Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Martin Blindheim, Helsedirektoratet, Avdeling psykisk helsevern og rus Pasientsikkerhetskampanjen 26 september 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Martin Blindheim, Helsedirektoratet, Avdeling psykisk helsevern og rus Pasientsikkerhetskampanjen 26 september 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Martin Blindheim, Helsedirektoratet, Avdeling psykisk helsevern og rus Pasientsikkerhetskampanjen 26 september 2013

2 Javisst kan du bli rusfri – men først må du overleve 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

3 Nasjonal overdosestrategi: Statsbudsjettet 2012-13 « Det foreslås 10 mill. kroner til nasjonal overdosestrategi. Helsedirektoratet vil få i oppdrag å utarbeide en egen nasjonal strategi for reduksjon av overdoser i samarbeid med relevante instanser som bruker- og pårørendeorganisasjoner spesialisthelsetjenesten og kommunene Midlene brukes til utarbeidelse av strategien og iverksetting av tiltak i regi av spesialisthelsetjenesten og kommunene … 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

4 Nasjonal overdosestrategi Bakgrunn Se meg! Stortingsmelding 30. 2011-12 om rusmiddelpolitikken. Oppdrag gitt til Helsedirektoratet i statsbudsjettet for 2012-2013 Vedtatt i Stortinget 18 mars 2013 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

5 Statsbudsjettet (2) …strategien skal stimulere til utarbeidelse av flere lokale strategier for kommuner som har registrert overdosedødsfall. Strategien bør ha konkrete mål og tiltak på følgende områder: Ansvar for videreutvikling og koordinering av hjelpetiltakene og tydelig ansvarsplassering ved risiko for overdosedødsfall Videreutvikle kompetanse blant særlig berørt personell som ambulanse- og legevaktpersonell Forebygge overdose etter utskrivning fra institusjon Nødvendig informasjon og involvering fra pårørende Påvirke brukerkultur (redusere injisering) og videreutvikle livreddende tiltak.» 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

6 Stortingsbehandling 18 mars: Nullvisjon Overdosearbeidet har dermed samme visjon som trafikksikkerhetsarbeidet Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken (Regjeringen). 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

7 Trafikkdødsfall : Nasjonal kampanje med nullvisjon Resultat: Nedgang i antall dødsfall; til tross for flere biler og flere folk på veien Siden 2002; flere narkotikadødsfall enn døde i trafikken 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim OD

8 Utfordring: Hvordan skal vi oversette bilbelte til overdoseområdet? Kan vi tenke oss kommunale «ODhavarikommisjoner»? 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

9 Narkotikadødsfall 1996- 2011 (EMCDDAs definisjon – kilde Sirus) 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

10 Hvor mange er rammet? 1977-2011 - mer enn 5000 narkotikadødsfall registrert Siden år 2001 – stabilt mer enn fem dødsfall hver eneste uke Et ukjent antall har fått fysisk og psykiske helseskader av ikke-dødelige overdoser Anslagsvis 50 000 pårørende som har mistet barn, søsken, foreldre (Alle tall: EMCDDAs definisjon – kilde Sirus) 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

11 Antall døde de siste 4 årene Stabilt antall rundt 260 døde Gradvis lavere osloandel Gradvis økende bergensandel Noe økende andel kvinner Alder: ingen økning blant de yngste (< 25 år) økning blant de eldste (>60 år) (Alle tall: EMCDDAs definisjon – kilde Sirus) 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

12 Narkotikadødsfall i fylkene 2011, ( EMCDDAs definisjon – kilde Sirus) 2011: 262 dødsfall 77 prosent menn 23 prosent kvinner 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

13 Narkotikadødsfall i fylkene 1997 – 2011, utvalgte fylker ( EMCDDAs definisjon – kilde Sirus ) 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

14 Hvor bor de? (EMCDDAs definisjon – kilde Sirus) Kommuner med narkotikarelaterte dødsfall etter BOSTED; 2003-04, 2006-09 20032004200620072008 2009 1-3 dødsfall 8194809679 83 4-6 dødsfall1094611 5 7-9 dødsfall11231 3 10-29 dødsfall24232 3 30 dødsfall og over11111 1 Kommuner i alt951098910994 95 Kilde: Sirus 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

15 Hvor dør de? (EMCDDAs definisjon – kilde Sirus) Kommuner med narkotikarelaterte dødsfall etter DØDSSTED; 2003-04, 2006-09 200320042006200720082009 1-3 dødsfall 5472607774 4-6 dødsfall687795 7-9 dødsfall521135 10-29 dødsfall332412 30 dødsfall og over111111 Kommuner i alt698671908887 Kilde: Sirus 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

