Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seniorrådgiver Katrine Rese Shadidi, Forskningsrådet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seniorrådgiver Katrine Rese Shadidi, Forskningsrådet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Seniorrådgiver Katrine Rese Shadidi, Forskningsrådet
Fra FUGE til BIOTEK2021 Seniorrådgiver Katrine Rese Shadidi, Forskningsrådet

2 Agenda Oppsummering av FUGE (2001-2011) Prosess fram mot nytt program
Lansering av BIOTEK2021 Utlysning av midler til bioteknologi i 2012

3 Store programmer i Forskningsrådet
Adressere samfunnsutfordringer Betydelig årlig budsjett Forankret i nasjonale strategier Bidra til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon (SAK) Omfatte forskning i hele verdikjeden Styrke internasjonalisering FUGE (2001 – 2011) Store programmer er ofte basert på nasjonale strategier, Betydelig årlig budsjett – for å skape volum og langsiktighet SAK;

4 Teknologiplattformene
Oslo Bioinformatikk Mikromatrise Bildebehandling Proteomikk Humane biobanker Sekvensering Sebrafisk GenoFisk Ås Genotyping Trondheim Bergen Tromsø Strukturbiologi Stavanger 10 plattformer 35 forskningsmiljøer 6 universiteter Investert over ca 600 mill. kr SAK = teknologiplattformkonseptet

5 Evalueringens hovedkonklusjoner
FUGE har vært en suksess Økt kapasitet og økt kompetanse Økt produktivitet Økt forskningskvalitet Arbeidsdeling, samhandling og addisjonalitet Teknologiplattformer som «fyrtårn» Adressert samfunnsutfordringer Mye og god formidling Kapasitet = personalressurser Økt produktivitet = antall publikasjoner gikk drastisk opp i FUGE-perioden Økt forskningskvalitet = 16 % av norske biotekartikler i FUGE ble publisert i tidsskrifter med mer enn 10 i impactfaktor Addisjonalitet = merverdi av Stort program Fyrtårn; forskernes betegnelse på teknologiplattformene. Nasjonalt og internasjonalt Mye og god formidling = FUGE har brukt betydelige ressurser på å skape møteplasser og å aktivt drive kommunikasjon og formidling rundt bioteknologisk forskning. Målgruppene for formidling og kommunikasjon har vært forskere, næringsliv, interesseorganisasjoner, myndigheter, publikum og virkemiddelapparatet.

6 Evalueringens anbefalinger
Ny satsing må bygge videre på FUGE-fundament (SAK) Forskningseksellense på nisjeområder Vektlegge internasjonalisering Styrke samspill med aktiviteter internt i Forskningsrådet Mer samarbeid og kommunikasjon med næringslivet Mer strategisk satsing på samfunnsmessig robust forskning Samfunnsmessig robust forskning: At teknologien som utvikles ses i et samfunn-nytte perspektiv. Bevissthet rundt konsekvenser og ringvirkninger av teknologiutviklingen…eller gir produkter som ikke har brukere. Avsnitt 4.1 i Bioteknologistrategien.

7 Biotek 2012 Kunnskapsgrunnlag, modeller og anbefalinger
Prosess mot BIOTEK2021 Biotek 2012 Kunnskapsgrunnlag, modeller og anbefalinger 2012 Oktober 2011 September 2011 2009 – 2010

8 Biotek 2012: innspill samfunnsutfordringer
Nevne fellesinnspillet. Innspill fra 6 universiteter (rektorer) – oppfordring til SAK, og prosjekter organisert i klynger. Ulike nivåer for samfunnsutfordringer – trekk frem enkelte av de understrekede for å vise eksempler. Eks Helse; UTFORDRING: feilmedisinering – kan løses med skreddersydd medisin, Marin; UTFORDRING: rømming, syk fisk, for, forsammensetning og volum….bedre avl…. Industriell; UTFORDRING: utslipp pga bruk av ikkefornybare råstoff – bruke fornybar biomasse og bioteknologiske prosesstrinn svarer på denne utfordringen Landbruk: UTFORDRING: potetråte – økt innsikt i potetens genetikk/foredling

