Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionale forskningsfond Trøndelagsrådet 5. november 2008 Lars André Dahle, Norges forskningsråd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionale forskningsfond Trøndelagsrådet 5. november 2008 Lars André Dahle, Norges forskningsråd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionale forskningsfond Trøndelagsrådet 5. november 2008 Lars André Dahle, Norges forskningsråd

2 Regionale forskningsfond

3 Forskningsløft for regionene - etablering av regionale forskningsfond Ot.prp. nr. 10:  Norges forskningsråd og fylkeskommunene gis i oppdrag å arbeide videre med organiseringen av regionale forskningsfond. Arbeidet skal skje i samråd med relevante FoU-miljøer og KS, og også samiske interesser skal høres og vurderes.

4 Regionale forskningsfond  Hvorfor regionale forskningsfond?  Prinsippene for fondene  Størrelsen på fondene  Forvaltningen av fondene

5 Forskningsrådet jobber på tre fronter for å styrke det regionale fokuset VRI - Virkemidler for regional FoU og innovasjon Nasjonale program Regionale representanter Regionale forsknings- fond … og må tilpasses nye utfordringer

6 Regionale, nasjonale og internasjonale problemstillinger  Nasjonale problemstillinger må tilpasse seg internasjonale føringer…  Regionale problemstillinger faller ofte mellom to stoler i nasjonale program…  Derfor har vi bruk for regionale forskningsfond

7 Relevans og behov er ofte resultat av konsensusprosesser  Regionale konsensusprosesser kan ofte ha høyere innovasjonshøyde enn tilsvarende nasjonale prosesser  Derfor har vi bruk for regionale forskningsfond

8 Virkemidler for regional FoU og Innovasjon (VRI) er Forskningsrådets viktigste regionale satsing  VRI er så langt samhandling, mobilisering og forskerprosjekter -vi trenger virkemidler for brukerstyrt forskning i næringsliv og offentlig sektor -vi trenger virkemidler for å bygge opp forskningsmiljøer som tilfredsstiller regionale behov  Derfor har vi bruk for regionale forskningsfond Ingen av disse argumentene tilsier lavere kvalitet!!

9 Regionale forskningsfond  Hvorfor regionale forskningsfond?  Prinsippene for fondene  Størrelsen på fondene  Forvaltningen av fondene

10 Hovedprinsippene som er lagt til grunn for utforming av regionale forskningsfond  Fordeling av forskningsmidler må gjøres på grunnlag av kvalitetsvurderinger  Grunnforskning må forankres i en nasjonal og internasjonal kontekst  Regional satsing og forankring er viktig for mobilisering til økt FoU-innsats  Administrasjonen av FoU-midler krever særskilt kompetanse for å sikre kvalitet og effektivitet

11 Målet med regionale forskningsfond er å styrke forskningen for regional innovasjon og utvikling  Bidra til utvikling og verdiskaping i regionene  Mobilisere til økt forskningsinnsats  Støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder  Finansiere FoU-prosjekter initiert av regionale bedrifter og/eller offentlige virksomheter  Bidra til langsiktig, grunnleggende kompetansebygging i forskningsmiljøer innenfor regionens prioriterte områder

12 To legitime hensyn må balanseres ved opprettelse av regionale forskningsfond Forskningen som styres fra regionene må:  Bidra optimalt til utvikling og verdiskaping i regionene, samt mobilisere til økt forskningsinnsats  Må være av god kvalitet og godt koordinert innenfor helheten av øvrig norsk forskning

13 Regionale forskningsfond  Hvorfor regionale forskningsfond?  Prinsippene for fondene  Størrelsen på fondene  Forvaltningen av fondene

14 Størrelsen på fondene, - Kopling mot VRI, NCE og Arena  I forbindelse med iverksettelsen av programmene VRI, Arena og NCE er det gjort vurderinger av behov for FoU- prosjektmidler knyttet til FoU for regional utvikling og innovasjon.  Basert på disse vurderingene anbefaler Forskningsrådet at fondene bør gi en samlet årlig avkastning til fordeling i størrelsesorden 300-400 mill NOK.  En del av opptrappingen av norsk forskning, forutsetter friske midler  6 mrd. kroner i fondskapital med en årlig avkastning på ca 285 mill. kr. fra 2010

