Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Orkanger ungdomsskole Slik gjør vi det hos oss - -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Orkanger ungdomsskole Slik gjør vi det hos oss - -"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Orkanger ungdomsskole Slik gjør vi det hos oss - -

2 2 Slik gjør vi det hos oss ELEVSYN LÆREREN –seriøsitet –ydmykhet –lojalitet/kollegialitet STRUKTUR –undervisningssituasjonen –pauseordning –definisjon område –inspeksjon ute/inne –ordensreglene –orden i klasserom og arealer –orden på spesialrom og tilhørende arealer –vurdering/evaluering KOMMUNIKASJON –kontakt med hjemmet KARAKTERER –terminkarakterer/standpunkt –Orden og oppførsel PRAKTISKE ORDNINGER –bruk av datautstyret –fysisk aktivitet –skole utenfor skolen –leksehjelp SITUASJONER/RUTINER –alarmrutiner –brannrutiner –når en elev blir skadet

3 3 Slik gjør vi det hos oss alle elever er like mye verdt alle har lyst til å lykkes og bli sett eleven skal kjenne at skolen er til for han/henne eleven må få lov til å være seg selv alle elever har sterke sider som kan utvikles - har en ”godfot” alle elever må få vise og bruke godfoten sin, må settes i en ”vinn- situasjon” alle elever skal ha tilhørighet i en gruppe – ingen skal kunne stenges ute av undervisningen, verken som straff eller fordi læreren ikke har kontroll over situasjonen. ELEVSYN

4 4 Slik gjør vi det hos oss Samtidig må eleven –forplikte seg overfor et fellesskap, ha respekt for og akseptere spillereglene i elevdemokratiet –møte forberedt til time og ha med riktig utstyr –ta ansvar som ordenselev, som deltaker i en prosjektgruppe eller lignende –ha medansvar for utstyr, materiell, bygning og uteareal –ha respekt for medelever, lærere og andre som arbeider på skolen –følge de ordensreglene som til enhver tid gjelder på skolen

5 5 Slik gjør vi det hos oss er omsorgsfull har respekt for hver enkelt elev og vet at hver enkelt elev er unik er aksepterende og åpen og har ydmykhet overfor sin rolle som lærer vet at hver elev har lyst til å lykkes er en god og tydelig voksenmodell og skaper trygghet blant elevene kjenner og aksepterer elevenes rettigheter til medbestemmelse bruker tid til individuelle elevsamtaler kjenner hjemmenes rettigheter til innsyn og medvirkning De punktene som her og i det følgende er satt opp for lærer gjelder også assistenter og andre ansatte Læreren på Orkanger Ungdomsskole

6 6 Slik gjør vi det hos oss Personalet viser seriøsitet ved –ærlighet –nøkternhet –konsekvent atferd - forutsigbarhet –likebehandling – det skal alltid sendes rapport for ulike overtredelser, likt behandlet av alle lærere og for alle elever uansett. Samme forseelser skal påtales likt av alle lærere og for alle elever. –at læreren alltid står frem som et godt eksempel og en tydelig voksenperson SERIØSITET

7 7 Slik gjør vi det hos oss alltid tørre å innrømme at man har feil innrømme at en elev kan ha rett si unnskyld hvis vi har sagt eller gjort noe vi angrer på alltid tørre å vurdere egne og andres arbeid og prestasjoner alltid tørre å stå for upopulære vedtak og avgjørelser stå solidarisk med andre kolleger stå solidarisk med egne elever og foresatte YDMYKHET

8 8 Slik gjør vi det hos oss Vi står alltid last og brast med en kollega som har måttet ta en upopulær avgjørelse Vi støtter alltid skole/kolleger i tale og atferd ute i det offentlige rom Vi er klare på likebehandling og lik atferd Vi er tydelige på hva vi forventer og i hva vi foretar oss LOJALITET/KOLLEGIALITET

9 9 Slik gjør vi det hos oss vi snakker alltid MED, ikke OM vi sørger for at alle brev og beskjeder kommer likt ut –på papir –på hjemmesida –på mail vi sørger for at alle planer er tilgjengelige og ligger ute på hjemmesiden og på it’s learning vi kommuniserer alltid tjenestevei KOMMUNIKASJON

