Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LOVGRUNNLAG •LOV OM PASIENTRETTIGHETER § 2-5: Pasient som har behov for langvarige og koordinerte helsetjenester, har rett til å få utarbeidet individuell.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LOVGRUNNLAG •LOV OM PASIENTRETTIGHETER § 2-5: Pasient som har behov for langvarige og koordinerte helsetjenester, har rett til å få utarbeidet individuell."— Utskrift av presentasjonen:

1 LOVGRUNNLAG •LOV OM PASIENTRETTIGHETER § 2-5: Pasient som har behov for langvarige og koordinerte helsetjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan i samsvar med bestemmelsene i kommunehelsetjeneste- loven, spesialisthelsetjenesteloven og lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern LOV OM SPES.HELSETJENESTEN § 2-6: Helseforetaket skal utarbeide en individuell plan for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tilbud. Helseforetaket skal samarbeide med andre tjeneste- ytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud til pasientene. LOV OM KOMM.HELSETJENESTEN §6-2a: Kommunehelsetjenesten skal utarbeide en individuell plan for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tilbud. Kommune- helsetjenesten skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for pasientene.

2 LOVGRUNNLAG FORTS. •LOV OM SOSIALE TJENESTER § 4-3a: Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan. Planen skal utarbeides i samarbeid med brukeren jf.§ 8-4. Sosialtjenesten i kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den det gjelder.

3 FORSKRIFT OM IP. •Helhetlig Koordinert Individuelt tilpasset En tjenesteyter ansvarlig En overordnet plan •Oversikt over innhold i IP •Brukermedvirkning

4 •HVEM HAR RETT TIL INDIVIDUELL PLAN? ENESTE KRAV: Behov for langvarige og koordinerte tjenester. LANGVARIG: Behovet må strekke seg over et visst tids- intervall. KOORDINERTE TJENESTER: To eller flere tjenester, og behov for å se disse i sammenheng.

5 INDIVIDUELL PLAN •GI BRUKEREN OVERSIKT OVER DEN SAMLEDE TILTAKSKJEDEN. SKAPE OVERSIKT OG FORUTSIGBARHET. •EN FELLES PLAN FOR DEN SAMLEDE TILTAKSKJEDEN. •PLANEN SKAL VÆRE MÅL- OG HANDLINGSRETTET. •SKRIFTLIG I EN FORM SOM BRUKEREN KAN FORSTÅ. •INDIVIDUELLE PLANER GIR INGEN RETT TIL UTVIDEDE TJENESTER, DET ER MER EN OVERSIKT OVER DET SAMLEDE TILTAKSAPPARATET.

6 FORDELER FOR HJELPEAPPARATET •BEDRE OVERSIKT OG FORUTSIGBARHET •STØRRE GRAD AV DELTAKELSE OG MEDVIRKNING •VERKTØY SOM STRUKTURERER ARBEIDET OG GIR BEDRE OVERSIKT •BEDRE SAMARBEID MELLOM ETATENE •FORDELE OPPGAVER OG ANSVAR PÅ FLERE •IKKE FØLE SEG ALENE MED VANSKELIGE SAKER

7 ”Det er ingen vits i å starte en prosess med individuell plan så lenge personen ruser seg aktivt og ikke er inne i en rehabiliteringsprosess.”

8 EKSEMPEL NR. 1: •Ei uke til han blir kasta ut av leiligheta pga. manglende husleiebetaling. •Hadde ikke penger til mat •Hadde brukt opp all medisin fra legen, måtte ha mer. •Ble avvist på sosialkontoret og hos legen. •Hva mener du er viktigst å få orden på? •Hva er det som skal til for at du skal få orden på husleia? •Hvordan kan du få betalt husleia? •Hva er det som skal til for at sosialkontoret skal betale for deg denne gangen også? •Overlot til klienten å legge frem saken. •Hva er det som skal til for at du skal klare å betale husleia di? •Skriftlig avtale.

