Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Norwegian INTERREG IVC Info Day 1 INTERREG Europe – Presentasjon på Østlandssamarbeidets høringsseminar, Oslo, 30.januar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Norwegian INTERREG IVC Info Day 1 INTERREG Europe – Presentasjon på Østlandssamarbeidets høringsseminar, Oslo, 30.januar."— Utskrift av presentasjonen:

1 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Norwegian INTERREG IVC Info Day 1 INTERREG Europe – Presentasjon på Østlandssamarbeidets høringsseminar, Oslo, 30.januar 2014 Jon Halvard Eide Vest-Agder fylkeskommune Nasjonalt kontaktpunkt for Interreg IVC, medlem programkomiteen for Interreg Europe 2014 – 2020

2 2 Norwegian INTERREG IVC Info Day Programme’s main features Alle 28 medlemsland, Norge og Sveits EU-midler:  359 mill Euro Norske midler:  ? (3 mill. Euro i 2007 – 2013)  Sekretariat i Lille (FR)

3 3 Norwegian INTERREG IVC Info Day Programme’s main features Formål Bidra til smart, bærekraftig og inkluderende vekst i Europa (jf. EUs 2020-mål) gjennom å støtte kunnskapsdeling og overføring av god praksis for å forbedre regional/samhørighetspolitikken Overordnet målsetning Forbedre gjennomføringen av regionalutviklingspolitikk og programmer, hovedsakelig i EUs regionale strukturfondsprogrammer for vekst og arbeidsplasser, og hvor relevant av andre Interreg-programmer gjennom å fremme erfaringsutveksling og politikklæring mellom aktører av regional relevans

4 4 Norwegian INTERREG IVC Info Day Tematiske mål og investeringsprioriteringer 1) Styrke forskning, teknologiutvikling og innovasjon 1a Styrke infrastruktur og kapasitet for forskning og innovasjon Eksempler på mulige prosjekter: Offentlige finansieringsordninger for innovasjonsstøtte Utvikling av forskningsfasiliteter og etablering av samarbeidsnettverk Bedre samsvar mellom pensum for høyere utdanning og næringslivets personellbehov Innovasjon innenfor viktige samfunnsutfordringer som helse, demografiske endringer og velferd Third call for proposals

5 5 Norwegian INTERREG IVC Info Day Tematiske mål og investeringsprioriteringer 1b Fremme næringslivets investeringer i forskning og innovasjon, Utvikle samarbeid mellom næringslivet, Fou-sektoren og høyere utdanningsinstitusjoner for utvikling av produkter og tjenester Fremme anvendt forskning og kommersialisering av forskning og innovasjoner Eksempler på mulige prosjekter Utvikling av metoder og fasiliteter til støtte for kunnskapsoverføring og åpen innovasjon Etablering og styring av regionale og grenseoverskridende næringsklynger Utviklingen av interregionalt forretningssamarbeid for kommersialisering av forskningsresultater Third call for proposals

6 6 Norwegian INTERREG IVC Info Day Tematiske mål og investeringsprioriteringer 2) Styrking av små og mellomstore bedrifters (SMB) konkurransekraft d) Støtte SMB’ers kapasitet til å vokse i regionale, nasjonale og internasjonale markeder, og til å engasjere seg i innovasjonsprosesser Eksempler på mulige prosjekter Etablering og forvaltning av såkorn-fasiliteter for SMB'er Styrket entreprenørskap blant unge Internasjonalisering av SMB'er og ordninger for eksportstøtte Third call for proposals

7 7 Norwegian INTERREG IVC Info Day Tematiske mål og investeringsprioriteringer 3) Støtte overgangen til lavkarbon-økonomi (fornybar energi, energieffektivisering og bærekraftig bytransport) e) Fremme lavkarbon-strategier for alle typer av territorier, i særdeleshet for byregioner, herunder promotere bærekraftig multimodal bytransport Eksempler på mulige prosjekter: Etablering av regionale strukturer for å fremme bærekraftig produksjon og distribusjon av energi Bærekraftige transportløsninger i byregioner Å stimulere næringslivets investeringer i energieffektivisering Third call for proposals

8 8 Norwegian INTERREG IVC Info Day Tematiske mål og investeringsprioriteringer 4) Miljø og ressurseffektivitet c) Bevare, beskytte og utvikle natur- og kulturarv Eksempler på mulige prosjekter: Naturforvaltning og integrering av "grønn" infrastruktur i urbane pressområder Metoder for å vurdere og redusere økosystemers sårbarhet Utvikling av forvaltningsmodeller for naturparker og NATURA 2000- områder Third call for proposals

