Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dag Ove Rognmo For tiden NDU. Min plass Arbeidet i NAV - interim i ca 1/2 år Prosjekt Kompetanse og kultur Arbeidsoppgavene var: utvikle forslag til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dag Ove Rognmo For tiden NDU. Min plass Arbeidet i NAV - interim i ca 1/2 år Prosjekt Kompetanse og kultur Arbeidsoppgavene var: utvikle forslag til."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dag Ove Rognmo For tiden NDU

2 Min plass

3

4 Arbeidet i NAV - interim i ca 1/2 år Prosjekt Kompetanse og kultur Arbeidsoppgavene var: utvikle forslag til kompetansekrav for NAV-kontorene. kartlegge kompetansebehov kompetansetiltak (ulike typer tiltak knyttet til kulturbygging, basiskunnskap, brukermedvirkning)

5 NAV er en innholds- og kompetansereform. Skal vi innfri skyhøye forventninger er det ikke nok med ny innpakning

6 Visjon Vi gir mennesker muligheter

7 Sammenheng Løfter –Hva kan omgivelsene våre vente av oss: eier/fellesskapet, brukere, kommunale partnere, partnere, medarbeidere Verdier –Hva skal kjennetegne NAV? Virksomhetside –Hvem gjør hva hvordan for hvem Visjon –Hvorfor skal vi gå på jobb?

8 Organisering, samfunn og partnerskap

9 Interne og eksterne samarbeidspartnere Kommunale tjenester - Fastleger - Teknisk etat - Boligkontor - Kultur o.l. Bruker- / frivillige organisasjoner - Frivillighetssentral - Likemannstiltak - Frelsesarmeen Andre NAV kontor Arbeidsmarkedet - Arbeidsgivere - Tiltaksarrangører Andre statlige etater - Kriminalomsorgen / KIF - UDI / Asylmottak - Skoler og utdannings- institusjoner Helse - Helseforetakene - Rusbehandlings- institusjoner - Lærings- og mestrings- sentre - Private helsetjenester bl.a. BHT NAV-kontor

10 Hvordan jobbe i NAV-kontoret? Hvordan sikrer vi rask og god avklaring, og individuelt tilpasset oppfølging? Overordnet modell for arbeidsprosesser

11 Innholdet i overordnede arbeidsprosesser og sammenhengen mellom overordnede og andre arbeidsprosesser i NAV-kontoret er framstilt nedenfor.

12 Ekspedisjon - kanalisering Veiledning egenaktivitet Behovsavklaring og veiledning Drop inn aktiviteter Infomøter Funksjoner i NAV førstelinje Korttidsoppfølging Individuell oppfølging Kartlegging Koordinering Kontaktperson Veiledning Spesialfunksjoner Beredskap for akutte henvendelser Produksjonsoppgaver Overordnet målbilde Formidling av arbeid

13 BASISKOMEPTANSE Overordnede mål: Sikre at alle ansatte i NAV får felles forståelse for reformens mål, NAVs visjon, verdier og løfter. Videre skal alle ha kjennskap til tjenester NAV kontorene/produksjonenhetene/støtteenhetene tilbyr. Kjennskap til formålet med lovene som forvaltes, Kjennskap til organisering, samfunn og partnerskap Oversikt over IKTverktøy

14 Kompetanse i NAV Summen av kunnskaper, ferdigheter og holdninger både for organisasjonen og den enkelte ansatte.

15 BASISKOMPETANSE Rollespesifikk kompetanse Veileder publikumsmottak Ledelse Veileder Oppfølging

16 Verdier – hva betyr dette for meg? Holdning/atferd Hva betyr dette for - meg i min jobb? - oss i vår enhet? - NAV (internt og eksternt) - samfunnet Gjennomarbeidet forståelse for NAVs grunnverdier. MÅL Mål- Flere i arbeid og aktivitet, færre på trygd- Forenkle for brukerne og tilpasset brukernes behov - Helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Visjon Vi gir mennesker muligheter! Verdier - Tilstede- Tydelige – Løsningsdyktige Holdninger Løfter: - Brukere – Medarbeidere - Arbeidsgivere Samfunnet Læringstemaer

17 Organisering, samfunn og partnerskap Hva styrer oss? Hvem gjør hva? Oppgaver, ansvar og myndighet. MÅL NAVs virksomhetside Overordnede dokumenter Politisk styring Etatens oppbygning og struktur Partnerskapsavtalen Grunnleggende beslutningslinjer NAV-kontorets ansvar og oppgaver Fylkesleddets ansvar og oppgaver Direktoratets ansvar og oppgaver Økonomistyring og resultatmåling Kommunenes oppbygning og organisering Læringstemaer

18 Rettigheter og plikter som ansatt Hvordan samhandler vi internt? MÅL Læringstemaer Interne rutiner HR Personalhåndbok Organisasjonskunnskap Vernetjenesten HMS/IA

19 Lover og regelverk Grunnleggende Forståelse for de Regelverk som gjelder for virksomheten MÅL Læringstemaer Den nye velferdsloven Sosialtjenesteloven Folketrygdloven Arbeidsmarkedsloven Arbeidsmiljøloven Forvaltningslovens grunnleggende begreper (likebehandling, skjønnsutøvelse, taushetsplikt og åpenhet/brukers rett til innsyn i egen sak)

20 Tjenesteinnhold Hva leverer vi til brukerne? MÅL Læringstemaer Veiledning i forhold til: - arbeidsmarked og utdanning, deltakelse i forskjellige typer arbeidsmarkedstiltak eller annen type aktivitet. i forhold til brukernes livsutfordringer av forskjellig art. Oppfølging over tid og en fast kontaktperson dersom man har behov for det. Økonomisk stønad med hjemmel i folketrygdlov, sysselsettingslov og sosialtjenestelov dersom lovens vilkår er oppfylt Arbeidsgiverbistand til rekruttering av arbeidskraft. Forskjeller på hva NAVkontorene tilbyr avhengig av innholdet i den lokale partnerskapsavtalen. Slike tjenester kan være: gjeldsrådgivninghjelp til å skaffe bolig eller midlertidig husvære Hvilke tjenester NAV-kontorets viktigste samarbeidspartnere tilbyr.

