Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

10.07.2014Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 - Se meg! | 1 Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus Signaler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "10.07.2014Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 - Se meg! | 1 Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus Signaler."— Utskrift av presentasjonen:

1 10.07.2014Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 - Se meg! | 1 Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 – Se meg!

2 Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk Fem innsatsområder i Meld.St. 30 – Se meg! Virksom forebygging og tidlig intervensjon Samhandling Økt kompetanse og bedre kvalitet Tilgjengelige tjenester for dem som har omfattende rusmiddelproblemer Innsats for pårørende og tredjepart som rammes av skader av rusmiddelbruk 10.07.2014 Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 - Se meg! 2

3 Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk Strategier skal utarbeides på disse innsatsområdene : Folkehelse Overdoseproblematikk Kvalitetsløft rus og psykisk helse 10.07.2014Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 - Se meg! | 3

4 Signaler Prop 1S - Rus Kommunalt rusarbeid 333 mill kr av dagens tilskudd til kommunalt rusarbeid innlemmes i rammetilskuddet til kommunene 10.07.2014Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 - Se meg! 4

5 Signaler Prop 1S - Rus 100 mill kr av tilskuddet omdisponeres og videreføres til: Økt rekruttering av psykologer i kommunene Stimuleringstilskudd til etter- og videreutdanning i rusproblematikk Etablere tilskuddsordning for utprøving av samhandlingsmodeller i kommunene (ny ordning) Etterutdanning og opplæring av personell som fremmer saker om tilbakehold og tvang overfor rusavhengige 10.07.2014Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 - Se meg! | 5

6 Signaler Prop 1S - Rus Rusrådgivere hos Fylkesmannen videreføres Veileder i kommunalt rusarbeid og psykisk helsearbeid for voksne (ferdigstilles i 2013) Oppdatere og inkludere rusperspektivet i veilederen «Pårørende – en ressurs» Utarbeide nasjonal plan for selvhjelp for rusavhengige og deres pårørende Kompetanse, forskning og utvikling styrkes Kvalitetsarbeid – stryke data på rusmiddelområdet 10.07.2014Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 - Se meg! 6

7 Prop 1S – Rus – Noen tall 6 mill. kroner til ansvarlig alkoholhåndtering 6 mill. kroner til mobilisering mot doping 2 mill. kroner til rådgivende livsstilssamtale tidlig i svangerskapet 12 mill. kroner til kompetansestyrking, forskning og utvikling 10 mill. kroner til nasjonal overdosestrategi 9 mill. kroner til tiltak rettet mot særlige utsatte barn og pårørende 2 mill. kroner til etablering av ny legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin 176 mill kr i tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner 214 mill kr til ulike tiltak innenfor rusmiddelforebyggende arbeid 10.07.2014Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 - Se meg! | 7

8 Forventninger til kommunene på tjenesteområdet: Kommunene er sentrale for å lykkes med helhetlig behandling og oppfølging av personer med rusmiddelproblemer Fokus på tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid, innad i kommunen og mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten og frivillig sektor Oppfølging skal i hovedsak skje gjennom de ordinære helse- og omsorgstjenestene Ny helse- og omsorgstjenestelov gjelder uavhengig av diagnose og brukergrupper 10.07.2014Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 - Se meg! | 8

9 Signaler Prop 1S - Psykisk helse Målsettinger og utfordringsbilde ligger i hovedsak fast. Fortsatt vekt på sammenhengen psykisk helse og rus Tydeligere innsats mot andre viktige sektorer: Bolig, arbeid, skole Strategi for barn og unges psykiske helse: Bl.a. Psykisk helse i skolen og Manifest mot mobbing Pasienter og brukere skal få en tydeligere rolle i helse- og omsorgstjenestene 10.07.2014Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 - Se meg! | 9

10 Signaler Prop 1S - Psykisk helse Samhandlingsreformen: Styrking av de kommunale helse- og omsorgstjenestene Folkehelseperspektivet: Helse i alt vi gjør Styrke tilbudet til mennesker som lider av angst og depresjon Utvikle gode og tilstrekkelige tjenester til personer med langvarige og sammensatte lidelser Kvalitetsarbeid – styrke data på psykisk helse og rusmiddelområde 10.07.2014Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 - Se meg! | 10

