Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionale forskningsfond

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionale forskningsfond"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionale forskningsfond
Trøndelagsrådet 5. november 2008 Lars André Dahle, Norges forskningsråd

2 Regionale forskningsfond

3 Forskningsløft for regionene - etablering av regionale forskningsfond
Ot.prp. nr. 10: Norges forskningsråd og fylkeskommunene gis i oppdrag å arbeide videre med organiseringen av regionale forskningsfond. Arbeidet skal skje i samråd med relevante FoU-miljøer og KS, og også samiske interesser skal høres og vurderes.

4 Regionale forskningsfond
Hvorfor regionale forskningsfond? Prinsippene for fondene Størrelsen på fondene Forvaltningen av fondene

5 … og må tilpasses nye utfordringer
Forskningsrådet jobber på tre fronter for å styrke det regionale fokuset … og må tilpasses nye utfordringer VRI - Virkemidler for regional FoU og innovasjon Regionale forsknings- fond Nasjonale program Regionale representanter

6 Regionale, nasjonale og internasjonale problemstillinger
Nasjonale problemstillinger må tilpasse seg internasjonale føringer… Regionale problemstillinger faller ofte mellom to stoler i nasjonale program…  Derfor har vi bruk for regionale forskningsfond

7 Relevans og behov er ofte resultat av konsensusprosesser
Regionale konsensusprosesser kan ofte ha høyere innovasjonshøyde enn tilsvarende nasjonale prosesser  Derfor har vi bruk for regionale forskningsfond

8 VRI er så langt samhandling, mobilisering og forskerprosjekter
Virkemidler for regional FoU og Innovasjon (VRI) er Forskningsrådets viktigste regionale satsing VRI er så langt samhandling, mobilisering og forskerprosjekter vi trenger virkemidler for brukerstyrt forskning i næringsliv og offentlig sektor vi trenger virkemidler for å bygge opp forskningsmiljøer som tilfredsstiller regionale behov  Derfor har vi bruk for regionale forskningsfond Ingen av disse argumentene tilsier lavere kvalitet!!

9 Regionale forskningsfond
Hvorfor regionale forskningsfond? Prinsippene for fondene Størrelsen på fondene Forvaltningen av fondene

10 Grunnforskning må forankres i en nasjonal og internasjonal kontekst
Hovedprinsippene som er lagt til grunn for utforming av regionale forskningsfond Fordeling av forskningsmidler må gjøres på grunnlag av kvalitetsvurderinger Grunnforskning må forankres i en nasjonal og internasjonal kontekst Regional satsing og forankring er viktig for mobilisering til økt FoU-innsats Administrasjonen av FoU-midler krever særskilt kompetanse for å sikre kvalitet og effektivitet Hovedprinsippene har gitt føringer på vårt forslag til løsning

11 Målet med regionale forskningsfond er å styrke forskningen for regional innovasjon og utvikling
Bidra til utvikling og verdiskaping i regionene Mobilisere til økt forskningsinnsats Støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder Finansiere FoU-prosjekter initiert av regionale bedrifter og/eller offentlige virksomheter Bidra til langsiktig, grunnleggende kompetansebygging i forskningsmiljøer innenfor regionens prioriterte områder

12 Forskningen som styres fra regionene må:
To legitime hensyn må balanseres ved opprettelse av regionale forskningsfond Forskningen som styres fra regionene må: Bidra optimalt til utvikling og verdiskaping i regionene, samt mobilisere til økt forskningsinnsats Må være av god kvalitet og godt koordinert innenfor helheten av øvrig norsk forskning

13 Regionale forskningsfond
Hvorfor regionale forskningsfond? Prinsippene for fondene Størrelsen på fondene Forvaltningen av fondene

14 Størrelsen på fondene, - Kopling mot VRI, NCE og Arena
I forbindelse med iverksettelsen av programmene VRI, Arena og NCE er det gjort vurderinger av behov for FoU- prosjektmidler knyttet til FoU for regional utvikling og innovasjon. Basert på disse vurderingene anbefaler Forskningsrådet at fondene bør gi en samlet årlig avkastning til fordeling i størrelsesorden mill NOK. En del av opptrappingen av norsk forskning, forutsetter friske midler 6 mrd. kroner i fondskapital med en årlig avkastning på ca 285 mill. kr. fra 2010

15 Ett nasjonalt fond som gir regionale fondsmidler til fordeling gjennom regionale forskningsfond
Regionalt forskningsfond Årlig avkastning Fond for regional forskning Regionalt forskningsfond ? Regionalt forskningsfond Et regionalt forskningsfond minimum må dekke mer enn et fylke i dagens inndeling. slagkraftige fond bør ha en viss kritisk minstestørrelse, ha en viss bredde i sitt nedslagsfelt og ha tilgang til tilstrekkelig forskningsfaglig kompetanse. Avhengig av endelig regionsinndeling vil det bety at vi kan få forskningsfond som dekker flere regioner og/eller fond som dekker én region. For å få en fornuftig størrelse på den regionale konkurransearenaen bør imidlertid antall fond begrenses. Konkurranse, tverrfaglighet og samarbeid er kvalitetsfremmende og mange små fond vil fort kunne bidra til regional lock-in. Forskningsrådet anbefaler at det etableres i størrelsesorden 5-7 regionale forskningsfond. Ett nasjonalt fond 5-7 regionale fond Regioner