21 Arbeidsmetoder Hvordan jobber vi i et NAV-kontor? MÅL Læringstemaer Behovsvurdering Individuell plan og handlingsplaner Saksbehandling og skjønnsutøvelse Relasjonskomp/veiledning Redskaper (IKT) Brukermedvirkning/myndiggjøring Selvbetjeningsløsninger for enkeltpersoner og arbeidsgivere Avklarings-/kartleggingsverktøy Samtaler med flere hjelpere sammen med brukeren Metoder for samtaleteknikk, konflikthåndtering og kollegaveiledning Grunnleggende prinsipper for likebehandling og skjønnsutøvelse

22 IKT Kjennskap til saksbehandlingsprogrammer og interne IKT-verktøy MÅL Læringstemaer Selvbetjeningsløsninger Personkort Infotrygd Arena Min Side E-læringsprogrammer Intranett Datasikkerhet Sertifisering Intern brukerstøtte

23 Brukermedvirkning På organisasjonsnivå Kollektivt representerende Noen representer på vegne av flere På individnivå Den enkelte som sitt eget

24 Brukermevirkning skal gjennomsyre forvaltning Brukermevirkning skal gjennomsyre forvaltning Verdiforankret Rettighetstenkning (menneskerett og brukerens rettigheter) Demokratiske prosesser Arbeidsformer Formaliserte brukermedvirkningsfora Representativ brukermedvirkning Brukeren som ressurs Strategiske vurderinger i NAV Innføre prinsippet om brukermedvirkning i arbeidsprosesser og beslutningsprosesser på individ- og systemnivå. Sikre at verktøy, metode og indikatorer for kvalitetsutvikling stimulerer til brukermedvirkning. Brukermedvirkning er rasjonell og krever samhandling.

25 Kollektiv medvirkning gir brukerne anledning til… Å snakke for andre, ikke for seg selv. Å diskutere prinsipielt, ikke egen sak. Å være ressurs, ikke hjelpetrengende. Eksempler på brukermedvirkning på systemnivå: Brukerutvalg/brukerråd. Brukerrepresentasjon i plan-, utrednings- og prosjektgrupper. Brukerdeltakelse i styrene. Brukerrepresentasjon i kvalitetsutvalg og kontrollkommisjoner. Dialogkonferanser.

26 Hvorfor individuell medvirkning er utilstrekkelig Rammene for den individuell hjelpen bestemmes av overordnede I møtet med likestilte skapes gjenkjennelse og anerkjennelse, og ny kunnskap Grenser for innflytelse i de individuelle relasjonene: avhengighet og avmektighet, innsiktsproblemer og diagnostisering

27 Forutsetninger for reell brukermedvirkning på systemnivå At brukerne gjør en jobb At hjelpeapparatet ønsker å lytte Ikke brukermedvirkning for å sikre oppslutning Ikke brukermedvirkning for at brukerne skal lære At brukernes synspunkter behandles saklig At organiseringen tas på alvor

28 …å overgi seg til andres kontroll ”Det kan føles truende å komme i en situasjon der man er nødt til å overgi seg til en slik opplevelse av hjelpeløshet og dumhet, av å ikke kunne fungere som et selvstendig menneske.” Finn Carling

29 Respektfylt møte med brukeren Vise respekt for brukers kompetanse, verdier og ønsker Utforske brukers perspektiv Brukerens behov, ønsker og drømmer Samhandle med bruker Gi bruker muligheter til medvirkning og innflytelse på sin egen sak

30 Brukermedvirkning forutsetter… Likeverdig relasjon Utformes i møtet med bruker og NAV-medarbeider og krever derfor situasjonsforståelse Kommunikasjon Forutsetter kommunikasjonskompetanse, bl a forstå at kommunikasjon er mye mer er ord. Samhandling Kompetanse om organisering, koordinering, evne til å bygge tillit i relasjonen, være løsningsfokusert, støtte i beslutningsprosesser og gjennomføring. Prosessforståelse Bidra til å starte en prosess som ofte dreier seg om endring. Støtte brukeren i å stå i krevende endringsprosesser og ”tåle” å være i en hjelptrengende posisjon.

31 Hva preger møtene mellom veileder og bruker? Hvordan var arbeidsplassen der møtene fant sted? Din oppfatning av brukers atferd? Hvordan påvirket dette veileder? Din oppfatning av veileders atferd? Hvordan påvirket dette bruker? DVD ”NYE ØYNE”


Laste ned ppt "Dag Ove Rognmo For tiden NDU. Min plass Arbeidet i NAV - interim i ca 1/2 år Prosjekt Kompetanse og kultur Arbeidsoppgavene var: utvikle forslag til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google