Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Deltaking, inkludering og velferd. Utfordringer for kommunene og for IMDi Nina gran, rådgiver KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Deltaking, inkludering og velferd. Utfordringer for kommunene og for IMDi Nina gran, rådgiver KS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Deltaking, inkludering og velferd. Utfordringer for kommunene og for IMDi Nina gran, rådgiver KS

2 MÅL: DELTAKING, INKLUDERING OG VELFERD Samfunnets tilrette- legging av tiltak Folks holdninger Innvandrernes Motivasjon Medbrakte kvalifikasjoner Muligheter  Noen faktorer som påvirker integrering

3 Viktige elementer for integrering  Bosettingsmønsteret Hvor er det best forutsetning for integrering?  Kvalifisering Språkopplæring, utdanning og introduksjon til samfunnet  Rekruttering til arbeidslivet Likestilling ved ansettelser

4 BOSETTING Bosettingsmodellen fra 2001 - avtale mellom staten og KS KS forplikter seg til å arbeide for at alle som har fått opphold skal bosettes raskest mulig. For at KS skal påta seg denne oppgaven, må rammebetingelsene være gode. - Bosetting skal baseres på frivillighet - Bosetting i de områder som har grunnlag for god/stabil bosetting. - Det skal tas hensyn til flyktninger som har spesielle behov ved bosetting.

5 Stabil bosetting…. Flest mulig kommuner skal bosette, men ikke alle. Kriterier: - Størrelse og geografisk beliggenhet - Arbeidsmarkedet - God kvalifisering og god erfaring med integreringsarbeid integreringsarbeid - At flyktningene vil bo der Flyktninger skal tildeles kommune ut fra: - Familie, nære venner - Arbeids/utdanningsmuligheter - Behov for oppfølging (helse)

6 Utfordringer  STABIL og RASK bosetting  Ofte vanskelig å matche behov og tilbud. - nasjonalitet - familiestørrelse  Kommunene bruker lang tid på å finne bolig, slik at mange venter lenge i mottak  Uvisst i hvilken grad den enkeltes behov fanges opp ved bosetting. Viktig med rett plassering for de som har spes behov.

7 KVALIFISERING  Utfordringer v/Introduksjonsordningen: - Gode heldagstilbud, variasjon av tiltak - Gi tilbud om program til de svakeste - Samarbeid mellom de forskjellige aktørene i tilrettelegging av programmet tilrettelegging av programmet - Sikre at det blir en overgang fra introduksjonsordningen til arbeid/utdanning introduksjonsordningen til arbeid/utdanning - Bidra til at deltakeren selv er drivkraften i veien til arbeid. Veiledningsmetodikk! arbeid. Veiledningsmetodikk! - Ikke sett for store mål mht resultatene - IKKE glem de som faller utenfor programmet! Interkommunalt samarbeid for å etablere et bedre tilbud? Interkommunalt samarbeid for å etablere et bedre tilbud?

8 Kvalifisering…..  Språkopplæring -den nye loven om rett og plikt sammen med en ny finansieringsordning  Arbeidsmarkedsetatens tiltak og samarbeidet A-etat kommuner  Barn og unge - Språkopplæring av barn (barnehage) -Språkopplæring i skolen - Sikre foreldrenes oppfølging i skolen - Arbeide for at flere gjennomfører vg skole, 40% slutter før fullført vg. størst frafall i yrkesfaglig studieretning. vg. størst frafall i yrkesfaglig studieretning.

9 DILEMMAER  Introduksjonsloven -- heldags kvalifisering Kommunene skal doble aktivitetene innenfor samme ressurser som tidligere.  Rett og plikt til norskopplæring – sikre alle en grunnleggende språkopplæring. MEN ingen garantert rett til opplæring for språkoppnåelse, kun et minimum antall timer. Kommunene skal gjennomføre opplæringen med et langt lavere tilskudd enn før loven.  A-etat som er den viktigste samarbeidspartneren i introduksjonsprogrammet har ikke fått økte ressurser til tiltak eller informasjon og oppfølging i programmet.  Tilskudd til ekstra morsmål og norsk er halvert de siste årene, mens behovet for økt innsats her blir stadig tydeligere.

10 REKRUTTERING TIL ARBEID  TILTAK:  Språkpraksisplasser et viktig redskap for å lære språket (spes for de svakeste)  Etablere god kontakt med arbeidslivet. viktig å orientere om hva en slik plass er viktig å orientere om hva en slik plass er  Praksisplass. Et av de viktigste midler for å komme ut i arbeidslivet Innvandrere må ofte vise hva de kan før de mottar tilbud om arbeid.  Andre tiltak via A-etat -

11 Forts rekruttering…. Rekrutteringsprosessen  Holdningsskapende arbeid  Innføre rutiner for å ivareta at søkere med innvandrerbakgrunn likestilles - oppfordre innvandrere til å søke - sikre at kvalifiserte innkalles til intervju  Viktig å skape rollemodeller

12 Påstand (?):  En arbeidssøker fra utlandet ses på som en ressurs for vårt arbeidsliv  En arbeidsledig innvandrer som søker arbeid i norge ses på som unyttig for arbeidslivet…….

13 Den største utfordringen fremover:  Hvordan dekke fremtidig arbeidskraftsbehov? jfr 10 000 nye årsverk i pleie og omsorg jfr 10 000 nye årsverk i pleie og omsorg 2005-2009 2005-2009  Ta i bruk innvandrernes kompetanse  Kvalifisere for yrker med stor etterspørsel etter arbeidskraft


Laste ned ppt "Deltaking, inkludering og velferd. Utfordringer for kommunene og for IMDi Nina gran, rådgiver KS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google