10 10 Slik gjør vi det hos oss Læreren kommer alltid tidsnok til timene! Timen starter alltid med at elevene står ved pultene og læreren hilser: God dag! I denne situasjonen skal lærer og elever ha blikk-kontakt. Alle elevene skal på denne måten føle at de er sett. Læreren sier så ifra: ”vær så god”, og elevene kan sette seg. Dette gjelder den første timen med vedkommende lærer klassen skal hilse på samme måte når de får ny lærer i en senere time på dagen UNDERVISNINGSSITUASJONEN

11 11 Slik gjør vi det hos oss Når timen starter ser læreren etter at –det er orden i klasserommet –uorden påpekes i ettertid overfor de som har vært der før –alle luer/alt hodeplagg er av –dette gjelder ikke elever som bærer hodeplagg av religiøse/etniske årsaker –elevenes yttertøy er hengt i elevskapet –elevene har innesko –elevene har det utstyret som trengs for timen(e) UNDERVISNINGSSITUASJONEN - forts

12 12 Slik gjør vi det hos oss Det skal være arbeidsro i alle timer/økter –elever som ikke klarer å holde arbeidsro skal flyttes fra undervisningsarealet straks –en slik elev skal ha tilbud om å sitte hos avdelingsleder/rektor eller i lærerarealet –det kan være mange grunner til at en elev ikke klarer å sitte i ro –derfor skal denne reaksjonen normalt ikke følges av kraftig tilsnakk eller sinne –og det skal vurderes om eleven skal ha et annet undervisningstilbud i en periode –eleven er like fullt lærerens ansvar, og dette ansvaret kan ingen lærer fraskrive seg! UNDERVISNINGSSITUASJONEN - forts

13 13 Slik gjør vi det hos oss ordensreglene sier at elektronisk utstyr som mp3-spiller, Ipod, walkman osv. bare skal brukes når lærer legger opp til det i læringssammenheng,og at han/hun uttrykkelig har sagt at det er tillatt (arbeidstimer, prosjekt m.v.) Under prøver og tentamener/eksamener er slikt utstyr forbudt bruk av slikt utstyr uten tillatelse fører alltid til inndragelse. Ved gjentatte forseelser skal utstyret utleveres til foreldre/foresatte Det er forbudt å bruke mobiltelefon i timene. Den skal ligge avslått i sekken. Det er ikke lov til å bruke noe elektronisk utstyr til å fotografere eller ta film av medelever i skoletiden uten at det er avklart med lærer og den/de eleven/elevene det gjelder. Inndragelse slik som ovenfor UNDERVISNINGSSITUASJONEN – forts.

14 14 Slik gjør vi det hos oss Før timen er over skal læreren –se til at rommet er ryddig og at pulter og stoler står pent på plass –at tavla er tørket av –at papiravfall, melkebokser og matavfall/fruktavfall er kastet i de riktige avfallsboksene –at vinduer er lukket –dette må gjøres før elevene forlater klasserommet –når timen er over skal elevene vente til læreren ser at alt er på plass og sier ”vær så god” –Når siste time er slutt skal elevene stå ved pultene til læreren og klassen hilser hverandre ”adjø og takk for i dag”. –Læreren er den siste som forlater klasserom, spesialrom eller garderober. Han/hun sørger for at rommet/rommene er låst. UNDERVISNINGSSITUASJONEN – forts.

15 15 Slik gjør vi det hos oss Det er to pauser i skoledagen: –fra klokka 1000 til 1040 lærer spiser sammen med elevene på undervisningsrommet fra 1000 til 1015 elevene skal være ute fra 1020 til 1040 Det skal være en lærer på inspeksjon ute fra 1010 til 1020. Dette fordeles på avdelingene –fra klokka 1210 til 1235 elevene kan spise fra 1210 til 1220 de skal være ute fra 1220 til 1235 –Det utdeles frukt på skolen i tillegg til matpakken. PAUSEORDNING

16 16 Slik gjør vi det hos oss Utearealet ved Orkanger Ungdomsskole defineres av samarbeidsutvalget Tillatt område er for tiden avgrenset av toglinja, J.O Røhmesmos vei, Rimiveien og gangvei på nordsida av skolebygget. Samarbeidsutvalget kan åpne for prøveordninger med andre grenser. Elever som skal gå utenfor dette området, skal ha seddel for dette underskrevet av lærer Elever som er utenfor området uten slik tillatelse skal tiltales og rapporteres tilbake til kontaktlærer/ avdelingsleder og føres i dagboka. Ved gjentatte brudd sendes brev hjem. Slik rapport skal sammen med andre forseelser telle med på ordenskarakteren. DEFINISJON AV UTEAREALET

