Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PRESENTASJON strategiseminar

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PRESENTASJON strategiseminar"— Utskrift av presentasjonen:

1 PRESENTASJON strategiseminar 11.06.2014
HELSE OG OMSORG

2 Helse og omsorg Gry Røste Stabsfunksjoner Kurative tjenester
Kommuneoverlege Fastleger Helsefremmende og forebyggende tjenester Torunn Stenstad Fysioterapi- og ergoterapi-tjenester Ellinor Ørnes Lørenskog sykehjem Arnfinn Gisleberg Rolvsrud-hjemmet Marianne Voss Torstad Hjemme-tjenesten Eirik Leren Bo- og omsorgs-tjenesten Mona Linnes Samhandling og forvaltning Kitt B. Iversen Bolig, rus og psykisk helse Lars Uglem Kommunale fysio-terapi- og ergo-terapitjenester Hjelpemiddel-lageret Friskliv Læring og mestring Privat-praktiserende fysioterapeuter m/driftsavtale Utviklings-senter Sykehjems-plasser Korttid Langtid Demens Dagsenter Sykehjems-plasser Korttid Langtid Demens Rehab-ilitering Hjemme-sykepleie Hjemme-hjelp Bo-fellesskap Dovre BPA Demens-koordinator Helsestasjons- og skolehelse-tjenesten Helsestasjon for ungdom Vaksinekontoret Jordmortjenesten Forebyggende psykisk helse Boliger for psykisk utviklingshemmede Avlastning Dagaktivitets-senter Boligkontoret Boligsosial utvikling Startlån / bostøtte - BOSO Rustjenesten Maisenteret Samlokaliserte boliger Mottaks- og utrednings-kontoret Vedtaks- behandling Koordinerende enhet Avlastning/støttekontakt/omsorgslønn Kreft-koordinator

3 Demografisk utvikling - tjenestebehov

4 Fremskrivning demens

5 Prioritering KOSTRA 2012 – alle funksjoner

6 Prioritering KOSTRA 2013* - PO

7 Utvikling behov pleie og omsorg
Brukere (kontstante dekningsgrader) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2026 Hjemmetjeneste under 67 år 445 447 451 456 460 466 471 501 Hjemmetjenester år 203 220 235 250 263 272 278 325 Hjemmetjeneste over 80 år 360 371 375 377 394 406 422 612 Sum hj tj 1008 1038 1062 1083 1117 1143 1171 1438 Institusjon 0-67 år 19 20 21 Institusjon år 51 55 59 63 66 68 70 82 Institusjon 80- år 136 140 142 143 149 153 159 231 Sum inst 206 214 225 234 241 249 334 I alt 1214 1252 1282 1308 1351 1385 1421 1772

8 Utvikling ved fremskrivning - PO

9 Institusjon Dekningsgrad – plasser i institusjon i % av innbygger over 80 år 2011 2012 2013 Lørenskog 21,2 20,5 19,6 Oppegård 17,3 17,7 18,8 Rælingen 20,7 20,6 20,0 Skedsmo 17,9 17,1 Nittedal 19,2 18,2 17,2 Kostragruppe 13 16,5 16,6 Kostnader institusjonstjenester pr plass 2011 2012 2013 Lørenskog Oppegård Rælingen Skedsmo Nittedal Kostragruppe 13

10 Hjemmetjenester

11 Omsorgstrappa Boformer utenfor egen bolig
Velferdsteknologi, Forebygging, Mestring, Kompetanse, Legenes rolle Boformer utenfor egen bolig Folkehelse Tjenester i hjemmet Forebyggende tjenester

12 Tildeling Ha oppdatert og tilgjengelig styringsinformasjon for å sikre rett person rett tilbud i riktig omfang – innenfor budsjettrammene Bedre kartleggingen av behov Forskyve tildelingen av tjenester mot forebygging, mestring og rehabilitering Bedre koordinering og hyppigere revurdering

13 Styrke det friske og mestrende
Systemer for å fange opp bekymring utvikling / økt risiko Tverrfaglig og tverretatlig samhandling og oppfølging av familier med barn med habiliteringsbehov Hjelp som understøtter den enkeltes ressurser, muligheter, ansvar og selvbestemmelse – «Friskhus» Organisere og tilrettelegge bedre rammer for frivillighet – viske ut skillet mellom giver og mottaker, understøtte frivillig innsats gjennom øvrig tjenestetildeling

14 Tjenester på rett nivå Styrke forebygging og mestring for å redusere / utsette behov for mer omfattende tjenester Understøtte innbyggernes selvbestemmelse og også ansvar for eget liv og egen helse Innsatsteam for økt rehabilitering, bedre vurdering og forebygging av negativ utvikling Hverdagsrehabilitering framfor kompenserende / passiviserende tjenester Hjemmetjenesten må fortsatt styrkes

15 Utvikling av alternative boformer
Fortsatt sykehjem, men endring i brukergruppene i framtiden Søke fremtidens alternativer til institusjoner – veksten må i hovedsak skje utenfor disse Kommunen som tilrettelegger for økt selvbestemmelse og egenmestring for alle grupper

16 Ny teknologi Velferdsteknologi kan øke både trygghet, pasientsikkerhet, selvbestemmelse og mestring og frigjøre de menneskelige ressursene til de riktige aktivitetene Teknologi på alle trinn i omsorgstrappa Teknologi som forenkler og bedrer kvaliteten av kommunens arbeidsprosesser Infrastruktur for velferdsteknologi

17 Strategien på 1-2-3


Laste ned ppt "PRESENTASJON strategiseminar"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google