: Modeller for etablering av møteplasser for etisk refleksjon Verktøy for etisk refleksjonsarbeid Opplæringsprogram i etikk E-læringsprogram i etikk KS Omstilling og konkurranse

10 Flink med folk i første rekke
Består av to delprosjekt Psykisk helse og rus Kompetanseplanlegging og –utvikling Fremme bedre ledelse av tverrfaglig samarbeid gjennom å støtte kommuner som satser systematisk på å utvikle lederkompetanse 2008 KS Omstilling og konkurranse

11 Flink med folk i første rekke
2008 Ledelse og medarbeiderutvikling Tverrfaglig holdning og handling Lederrollen: Helhetlig og utfordrende ledelse Kompetente medarbeidere; kompetanseplanlegging og – utvikling Brukermedvirkning Etisk refleksjon

12 Arbeid er 2008 er å utnytte sine evner og anlegg til beste for seg selv og samfunnet.

13 Politisk målsetning entydig
2008 Arbeid er viktig; Ordinært arbeidsliv Vekst-bedrifter Dagsentre

14 IA- avtalen Delmål 2 i avtalen:
Rekruttere personer med redusert funksjonsevne Beholde - rekruttere Tilrettelegging på arbeidsplassen 2008 Iavtalen har økt fokus på delmål 2: Attføringssentret i Rauland (senter for arbeidsretta rehabilitering) og andre rehab inst. (valnesfjord, Hernes) Viktige institusjoner for avklaring av arabeidsevne. KS Omstilling og konkurranse

15 Hindringer? Usikkerhet omkring Bistand Økonomi Endringer Varighet
Holdninger Arbeidsgiver Ansatte Brukere 2008

16 Når målet er arbeid…. Bistand Tilrettelegging Forutsigelig
Arbeidstrening? Feriejobb Operasjon dagsverk Arbeidsuke Overgang skole - arbeidsliv 2008

17 2008 kommuner og fylkeskommuner skal legge til rette for tilpasset, inkluderende og likeverdig opplæring av barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov.

18 Utvikle gode tjenester Bidra i lokalsamfunnet
2008 Oppdraget Yte gode tjenester Utvikle gode tjenester Bidra i lokalsamfunnet Fokus på den enkeltes kompetanse Tilpasse oppgaver og forhold Mestring - utvikling KS Omstilling og konkurranse


Laste ned ppt "Stolt og unik Liv Overaae KS nfu konferanse 4. november 2008"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google