Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV Oppland Opplæring Brukerutvalget 26. mai 2016 NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV Oppland Opplæring Brukerutvalget 26. mai 2016 NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV Oppland Opplæring Brukerutvalget 26. mai 2016 NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet

2 NAV, 19.09.2016Side 2 Program 0900-0915Velkommen 0915-1030NAVs samfunnsoppdrag, v/ Nina Berg 1030-1045Pause 1045-1200NAV Kontaktsenter Oppland, v/ Line B. Øversveen 1200-1245Lunsj 1245-1515Rollen som brukermedvirker, v/ Svein Eirik Lund, FFO 1515-1530Avslutning

3 NAV, 19.09.2016Side 3 Så mye av statsbudsjettet betalte NAV ut i 2015 Statsbudsjettet: 1 350 mrd. kroner NAVs budsjett: 450 mrd. kroner NAV 32% Resten 68%

4 NAV, 19.09.2016Side 4 NAV - fakta  450 mrd. dvs. 1/3 av statsbudsjettet  19 000 ansatte, herav ca. 5000 i kommunene  90 900 helt ledige arbeidssøkere  9 100 arbeidssøkere på tiltak  140 000 arbeidstakere var borte fra arbeidet pga. sykmelding 2. kvartal 2015  203 000 med nedsatt arbeidsevne – 150 000 med arbeidsavklaringspenger (rett)  311 000 uførepensjonister  860 000 alderspensjonister Resten av budsjettet 900 mrd Utbet. NAV 450 mrd. Drift NAV 11,3 mrd

5 NAV, 19.09.2016Side 5 Perspektiv = ca 100 000 personer

6 NAV, 19.09.2016Side 6 Perspektiv = ca 100 000 personer Barn/ungdom

7 NAV, 19.09.2016Side 7 Perspektiv = ca 100 000 personer Barn/ungdom Studenter

8 NAV, 19.09.2016Side 8 Perspektiv = ca 100 000 personer Barn/ungdom Studenter Pensjonister

9 NAV, 19.09.2016Side 9 Perspektiv = ca 100 000 personer Barn/ungdom Studenter Pensjonister Ufør

10 NAV, 19.09.2016Side 10 Perspektiv = ca 100 000 personer Barn/ungdom Studenter Pensjonister Ufør Sykefravær

11 NAV, 19.09.2016Side 11 Perspektiv = ca 100 000 personer Barn/ungdom Studenter Pensjonister Ufør Sykefravær Nedsatt arb.evne

12 NAV, 19.09.2016Side 12 Perspektiv = ca 100 000 personer Barn/ungdom Studenter Pensjonister Ufør Sykefravær Nedsatt arb.evne Arbeidsledige

13 NAV, 19.09.2016Side 13 Perspektiv = ca 100 000 personer Barn/ungdom Studenter Pensjonister Ufør Sykefravær Nedsatt arb.evne Arbeidsledige Sosialhjelp

14 NAV, 19.09.2016Side 14 Perspektiv = ca 100 000 personer Barn/ungdom Studenter Pensjonister Ufør Sykefravær Nedsatt arb.evne Arbeidsledige Sosialhjelp «Utmeldt»

15 NAV, 19.09.2016Side 15 Det blir færre yrkesaktive bak kvar pensjonist

16 Organisatoriske grep

17 NAV, 19.09.2016Side 17 Organisasjonskart Arbeids- og velferdsdirektoratet = Øverste ledelse = Avdelinger som koordinerer, legger rammer og med støttefunksjoner på tvers av linjer = Avdelinger med operativ styring av enheter i ”ytre etat” (styringslinjer) Arbeids- og velferdsdirektør Arbeids- og tjeneste- avdelingen Ytelses- avdelingen Økonomi- og styrings- avdelingen 1) Utviklings- avdelingen Kunnskaps- avdelingen Internrevisjonen Kommunikasjons- avdelingen HR-avdelingen IT-avdelingen Sekretariat 1) økonomi- og styrings- direktør er assisterende arbeids- og velferds- direktør NAV Hjelpemidler NAV Kontaktsenter NAV Fylke NAV Forvaltning

18 NAV, 19.09.2016Side 18 Hvordan er NAV organisert? NAV Kontaktsenter NAV Hjelpemidler NAV Pensjon NAV Kontroll NAV Internasjonalt NAV Klageinstans NAV Fylke NAV-kontor NAV Innkreving NAV Økonomi pensjon NAV Økonomi stønad NAV Økonomitjeneste Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV Forvaltning Arbeids- og tjenestelinjen Ytelseslinjen Økonomilinjen Partnerskap med 428 kommuner + bydeler