17 17 Slik gjør vi det hos oss minst en lærer fra hver avdeling er alltid satt opp på inspeksjon i perioder kan det være behov for to lærere inspeksjonen starter alltid inne i bygningen der skal læreren sørge for at det er ro og orden så lenge elevene har lov til å være inne, skal dette skje i rolige former uten løp, rop, skrik eller voldsom lek når tiden er kommet til at elevene skal gå ut, bidrar læreren bestemt men vennlig til at alle kommer seg ut INSPEKSJON inne

18 18 Slik gjør vi det hos oss lærerne som er ute skal sørge for at ordensreglene følges særlig viktig er det at voldsom lek/ snøballkasting ikke skal forekomme dette skal uten unntak påtales, og det skal sendes rapport til kontaktlærer/avd.leder ulovlig snøballkasting føres i dagboka og ved gjentatte brudd sendes brev hjem. alle former for mobbing tas tak i og følges opp sørge for at ingen oppholder seg inne i pausene INSPEKSJON ute

19 19 Slik gjør vi det hos oss Lærer skal alltid kontrollere elever som har vært utenfor området i friminuttene Elever som ikke har nødvendig tillatelse fra lærer (seddel) skal påtales og rapporteres Dette gjelder også lærere som av andre årsaker er utenfor skoleområdet og treffer på elever i pausene INSPEKSJON ute – forts.

20 20 Slik gjør vi det hos oss Røyking eller snusing skal ikke skje i skoletiden Det skal alltid sendes brev hjem ved ulovlig røyking eller snusing. Elever som har nytt rusmidler skal alltid bli sittende hos rektor eller avdelingsleder og hentes på skolen av foresatte. INSPEKSJON ute – forts.

21 21 Slik gjør vi det hos oss Det er ingen rettighet for elevene å få være inne i friminuttene. Derimot er det en rettighet å få frisk luft. Men når værforholdene er så vanskelige at det tilsier det, kan elevene være inne i lengre tid enn det som er vanlig i friminuttsordningen. Men det er viktig å få luftet arealene og sørge for god rydding. Derfor kan det være nødvendig at elevene må ut i en kort periode selv om værforholdene er dårlige. Alt dette skal uansett sees i sammenheng med skolens uteskoleprofil. Når værforholdene er svært dårlige

22 22 Slik gjør vi det hos oss Eleven ønsker å bli sett og verdsatt Evaluering av enkeltarbeid og av faglig innsats er en viktig del av det å se og verdsette eleven All vurdering gjøres etter felles kriterier og etter fagplaner som er vedtatt og ligger på nettet En gyllen regel er at når eleven ved at et arbeid skal evalueres, legger han ekstra flid i det I motsatt fall er det ikke sikkert at det legges flid i et arbeid som eleven vet ikke vil bli vurdert/evaluert EVALUERING/VURDERING

23 23 Det gis melding om eleven sin situasjon i fagene –i starten av oktober og i slutten av februar gis skriftlig meling om eleven sin faglige situasjon –i oktober/november og i mars/april holdes det kontaktmøter der foreldre/foresatte og eleven skal delta. –Det gis karakterer til jul og ved skoleårets avslutning. Samtidig skal læreren regelmessig ha faglige samtaler med elevene –minst to av disse samtalene (en pr. semester) skal være formell Det skrives alltid referat fra formelle samtaler Slik gjør vi det hos oss EVALUERINGSSAMTALER/SITUASJONER

24 24 Slik gjør vi det hos oss Det holdes kontaktmøter med foresatte for alle elever i perioden oktober/november (etter høstferien) og i perioden mars/april, vanligvis før påske. Det er normalt at eleven er med på dette møtet Alle kontaktmøter er forberedt. Det vil si at det i god tid før møtene (ca. en uke) sendes ut forberedelses- skjema som er likt for alle klasser og lærere. Etter møtet signerer alle som har deltatt på møtet på skjemaet og eventuelt på referat fra andre saker man har blitt enige om. Skjema og referat fra møtet oppbevares i elevmappen. KONTAKTMØTER

25 25 Slik gjør vi det hos oss Hjemmet kontaktes på følgende måter: –Gjennom vanlig brev/beskjed i sekken –Gjennom tilsvarende brev/beskjed gjennom epost, på hjemmesiden og på it’s learning KONTAKT MED HJEMMET

