Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Husbankens boligsosiale utviklingsprogram

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Husbankens boligsosiale utviklingsprogram"— Utskrift av presentasjonen:

1 Husbankens boligsosiale utviklingsprogram
Husbankens boligsosiale utviklingsprogram Miguel da Luz

2 Boligsosialt utviklingsprogram
Boligsosialt utviklingsprogram Overordnet mål: kommunene skal gjennom et forpliktende og langsiktig partnerskap med Husbanken bli dyktigere til å løse sine boligsosiale utfordringer Miguel da Luz

3 Boligsosialt utviklingsprogram
Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken vil: Sette kommunene og deres samarbeidspartnere i best mulig stand til å gjennomføre en helhetlig og lokalt tilpasset politikk for de vanskeligstilte på boligmarkedet Finne bedre og forsterkede måter å støtte opp under de store kommunenes boligsosiale aktivitet Supplere Husbankens øvrige tilbud til kommunene som inviteres til å delta Miguel da Luz

4 Boligsosialt utviklingsprogram
Boligsosialt utviklingsprogram Målgruppen er innbyggere som faller utenfor det ordinære boligmarkedet og/eller er avhengig av bistand for å kunne ha en tilfredsstillende bosituasjon. Miguel da Luz

5 Husbankens ansvar Hovedansvar for programsatsningen
Husbankens ansvar Hovedansvar for programsatsningen Initiere og revidere samarbeidsavtaler Følge opp forutsetninger for bevilgninger og innsats Miguel da Luz

6 Kommunens ansvar Formulere mål for programmet
Kommunens ansvar Formulere mål for programmet Synliggjøre resultatoppnåelse Velge fokusområder [ut fra kjente utfordringer og prioriteringer], målgrupper, effektiv ressursbruk, organisering, gjennomføring Utvikle årlig handlingsplan som danner grunnlang for Husbankens årlige rammetildeling av midler til satsingen. I handlingsplanen må kommunens utfordringer, mål og strategier framgå Miguel da Luz

7 Hva skal den programsatsningen bidra til?
Hva skal den programsatsningen bidra til? Kompetanseheving i boligsosialt arbeid i kommunene Metodeutvikling innen boligsosialt arbeid Bedre utnyttelse av Husbankens økonomiske virkemidler Øke tilbudet for vanskeligstilte på boligmarkedet, også de mest sårbare gruppene Bedre intern samordning av kommunenes boligsosiale arbeid Bedre samarbeid mellom stat og kommune Økt sektorovergripende læring i kommuner, mellom kommuner og mellom forvaltningsnivåene Bedre analyseverktøy og beslutningsgrunnlag for kommunene Miguel da Luz

8 Husbankens rolle Faglig og finansiell støtte til utvikling av det lokale programarbeidet Bistand ved etablering av det lokale programmet Gjennomføre aktiviteter som sikrer erfaringsutveksling mellom deltakerne - kunnskapen som opparbeides formidles videre til andre fagmiljøer og kommuner Vurdere bruken av virkemidlene slik at disse bygger opp under den kommunale innsatsen Være tydelig i forhold til koordinering av innsatsen fra andre statlige aktører innen området Miguel da Luz

9 Husbankens rolle (fort.)
Husbankens rolle (fort.) I tillegg til selve rammen for programmet vil det i løpet av partnerskapet med kommunene bli benyttet ordinære virkemidler tilpasset kommunenes behov og statlige føringer og mål. Alle Husbankens tjenester og produkter kan, dersom de er relevante, brukes som innsatsfaktorer i dette utviklingsprogrammet Miguel da Luz

10 Økonomiske rammer og tidsperspektiv
Økonomiske rammer og tidsperspektiv • Programmets totale varighet er 8 år (3–5 år for den enkelte kommune/bydel) • Årlig kompetansetilskudd pr. kommune/bydel i størrelsesorden kr 1,5–3 mill kr. • Krav til kommunenes egenfinansiering stilles. (30–50 %). • Husbanken finansierer ekstern evaluering av hele satsingen kommuner/bydeler planlegges invitert med fra Husbankens Region øst. Igangsetting vil skje i puljer med ca 5 kommuner/bydeler årlig. Miguel da Luz

11 Rammemodell for programsatsning
Rammemodell for programsatsning Miguel da Luz

12 Forberedende fase Kommunen inviteres til å delta i utviklingsprogrammet ut fra en behovsvurdering Kommunen uttrykker ønsker om å delta i en programsatsning Med utgangspunkt i dokumenterte lokale boligsosiale utfordringer foretar kommunen en behovsvurdering og velger satsningsområder, eventuelt med bistand fra Husbanken Kommunen utarbeider en søknad om deltakelse i programmet. Dette forankres både politisk og administrativt i kommunen Husbanken vurderer søknaden og beslutter om kommunen/bydelen skal delta i satsningen, eventuelt i neste pulje Det inngås formell avtale/kontrakt mellom Husbanken og kommunen Miguel da Luz

13 Avgrensning Et utvalg kommuner (i motsetning til Husbankens
Avgrensning Et utvalg kommuner (i motsetning til Husbankens ordinære finansielle virkemidler som er tilgjengelig for alle) Programsatsing vil ikke omfatte den boligpolitiske satsingen på miljø og universell utforming. Det kan på sikt være aktuelt å utvide programmet til også å omfatte universell utforming dersom lokale behov tilsier det. Miguel da Luz

14 Forankring Nye politiske styringssignaler gir føringer for betydelig
Forankring Nye politiske styringssignaler gir føringer for betydelig økt prioritering av det boligsosiale fagområdet parallelt med et høynet fokus på kvalitet i tjenesteproduksjonen - Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet - Økt boligsosial kompetanse i kommunene - Økt boligsosial aktivitet i kommunene Kriminalmeldingen Eldreplan 2015 – ny omsorgsboligsatsing Bosetting av flyktninger – økt antall asylsøkere Fattigdomsplan Etablering av NAV-kontorene Miguel da Luz


Laste ned ppt "Husbankens boligsosiale utviklingsprogram"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google