19 NAV, 19.09.2016Side 19 Organisasjonskart NAV i Oppland 2016 Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Administrasjonsavdeling Nina Vaage Tjenesteavdeling Nina Berg 26 kommuner i Oppland Kommunalt partnerskap Fylkeslinja Strategi- og planstab Jan Tore Stø Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV Tiltak Oppland Anders Eng 19 NAV kontor (24 lokasjoner) NAV Arbeidslivssenter Eirik Mangrud NAV Arbeidsrådgiving Rune Ødegaard

20 NAV, 19.09.2016Side 20 19 kontor - 24 lokasjoner - 26 kommuner Lom og Skjåk Vågå Sel Dovre Lesja Nord-Fron Sør-Fron Ringebu Øyer Gausdal Lillehammer Gjøvik Østre Toten Vestre Toten Nordre Land Søndre Land Valdres Vang Øystre Slidre Vestre Slidre Nord Aurdal Sør Aurdal Etnedal Hadeland (Gran/Lunner) Jevnaker

21 NAV, 19.09.2016Side 21 Partnerskapsmodellen NAV-kontor Kommune (rådmann) NAV Fylke (fylkesdirektør) Partnerskap

22 NAV, 19.09.2016Side 22 Partnerskapet  Bakgrunnen for partnerskapet var bl.a. å sikre et sterkere arbeidsfokus også for mottakere av sosialhjelp – Gjennom å inkludere mottakere av økonomisk sosialhjelp i NAV- kontoret skulle oppfølgingen mot arbeid også for denne gruppen styrkes (Opplysn, råd, veil. / Øk. stønad / Midl. botilbud / Ind. plan / KVP) Men også:  Opprettholde en god koordinering mot kommunale tjenester knyttet til helse, rus, bolig, flyktninger mv.

23 NAV, 19.09.2016Side 23 Kommunale tjenester i NAV-kontor Ajour pr. januar 2015LhmrGausdalØyerRingebuSør-Fron Nord- FronSelDovreLesjaVågå Lom/Skjå kValdresJevnakerHadelandØ. TotenV. TotenGjøvikS. LandN. Land Oppl, råd og veil, herunder øk. rådg (STL "17) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Minimumsløsningen Økonomisk stønad til livsopphold (STL §18, §19) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kvalifiseringsprogrammet (STL §29) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Midl. botilbud (STL §27) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Individuell plan (STL § 28), (HOTL §7.1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Booppfølging, "lære seg å bo" (HOTL §3.7 hjelpetiltak) X Psykisk helsearbeid (HOTL) X Rusoppfølging (HOTL) XXX X X XXXX Støttekontakt (HOTL §3.2 pkt. 6b) XX Kommunale boliger; boligfordeling X X Husbank (bostøtte) XXXXXX X XXX XXX Husbank (startlån og tilskuddsordninger) X XXXXX X XX Ansvar og adm. av introduksjonsordningen X XX X XXXX Bosetting og oppfølging av flyktninger, herunder paktisk etablering, samt kontakt med IMDI. X XX X XXX Gjeldsrådgivning XXXXXXXX XXXXXXXX Årsverk kommune 19,57,14,54,33,13,96,332,13,3318,26,117,112,321,339,414,16,8195,4 Årsverk stat 26,64,74,5 3,55,97,52,62,11,94,519,76,418,613,712,9326,3 184,2 Sum årsverk i NAV-kontor 46,111,898,86,69,813,85,64,25,27,537,912,535,72634,271,420,413,1379,6 Antall innbyggere i kommunen 2730062105065445932045754596527452059367546011796065992268814796131523006357726740 Kommunalt systemSosio Acos Velferd Sosio Statlig/kommunalt tilsatt lederStat Midl. KommStat KommStatKommStat KommStat KommStatKommStat

24 NAV, 19.09.2016Side 24 NAV kontaktsenter Felles faglig førstelinje – til beste for brukerne og NAV  Nærmere seks millioner samtaler årlig  475 000 henvendelser per måned. Rundt 25-30 000 samtaler hver dag. Nesten 4 000 henvendelser i timen  Ventetid 23 sek. Avslutningsgrad 80%  Omtrent 170 000 henvendelser fra Facebook, chat, e-post og pensjonsoppgaver  Ved å benytte ulike tastevalg, kan brukerne få spesialisert veiledning innenfor fagområder som foreldrepenger, pensjon, arbeidsgiver, sosial og internasjonalt.