9 9 Norwegian INTERREG IVC Info Day Tematiske mål og investeringsprioriteringer g) Støtte industriell omdanning i retning av ressurseffektiv økonomi, fremme grønn vekst, øko-innovasjon og miljøforvaltning i offentlig og privat sektor Eksempler på mulige prosjekter: Støtteordninger som oppmuntrer produksjonsbedrifter til å introdusere mer ressurseffektive arbeidsprosesser Tiltak som reduserer avfallsvolumer og øker gjenvinningsratene blant SMB'er og husholdninger Utvikling av metoder for å overvåke og forbedre luftkvaliteten i urbane og industrialiserte områder Third call for proposals

10 10 Norwegian INTERREG IVC Info Day Gjennomføringsmekanismer/prosjekttyper Interregionale samarbeidsprosjekter i to faser Fase 1: “Tradisjonell” erfaringsutveksling mellom partnerne som resulterer i en handlingsplan. Varighet: 2 – 3 år Fase 2: Overvåke gjennomføringen av handlingsplanene utformet i fase 1 (den faktiske gjennomføringen finansieres ikke av Interreg Europe men av regionale strukturfondsprogrammer & tilsvarende), og i godt begrunnede tilfeller gjennomføre piloter og demonstrasjonsprosjekter for å kvalitetssikre resultatene fra fase 1. Varighet opp til 2 år. Third call for proposals

11 11 Norwegian INTERREG IVC Info Day Gjennomføringsmekanismer/prosjekttyper Politikklæringsplattformer «Virtuelt" kunnskaps- og ressurssenter som løper i hele programmets levetid. 1 plattform for hvert tematisk mål. Plattformene skal bygge kapasitet, utnytte resultater fra prosjektene og gjøre dem tilgjengelig for en bredere målgruppe, samt bedre programmets kvalitet gjennom å gi råd til Overvåkningskomiteen om strategiske veivalg og faglige innspill til prosjekter. Plattformene er åpne for alle aktuelle interessenter – uavhengig om de er partnere i godkjente prosjekter eller ikke. Deltakerne i plattformene får ikke finansiering fra programmet Third call for proposals

12 12 Norwegian INTERREG IVC Info Day Målgrupper og støttemottakere Offentlige myndigheter på alle nivå Institusjoner underlagt offentlig lov slik som regionale utviklingsselskaper, universiteter, høgskoler, skoler, forskningsinstitutter, teknologisentra, interesse- og bransjeorganisasjoner, herunder klynger og inkubatorer, offentlig eide energiselskaper, driftsselskaper for kollektivtransport osv. Kommersielle/profittsøkende virksomheters midler utløser ikke EU- støtte eller norske Interreg-midler, men slike aktører oppmuntres til å delta i regionale interessentfora Third call for proposals

13 13 Norwegian INTERREG IVC Info Day Nytt i forhold til Interreg IVC-programmet Større tematisk fokus Systematisk overvåkning av resultatoppnåelse, jf. 2.fase av prosjektene Politikklæringsplattformer åpne for alle interessenter Noe større åpning for piloter og demonstrasjonsprosjekter Tettere kobling til EUs samhørighetspolitikk og tilhørende programmer Eksplisitt kobling til andre Interreg-programmer slik at resultatene av Interreg Europe kan videreutvikles i grenseregionale (A) og transnasjonale (B) programmer Third call for proposals

14 14 Norwegian INTERREG IVC Info Day Veien videre i programutviklingsprosessen Offentlig høring fram til 21.mars Mai: Endelig godkjenning av programforslaget i programkomiteen etter vurdering av høringsuttalelsene Mai – juni: Nasjonale godkjenningsprosedyrer om programforslag og avtaleverk Juli: Innlevering av endelig programforslag til Europakommisjonen Januar 2015: EU-kommisjonen godkjenner programmet Februar 2015: Programlansering i Kroatia med åpning av den første utlysningen på prosjektmidler Third call for proposals

15 15 Norwegian INTERREG IVC Info Day Takk for oppmerksomheten! Jon Halvard Eide, Vest-Agder fylkeskommune, nasjonalt kontaktpunkt, medlem av overvåkningskomiteen for Interreg IVC og av komiteen for forberedelse av Interreg Europe-program Tel. 38 07 47 32, 91 69 75 22 Epost: jonhalvard.eide@vaf.nojonhalvard.eide@vaf.no Web: www.interreg4c.euwww.interreg4c.eu Third call for proposals


Laste ned ppt "EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Norwegian INTERREG IVC Info Day 1 INTERREG Europe – Presentasjon på Østlandssamarbeidets høringsseminar, Oslo, 30.januar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google