Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veiledningsplikten til spesialisthelsetjenesten Målet med veiledningsplikten Plikten for helsepersonell Plikten for helseforetaket Oppdragsdokument 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veiledningsplikten til spesialisthelsetjenesten Målet med veiledningsplikten Plikten for helsepersonell Plikten for helseforetaket Oppdragsdokument 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veiledningsplikten til spesialisthelsetjenesten Målet med veiledningsplikten Plikten for helsepersonell Plikten for helseforetaket Oppdragsdokument 2013

2 Målet med veiledningsplikten: å bidra til å skape en helhetlig helsetjeneste, og å motvirke at grensesnittet mellom to samhandlende linjer blir en flaskehals, med ressurssløsing og kvalitetsbrudd som konsekvens. (Ot. Prp 10, 1998-99)

3 Nasjonal helse- og omsorgsplan «Summen av rettslige, økonomiske, faglige og organisatoriske virkemidler skal føre til at spesialisthelsetjenesten får en tydeligere rolle i å støtte kommunene. Det skal skje gjennom veiledning, opplæring, tilgjengelighet og ved å opprette nye tiltak og tjenester.»

4 Forts nasjonal helse og omsorgsplan «Spesialisthelsetjenestens veiledningsansvar og gjensidig utveksling av kompetanse, vil legge bedre til rette for å sikre helhetlige behandlingskjeder.»

5 Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten § 6-3. Veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten Helsepersonell som er ansatt i statlige helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, eller som mottar tilskudd fra regionale helseforetak til sin virksomhet, skal gi den kommunale helse- og omsorgstjenesten råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold som er påkrevet for at den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter lov og forskrift.

6 «Råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold» Plikten er begrenset til å gjelde «helsemessige forhold». –omfatter ethvert tiltak som angår pasienters fysiske eller psykiske helse. –omfatter den veiledning som er nødvendig for at kommunehelsetjenesten skal kunne oppfylle sine oppgaver etter lov og forskrift.

7 «som er påkrevet for å løse oppgaver etter lov og forskrift» Helse- og omsorgstjenesteloven Psykisk helsevernloven Pasient- og brukerrettighetsloven Helsepersonelloven ……..

8 Eks på kommunale plikter og oppgaver Helse og omsorgstjenesteloven: § 3-1. Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester –Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. –Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.

9 Veiledningsplikten: gjelder både –i forhold til enkeltpasienter som kommunen har eller overtar ansvaret for, og –i forhold til kommunens helse- og omsorgstjenestes generelle lovpålagte oppgaver.

10 Omfanget av veiledningen Plikten er absolutt i den forstand at veiledning skal gis av eget tiltak eller etter anmodning fra kommunehelsetjenesten i de tilfeller kommunehelsetjenesten har behov for slik veiledning for å kunne løse sine oppgaver etter loven. Spesialisthelsetjenesten kan altså ikke unnlate å oppfylle plikten under henvisning til ressurser eller arbeidsbelastning. Alle forhold som knytter seg til undersøkelse, behandling, pleie, omsorg eller rehabilitering av pasienter omfattes av begrepet.

11 Helseforetakslovens § 1 Forvaltningsloven gjelder for foretakenes virksomhet

12 Krav til helseforetaket som virksomhet RHF’ene ”skal sørge for at det etableres nødvendig samarbeid med veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud.”

13 Veiledningsplikten etter forvaltningsloven Forvaltningslovens § 11. Forvaltningsorganene har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt. –Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte. –Omfanget av veiledningen må likevel tilpasses det enkelte forvaltningsorgans situasjon og kapasitet til å påta seg slik virksomhet.

14 Veiledningen retter seg mot: ikke bare i forhold til dem som er parter i en sak, men også i forhold til «andre interesserte».

15 Oppdragsbrev 2013 RHF Overordnede mål Samhandlingsreformen: –Det er etablert funksjoner og tjenester som understøtter kommunenes behov for støtte og veiledning slik at de kan yte primærhelsetjenester i henhold til lov, forskrifter og inngåtte avtaler. Habilitering og rehabilitering: –Det er etablert godt samarbeid og veiledning mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten på habiliterings/rehabiliteringsområdet.

16 Forts overordnede mål: Utdanning av helsepersonell –Utdanning, kompetanseutvikling og kompetanseoverføring støtter opp under samhandlingsreformen. Mål 2013: –Helseforetakene har bidratt til kompetanseutveksling og kompetanseoppbygging i en forsterket kommunehelse- og omsorgstjeneste, spesielt innen geriatri, nevrologi, habilitering/ rehabilitering, psykisk helse og rusmiddelavhengighet.


Laste ned ppt "Veiledningsplikten til spesialisthelsetjenesten Målet med veiledningsplikten Plikten for helsepersonell Plikten for helseforetaket Oppdragsdokument 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google