Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klimajobber i nord Broen til framtiden 2015 Gaute Håkon Holand Wahl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klimajobber i nord Broen til framtiden 2015 Gaute Håkon Holand Wahl."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klimajobber i nord Broen til framtiden 2015 Gaute Håkon Holand Wahl

2

3 Kunnskapsinnhenting – verdiskaping i nord Undersøke virkninger og ringvirkninger av økt satsing på verdiskaping som reiseliv og fiskerirelaterte virksomheter. Hele Nord-Norge med vekt på kystnær virksomhet Prosjektperiode fra februar 2012 til april 2014 Ledet av Nærings- og fiskeridepartementet, sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

4 Bakgrunn Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Første plan i 2006 - Revisjon 2011 Oljeslaget i LoVeSe

5 Økonomisk verdiskaping: Lofoten – Barentshavet rommer store ressurser Miljøkvalitet: Lofoten – Barentshavet er blant de reneste og rikeste havomra ̊ dene i verden. Virksomhet i omra ̊ det skal drives pa ̊ en ma ̊ te som sikrer den overordnede miljøkvaliteten i havomra ̊ det. Sosial verdiskaping? -Attraktive lokalsamfunn -Varierte arbeidsplasser -Utdanning og kompetanse Bærekraftig verdiskaping

6

7

8 Et blikk inn i framtida Hvordan vil Nord-Norge se ut i 2030? Hva er potensialet i næringer som fiskeri, havbruk, reiseliv, fornybar energi og mineralnæringen? Hva er utfordringene og mulighetene? Hvordan kan vi realisere potensialet?

9

10 Utredningsprogramm et Sektoranalyser Marine næringer Reiseliv Fornybar energi Mineralnæring Annen industri og næring Samisk næringsliv Tverrgående Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner Kompetanse, forskning og innovasjon Transportinfrastruktur Kulturminner og verdiskaping Økosystemtjenester Det store bildet Økonomisk virkemiddelanalyse Regionaløkonomisk modell Scenarioprosess

11 SEKTORANALYSENE Sett inn framtidsbilder fra næringene

12 Hva har vi sett på? Hva er dagens (2011) status? Sysselsetting, struktur, lønnsomhet med mer. Hva er situasjonen mht forskning og innovasjon? Hva er det miljømessig fotavtrykket fra næringen? Både mht ytre miljø og utslipp av klimagasser Hvordan er rammebetingelsene? Hva er de største utfordringene? Hva er aktuelle virkemidler for å overkomme utfordringene? Prognoser om fremtidig vekst mot 2030, 2050 and 2100

13 Prognoser på fremtidig verdiskaping (BNP) i millioner norske kroner Dagens situasjon Dagens fortsetter Alt legges til rette 20112030205020302050 Marine industrier 10 25821 00039 00045 000170 000 Reiseliv6 1888 50011 20010 70013 400 Fornybar energi 6 00010 00016 20010 60019 700 Mineraler9541 9001 9004 2006 000 Annen industri 62 621 92 800125 000143 200175 000

14 Prognoser på fremtidig sysselsetting Dagens situasjon Dagens fortsetter Alt legges til rette 20112030205020302050 Marine næringer 11 269 14 600 17 100 23 900 57 700 Reiseliv 11 901 12 400 10 160 14 000 11 800 Fornybar energi 2 724 ---- Mineraler 1 205 1 500 1 000 3 400 3 000 Annen industri 98 093 106 900 96 800 161 100 145 900

15 Men: Det er ikke mulig å ta ut all denne verdiskapingen eller skape alle disse arbeidsplassene! Hvorfor? Alle næringer kan ikke vokse samtidig Vi må se på økonomien helhetlig og ta hensyn til begrensende faktorer Det store bildet

16 Økonomisk modell og scenarier

17 Regionaløkonomisk modell med makro- overbygging Tar hensyn til begrensninger i økonomien Ser på regionale og nasjonale effekter av økonomisk politikk. Hvordan skape mest mulig samlet nytte?

18

19 Legge til rette for én industri? Den øker på bekostning av andre. Nullsumspill. Legge til rette og øke utdanningsnivå/satsing på forskning og utvikling = større produktivitet = mindre fortrengning Tilføre ressurser (f.eks arbeidskraft) = mindre fortrengning Konklusjon:

20 Scenarier for Nord-Norge 2030 Fortellinger om hvordan Nord-Norge kan se ut i 2030 Hvordan man kom dit Balansert og helhetlig perspektiv Scenarieprosess, workshops, bred deltakelse Hva er drivkreftene som styrer utviklingen, sikre og usikre?

21

22

23 Omstilling til et mer lønnsomt næringsliv vil frigjøre ressurser til andre viktige samfunnsoppgaver. Dersom vi ønsker å skape mindre klimaforurensende arbeidsplasser må vi prise inn klimaforurensning på linje med økonomisk verdiskaping Hvis vi har et mål om gode samfunn og livskvalitet for innbyggere må vi også prise inn sosial verdiskaping. Dette er avveininger og politikk. Men grunnlaget for avveiningene og politikken må synliggjøres, for å gi et best mulig beslutningsgrunnlag. Noen betraktninger om bred verdiskaping

24 Vår rolle har vært å: Stille spørsmålet: Hvordan kan framtiden bli for Nord-Norge? Vise fram potensialet og mulighetene Vise fram noen av konsekvensene av ulike valg Økonomisk, sosialt og miljømessig Forsøke å finne metoder for å veie ulike alternativer Lage en kunnskapsbase for å ta vanskelige strategiske valg på veien inn i framtiden Hva gjenstår av arbeid? Ta viktige og vanskelige strategiske valg Balansere ulike hensyn Stake ut veien mot 2030 og 2050 Rollefordeling

25 Takk for oppmerksomheten Spørsmål?


Laste ned ppt "Klimajobber i nord Broen til framtiden 2015 Gaute Håkon Holand Wahl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google