16 Forskningsløft for regionene - etablering av regionale forskningsfond
Hvert fylke skal delta i bare ett fond Fylkeskommunene skal finne sammen i samarbeidsgrupperinger Den samlede fondsavkastningen fordeles med: 80 prosent etter faste kriterier 15 prosent til de fondene som har best kvalitet på FoU-prosjektene og til samarbeidsprosjekter mellom flere fond 5 prosent til de tre nordligste fylkene Den samlete fondsavkastningen fordeles med: 80 prosent etter faste kriterier 15 prosent til de fondene som har best kvalitet på FoU-prosjektene og til samarbeidsprosjekter mellom flere fond 5 prosent til de tre nordligste fylkene

17 Regionale forskningsfond
Hvorfor regionale forskningsfond? Prinsippene for fondene Størrelsen på fondene Forvaltningen av fondene

18 Regionale FoU-strategier må danne grunnlaget for bruken av regionale forskningsfond
Et regionalt forskningsfond må ha et styre - regionen(e) oppnevner styrets flertall Fondet må ha et regionalt sekretariat, der Forskningsrådet og Innovasjon Norge inngår sammen med repr. fra regionens administrasjon Styret utarbeider årlige handlingsplaner for fondet basert på regionen(e)s FoU-strategi(er) I handlingsplanen prioriterer styret bruken av fondet mht tematikk, målgrupper og vektlegging av de ulike finansieringsordningene Styret utlyser tilgjengelige midler og tildeler iht fastlagte kriterier Region Region Region Regionalt partnerskap Regionalt partnerskap Regionalt partnerskap Regionalt partnerskap FoU-strategi FoU-strategi Styre regionalt forskningsfond Sekretariat regionalt forskningsfond

19 Forvaltning av de regionale fondene Styre
De regionale forskningsfondene skal organiseres med et faglig uavhengig styre for hvert fond. Styret skal bestå av representanter oppnevnt av fylkeskommunene og av staten. Fylkeskommunene skal ha flertall i styret og styreleder.

20 Forvaltning av de regionale fondene Sekretariat
Forskningsrådet:; Kompetansekravene tilsier at Forskningsrådets regionale representant bør inngå i sekretariatet sammen med ansatte i Innovasjon Norge og regionen(es) administrasjon. Det er ikke nødvendigvis behov for heltidsstillinger i et slik sekretariat, og sekretariatet må dimensjoneres etter midlene de regionale fondene tilføres og etter forventet søknadsmengde.

21 Felles faglig ekspertvurdering, regional tildeling
Regionale forskningsfond bør ha et sett med finansieringsordninger å velge mellom Mål: Mobilisere bedrifter og offentlige virksomheter til FoU Mål: Styrke FoU-aktivitet i bedrifter og offentlige virksomheter Mål: Styrke FoU-miljø innen regionalt prioriterte områder Mål: Regionalt definerte problemstillinger i nasjonale program Mobiliserings-støtte Regionale brukerstyrte FoU-prosjekter Langsiktige kompetanse- prosjekter Utlysning i nasjonale program Innenfor menyen av finansieringsordninger prioriterer fondsstyret bruken med hensyn til tematikk og målgrupper. balansen mellom de ulike finansieringsordningene, kan velge bort ordninger som ikke er relevante. De enkelte finansieringsordningene kan også rettes spesielt mot ulike innsatsområder. Regional behandling Felles faglig ekspertvurdering, regional tildeling Nasjonal behandling

22 Koordinert samhandling mellom regionale forskningsfond og øvrig norsk forskning
Forskningsrådets oppgaver: Del av en helhetlig virkemiddelportefølje Stimulere til regional samhandling og strategiske valg av innsatsområder Felles faglige ekspertpaneler for vurdering av FoU-søknader forut for regional beslutning Felles ”meny” av finansieringsordninger for regionale forskningsfond Nasjonale læringsarenaer Behov for tilpasning av dagens virkemidler Opprettelsen av regionale forskningsfond vil bety et nytt nivå for styring og finansiering av forskning i Norge. Hvis de ulike satsingene på regionale nivå ikke er godt koordinert seg i mellom og mot nasjonale satsinger kan det føre til fragmentering og suboptimalisering av den samlede FoU-innsatsen i Norge. Det er derfor helt sentralt at det legges til rette for en koordinert samhandling mellom de ulike regionale fondene. Innenfor innsatsområder som er felles på tvers av ulike regioner, bør det tilstrebes en nasjonal arbeidsdeling som gir rom for regional spesialisering. De tre nasjonale virkemiddelaktørene, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA, forvalter et sett med system- og nettverksorienterte virkemidler som er spesielt rettet mot å fremme regional forskning og innovasjon: Arena NCE VRI SkatteFUNN som mobiliseringsarena Forskningsrådet må ha en aktiv rolle: Koordinere regionale, nasjonale og internasjonale satsinger Stimulere regional samhandling og strategiske valg av innsatsområder Fasilitere nasjonal læringsarena Bidra i fondssekretariater med faglig støtte og fasilitere nasjonale ekspertpaneler for vurdering av søknader Utvikle og godkjenne en hensiktsmessig portefølje av finansieringsordninger i de regionale fondene

23 Regionale forskningsfond fra 2010
Ordningen med regionale forskningsfond skal evalueres etter 5 år. Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Regionale forskningsfond"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google