25 Ekspertutvalget – rapport 2015 - veien videre

26 NAV, 19.09.2016Side 26 Flere i arbeid – færre på stønad Ekspertgruppens forslag for utvikling av NAV – oppsummert i fem punkter 1. Rykke nærmere arbeidsmarkedet og arbeidsgiver 2. Større lokal frihet til å tilpasse tjenestene til brukerens behov 3. Mindre styring og mer ledelse 4. Økt oppmerksomhet på brukeren, ikke på system 5. Sikre kunnskapsbaserte tjenester og kompetanse i møte med brukerne

27 NAV, 19.09.2016Side 27 Sigrun Vågeng

28 NAV, 19.09.2016Side 28 Flere i arbeid – færre på stønad Trenger god kontakt med arbeidsgiverne  En av de viktigste tingene vi kan gjøre for å bli bedre på arbeidsformidling er å ha god kontakt med arbeidsgiverne. Bedrifter er vant til å ta samfunnsansvar. Mitt budskap til dem er at nå har de gode sjanser til å skaffe den kompetansen de vil trenge fremover, for den er tilgjengelig blant oljeingeniørene, innvandrere, unge utenfor arbeid og personer med nedsatt arbeidsevne. I arbeidslivet skal og må det være plass til et berikende mangfold. Sigrun Vågeng

29

30 NAV, 19.09.2016Side 30 Dette er NAV i Oppland sine hovedgrep i 2016: 1. Flere i arbeid 1.1 TETTERE PÅ ARBEIDSMARKEDET 1.2 MOBILITETS- OG AKTIVITETSKRAVENE ETTERLEVES 1.3 ØKT BRUK AV ORDINÆRT ARBEIDSLIV SOM TILTAKSARENA 1.4 UNGDOM OG INNVANDRERE PRIORITERES HØYERE ENN ANDRE BRUKERE 1.5 BEDRE SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING 2. Bedre brukermøter 2.1 ØKT DIGITAL DIALOG OG RIKTIG KANALBRUK 2.2 AKTIVITETSPLANEN MER SENTRAL I OPPFØLGINGEN 2.3 EFFEKTIVISERE ARBEIDSSØKERPROSESSEN 3. Økt kompetanse 3.1 UTVIKLE OG MOBILISERE KOMPETANSE

31 NAV, 19.09.2016Side 31 Kan vi snu tiltakstrappa for flere arbeidssøkere? Undersøk om ordinær jobb er mulig først Hvis det ikke er mulig - vurdere tiltak nedover i trappa Oppfølgings- tiltak Opplærings tiltak Arbeids- praksis/ Lønns- tilskudd Arbeids- praksis/ Lønns- tilskudd Ordinær jobb Ulike skjermede tiltak som APS

32 NAV, 19.09.2016Side 32 Matchemøter Foreløpig definisjon av interne matchemøter: «Matchemøte er en konkret møtearena og metode der veiledere fra NAV kontor, rådgivere fra NAV Arbeidslivssenter, fylkeskoordinator og arbeidslivscoach fra Jobbstrategien - og ev andre enheter i NAV møtes.». Ofte er NAV Hjelpemiddelsentral med i møtet. Oppdrag som skal løses: Veiledere ved NAV kontor har brukere som er klare for arbeid og som trenger bistand for å lykkes i overgangen til arbeid. Rådgivere fra NAV Arbeidslivssenter, samt Arbeidslivscoachen møter med en kvalitetssikret oversikt over virksomheter som kan passe innen interessefelt og marked. Andre enheter som eksempelvis hjelpemiddelsentralen belyser tema som tilrettelegging. Temaet er arbeidstrening i ordinær virksomhet og ordinære ansettelser.

33 NAV, 19.09.2016Side 33 Tiltak og virkemidler i NAV Arbeidsgiveres risiko og kostnader ved tilrettelegging og oppfølging av unge med funksjonsnedsettelser skal reduseres: – Arbeidstrening – Lønnstilskudd – midlertidig og varig – skriftlig garanti og oversikt over hva Arbeids- og velferdsetaten skal bidra med – Tilretteleggings- og oppfølgingsavtale – skriftlig garanti og oversikt over hva Arbeids- og velferdsetaten skal bidra med – Inkluderingstilskudd til arbeidsgivere som ansetter arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne eller tilbyr en tiltaksplass som kan frikjøpe tid fra arbeidskolleger som kan støtte og bistå i oppstart av et arbeidsforhold eller gjennomføring av tiltak på arbeidsplassen – Mentorordning som kan frikjøpe tid fra arbeidskolleger som kan støtte og bistå i oppstart av et arbeidsforhold eller gjennomføring av tiltak på arbeidsplassen styrkes - flere kan få jobb fordi en lønnet assistent hjelper til med praktiske ting – Funksjonsassistanse styrkes - flere kan få jobb fordi en lønnet assistent hjelper til med praktiske ting – Arbeids- og utdanningsreiser (AU-reiser)