26 26 Slik gjør vi det hos oss It’s learning er kommunens vedtatte lærings- plattform, og skal derfor være hovedkanalen for kontakt, også med hjemmet Det er derfor viktig at den enkelte kontaktlærer ser til at alle hjem som har dataforbindelse også har tilgang til it’s learning Inntil videre skal likevel kontakt med hjemmet være en kombinasjon av alle de nevnte kanalene Kravet om underveisvurdering dekkes gjennom bruk av karakter/vurderingsdelen i it’s learning KONTAKT MED HJEMMET

27 27 Slik gjør vi det hos oss Terminkarakterer gis i alle fag til jul. Unntatt er fag med få uketimer som musikk og kunst & håndverk samt fremmedspråk - alle i 8. klasse. Det gis melding om hvordan eleven arbeider i fagene foran kontaktmøtene. Denne gis i form av en statusrapport innen 10. oktober og til vinterferien Kontaktmøtene holdes før 1. november og innen utgangen av mars KARAKTERER

28 28 Slik gjør vi det hos oss Standpunktkarakterer gis i alle fag som avgangskarakter i 10.klasse. Bare når elever har enkeltvedtak kan det unntas fra å sette karakter i et eller flere fag. Standpunktkarakterer skal være gitt senest en uke før opplysning om skriftlig eksamen Standpunktkarakter settes på grunnlag av arbeid på avdelingen der det fokuseres på at alle lærere i faget går sammen om å vurdere prestasjonene i hverandres klasser KARAKTERER

29 29 Slik gjør vi det hos oss Rektor godkjenner standpunktkarakterene før de opplyses Opplysning skjer normalt senest i uka før opplysning om skriftlig eksamen Karakterer i orden og oppførsel gis til jul og årsavslutning hvert skoleår Det er til vanlig avdelingene som avgjør hvem som skal settes ned i orden og/eller oppførsel. De rapporterer sin avgjørelse til lærermøtet. KARAKTERER

30 30 Slik gjør vi det hos oss Lærermøtet i plenum vedtar avsluttende ordens- og oppførselskarakterer i møte i siste uke i skoleåret. Regler for nedsetting i orden og oppførsel: a. Orden –normalt skal det kreves ca. 8 merknader i protokoll før det anbefales nedsatt karakter. Men den enkelte forseelse skal sees an og kan telle for mer enn en merknad. –nedsetting i orden går på generell uorden, forsentkomming, glemming, uorden i arbeid KARAKTERER

31 31 Slik gjør vi det hos oss b. Oppførsel –nedsetting i oppførsel går på ulike brudd på skolens ordensregler og annen dårlig atferd knyttet til oppl.lovens § 9A. –forsentkomming kan også føre til nedsetting av oppførsel dersom det er tydelig at eleven er bevisst på å trenere timer og avtaler. –Antall merknader som kreves for nedsetting vil avhenge av den enkelte forseelsen. En forseelse kan alene være nok til nedsetting, til og med til laveste karakter.

32 32 Slik gjør vi det hos oss c. konsekvenser –Skolen har et sett av konsekvenser som kan iverksettes ved regelbrudd. Valgte konsekvens avhenger av regelbruddets art, alvorlighetsgrad, og om den enkelte elev ved tidligere anledninger har brutt reglene –Eleven skal få mulighet til å forklare seg før tiltak settes i verk. 1.All form for juks/fusk på prøver vil gi karakteren 1 2.Anmerkninger –kan føre til nedsatt ordens/oppførselskarakter –Oppførselskarakteren kan settes rett ned ved alvorlige enkeltstående regelbrudd. 3.Krav om å rydde opp etter seg.

33 33 Slik gjør vi det hos oss konsekvenser 4.Igjensitting 5.Bortvisning fra timen, eleven blir da satt under tilsyn hos andre av skolens ansatte 6.Melding hjem 7.Ta i forvaring gjenstander som brukes på en forstyrrende eller farlig måte. 8.Samtale mellom elev, og/eller foreldre og lærer 9.Sanksjoner som iverksettes i et samarbeid mellom hjem og skole. 10.Samtale mellom elev, og/eller foreldre, lærer og rektor 11.Utvisning

34 34 Slik gjør vi det hos oss konsekvenser 12.Utestenging fra turer og leirskoleopphold 13.Kontakt med PPT, barnevern og/eller politi 14.Kreve erstatning fra hjemmet dersom eleven gjør skade. 15.Eneundervisning i andre lokaler over en periode 16.Flytting til annen skole Ved fysiske trusler mot andre elever og/eller ansatte kan eleven bli holdt fast til de voksne får kontroll på situasjonen. Dersom en elev volder skade på skolens utstyr, inventar, bygninger eller installasjoner ute, kan eleven/hjemmet gjøres økonomisk ansvarlig for dette inntil kr. 5000, jfr. skadeerstatningslovens § 1 – 2.