9 Biotek 2012 Kunnskapsgrunnlag, modeller og anbefalinger
Prosess mot BIOTEK2021 Biotek 2012 Kunnskapsgrunnlag, modeller og anbefalinger Nasjonal strategi Arbeidsgruppe med 6 departementer, FR og IN Overordnet og bred nasjonal strategi 2012 Oktober 2011 September 2011 2009 – 2010 6 departementer KD, NHD, LMD , FKD, HOD, MD

10 Bioteknologi og samfunn
Nasjonal strategi for bioteknologi: 4 tematiske og 4 strukturelle områder Bioteknologi og samfunn Internasjonalt samarbeid For bioteknologi og samfunn; les s 11 i Biotekstrategien Pugg undertekst på de fire temaene! Strategien gir signaler om å se bioteknologien i et videre perspektiv. Den antyder også hvordan tematisk sett en fordeling bør være. Landbruk: Landbruksbasert mat- og biomasseproduksjon Helse: Helse, helsetjenester og helserelaterte næringer Havbruk: Havbruk, sjømat og forvaltning av det marine miljø Industriell: Miljøvennlige industrielle prosesser og produkter Avsnitt 4.1 i Bioteknologistrategien. Poengter bioteknologien som verktøy, generisk, rettet mot de tematiske områdene /utfordringene. Næringsutvikling Kompetanse og infrastruktur

11 Prosess mot BIOTEK2021 2012 Oktober 2011 September 2011 2009 – 2010
Biotek 2012 Kunnskapsgrunnlag, modeller og anbefalinger Nasjonal strategi Arbeidsgruppe med dep, NFR og IN Overordnet og bred nasjonal strategi Statsbudsjett 2012 Om ny bioteksatsing Innhold og budsjett 2012 Oktober 2011 September 2011 2009 – 2010

12 Statsbudsjettet 2012 Statsbudsjettet (kom 1 uken i oktober) fulgte opp Forskningsrådet sitt forslag om en ny stor satsing på bioteknologi og det ble bevilget ca 120 MNOK til nytt program for 2012.

13 Prosess mot BIOTEK2021 Biotek 2012 Kunnskapsgrunnlag, modeller og anbefalinger Nasjonal strategi Arbeidsgruppe med dep, NFR og IN Overordnet og bred nasjonal strategi Statsbudsjett 2012 Om ny bioteksatsing Innhold og budsjett BIOTEK2021 2012 Oktober 2011 September 2011 2009 – 2010 Forskningsrådet utvikler innhold og format til et nytt program

14 BIOTEK2021 Dette er den grafiske profilen til det nye programmet og vil være det som representerer bioteknologi i Norge de neste 10 årene. Dette bildet vil der kjenne igjen på våre nettsider og i annet kommunikasjonsmateriell fra oss i tiden fremover.

15 Nytt stort program BIOTEK2021 Foreløpig programplan er basert på:
Nasjonal strategi for bioteknologi Kunnskapsgrunnlaget Biotek2012 Forskningsrådets internasjonale strategi Forskningsrådets innovasjonsstrategi Evalueringen av FUGE: Nasjonal arbeidsdeling og forskningseksellense på nisjeområder Økt fokus på internasjonalisering Mer samarbeid og kommunikasjon med næringslivet Mer strategisk fokus på samfunnsmessig robust forskning Styrke samspill med aktiviteter internt i Forskningsrådet Momentene om de Store programmene innledningsvis gjelder for dette programmet. B2021 er det viktigste virekmiddelet for implementring av den nasjonale strategien

16 FUGE Fra FUGE til BIOTEK2021 BIOTEK2021 FRIPRO BIA (130 MNOK)
Pluss det som allerede ligger i disse programmene Statsbudsjettet for 2012 la føringer for fordeling av tidligere FUGE-midler, som var i tråd med vårt forslag og universitetnes forslag BIOTEK2021 (130 MNOK) FRIPRO (+46 MNOK) BIA (+11 MNOK)

17 Forskningsrådets koordinering av bioteknologi fra 2012
FRIPRO FORNY BIA INFRA Tematiske programmer (HAVBRUK, BIONÆR, RENERGI, Biobanker mfl. Adresserer punktet i FUGE-evalueringen om bedre intern koordinering. De store programmene er koordineringsarenaer og har ansvar for å se helheten i finansiering av bioteknologisk forskning fra FR.