15 Ett nasjonalt fond som gir regionale fondsmidler til fordeling gjennom regionale forskningsfond Årlig avkastning ? Fond for regional forskning Regionalt forskningsfond Ett nasjonalt fond5-7 regionale fondRegioner

16 Forskningsløft for regionene - etablering av regionale forskningsfond  5-7 regionale forskningsfond  Hvert fylke skal delta i bare ett fond  Fylkeskommunene skal finne sammen i samarbeidsgrupperinger Den samlete fondsavkastningen fordeles med: 80 prosent etter faste kriterier 15 prosent til de fondene som har best kvalitet på FoU-prosjektene og til samarbeidsprosjekter mellom flere fond 5 prosent til de tre nordligste fylkene  Den samlede fondsavkastningen fordeles med:  80 prosent etter faste kriterier  15 prosent til de fondene som har best kvalitet på FoU-prosjektene og til samarbeidsprosjekter mellom flere fond  5 prosent til de tre nordligste fylkene

17 Regionale forskningsfond  Hvorfor regionale forskningsfond?  Prinsippene for fondene  Størrelsen på fondene  Forvaltningen av fondene

18 Regionalt partnerskap Region Regionalt partnerskap Region Styre regionalt forskningsfond Sekretariat regionalt forskningsfond Region Regionalt partnerskap FoU-strategi Regionalt partnerskap  Et regionalt forskningsfond må ha et styre - regionen(e) oppnevner styrets flertall  Fondet må ha et regionalt sekretariat, der Forskningsrådet og Innovasjon Norge inngår sammen med repr. fra regionens administrasjon  Styret utarbeider årlige handlingsplaner for fondet basert på regionen(e)s FoU-strategi(er)  I handlingsplanen prioriterer styret bruken av fondet mht tematikk, målgrupper og vektlegging av de ulike finansieringsordningene  Styret utlyser tilgjengelige midler og tildeler iht fastlagte kriterier Regionale FoU-strategier må danne grunnlaget for bruken av regionale forskningsfond FoU-strategi

19 Forvaltning av de regionale fondene Styre  De regionale forskningsfondene skal organiseres med et faglig uavhengig styre for hvert fond.  Styret skal bestå av representanter oppnevnt av fylkeskommunene og av staten. Fylkeskommunene skal ha flertall i styret og styreleder.

20 Forvaltning av de regionale fondene Sekretariat  Kompetansekravene tilsier at Forskningsrådets regionale representant bør inngå i sekretariatet sammen med ansatte i Innovasjon Norge og regionen(es) administrasjon.  Det er ikke nødvendigvis behov for heltidsstillinger i et slik sekretariat, og sekretariatet må dimensjoneres etter midlene de regionale fondene tilføres og etter forventet søknadsmengde. Forskningsrådet:;

21 Regionale forskningsfond bør ha et sett med finansieringsordninger å velge mellom Mål:  Mobilisere bedrifter og offentlige virksomheter til FoU Mål:  Styrke FoU-aktivitet i bedrifter og offentlige virksomheter Mål:  Styrke FoU-miljø innen regionalt prioriterte områder Mål:  Regionalt definerte problemstillinger i nasjonale program Regionale brukerstyrte FoU-prosjekter Utlysning i nasjonale program Mobiliserings- støtte Langsiktige kompetanse- prosjekter Regional behandling Felles faglig ekspertvurdering, regional tildeling Nasjonal behandling

22 Koordinert samhandling mellom regionale forskningsfond og øvrig norsk forskning Forskningsrådets oppgaver:  Del av en helhetlig virkemiddelportefølje  Stimulere til regional samhandling og strategiske valg av innsatsområder  Felles faglige ekspertpaneler for vurdering av FoU-søknader forut for regional beslutning  Felles ”meny” av finansieringsordninger for regionale forskningsfond  Nasjonale læringsarenaer  Behov for tilpasning av dagens virkemidler

23 Regionale forskningsfond fra 2010  Ordningen med regionale forskningsfond skal evalueres etter 5 år. Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Regionale forskningsfond Trøndelagsrådet 5. november 2008 Lars André Dahle, Norges forskningsråd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google