Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OMSORG 2020 Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020 – Prioritere områder i omsorgsfeltet – Styrke kvaliteten og kompetansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OMSORG 2020 Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020 – Prioritere områder i omsorgsfeltet – Styrke kvaliteten og kompetansen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 OMSORG 2020 Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020 – Prioritere områder i omsorgsfeltet – Styrke kvaliteten og kompetansen

3 OMSORG 2020 Regjeringen vil: – Staten skal ta et økonomisk større ansvar for å sikre at kommunene bygger ut tilstrekkelig kapasitet og kvalitet – Bedre den medisinske oppfølgingen i sykehjem og hjemmetjenester – Sikre systematisk samhandling og koordinering mellom de ulike deltjenestene i kommunene – Oppfordre kommune ne til å sette fornyelse og forbedring av omsorgssektoren på dagsorden i kommunalt plan- og utviklingsarbeid.

4 Hovedsatsingsområder 1. Sammen med bruker, pasient og pårørende 2. En faglig sterk helse- og omsorgstjeneste 3. Ny arkitektur og teknologi / Moderne lokaler og boformer 4. «Den nye hjemmetjenesten» 5. Fornyelse og innovasjon

5 Sammen med bruker, pasient og pårørende Brukerne skal få større innflytelse gjennom mere valgfrihet og større mangfold av tilbud – Foreslå å lovfeste rett til heldøgns pleie og omsorg – Fritt brukervalg, økt tilgjengelighet og fleksibilitet – Ta sin del av ansvaret for å gjennomføre rehabiliterings- eller behandlingsforløp – Ta i bruk brukernes ressurser på nye måter med økt fokus på mestring

6 Sammen med bruker, pasient og pårørende Pårørendes situasjon skal styrkes – Styrket informasjon og kommunikasjon med bruker/pårørende – Delta i utformingen av tjenestetilbudet sammen med pasient – Innføre kvalitetsindikatorer for omsorgssektoren, bl.a. basert på bruker- og pårørendeerfaringer

7 Støtte og synliggjøre pårørende Målet er å legge til rette for at pårørende får være aktive endringsagenter til beste for sine nærmeste og for kvalitetsutvikling i tjenestene med tilbud om: – fleksible avlastningsordninger – pørørendestøtte, informasjon, opplæring og veiledning – samspill og samarbeid – forbedring av omsorgslønnsordningen – forskning og utvikling

8 En faglig sterk helse- og omsorgstjeneste Behov for faglig omstilling med – endret og høyere kompetanse (kompetanseløft 2020) Sikre sektoren tilstrekkelig og kompetent bemanning med helse- og sosialfaglig utdanning, flere universitets- og høyskoleutdannet, større faglig bredde og vektlegging på tverrfaglig arbeid. Utredes innføring av normer eller veiledere for bemanning og kvalitet i omsorgssektoren

9 En faglig sterk helse- og omsorgstjeneste – Nye arbeidsmetoder og nye faglige tilnærminger Sterkere vektlegging av mestring, rehabilitering, forebygging, tidlig innsats, aktivisering Nettverksarbeid, miljøarbeid, veiledning av pårørende og frivillige Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Styrking av samarbeidet med spesialisthelsetjenesten Aktiv rekruttering og tilstrekkelig utdanningskapasitet Satse på lederutdanning for ehlse- og omsorgssektoren Innføring av velferdsteknologi

10 Ny arkitektur og teknologi (Fremtidens sykehjem og omsorgsboliger) Må utformes ut fra de behov morgendagens brukere har Regjeringen satser derfor mange milliarder på utbygging av nye og modernisering av ganle sykehjem og omsorgsboliger ««Det ny sykehjemmet» ser derfor ikke ut som et tradisjonelt sykehjem. Vi får sykehjem med boligstandard og omsorgsboliger med sykehjemstilbud» Løsninger tilrettelagt for bruk av ny velferdsteknologi

11 «Den nye hjemmetjenesten» Øke satsing på hjemmetjenester og tidlig innsats – Forebygge ytterligere funksjonssvikt og sykdomsutvikling – Bidra til å utsette institusjonsinnleggelse – Gjøre institusjonsopphold unødvendig? – Videreutvikle samarbeidet mellom den offentlige omsorgstjenesten, den frivillige og familiebasert omsorgen og spesialisthelsetjenesten

12 «Den nye hjemmetjenesten» «Det er behov for økt frivillig innsats på helse- og omsorgsfeltet og det er gode muligheter til å engasjere i frivillig omsorgsarbeid» «Organisering, veiledning og motivasjon er viktig for å rekruttere og beholde frivillige» Etablert samarbeid mellom KS og Frivillighet Norge for å utvikle en strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgssektoren Sentrale strategiområder vil være: – rekruttering og oppfølging av frivillige – organisering og koordinering av frivillig innsats – Stimulerende rammebetingelser – Utdanning/opplæring av frivillighetskoordinatorer

13 «Den nye hjemmetjenesten» Forebygging og folkehelse – Utvikling av nytt veiledningsmateriell med anbefaling om modeller for forebyggende hjemmebesøk og andre tiltak – Fordeling av tilskudd til via fylkeskommunen til «Den kulturelle spaserstokk» (30,8 mill. for 2015) – Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende eldre med demens – Tilskudd til aktivitet ved eldresentra – Etablert møteplass to ganger årlig mellom Frivillighet Norge og departementet

14 Fornyelse og innovasjon Regjeringen vil skape en enklere hverdag for folk flest gjennom å – Forenkle, fornye og forbedre offentlig sektor. «I omsorgssektoren vil dette arbeidet være nært knyttet til satsingen på innovasjon» – Ta i bruk nye løsninger, ny teknologi og nye metoder – Styrke samspillet med familie, lokalsamfunn, frivillige, ideelle og private virksomheter

15 Fornyelse og innovasjon Regjeringen vil støtte kommunenes egen innovasjonsevne og muligheter gjennom: – forenkling av finansieringsordninger – sikring av dokumentasjon og spredning av nye løsninger – mobilisering av samfunnets samlede omsorgsressurser – Å ta i bruk ny teknologi og nye faglige metoder


Laste ned ppt "OMSORG 2020 Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020 – Prioritere områder i omsorgsfeltet – Styrke kvaliteten og kompetansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google