35 35 Slik gjør vi det hos oss Det finnes alltid et samlet sett med bilder av elevene på hver avdeling slik at elever lett kan identifiseres Inspeksjonslister er alltid slått opp slik at alle vet hvem som skal være ute Ordensreglene skal være slått opp på alle klasserom og på lærerarealene på avdelingene Ordensregler og oversikt over praktiske ordninger ligger tilgjengelig for alle på nettet PRAKTISKE ORDNINGER

36 36 Elevene skal kun benytte datamaskin med samme nummer som elevene har på klasselista. Læreren skal være tilstede ved åpning og låsing av datamaskinvogn og er ansvarlig for at hver elev får riktig datamaskin. Hvis elevene bryter reglene for bruk av datamaskiner vil de miste retten til å bruke pc-ene i et gitt tidsrom og vil kunne bli stilt økonomisk ansvarlig ved evnt ødeleggelser. Slik gjør vi det hos oss NÅR VI BRUKER DATAUTSYRET

37 37 Slik gjør vi det hos oss I timer hvor det er elever på tvers av klassene (eks språkfordypning), må faglærer utarbeide egne lister for elevene som må brukes. Ved heldagsprøver kan elevene bruke pc-er med sitt elevnummer fra andre avdelinger. NÅR VI BRUKER DATAUTSYRET – forts.

38 38 Slik gjør vi det hos oss Kontaktlærerne er ansvarlige for at elevene får et opplegg med 10 – 20 min fysisk aktivitet om dagen på dagene når det ikke er kroppsøving. Det legges plan for klassen i dette emnet - som følger skolens plan for fysisk aktivitet. Det er utarbeidet en egen idébank for dette. Det er viktig at belastningen i tid fordeles etter timetall på de ulike fagene FYSISK AKTIVITET

39 39 Slik gjør vi det hos oss Ved klager av enkel art og uformelle klager løses disse på laveste nivå. Det skrives alltid referat om dette, som skrives under av partene og som legges i mappen til eleven. Ved klager av mer alvorlig og formell art skal disse alltid være skriftlige og legges inn i ephorte. Det er derfor naturlig at de behandles av rektor. Når klagen gjelder lærer, innkaller rektor til møte. Læreren kan be om å ha med tillitsvalgte til slike møter. KLAGER FRA FORELDRE/FORESATTE

40 40 SKOLE UTENFOR SKOLEN Skolens ordensreglement gjelder til enhver tid, også når undervisning/aktiviteter er lagt utenfor skolens område. Alle skal være gode representanter for skolen og vise normal høflighet i møte med andre. Det skal alltid se minst like bra ut når man forlater en plass (også buss) som da man kom Elevene skal rette seg etter beskjeder fra lærerne/assistentene Ved alvorlige tillitsbrudd sendes elevene hjem på foreldrenes regning, og risikerer utestengelse fra fremtidige ekskursjoner. Ved konserter, teaterforestillinger, kino, kirkebesøk eller lignende skal lærer sitte sammen med egne elever på anvist plass. Eksterne elevbedrifter er underlagt samme regler som for skolen for øvrig Slik gjør vi det hos oss

41 41 LEKSEVERKSTED lekseverksted er virksomhet i skolens regi, og skolens ordensregler gjelder. assistentene har myndighet til å vise bort elever som ikke følger disse reglene Slik gjør vi det hos oss

42 42 Slik gjør vi det hos oss Hver lærer har utdelt nøkkelkort og nøkkel (nøkler) til skolen Nøkkelkortet brukes ved adkomst til skolen i de periodene når skolen er låst Det er knyttet en firesifret kode til kortet Adgang til skolen oppnås ved å trekke kortet og slå koden Det er fire innganger som har kortboks: –hovedinngang ved kontorene –inngangen i ”kroken” ved gul avdeling ALARMRUTINER

43 43 Slik gjør vi det hos oss –inngangen ved gym.sal –inngang mot Orkdalsveien/Jenssengården (kan ikke brukes til å aktivere/deaktivere alarm (se nedenfor) Det skal være aktivisert alarm i skolebygningen (vanligvis etter klokka 22 (20 i helgene og feriene) Alarm vises ved rødt symbol (ON) i kortboksen Når kortet trekkes og kode slås, deaktiveres alarmen og adgang til bygget gis, og dør låses opp. Symbol skifter til grønt ALARMRUTINER

