Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veileder for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel Seniorrådgiver Kirsten Mostad Pedersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veileder for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel Seniorrådgiver Kirsten Mostad Pedersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veileder for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel Seniorrådgiver Kirsten Mostad Pedersen

2 19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 2 Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

3 19.04.2012| Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag| 3 Helsedirektoratets roller Helsedirektoratet utfører sitt oppdrag med utgangspunkt i rollene som Faglig rådgiver Iverksetter av vedtatt politikk Forvalter av lov og regelverk innenfor helsesektoren

4 Helse- og omsorgstjenester til innsatte 1988 - ansvaret for helsetjenesten i fengsel overføres fra Justisdepartementet til Sosialdepartementet; Importmodellen! 1994 – kommunene får ansvar for helsetjenesten i fengslene, hjemlet i kommunehelsetjenesteloven. 2002 - de regionale helseforetakene har ansvaret for spesialisthelsetjenestens tilbud når det gjelder somatiske og psykiatriske helsetjenester inkludert rusomsorgen. Fylkeskommunen har ansvaret for tannhelsetjenesten. Staten overfører øremerkede tilskudd til disse tjenestene. 06.06.2012| Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel | 4

5 06.06.2012| Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel | 5 Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel Importmodellen Innsatte har samme rettigheter til helsetjenester som den øvrige befolkingen. De innsatte skal gis et helsetilbud tilpasset den enkeltes behov etter en individuell vurdering. Kommuner/Fylkeskommuner/Helseforetak

6 06.06.2012| Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel | 6 30.05.2012 | 6 Veilederen - en revidering Helsetjenester til innsatte 2004 Helse- og omsorgstjenester til innsatte 2013

7 Veilederens innhold Kunnskapsgrunnlaget Ansvars- og oppgavefordeling Helse- og omsorgstjenester til innsatte Spesielle utfordringer Økonomiske forhold 06.06.2012| Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel | 7

8 Helse- og omsorgstjenester til innsatte Likeverdige tjenester – like tjenester Innkomstsamtale Pasient og brukermedvirkning Rett til fritt sykehusvalg Fastlege Klageadgang 06.06.2012| Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel | 8

9 06.06.2012| Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel | 9 Kommunenes ansvar for samarbeid Lovpålagt plikt til å inngå samarbeidsavtaler Kommune og spesialisthelsetjenesten Rus Psykisk og somatisk helse Fastlege Annet samarbeid: Kriminalomsorgen NAV

10 06.06.2012| Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel | 10 Rundskriv og samarbeidsavtaler – tverrsektoriell samhandling Rundskriv G1-2008 – samarbeid mellom opplæringssektoren og kriminalomsorgen ”..delta i planprosesser med kriminalomsorgen og øvrige etater…..individuelle planer slik at det blir en samordning av de ulike planene (Framtidsplan, IOP, attføringsplan, IP)” Samarbeidsavtale mellom kriminalomsorgen og NAV ”Kriminalomsorgen og NAV lokalt må koordinere aktuelle tjenester/virkemidler med kommunen og andre etater ut fra den enkeltes behov, eksempelvis forhold som bolig, utdanning, behandling og individuell plan, slik at en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning sikres.”

11 06.06.2012| Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel | 11 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere samhandle bedre …til beste for pasientene/brukerne!

12 06.06.2012| Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel | 12 Rutiner for samarbeid

13 Økonomiske forhold Kommunen plikt til å yte vederlagsfri helsehjelp Spesialist – HF dekker utgiftene Evt. egenandel hos psykolog må dekkes av kommunen Kriminalomsorgens ansvar Tannhelse 06.06.2012| Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel | 13

14 Dekning av legemidler Kommunehelsetjenesten skal dekke legemidler og egenandeler Innsatte har rett til ytelser etter blåreseptforskriften, egenandeler dekkes av kommunehelsetjenesten OBS innsatte uten lovlig opphold ved løslatelse Vaksine – www.fhi.nowww.fhi.no 06.06.2012| Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel | 14

15 Bruk av tolk Pasientrettighetsloven § 3-5: informasjon til pasienter skal være ”tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn”. 06.06.2012| Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel | 15

16 06.06.2012| Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel | 16 Veien videre…… Fagråd Legemiddelhåndtering / praktisk bistand – opplæring av fengselsbetjenter Initierer og følge med på forskning Oppfølgning av årsrapportering Tilskudd og kriterier for tildeling helse / tannhelse


Laste ned ppt "Veileder for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel Seniorrådgiver Kirsten Mostad Pedersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google