Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FYLKESMANNENS NETTVERKSFORUM FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN 19.12.2013 HOTEL NORGE KRISTIANSAND Ingrid MydlandOmsorgsplan 2015 nettverk 191213 Ingrid Mydland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FYLKESMANNENS NETTVERKSFORUM FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN 19.12.2013 HOTEL NORGE KRISTIANSAND Ingrid MydlandOmsorgsplan 2015 nettverk 191213 Ingrid Mydland."— Utskrift av presentasjonen:

1 FYLKESMANNENS NETTVERKSFORUM FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN 19.12.2013 HOTEL NORGE KRISTIANSAND Ingrid MydlandOmsorgsplan 2015 nettverk 191213 Ingrid Mydland

2 Omsorgsplan 2015 – hovedstrategier: Demensplan Lindrende behandling og omsorg Kompetanseløft 2015 Nevroplan 2015 Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem i samarbeid med Husbanken Helse- og omsorg i plan Meld. St. 29 (2012- 2013)Morgendagens omsorg Ingrid MydlandOmsorgsplan 2015 nettverk 191213 Ingrid Mydland

3 Fire hovedsaker: 1.Tallet på nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger med samlet dekningsgrad (12000) 2.Tallet på nye årsverk (12000) 3.Andelen utførte årsverk med fagutdanning/ KOMP.LØFT 2015 4.Veksten i dagaktivitetstilbud/ DEMENSPLAN 2015 Ingrid MydlandOmsorgsplan 2015 nettverk 191213 Ingrid Mydland

4 DEMENSPLAN 2015 ”Ett av hovedmålene i Demensplan 2015 er at landets kommuner bør kunne tilby et tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens i 2015”. Rev Demensplan 2015, s 9 ( 2011)  forskning og kunnskap  individuelt tilrettelagt dagtilbud  tilpasset bolig inkl. varslings- og sporingsteknologi  Androzoologi ( film)  Rev. Demensplan 2012- 2015. 380 mill. satt av til dagaktivitetstilbud i 2013, 2014?  Avlastning for pårørende og frivillighet  Ingrid MydlandOmsorgsplan 2015 nettverk 191213 Ingrid Mydland

5 KOMPETANSE… Ingrid MydlandOmsorgsplan 2015 nettverk 191213 Ingrid Mydland

6 KOMPETANSELØFT 2015: LEDERUTDANNING OG FAGKOMPETANSE 2014  Høgskolen i Hedmark, i samarbeid med RO og Fagakademiet utviklet 4 opplæringsmoduler etter oppdrag fra Helsedir.  Helse og omsorg i plan - UIA høst 2013  Avansert sykepleie  Miljøarbeid  Helsefagarbeider- opplæring til fagbrev på arbeidsplassen  Legemiddelkurs  ABC miljøperm/ pilot x 3 Vest-Agder Ingrid MydlandOmsorgsplan 2015 nettverk 191213 Ingrid Mydland

7 Husbanken administrerer ordningen, men Fylkesmannen har hatt en kvotefordelingsrolle i de første årene. Fra 2012 har Fylkesmannen en faglig rådgiverrolle og Husbanken skal følge opp innspill fra oss på byggeprosjekter ( nye og renovering av eksisterende sykehjemsplasser eller omsorgsboliger.) Måloppnåelse i Vest-Agder: Etter 5 år av Omsorgsplan 2015 (2008-2012) er det innvilget tilskudd til 306 plasser, og delmål var 263.Det betyr at målet for hele Omsorgsplanperioden 2008-2015 på 420 plasser er innen rekkevidde. Det er likevel en utfordring i Vest-Agder med overtall i flere kommuner på sykehjemsplasser bygd tidlig i perioden, og krav om individuell tilpasning i bofelleskap/ omsorgsboliger til personer med demens og innfasing av ny velferdsteknologi. Ingrid MydlandOmsorgsplan 2015 nettverk 191213 Ingrid Mydland Investeringstilskudd sykehjem og omsorgsboliger

8 Rehabilitering og Habilitering  Kommunene har fått større ansvar på dette området. Merkes hos Fm i form av flere klage- og tilsynssaker, og henvendelser fra kommunene om organisering av tilbudet.  Viktig med godt fungerende koordinerende enheter for rehabilitering og habilitering. Oversikt over koordinerende enheter i Vest-Agder ligger ute på vår nettside. Ingrid MydlandOmsorgsplan 2015 nettverk 191213 Ingrid Mydland

9 LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING (Palliasjon) - Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal behandling/omsorg (lege, hjemmesykepleien/ sykehjem) -Partnerskap med familie og lokalsamfunn (frivillighetssentraler,idrettsklubber, veldedighetsorg. og andre organisasjoner) -Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging Hvordan: -Innstiller på tilskudd til kommunale prosjekter sammen med Kompetansesenter for lindrende behandling ved Ullevål ( tilskuddsordning under rev. I 2014? Ikke avklart foreløpig) -Arrangerer konferanser -Enkelttilskudd til kommuner, regionale nettverk eller Utviklingssenter for hjemmetjenesten og sykehjem /(Songdalen og Kristiansand) for stimulering til fagutvikling og kvalitetsforbedring i tjenesten Ingrid MydlandOmsorgsplan 2015 nettverk 191213 Ingrid Mydland

10 IPLOS 2014 Ingrid MydlandOmsorgsplan 2015 nettverk 191213 Ingrid Mydland

11 Andre sentrale oppgaver innen Omsorgsplan 2015; Kvalitetsavtale med KS Styrking av legetjenesten i sykehjem Styrking av den etiske kompetansen i tjenesten Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester, særlig på velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon Samarbeid med sentre for Omsorgsforskning Demenskartlegging 2014 Ingrid MydlandOmsorgsplan 2015 nettverk 191213 Ingrid Mydland

12 Ingrid MydlandOmsorgsplan 2015 nettverk 191213 Ingrid Mydland


Laste ned ppt "FYLKESMANNENS NETTVERKSFORUM FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN 19.12.2013 HOTEL NORGE KRISTIANSAND Ingrid MydlandOmsorgsplan 2015 nettverk 191213 Ingrid Mydland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google