9 EKSEMPEL NR. 2: •Jente 25 å r •Hasj, amfetamin og heroin •Sv æ rt aktive foreldre, oppleves som rimelig krevende av hjelpeapparatet •Bor i rusbelastet milj ø •F å tt plass ved behandlingsinstitusjon om 8 m å neder •Kvote fra lege, ruser seg p å annet i tillegg •Vil ha IP, men ikke f ø r innleggelse

10 KOORDINATORS OPPGAVER •LEDE PLANPROSESSEN •SØRGE FOR INNFLYTELSE OG INFORMASJON •SIKRE GOD FREMDRIFT I PROSESSEN •SE TIL AT DET BLIR ETABLER KONTAKT MED NØDVENDIGE INSTANSER •EKSEMPEL PÅ DEFINISJON: KOORDINATOR SKAL VÆRE DEN SOM HAR OVERSIKTEN OVER DET TOTALE TILBUDET SAMMEN MED BRUKEREN. KOORDINATOR HAR ANSVARET FOR Å FØLGE OPP AT ALLE PARTER UTFØRER DE OPPGAVER SOM ER AVTALT, TIL AVTALT TID. KOORDINATOR ER DEN SOM ALLE INVOLVERTE INSTANSER HENVENDER SEG TIL MELLOM MØTER, FOR Å HOLDE BRUKER OPPDATERT PÅ HVOR MAN BEFINNER SEG I PROSESSEN.

11 OPPFØLGING AV PLANEN. •KARTLEGGING/RELASJONSBYGGING •SETTE MÅL •VURDERE HVEM SOM SKAL VÆRE INVOLVERT •INNKALLE TIL FØRSTE MØTE •DEFINERE KOORDINATORS ROLLE •FORDELE ARBEIDSOPPGAVER MED TIDSFRIST •AVTALE NESTE MØTE •SKRIVE REFERAT •STARTE NESTE MØTE MED REFERAT OG OPPSUMMERING. IKKE SLIPPE TRÅDEN FRA FORRIGE GANG •DATO FOR NESTE EVALUERING

12 SOSIALLEDERENS UTFORDRINGER. •DELTA I KOORDINERENDE ORGAN •INFORMERE/SØRGE FOR OPPLÆRING •MOTIVERE •LEGGE TILRETTE •GI KOORDINATORER ROM FOR – OG STØTTE I ARBEIDET.

13 PRINSIPPER FOR KOORDINERINGE N •VEKT PÅ FORHOLDET MELLOM BRUKER OG KOORDINATOR •MEDBESTEMMELSE •MENINGSFULLHET •KONTINUITET •FLEKSIBILITET OG TILGJENGELIGHET •FOKUSERING PÅ BRUKERENS RESSURSSER •FOKUSERING PÅ SENTRALE OMRÅDER •SIKRING OG SAMORDNING AV RESSURSSER •BEREDSKAP FOR KRISER

14 VANLIGE PROBLEMER •SVIKTENDE SAMHANDLING MELLOM INSTANSENE •MÅLSETTINGER BLIR IKKE INNFRIDD •ROLLEKONFLIKTER •KOORDINERINGEN BLIR STYRT AV KRISER •BRUKEREN FØLGER IKKE OPP •KOORDINATOR FØLGER IKKE OPP

15 KOORDINATORS ROLLE •PERSON SOM STÅR NÆRT BRUKEREN •PERSON SOM BRUKEREN HAR TILLIT TIL •PERSON SOM ER LETT TILGJENGELIG BÅDE FOR BRUKER OG HJELPEAPPARAT •PERSON SOM HAR GOD OVERSIKT OVER DET TOTALE HJEPEAPPARATET, OG SOM HAR EN VISS FAGLIG TYNGDE.


Laste ned ppt "LOVGRUNNLAG •LOV OM PASIENTRETTIGHETER § 2-5: Pasient som har behov for langvarige og koordinerte helsetjenester, har rett til å få utarbeidet individuell."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google