16 Kommuner med 4+ narkotikadødsfall ett av årene 2007-11  Østfold: Halden, Sarpsborg, Moss, Fredrikstad  OsloOslo  Akershus: Asker Bærum  Buskerud: Drammen Kongsberg  Vestfold: Tønsberg  Telemark: Skien, Porsgrunn  Agderfylkene: Arendal, Kristiansand  Rogaland: Sandnes, Stavanger  Hordaland:Bergen  Trøndelag: Trondheim  Troms: Tromsø Halvfeit = 2009-11 (Kilde: SSB 2007 -11 ) 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

17 Hvor dør de - oppsummert Alle fylker hadde narkotikadødsfall i 2011 Fylkene rammes ulikt – fra 2 til nesten 50 dødsfall i 2011 Hver fjerde/femte norske kommune rammes årlig av narkotikadødsfall Kommunene rammes ulikt: De fleste kommuner som rammes, har 1-3 dødsfall Et titall kommuner har 4 eller flere dødsfall 2 kommuner har mer enn 30 dødsfall Antallet døde varierer sterkt innen kommunene fra år til år Økningen de siste årene har vært størst i Hordaland/Bergen 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

18 Hva døde de av i 2011 (%)? ( EMCDDAs definisjon – kilde Sirus ) Andelen opioider gradvis mindre de siste årene 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim Opioider 80 %

19 Statistiske utfordringer: Manglende kommunal rapportering Kommunetall opplyses svært begrenset pga taushetsbelagte opplysninger (n ≤ 4 rapporteres aldri); derfor ingen generell tilbakemelding til kommunen Manglende ambulanserapportering D ødsårsak Dødsårsak alltid ett rusmiddel, selv om mange rusmidler i blodet Tidsforskyvning Narkotikadødsfall (Sirus) rapporteres mange måneder seinere enn dødsårsaksstatistikken (SSB) Medfører sammenblanding i presse og fagmiljø av usammenlignbare tall 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

20 Store satsninger på narkotikafeltet Seint 1980-tall og framover: Utbygging av døgnbehandlingstiltak uten substitusjonsmedisinering – intet OD-fokus Seint 1990-tall: Utbygging av substitusjonsbehandling – noe OD-fokus Tidlig 2000-tall: Utbygging av lavterskel skadereduksjonstiltak – OD- og helse-fokus 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

21

22 Hvor står vi? Samlet har det som er gjort, spart mange menneskeliv Fortsatt svært høy overdosedødelighet Støre 2013: - Overdosedødsfallene er en nasjonal skam Fortsatt store utfordringer Særlig gjelder dette - oppfølging etter behandling og soning - oppfølging etter ikke-dødelige overdoser - koordinering lokalt - brukeres og pårørendes håndtering av overdoser Det er ikke primært behov for nye tiltak, men for økt kontakt mellom tiltakene 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

23 Forskning Eneste helhetlige gjennomgang: Dødelige overdoser i Oslo 2006-2008 (SERAF-rapport 2/2011) En rekke ulike forskningsprosjekter Mange kunnskapshull 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

24

25

26 Forskningsgrunnlag De fleste narkotikadødsfall er knyttet til bruk av opioider, ofte sammen med alkohol og benzodiazepiner De aller fleste overdoser er knyttet til injisering (sjelden til heroininhalering («heroinrøyking»)) Faresonene:  etter behandling  etter soning  etter LAR  ved livskriser/opplevelse av håpløshet  injisering aleine  stoff av ukjent styrke Substitusjonsbehandling forebygger overdoser Naltrekson implantat kan forebygge overdoser Nalokson forebygger dødsfall når overdoser har skjedd 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

27 Hovedfokus for strategien Overdosestrategien skal bidra til at eksisterende tiltak får et sterkere overdoseforebyggende fokus Overdosestrategien skal bidra til at eksisterende tiltak samhandler bedre i å forebygge overdose(dødsfall) Overdosestrategien skal særlig bidra til slik samordning gjennom å stimulere utvikling av lokale/kommunale handlingsplaner Overdosestrategien kan sette i gang nye tiltak på noen få utvalgte områder 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

28 Hovedelementer i en strategi Spor 1: Bedre ansvarsplassering, sammenheng og informasjonsflyt i helse- og omsorgstjenesten Spor 2: Øke kompetansen i helse- og omsorgstjenesten, i politiet og i kriminalomsorgen Spor 3: Styrke utbygging av (substitusjons)behandling ved opioidavhengighet Spor 4: Styrke opioidbrukerne Spor 5: Styrke de pårørende Spor 6: Sikrere forskrivning av vanedannende legemidler Spor 7: Sammenstille kunnskap om narkotikadødsfall som ikke involverer opioider Spor 8: Styrke forskning 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

