Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lovgrunnlaget for helsetjenestene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lovgrunnlaget for helsetjenestene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lovgrunnlaget for helsetjenestene
28/9-2010 Jurist Wenche N.Dahlen

2 Innledning Oversikt over aktuelle lovtekster i Helseretten:
Forvaltningsloven Pasientrettighetsloven Helseforetaksloven Spesialisthelsetjenesteloven Psykisk helsevernloven

3 Innledning forts. Kommunehelsetjenesteloven Helsepersonelloven
Smittevernloven Abortloven Steriliseringsloven Obduksjonsloven Helseregisterloven

4 Innledning forts. Transplantasjonsloven Bioteknologiloven
Pasientskadeloven Tannhelseloven Alternativ behandling av sykdom Helsetilsynsloven

5 OVERSIKT OVER DE STATLIGE HELSEMYNDIGHETENE

6 DE KOMMUNALE HELSEMYNDIGHETER

7 Tjenestemottakers krav på behandling, service og omsorg
Pasientens rettigheter følger i hovedsak av Pasientrettighetsloven Særlig viktig er lovens kapittel 2, 3, 4, 4A og 7 De som i stor utstrekning har ansvaret for å oppfylle disse rettigheter er helsepersonell. Hvem som er helsepersonell følger av helsepersonelloven § 3, jfr. § 48 For at det skal være mulig å utføre arbeidet på forsvarlig vis må det finnes sykehus, utstyr og en fungerende kommunehelsetjeneste. Dette sikres gjennom Spesialisthelsetjenesteloven, Psykisk Helsevernloven, Kommunehelsetjenesteloven og Helseforetaksloven. I tillegg må helsepersonell kjenne sitt ansvar og faktisk utøve forsvarlig helsehjelp. Dette sikres for det vesentligste gjennom de krav Helsepersonelloven stiller til yrkesutøvelsen.

8 Samarbeid og samhandling
Ny St.meld. vedrørende den nye helsereformen som kalles samhandlingsreformen. Her er samhandling og samarbeid mellom de ulike aktører innen helsetjenestene sentralt. Det vil bli lagt flere oppgaver til kommunehelsetjenesten Målet er færre sykehusinnleggelser Dette gjøres gjennom økt fokus på forebyggende arbeid.

9 Kommunehelsetjenesteloven (khl.) av 19.nov. 1982 nr. 66
Enhver kommune plikter å sørge for nødvendig helsetjeneste til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, jfr. § 1-1. Kommunene plikter å ha tilbud om en rekke helsetjenester. En presisering av disse finner vi i § 1-3. Kommunen er forpliktet til å gi helsehjelp til kommunens innbyggere, jfr. § 2-1 Den som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen har rett til nødvendig helsehjelp etter § 2-1. Retten til fastlege er knyttet til bosted, jfr. ordlyden ..”enhver som er bosatt i en norsk kommune..se § 2-1a.

10 Helsehjelpens omfang Hvor mye helsehjelp har tjenestemottaker krav på?
Retten til nødvendig helsehjelp, går lenger enn retten til øyeblikkelig hjelp. Men retten strekker seg ikke til en optimal livsstandard Det må tas utgangspunkt i en helsefaglig vurdering Lovens forarbeider snakker om en forsvarlig standard, og en viss minstestandard Standarden kan variere over tid, og i denne type saker etter § 2-1, vil sakkyndige vurderinger være viktige. Høyesterett - dom: Rt

11 Hvilken kvalitet skal helsehjelpen ha?
Krav til helsehjelpens kvalitet må ses i sammenheng med helsepersonelloven § 4, jfr. § 16 Se forøvrig St.meld.nr. 25 ( ) Mestring, muligheter og mening – Fremtidas omsorgsutfordringer. Se forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene ”..respekt, forutsigbarhet og trygghet.. Dekket grunnleggende behov for mat, drikke, søvn, personlig hygiene…”

12 Når og hvor skal hjelpen ytes?
Akutt hjelpebehov ytes uten ugrunnet opphold, jfr. § 2-1, annet ledd. Hvor hjelpen skal ytes må baseres på et av flere hensyn: faglige hensyn, tjenestemottakers ønsker og helsepolitiske målsetninger. Hjemmet v.s. sykehjemmet?

13 Forvaltningslovens anvendelse
For vedtak om hjelp i spesialisthelsetjenesten gjelder ikke forvaltningslovens regler, jfr. § 2-1, første ledd. For tildeling eller bortfall av hjemmesykepleie eller plass i sykehjem, eller boform for heldøgns omsorg og pleie, gjelder allikevel forvaltningslovens regler, jfr. § 2-1, annet ledd.

14 Sosialtjenesteloven kapittel 4, De ”frivillige” tjenestene
Sostjl. § 4-3: ..”de som ikke kan dra omsorg for seg selv… har krav på hjelp etter § 4-2, bokstav a-d. Sostjl. § 4-2: Praktisk bistand og opplæring, herunder BPA… Avlastningstiltak.. Støttekontakt… Plass i institusjon eller heldøgns omsorgstjeneste.. omsorgslønn


Laste ned ppt "Lovgrunnlaget for helsetjenestene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google