Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: HELSE OG OMSORG PRESENTASJON strategiseminar 11.06.2014 HELSE OG OMSORGSTRATEGISEMINAR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: HELSE OG OMSORG PRESENTASJON strategiseminar 11.06.2014 HELSE OG OMSORGSTRATEGISEMINAR."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: HELSE OG OMSORG PRESENTASJON strategiseminar HELSE OG OMSORGSTRATEGISEMINAR

2 Helse og omsorg Gry Røste Helsefremmende og forebyggende tjenester Torunn Stenstad Samhandling og forvaltning Kitt B. Iversen Hjemme- tjenesten Eirik Leren Fysioterapi- og ergoterapi- tjenester Ellinor Ørnes Rolvsrud- hjemmet Marianne Voss Torstad Lørenskog sykehjem Arnfinn Gisleberg Bolig, rus og psykisk helse Lars Uglem Bo- og omsorgs- tjenesten Mona Linnes Stabsfunksjoner Kurative tjenester Kommuneoverlege Fastleger Mottaks- og utrednings- kontoret -Vedtaks- behandling Koordinerende enhet Avlastning/støt tekontakt/oms orgslønn Kreft- koordinator Helsestasjons- og skolehelse- tjenesten Helsestasjon for ungdom Vaksinekontoret Jordmortjenesten Forebyggende psykisk helse Kommunale fysio- terapi- og ergo- terapitjenester Hjelpemiddel- lageret Friskliv Læring og mestring Privat- praktiserende fysioterapeuter m/driftsavtale Hjemme- sykepleie Hjemme- hjelp Bo- fellesskap Dovre BPA Demens- koordinator Utviklings- senter Sykehjems- plasser -Korttid -Langtid -Demens Dagsenter Sykehjems -plasser -Korttid -Langtid -Demens -Rehab- ilitering Boliger for psykisk utviklingshem mede Avlastning Dagaktivitets- senter Boligkontoret -Boligsosial utvikling -Startlån / bostøtte - BOSO Rustjenesten Maisenteret Samlokaliserte boliger

3 Demografisk utvikling - tjenestebehov 3

4 Fremskrivning demens 4

5 Prioritering KOSTRA 2012 – alle funksjoner 5

6 Prioritering KOSTRA 2013* - PO 6

7 Utvikling behov pleie og omsorg Brukere (kontstante dekningsgrader) Hjemmetjeneste under 67 år Hjemmetjenester år Hjemmetjeneste over 80 år Sum hj tj Institusjon 0-67 år Institusjon år Institusjon 80- år Sum inst I alt

8 Utvikling ved fremskrivning - PO 8

9 Institusjon Lørenskog 21,220,519,6 Oppegård 17,317,718,8 Rælingen 20,720,620,0 Skedsmo 17,717,917,1 Nittedal 19,218,217,2 Kostragruppe 13 16,516,616,5 9 Dekningsgrad – plasser i institusjon i % av innbygger over 80 år Lørenskog Oppegård Rælingen Skedsmo Nittedal Kostragruppe Kostnader institusjonstjenester pr plass

10 Hjemmetjenester 10

11 Omsorgstrappa 11 Velferdsteknologi, Forebygging, Mestring, Kompetanse, Legenes rolle Boformer utenfor egen bolig Folkehelse Tjenester i hjemmet Forebyggende tjenester

12 Tildeling Ha oppdatert og tilgjengelig styringsinformasjon for å sikre rett person rett tilbud i riktig omfang – innenfor budsjettrammene Bedre kartleggingen av behov Forskyve tildelingen av tjenester mot forebygging, mestring og rehabilitering Bedre koordinering og hyppigere revurdering 12

13 Styrke det friske og mestrende Systemer for å fange opp bekymring utvikling / økt risiko Tverrfaglig og tverretatlig samhandling og oppfølging av familier med barn med habiliteringsbehov Hjelp som understøtter den enkeltes ressurser, muligheter, ansvar og selvbestemmelse – «Friskhus» Organisere og tilrettelegge bedre rammer for frivillighet – viske ut skillet mellom giver og mottaker, understøtte frivillig innsats gjennom øvrig tjenestetildeling 13

14 Tjenester på rett nivå Styrke forebygging og mestring for å redusere / utsette behov for mer omfattende tjenester Understøtte innbyggernes selvbestemmelse og også ansvar for eget liv og egen helse Innsatsteam for økt rehabilitering, bedre vurdering og forebygging av negativ utvikling Hverdagsrehabilitering framfor kompenserende / passiviserende tjenester Hjemmetjenesten må fortsatt styrkes 14

15 Utvikling av alternative boformer Fortsatt sykehjem, men endring i brukergruppene i framtiden Søke fremtidens alternativer til institusjoner – veksten må i hovedsak skje utenfor disse Kommunen som tilrettelegger for økt selvbestemmelse og egenmestring for alle grupper 15

16 Ny teknologi Velferdsteknologi kan øke både trygghet, pasientsikkerhet, selvbestemmelse og mestring og frigjøre de menneskelige ressursene til de riktige aktivitetene Teknologi på alle trinn i omsorgstrappa Teknologi som forenkler og bedrer kvaliteten av kommunens arbeidsprosesser Infrastruktur for velferdsteknologi 16

17 Strategien på


Laste ned ppt "Lørenskog kommune PUBLISERT: OMRÅDE: TEMA: HELSE OG OMSORG PRESENTASJON strategiseminar 11.06.2014 HELSE OG OMSORGSTRATEGISEMINAR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google