29 Spor 1: Bedre ansvarsplassering, sammenheng og informasjonsflyt i helse- og omsorgstjenesten og ellers i tiltaksapparatet Utvikling av lokale handlingsplaner i kommuner som er rammet av narkotikadødelighet for eksempel innen rammen av kommunale rusmiddelpolitiske handlingsplaner Tydelig plassering av ansvar/koordinering ved risiko for overdosedødsfall og for oppfølging etter ikke-fatale overdoser Tydelig plassering av ansvar for koordinering av hjelpetiltakene Tiltak i forbindelse med åpne russcener (Ansvar: Helsedirektoratet / kommunene) Klargjøre regler og handlingsrom for informasjonsdeling (taushetsplikt/nødrett) ved overdosefare (Ansvar: Helsedirektoratet ) Gi tilskudd til kommunene etter en spleisemodell, i første omgang til utvikling av handlingsplaner (Ansvar: Helsedirektoratet / KoRus) 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

30 Spor 2: Styrke kompetansen i helse- og omsorgstjenesten og tiltaksapparatet ellers Kursing og skolering av helsepersonell, særlig i akuttapparatet, i oppfølging av pasienter etter ikke-fatale overdoser, herunder utvikle kunnskap om suicid, suicidvurdering og forebygging av suicid blant heroinbrukere generelt og særegent etter ikke-fatale overdoser (Ansvar: Hdir, RHF og kommunene) Faglig utvikling av ambulansetjenestens håndtering av akuttsituasjoner (Ansvar: ?) Kursing og skolering av ansatte i politiet og kriminalomsorgen Utvikle prosedyreveileder om hvordan personell og kommuner skal forholde seg ved overdose (Ansvar: Hdir) 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

31 Spor 3 (1): Styrke substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet Fortsatt utbygging av LAR Styrket oppfølging av pasienter som er i ferd med å falle ut av LAR Fortsatt utbygging av lavterskel LAR i kommunene (Ansvar: RHF/kommunene) Oppstart av LAR under soning (Ansvar: RHF og kommunene) 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

32 Spor 3 (2): Styrke (substitusjons)behandling ved opioidavhengighet Forebygging av frafall fra avgiftning og døgnbehandling i TSB (Ansvar: RHF) Økt bruk av Individuell Plan og styrking av koordinatorrollen (Ansvar: Helsedirektoratet, RHF og kommunene) Vurdere bruk av tvang etter Helse-og omsorgstj.loven §10.2 (Ansvar Helsedirektoratet) 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

33 Spor 4: Styrke (opioid)brukerne SWICH - Promotering av og tilrettelegging for heroininhalering (Ansvar: Lavterskeltiltakene) Videreutvikling av Kameratredningskurs (førstehjelpskurs) i kommunen (Ansvar: lavterskeltiltakene m fl) Utprøving av utdeling av nalokson nesespray til brukere i Oslo og Bergen (Ansvar: SERAF) Forebygging av overdose etter utskrivning fra TSB, inklusive kameratredningskurs (Ansvar: Pasientsikkerhetskampanjen) Forebygging av overdose etter soning, etter modell av Pasientsikkerhetskampanjen (Ansvar: Kriminalomsorgen / fengselshelsetjenesten / pasientsikkerhetskampanjen) 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

34

35 Spor 5: Styrke de pårørende Utprøving av utdeling av nalokson nesespray til pårørende i Oslo og Bergen (Ansvar SERAF) Oppsummering av gode oppfølgingserfaringer pårørende (sorgveileder?) (Ansvar LMS og ulike pårørendesentra?) Tilgang til sorghjelp både for pårørende og venner innen ordinær helsetjeneste (Ansvar ?) Førstehjelpskurs for pårørende? (Ansvar LMS mfl) 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

36 Spor 6: Sikrere forskrivning av vanedannende legemidler Revisjon av IK-2755 Forskrivning av vanedannende legemidler (Ansvar Helsedirektoratet) Ny veileder Bruk av opioider i behandling av langvarige ikke- kreftrelaterte smerter (Ansvar Helsedirektoratet) Nasjonal handlingsplan for riktigere forskrivning av vanedannende legemidler (jfr IK-2755) (Ansvar Helsedirektoratet) 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