34 NAV, 19.09.2016Side 34 Tilretteleggings- og oppfølgingsavtale (TA) – erstatter Tilretteleggingsgarantien (TG) Hovedendringene:  Styrket prioritering av unge under 30 år.  Oppfølging er nå en obligatorisk del av avtalen.  Avtalen skal særlig brukes når det tas initiativ overfor en arbeidsgiver for at en arbeidssøker skal komme inn på en arbeidsplass. Avtalen skal trygge arbeidsgiveren og arbeidssøkeren på at NAV bidrar med nødvendig oppfølging og tilrettelegging på arbeidsplassen, både før og etter oppstart av arbeids- eller tiltaksforholdet. Det skal være en fast kontaktperson i NAV som skal koordinere bistanden og følge opp arbeidsgiver og arbeidstaker. Kontaktpersonen må være lett tilgjengelig, ha regelmessig kontakt og god oversikt over arbeids- eller tiltaksforholdet. Alle involverte enheter i NAV må gjøres kjent med avtalen. Involverte enheter skal prioritere bistand til arbeidssøkeren og arbeidsgiveren, med rask og samordnet saksbehandling når det gjelder oppfølging, tiltak og hjelpemidler. Fordeling av oppgavene og tydeliggjøring av hvem som har ansvar for hva.

35 NAV, 19.09.2016Side 35 Målrettet arbeidstrening i ordinær virksomhet Arbeidspraksis endrer navn til arbeidstrening Målet er at flere går ut i jobb eller utdanning gjennom tettere oppfølging fra NAV - minst hver tredje måned avtale som avklarer formål, innhold og plan for opplæringen jevnlig vurdering av mulighetene for ordinær ansettelse der brukeren har praksis eller i andre virksomheter Driftstilskuddet avvikles Maksimal varighet er ett år + eventuelt 6 måneder ved nedsatt arbeidsevne Arbeidspraksis endrer navn til arbeidstrening Målet er at flere går ut i jobb eller utdanning gjennom tettere oppfølging fra NAV - minst hver tredje måned avtale som avklarer formål, innhold og plan for opplæringen jevnlig vurdering av mulighetene for ordinær ansettelse der brukeren har praksis eller i andre virksomheter Driftstilskuddet avvikles Maksimal varighet er ett år + eventuelt 6 måneder ved nedsatt arbeidsevne Arbeidstrening i ordinært arbeidsliv

36 NAV, 19.09.2016Side 36 Midlertidig lønnstilskudd erstatter tidsbegrenset lønnstilskudd: Tilskuddsnivået øker til maksimalt 75 prosent for personer med nedsatt arbeidsevne NAV skal inngå en avtale med arbeidsgiver og arbeidstaker om tilskuddssats, varighet, ansettelsesforhold og oppfølgingsbehov Midlertidig ansettelse kan benyttes i hele lønnstilskuddsperioden Varig lønnstilskudd erstatter tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) og tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA) Kompenserer lavere produktivitet i faktisk stillingsandel Maksimalt lønnstilskudd blir som for TULT = 5 G Begge kan benyttes for arbeidstakere som står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet etter sykepengeperioden er utløpt. Midlertidig lønnstilskudd erstatter tidsbegrenset lønnstilskudd: Tilskuddsnivået øker til maksimalt 75 prosent for personer med nedsatt arbeidsevne NAV skal inngå en avtale med arbeidsgiver og arbeidstaker om tilskuddssats, varighet, ansettelsesforhold og oppfølgingsbehov Midlertidig ansettelse kan benyttes i hele lønnstilskuddsperioden Varig lønnstilskudd erstatter tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) og tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA) Kompenserer lavere produktivitet i faktisk stillingsandel Maksimalt lønnstilskudd blir som for TULT = 5 G Begge kan benyttes for arbeidstakere som står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet etter sykepengeperioden er utløpt. Legge til rette for økt bruk av lønnstilskudd Lønnstilskuddsordningene

