Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SIO-prosjektet (Statlig initierte omsorgstjenester) Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester. Kirsten Petersen August.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SIO-prosjektet (Statlig initierte omsorgstjenester) Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester. Kirsten Petersen August."— Utskrift av presentasjonen:

1 SIO-prosjektet (Statlig initierte omsorgstjenester) Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester. Kirsten Petersen August 2015

2 Oppdrag Oppdragsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet av 27.03.2015 Utredningsprosjekt Etablere og forberede forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene Utredningsprosjekt Etablere og forberede forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene Gjennomføre prosjekt Helsedirektoratet vil også få ansvar for å gjennomføre forsøket fra 01.05.2016 Gjennomføre prosjekt Helsedirektoratet vil også få ansvar for å gjennomføre forsøket fra 01.05.2016

3 Rammebetingelser Omsorgsplan 2020 – Brukermedvirkning – Fokus på forebygging – Tidlig innsats og mestring – Helhetlige og koordinerte tjenester Samhandlingsreformen – Forebygging fremfor å reparere – Tidlig innsats – Kommunenes rolle skal styrkes Primærhelsemeldingen Kompetanse – Ledelse – Helhet og team Omsorg 2020

4 Formål med forsøksordningen ØKT LIKEBEHANDLING RIKTIG BEHOVSDEKNING

5 Operasjonaliserte mål: Tildeling av tjenester skal preges av: Brukers behov i sentrum Brukerne tilbys tjenester som er individuelt tilpasset den enkeltes behov Brukermedvirkning er satt i system Lik tildelingsprosess Riktig kompetanse og kunnskapsgrunnlag er benyttet i behovsvurdering og tjenestetildelingen Gode arbeidsverktøy er tilgjengelig i arbeidsprosessen

6 Kunngjøring - kommuner -Invitasjonsbrev til kommuner av 30.juni 2015 -Søke om deltagelse i forsøksordningen -Søknadsfrist 01.12.15 -Oppstart forsøk 01.05.16 -To modeller i forsøket (a og b)

7 Innhold i forsøksordningen Kommuner søker om å delta i forsøket Helsedirektoratet avgjør hvilken modell kommunen deltar i (modell a eller b) Avtale med Helsdirektoratet Begrenset antall kommuner Anslagsvis 10 kommuner i hver modell Inntektspåslag Det gis et inntektspåslag til kommuner både i modell A og B Evaluering Følgeevaluering kunngjøres høsten 2015. Valg av evaluator i januar 2016 Varighet over tid (3 år) Forsøk fra 01.05.16 – 01.05.19 3 års nedtrapping

8 To modeller Uttrekk av ramme for alle omsorgstjenester – Baseres på forrige års regnskap Midler overføres fra Helsedirektoratet til kommunen – Pris pr vedtak – Øremerket tilskudd – Inntektspåslag 4% Statlige kriterier for tjenestetildeling skal tas i bruk – Prosesskriterier for all tildeling av tjenester – Tjenestekriterier på utvalgte områder Helsedirektoratet samhandler tett med – Tildelingskontor – Kommunens ledelse Kommunen rapporterer regelmessig til Helsedirektoratet Uttrekk av ramme for alle omsorgstjenester – Baseres på forrige års regnskap Midler overføres fra Helsedirektoratet til kommunen – Øremerket tilskudd til omsorgstjenester, forskuddsvis per kvartal – Inntektspåslag 4% Tildeling av tjenester ivaretas av kommunen Kommunen rapporterer regelmessig til Helsedirektoratet Modell A Modell B

9 Økonomien i Pleie- og omsorg 90 milliarder i brutto driftsutgifter 83 milliarder i netto driftsutgifter – Netto driftsutgifter finansieres gjennom frie inntekter (skatt og rammetilskudd til kommunene) Eksempel Lørenskog kommune : 450 millioner kroner årlig til pleie og omsorg Uttrekk fra rammen I forsøksperioden trekkes midlene ut av kommunens ramme og overføres til Helsedir

10 Hva er omsorgstjenester? Medieoppslag fokuserer på eldre og sykehjem

11 Hva inngår ikke i omsorgstjenestene? Gråsoneområder og tradisjonelt omtalt som helsetjenester: – Inngår i omsorgstjenester Ergoterapi i hjemmet Fysioterapi i hjemmet – Inngår ikke i omsorgstjenester Fastlege, privatpraktiserende fysioterapeuter, helsestasjon, skolehelsetjeneste Kommunale akutte døgnplasser (ofte lagt til sykehjem) Frisklivssentraler

12 ForvaltningTjenesteproduksjon Tjenestetildeling Strategi og planer Styring Utføring av tjeneste System Individ Kriterier Prismodell Samarbeid Styringsmodell for kommunal tjenestetildeling

13 Kriterier Tjenestekriterier Arbeidsprosesskriterier HjemmetjenesterInstitusjonstjenester Helsetjenester i hjemmet, herunder  sykepleie  ergoterapi  fysioterapi Tidsbegrenset opphold, herunder  avlastning,  behandling,  rehabilitering  annet, herunder omsorg ved livets slutt Rehabilitering og habilitering utenfor institusjon Langtidsopphold i institusjon, herunder  ordinær sykehjemsplass  forsterket sykehjemsplass  skjermet sykehjemsplass Praktisk bistand, herunder  daglige gjøremål  opplæring  støttekontakt  BPA Omsorgslønn Avlastning

14 Styringsgruppe Svein Lie Helsedir Prosjekteier Prosjektleder og medarbeidere Oppdragsgiver HOD Kriterier Liv Tveito Finansiering Trond Ødegård Christensen Kommuner Anne Grethe Slåtten IKT-system Intern referansegruppe Ekstern referansegruppe Kristin Mehre Operasjonalisering av mål Kirsten Petersen Prosjekt- organisering SIO


Laste ned ppt "SIO-prosjektet (Statlig initierte omsorgstjenester) Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester. Kirsten Petersen August."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google