18 Programmets (foreløpige) mål
Bygge forskningsbasert kunnskap innenfor bioteknologi som er relevant for å løse prioriterte samfunnsutfordringer. Tilrettelegge for at kunnskap tas i bruk, primært innenfor næringslivet, men også i samfunnet forøvrig Forestå en ansvarlig og robust teknologiutvikling innenfor de prioriterte områdene. Fra foreløpig programplan

19 Faglige prioriteringer
Marin bioteknologi – videreutvikle et fundament Biotek i landbruket – videreutvikle fundament Industriell bioteknologi – bygge opp Medisinsk bioteknologi – videreutvikle og høste Speiler Nasjonal strategi. Prioriteringer vil bli gjort gjennom utlysninger, og i samarbeid med tematiske programmer

20 Strategiske prioriteringer
Adressere samfunnsutfordringer SAK Innovasjon og næringsutvikling Internasjonalt samarbeid Samfunnsmessig robust teknologiutvikling Store prosjekter SAK = samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) Store prosjekter i verdikjeden (er resultatet av å skulle ha prioriteringene over)

21 Obligatorisk skisseprosess – frist 15. mars Søknadsfrist 30. mai
Utlysning 2012 Publisert 3. februar Inntil 160 MNOK Obligatorisk skisseprosess – frist 15. mars Søknadsfrist 30. mai Oppstart prosjekter fra Utlysning på 160, vi spiser litt av 2013 fordi det er et stort apparat. Konsortieavtaler/samarbeidsavtaler behøver ikke være undertegnet før søknadsfrist Svar på skisser innen 15. april. Vil følges opp med samtaler og møter frem mot søknadsfristen. Tidligst oppstart 1.11

22 Store, næringsrelevante forskerprosjekter
Samfunnsutfordring der bioteknologi kan bidra til løsningen Generisk og sektorovergripende bioteknologi Tverrfaglige prosjekter som bidrar til nasjonalt samarbeid og oppgavedeling ELSA-komponent Internasjonal dimensjon Styringsgruppe (minst to bedriftsdeltagere) Nettverksfunksjon - for å koble forskere, næringsliv og andre interessenter Minst 4 partnere Inntil 40 millioner kr per prosjekt Bedrift som partner i prosjektet. Være en FoU-partner. Bedriftene kan få støtte i henhold til Statsstøtteregelverket. Bedriftens bidrag i prosjektet avgjør. Ved 100 % får man ikke first right of refusal. Dersom bedriften bidrar med egenfinansiering har de maksimalt «first right of refusal»/førsterett til forhandling om eksklusiv lisens innenfor sitt forretningsområde. Næringsrelevansen skal sikres gjennom bedriftsdeltakelse. Opptil 50 % støtte og dette kan gjerne være in kind. Forhandlingssak mellom partene, men det må være innenfor lovverket, Statsstøtteregelverket. Rettigheter forhandlingssak. Ref utlysningsteksten

23 Spesifikke føringer Dokumentert strategisk forankring i søkerinstitusjon Bedriftsdeltagelse Kjønnsbalanse i prosjektledelsen Unge forskere inkludert Beskrive potensiale for næringsmessig verdiskaping Forskere ved UoH-institusjoner, institutter, helseforetak Ref utlysningsteksten

24 Obligatorisk skisse Hensikt: å bidra til at søknadene i størst mulig grad oppfyller krav og føringer Søkere bør gå sammen for å etablere optimale samarbeidskonstellasjoner (SAK) Skissene vil bli vurdert administrativt i Forskningsrådet – veiledende tilbakemelding Programstyret for BIOTEK2021 kan fatte beslutning om hvem som kan få sende inn søknad Skissemal, maks 5 sider Frist 15. mars

25 Les mer på www.forskningsradet.no/biotek2021
Vi har opprettet nettsider, her ligger link til utlysningstekst – her er ALL info! Les mer på


Laste ned ppt "Seniorrådgiver Katrine Rese Shadidi, Forskningsrådet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google