37 Spor 7: oppsummere kunnskap om narkotikadødsfall som ikke involverer opioider Dette gjelder en stor andel av narkotikadødsfallene Dette gjelder de yngste døde Dette handler (muligens) om framtidas problemer Kunnskapsoppsummering. Mulige utførere: SERAF (videreutvikling av overdoserapporten Oslo), Sirus (videreføring av kunnskapsrapport sentralstimulerende rusmidler), FHI (forskning på GHB, PMMA) Etter kunnskapsinnhentning bør strategien utvikle egne spor for forebygging av narkotikadødsfall som ikke involverer opioider. 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

38 Spor 8: Styrke forskning Eksempelvis: Hvem er de som slutter i LAR? (SERAF) Hva skiller de som har mange overdoser fra de som har få eller ingen? (Sirus, SERAF) Hva skiller de som overlever overdoser fra de som dør av dem? (SIRUS, SERAF) Hva karakteriserer narkotikadødsfall som ikke skyldes opioider og hva som kan gjøres for å forebygge disse? (FHI, Sirus) Hvordan bedre det statistiske grunnlaget for vurdering av situasjonen vedrørende narkotikadødsfall og dermed for å kunne vurdere resultater av strategien? (HOD bla annet i oppdragbrev til FHI, Sirus?) Følgeevaluering av strategien og av deltiltak, etter utlysning (Ansvar: Hdir) 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

39

40 Dødelighet i Norge: Omtrent som i andre land Andel overdosedødsfall: Mye høyere i Norge enn i andre land Jfr Stoffmisbrukere i behandling: Andel døde etter 10 år: 18 % Andel døde av overdose: 70 % (Lauritzen og Ravndal: Etter 10 år; Sirusrapport 6/2012)

41 Prosjektorganisasjon 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

42 Arbeidsgruppe Stian Biong, professor Høgskolen i Buskerud Håkon Blomstrøm, leder Helse- og overdoseteamet Trondheim kommune Line Eikenes, profesjonell brukermedvirker, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Merete Hanch-Hansen, avdelingsdirektør Velferdsetaten Oslo kommune Vidar Hårvik, styremedlem i Fagrådet, rusfeltets hovedorganisasjon / leder brukerforeningen MARBORG Arild Knudsen, leder Foreningen for Human narkotikapolitikk Anne Loennechen, etatsjef Etat for psykisk helse og rustjenester Bergen kommune Kari Lossius, leder overdosetiltak TSB i Pasientsikkerhetskampanjen / fagdirektør Stiftelsen Bergensklinikkene Åse Odland, leder Funkishuset Sandnes kommune, initiativtaker SWITCH (kampanje for heroinrøyking som alternativ til injisering) Ivar Skeie, overlege LAR Innlandet Jørn Solsvik, politiet Bergen sentrum Kari Sundby, generalsekretær Landsforbundet mot stoffmisbruk Frode Woldsund regionleder Frelsesarmeens rusomsorg Bjørn Loe, ambulanseavdelingen, Oslo Sentrum, Kompetansesenter Rus (person ikke avklart) Martin Blindheim og Kari Britt Åkre, Helsedirektoratet 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

43 Rådgivningsgrupper Vitenskapelig rådgivergruppe: SERAF: Thomas Clausen Folkehelseinstituttet: Gerd Jorun Delaviris KORFOR: Sverre Nesvaag Intern rådgivningsgruppe Helsedirektoratet i involverte avdelinger 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

44 Grovbudsjett 10 millioner Allerede disponert av HD (4 mill): Pasientsikkerhetskampanjen1,0 mill Lønn og diverse utgifter prosjektledelse Helsedirektoratet20131,9 mill 2 arbeidsgruppemøter Gardermoen0,3 mill Naloksonprosjekt SERAF1,3 mill Allerede disponert av HOD (3 mill): Boligundersøkelse1,0 mill Forløpsundersøkelse KORFOR1,0 mill Sirus; evaluering av strategien1,0 mill Disponert7,5 mill Ikke disponert 2,5 mill, (anslag): Nettverksbygging LAVterskeltiltak kommunene (KoRus Øst) 400 000,- Mediestrategi inkludert nettside (KoRus) 300 000,- Totrinns utviklingskonferanser rettet mot 20 kommuner (KoRus)600 000,- Ulike FoU-oppdrag (3 x 50 000,-) 150 000,- Pårørendetiltak LMS 50 000,- 26.09.2013 Pasientsikkerhetskampanjen Martin Blindheim

45


Laste ned ppt "Martin Blindheim, Helsedirektoratet, Avdeling psykisk helsevern og rus Pasientsikkerhetskampanjen 26 september 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google