44 44 Slik gjør vi det hos oss Lærer som er i skolebygningen frem til klokka 22 må trekke ut av bygningen til nevnte klokkeslett og vente til førvarsel for alarm kommer. Da kan de trekke kort og slå kode igjen, og på denne måten deaktivere alarm. Dette gjelder også selv om man på forhånd har deaktivert alarm. Førvarsel for alarm går alltid i to minutter før alarm slår inn. Lærere som er inne når slikt varsel går, må gå ut før de to minuttene er omme slik at de ikke utløser alarm. ALARMRUTINER

45 45 Slik gjør vi det hos oss Alarm deaktiveres utenfra ved å trekke kort og slå kode Dersom man blir innelåst og alarmen går, skal man straks ringe telefon 22 72 90 30 og fortelle hvor og hvem man er og at man har utløst alarmen. Kodeord er ”Sigfred”. Når man forlater skolen etter at man selv har deaktivert alarmen ved ankomst, og klokka er så mange at alarm ikke automatisk vil bli slått inn, skal man manuelt aktivere alarmen ALARMRUTINER

46 46 Slik gjør vi det hos oss Før alarmen aktiveres, må man være trygg på at det ikke er andre i bygningen. Alarm aktiveres manuelt ved først å slå firkant (#), deretter trekke kortet og slå koden som vanlig. Etter at man har aktivert alarmen, høres varselsignalet for alarm. Dette er helt normalt, og du skal ta dette som en kvittering for normalt gjennomført rutine. ALARMRUTINER

47 47 Slik gjør vi det hos oss Lærer plikter til enhver tid å kunne gjøre rede for hvor mange elever han/hun har undervis- ningsansvar for i hver arbeidsøkt. Dersom det utløses brannalarm, skal lærer straks påse at alle vinduer er lukket. Dersom læreren har klasse/gruppe, skal han/hun sammen med elevene forlate rommet/alrealet som det har foregått under- visning på. BRANNRUTINER

48 48 Slik gjør vi det hos oss Når lærer og klasse forlater arealet/rommet, gjøres dette i ”kjede” – det vil si at man holder hverandre i hendene og danner en kjede som holdes sammen til man har kommet ut av bygningen. Lærer påser at alle dører lukkes på veien ut av arealene. Ved brannalarm lukkes alle branndører i bygningen. BRANNRUTINER

49 49 Slik gjør vi det hos oss Alle ytterdører åpner seg/kan åpnes og er naturlige rømmingsveier. I tillegg åpnes dør ut mot gårdsplassen vis a vis sløydsal ved brann. Alle lærere skal drøfte med klassene sine hva som er naturlig rømmingsvei og alternativer dersom den vanlige rømmingsveien er blokkert av brann. Når elevene kommer ut på skolegården, skal de holde seg samlet og trekke seg så langt unna bygningen som det er nødvendig. BRANNRUTINER

50 50 Slik gjør vi det hos oss Klassen stiller så opp på rekke med lærer foran. Det er en fordel at avdelingene stiller opp samlet. Lærer må være forberedt på å melde av hvor mange han/hun har med og vite hvor de som mangler befinner seg. Klassene skal holdes samlet til ansvarshavende (rektor, avdelingsleder eller daghavende lærer) gir videre beskjed BRANNRUTINER

51 51 NÅR EN ELEV BLIR SKADET Ved enkle skader kan eleven behandles på stedet Det er førstehjelpsutstyr på naturfagsal, skolekjøkken, Kunst & Håndverk og i lærergarderoben i gymsalen. Dessuten er det en del førstehjelpsutstyr på forkontoret Er det mer alvorlige skader, må legesenteret kontaktes. tlf. 72 47 11 50 Svarer de ikke på telefonen, må lærer ta eleven med til legesenteret selv. Ved skader som er så alvorlige at eleven ikke selv kan gå til legesenteret, ring 113 (ambulanse) eller 72 48 01 00 (legevakt). Helsesøster har kontortid på skolen tirsdager. Det er naturlig å kontakte henne når hun er på skolen Hjemmet skal alltid kontaktes ved skader. Ansvar: kontaktlærer. Slik gjør vi det hos oss


Laste ned ppt "1 Orkanger ungdomsskole Slik gjør vi det hos oss - -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google