Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAMHANDLINGSREFORMEN 25. august 2009 Tromsø Randi Røvik Samfunnspolitisk enhet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAMHANDLINGSREFORMEN 25. august 2009 Tromsø Randi Røvik Samfunnspolitisk enhet."— Utskrift av presentasjonen:

1 SAMHANDLINGSREFORMEN 25. august 2009 Tromsø Randi Røvik Samfunnspolitisk enhet

2 Randi Røvik Vi bruker mest – men er vi best ? 207 135 195 72 mrd mer

3 Randi Røvik Pasienten får svi når det svikter Venter lenge Står i kø Mange ligger i korridoren Følges ikke opp Kasteball i systemet Får ikke rehabilitering Faller ut av arbeidslivet Blir sykere Trenger enda mer hjelp

4 Randi Røvik Pasientforløp – uten brudd KommunehelsetjenestenSpesialisthelsetjenesten Helsestasjon Fastlege Pleie- og omsorg Habilitering Universitetssykehus Lokalsykehus (Kilde: HOD)

5 Randi Røvik FORLØPSPROSJEKTET - HOD Behov for økt grad av koordinerte helse- og omsorgstjenester Mangler systemer som understøtter helheten Nødvendig med tiltak av strukturell / forebyggende / tidligintervenerende karakter

6 Randi Røvik Hva er forløp? Forløp er en kronologisk kjede av hendelser som utgjør pasientens møte med de ulike elementer i helse og omsorgstjenestene. Disse hendelsene er satt sammen på en rasjonell, og koordinert måte for å møte pasientens behov.

7 Randi Røvik Hva er samhandling? Samhandling er uttrykk for helse og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling seg imellom for å nå et felles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert måte.

8 Randi Røvik FORLØPSPROSJEKTET - 13 PASIENTFORLØP Rus Psykisk helse Psykisk utviklingshemmede Kreft Diabetes KOLS Sjeldne sykedommer og funksjonshemminger Rehabilitering Multifunksjonshemmede barn Slagpasienter Eldre brukere med sammensatte behov Sykehjemsbeboeren Medikamenthåndtering

9 Randi Røvik FORLØPSPROSJEKTET - ARBEIDSGRUPPER - MØTER Hver gruppe ledes av HOD 3 møter innen frist 1. juli Andre deltakere –Helsedirektoratet –Brukerorganisasjonene –Helseforetakene –Kommunene –Ansatte organisasjonene –Utdannings - og forskningsverden

10 Randi Røvik Systemarbeide foregår på tre nivåer i helsetjenesten Nivåer: Politisk myndighetsnivå –HOD Faglig myndighetsnivå –H-dir Utøvende nivå –Helseforetak og kommuner Virkemidler: Lov, økonomi, organisasjon, IKT Faglige retningslinjer, utdanningsprofiler, godkjenninger Rutiner tilpasset lokale forhold. Tjenesteleveranse

11 Randi Røvik FORLØPSPROSJEKTET - HOVEDSPØRSMÅL Gi eksempler på praksis der tjenestene ikke er preget av helhetlige forløp? Hva er årsakene til og effektene av manglende helhetlige forløp? Gi eksempler på gode prosesser der helhetlige forløp er lagt til grunn for tjenestene. Hvilke tiltak bør sentrale helsemyndigheter sette i verk for at pasientene skal motta bedre helhetlige tjenester?

12 Randi Røvik Hva skjer'a? 2009 budsjettet: 95 millioner 45 millioner 50 millioner Overtakelse av Helsenett AS 2010 budsjettet: 230 millioner

13 Randi Røvik Kommunehelsetjenesten Før, istedenfor, etter – sykehus Lokalmedisinsk senter Faglig ”skammel” i kommunen Spesialisthelsetjenesten

14 Randi Røvik Stjørdal Raskt ut av sykehus Trener daglige aktiviteter Trenger mindre hjelp hjemme Spesialister drar til sykehjemmet Spleiselag –halve prisen

15 Randi Røvik Søbstad helsehus – bindeledd Forløp Raskt ut fra sykehus Legehjelp, opptrening og kartlegging 18 dager på Søbstad i snitt Forskning Færre reinnleggelser Færre på sykehjem Mindre hjelp hjemme Lavere dødelighet Sparte penger og senger

16 Randi Røvik Mange prosjekter Pilotsykehusprosjektet Skien 430 ansatte ved sykehjemmene kurset i vanlige sykdommer Midt-Telemark Nome, Bø og Sauherrad

17 Randi Røvik Tryggere syk hjemme en mer helhetlig pleie og omsorgstjeneste Prøve ut: nye former for interkommunalt samarbeid nye ækonomiske fordelingsmodeller samarbeid med helseforetaket

18 Randi Røvik Før og etter sykehus Kols, diabetes og hjertesvikt Intermediær avdeling Rehabiliteringsavdelin g Demensavdeling Ettervern rus og psykiatri Ambulante team Fagfolk Tverrfaglige nettverk Læring og mestring Hospitering og opplæring Struktur og utstyr

19 Randi Røvik God helse –men store forskjeller Helse er ulikt fordelt blant folk i Norge Sosiale helseforskjeller øker Kroniske lidelser er mest utbredt i Grupper med: –kort utdanning –lav inntekt –blant eldre mennesker

20 Randi Røvik Regjeringen vil styrke kommunene på flere måter: Vekst i rammene til kommunene - en større andel av forventet vekst i helse- og omsorgssektorens budsjetter skal komme i form av frie inntekter til kommunene. Midler til forebygging. Ved en eventuell oppgaveoverføring skal ressurser følge med. Ved at veksten i legeressurser i hovedsak skal komme i kommunene. Etablere et nytt økonomisk insentivsystem. Overføre økonomisk ansvar for utskrivningsklare pasienter til kommunene.

21 Randi Røvik Hva sier vi? Nasjonal helseplan må utvikles til et forpliktende strategisk styringsredskap vedtatt av Stortinget. Planen må ivareta behovet for et fullverdig behandlingstilbud, en desentralisert sykehusstruktur, styrket kommunehelsetjeneste, kvalitetsstandarder og en tverrfaglig kompetanse- og utdanningsplan som ivaretar det framtidige personellbehovet, herunder helsefagarbeidere.

22 Randi Røvik Utfordringer og rolleavklaring Nasjonal helseplan Finansiering Organisering Likeverdighet, medvirkning og deltakelse Arbeidsgiveransvar og avtaler


Laste ned ppt "SAMHANDLINGSREFORMEN 25. august 2009 Tromsø Randi Røvik Samfunnspolitisk enhet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google