37 NAV, 19.09.2016Side 37 Inkluderingstilskudd skal kompensere for merkostnader Inkluderingstilskudd erstatter driftstilskudd ved arbeidspraksis, tilskudd til teknisk tilrettelegging tilretteleggingstilskudd for arbeidssøkere Refusjon av dokumenterte utgifter inntil 11 520 kroner uten forhåndsgodkjenning 115 200 kroner per person per år etter forhåndsgodkjenning Skal kompensere for merkostnader ordinære arbeidsgivere har for tilrettelegging av en arbeidsplass eller tiltaksplass, for personer med behov for arbeidsrettet oppfølging fra NAV. Dekker ikke merarbeid til oppfølging. Inkluderingstilskudd erstatter driftstilskudd ved arbeidspraksis, tilskudd til teknisk tilrettelegging tilretteleggingstilskudd for arbeidssøkere Refusjon av dokumenterte utgifter inntil 11 520 kroner uten forhåndsgodkjenning 115 200 kroner per person per år etter forhåndsgodkjenning Skal kompensere for merkostnader ordinære arbeidsgivere har for tilrettelegging av en arbeidsplass eller tiltaksplass, for personer med behov for arbeidsrettet oppfølging fra NAV. Dekker ikke merarbeid til oppfølging. Inkluderingstilskudd

38 NAV, 19.09.2016Side 38 Funksjonsassistanse i arbeidslivet Funksjonsassistanse i arbeidslivet er for deg med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser. Ordningen dekker utgifter til nødvendig, praktisk hjelp i arbeidssituasjonen. Blinde og svaksynte kan også få funksjonsassistanse til ledsaging. Hvem kan få funksjonsassistanse i arbeidslivet?  Du kan få funksjonsassistanse hvis du er yrkesaktiv, har en omfattende fysisk funksjonsnedsettelse eller sterkt nedsatt syn, og har behov for ordningen for å kunne være i jobb. Hva er funksjonsassistanse i arbeidslivet?  Ordningen dekker lønnsutgifter til praktisk hjelp til gjøremål som av- og påkledning, i lunsjen, kopiering, på tjenestereise med mer. Mulig tilrettelegging og aktuelle hjelpemidler må være klarlagt før behovet for funksjonsassistent kan bli vurdert. NAV utbetaler tilskuddet til funksjonsassistentens arbeidsgiver.

39 NAV, 19.09.2016Side 39 Arbeids- og utdanningsreiser (AU-reiser)  Stønad til arbeids- og utdanningsreiser skal bidra til at personer med forflytningsvansker (mer enn 1 år) på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan være i ordinært arbeid eller gjennomføre arbeidsrettet utdanning.  Ordningen innebærer at man får transport med drosje til arbeid eller skole.  Den statlige ordningen med arbeids- og utdanningsreiser ble permanent og landsdekkende fra 1. september 2014  NAV Tiltak Oppland administrerer ordningen for hele landet.  1. april 2016 – 20 brukere i Oppland.

40 NAV, 19.09.2016Side 40 Selvbetjeningsløsninger

41 NAV, 19.09.2016Side 41 Meld. St. 33 – 20. mai 2016 NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet  Strategisk retning for videreutviklingen av arbeids- og velferdsforvaltningen.  NAV-meldingen drøfter tiltak for at flere skal komme i arbeid og hvordan NAV-kontoret skal får større handlingsfrihet til å tilpasse tjenestene til brukernes behov.  Et mer fleksibelt og kompetent NAV

42 NAV, 19.09.2016Side 42 Et mer arbeidsrettet NAV  Bedre kunnskap om arbeidsmarkedet  Tettere kontakt med arbeidsgiverne  Mer vekt på kvalitet og resultater for arbeidssøkerne, og mindre på telling av tiltaksplasser  Styrke samarbeidet med bemanningsbransjen

43 NAV, 19.09.2016Side 43 Tidligere innsats – tettere på brukerne  Flere selvbetjeningsløsninger, videreutvikle kanalstrategien  Frigjøre ressurser til arbeidsrettet oppfølging  Prioritere unge og forenkle garantiordningene  Forenkle behovs- og arbeidsevnevurderingene  Tydeligere krav til brukers aktivitet og medvirkning  Et mer likeartet reaksjons- og sanksjonssystem i inntektssikringsordningene

44 NAV, 19.09.2016Side 44 Mer handlingsrom til NAV  Gi NAV-kontorene økt myndighet og handlefrihet, mindre detaljstyring og mer vekt på ledelse  Mer arbeidsrettet innhold i NAV-kontorene og forenklet brukeroppfølging  Mer lokal frihet til å velge tiltak basert på individuelle behov  Stimulere til større NAV-kontor – økt kompetanse på hvert kontor  Opphevet garantien for statlig bemanning  Økt samarbeid mellom stat og kommune om digitalisering av brukermøtene i NAV-kontorene


Laste ned ppt "NAV Oppland Opplæring Brukerutvalget 26. mai 2016 NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google