11 Signaler Prop 1S - Psykisk helse – Noen tall 60 mill til satsning på psykologer i kommunene 10 mill til Rask psykisk helsehjelp videreføres 115 mill til ACT-, samhandlings- og storbyprosjekter videreføres 31 mill Arbeid og arbeidsrettet tiltak 10.07.2014Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 - Se meg! | 11

12 Hva er en stortingsmelding? Tilskuddsorninger er forankret i Stortinget og er et viktig virkemiddel for å nå politiske mål 10.07.2014Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 - Se meg! | 12

13 Omfang i Helsedirektoratet Virkemiddel for å nå direktoratets visjon: GOD HELSE – GODE LIV Ca 10 milliarder kroner Mange ulike ordninger Mange øremerket én mottaker Alle skal utlyses Alle har mål, målgruppe, regelverk, oppfølging og kontroll 10.07.2014 Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 - Se meg! | 13

14 Føringer Politiske visjoner Statsbudsjettet Stortingsmeldinger Handlingsplaner Helselovgivningen 10.07.2014Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 - Se meg! | 14

15 Forpliktende Samhandlingsmodeller Samhandling mellom kommuner og HF Forankring Overføringsverdi Utgangspunkt i etablerte avtaler Samarbeid med NAV,TSB, kommunale tjenester 10.07.2014Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 - Se meg! | 15

16 Samhandlingsfokus med utgangspunkt i lokale behov Fokus for modellen kan være: Tverrfaglige beslutningsprosesser og tiltak rundt brukere med behov for ressurskrevende tjenester Styrke arbeidet med bruk av IP som et vesentlig verktøy i brukermedvirkning og samhandling Skape gode samarbeidsrelasjoner preget av likeverdig partnerskap og gjensidig respekt 10.07.2014Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 - Se meg! | 16

17 ACT  Tverrfaglig team - teamtilnærming  Aktiv og oppsøkende arbeidsform på brukerens arena  Fleksibilitet  Teamet skal yte og legge til rette for nødvendige helse-, omsorgs- og sosiale tjenester  God tilgjengelighet - daglig til ukentlig kontakt  Krisehåndtering 10.07.2014Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 - Se meg! | 17

18 Psykologer i kommunene Samlokalisering av psykologer og fastleger Psykologer i kommunale enheter Psykologer på helsestasjon, skolehelsetjeneste Psykologer i familiesentre/familiens hus Styrket med 20 millioner i 2013 10.07.2014Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 - Se meg! | 18

19 Rask psykisk helsehjelp New ways of working Kommunalt tilbud Mild/moderat angst og depresjon Tilgjengelighet Kognitiv terapi 10.07.2014Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 - Se meg! | 19

20 Frivillig arbeid m.v. Generøs og ubyråkratisk Ideelle og frivillige organisasjoner Utfylle det offetlige – samhandling Tre regelverk for ulike målgrupper Aktiviteter Institusjoner Bruker og pårørendeorganisasjoner 10.07.2014Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 - Se meg! | 20

21 Samhandlingsmodeller på rusfeltet 50 millioner Ny tilskuddsordning for utprøving av samhandlingsmodeller Oppfølging i bolig Sees i sammenheng med tilskudd til samhandling over 763.21 og storbytilskuddet 764.60. 10.07.2014Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 - Se meg! | 21

22 10.07.2014Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 - Se meg! | 22

23 Føringer oppsummert Styrke tilbudet til mennesker som lider av angst og depresjon Utvikle gode og tilstrekkelige tjenester til personer med langvarige og sammensatte lidelser Kvalitetsarbeid – styrke data på psykisk helse og rusmiddelområde Tydeligere innsats mot andre viktige sektorer: bolig, arbeid, skole Folkehelseperspektivet: Helse i alt vi gjør Brukerperspektivet: Pasienter og brukere skal få en tydeligere rolle i helse- og omsorgstjenestene 10.07.2014Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 - Se meg! | 23


Laste ned ppt "10.07.2014Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 - Se meg! | 1 Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus Signaler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google