Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen 1 Vurdering – hva og hvorfor?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen 1 Vurdering – hva og hvorfor?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen 1 Vurdering – hva og hvorfor?

2 Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen 2 “If you don't know where you are going, any road will do.” (Den hvite kaninen i Lewis Carrolls ”Alice in Wonderland”).

3 Kompetansenivå i fag Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen 3 Kompetansemålene i læreplanene beskriver hva elevene skal kunne i hvert fag.  De grunnleggende ferdighetene  å kunne uttrykke seg muntlig  å kunne uttrykke seg skriftlig  å kunne lese  å kunne regne  å kunne bruke digitale verktøy er integrert i og er en del av kompetansemålene.

4 Vurdering - standarder Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen 4 Standarder: 1. Målestokk, mønster, gjennomsnitt, norm 2. Beskriver nivå for kvalitet 3. Standarder gir en beskrivelse av ulik grad av måloppnåelse 4. Karakterer er en standardbasert vurdering

5 Vurdering - standarder, forts. Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen 5 Standard for karaktersetting: A. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget. B. Karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget. C. Karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget. D. Karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget. E. Karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget. F. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget.

6 Vurdering – standarder, forts. Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen 6 Standarden for karakterene i orden og oppførsel ser slik ut: God: Vanlig god orden og vanlig god oppførsel. Nokså god: Klare avvik fra vanlig orden og vanlig oppførsel. Lite god: I ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig orden og fra vanlig oppførsel. Merk: Standardene er ikke nærmere beskrevet fra sentralt hold.

7 Vurdering – kriterier Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen 7 Kriterier: Særskilt egenskap eller karakteristikk ved noe som skal være grunnlag for å vurdere kvalitet Kjennemerke Kjennetegn Brukes ofte om handlinger elevene må utføre, eller om hva som kreves av et spesifikt arbeide eller en oppgave Binder sammen målene Gjør elevene i stand til å vise sin læring og sin måloppnåelse Styrker lærerens profesjonelle vurderingskompetanse ved at de blir sikrere i sin tilbakemelding

8 Vurdering – kriterier, forts. Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen 8 Mål Mål for opplæringen er at eleven skal kunne samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler Delmål Å praktisere regler for gruppesamtaler Kriterier lytte til andre respektere andres meninger vente med å snakke til det er deres tur snakke høyt og tydelig slik at andre forstår se de andre når de snakker Når kriteriene utformes, bør en ta med elevene slik at en får elevmedvirkning.

9 Vurdering – kjennetegn Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen 9 Kjennetegn: Beskriver kompetanse på ulike nivå Vurderingsveiledninger sier noe hva som kjennetegner de ulike karakterene. Veiledningene har generelle kjennetegn, slik at det er nødvendig for lærere og elever å definere spesifikke lokale kriterier knyttet til kjennetegnene.

10 Vurdering – kjennetegn, forts. Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen 10 Kjennetegn på måloppnåelse ved sluttvurdering i norsk – gjelder for sentralt gitt skriftlig eksamen i grunnskolen våren 2013 Kar. 2Kar. 3 og 4Kar. 5 og 6 OppbyggingEleven kan til en viss grad skrive en tekst med ytre form og indre struktur ut fra oppgave- bestillingen skrive en tekst med tematisk sammenheng Eleven kan stort sett skrive en tekst med formålstjenlig ytre form og indre struktur ut fra oppgave- bestillingen skrive en tekst med tematisk sammenheng og hensikt Eleven kan skrive en tekst med klar og formålstjenlig ytre form og indre struktur ut fra oppgave- bestillingen skrive en tekst med tematisk sammenheng og klar of tydelig hensikt

11 Vurdering Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen 11 Bare to typer vurdering: 1. Underveisvurdering 2. Sluttvurdering Formell og uformell vurdering som begreper brukes ikke lenger, heller ikke ordet evaluering.

12 Underveisvurdering Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen 12 Gis fortløpende som veiledning og er tredelt: 1) Tilbakemelding på arbeidsprosessen 2) Gi forståelse av hvor langt eleven har kommet i forhold til målene 3) Veiledning for det videre arbeidet Kan gis både med og uten karakter

13 Sluttvurdering Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen 13 Skal gi informasjon om nivået til eleven ved avslutning av grunnskoleopplæringa Gis i forbindelse med standpunktvurdering eller vurdering av eksamen a) Gis i form av tallkarakterer (1 – 6) eller b) Gis i form av bokstavkarakterer (orden og oppførsel)

14 Formålet med vurdering Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen 14 Fremme læring og utvikling Gi informasjon underveis i opplæringa Utvikle elevenes kompetanse Motivere eleven til å arbeide videre Gi grunnlag for tilpasset opplæring Beskrive elevens oppnådde kompetanse

15 Vurdering Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen 15 Elevene skal vurderes i forhold til i hvor stor grad de oppfyller læringskravene. Bortsett fra i kroppsøving, skal det ikke tas hensyn til disse punktene ved vurdering av det faglige arbeidet: 1. Elevenes forutsetninger 2. Elevenes innsats 3. Hvor aktive elevene er 4. Elevenes evne til å samarbeide

16 Vurdering Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen 16 Relativ vurdering skal ikke gis (elevene skal ikke måles i forhold til hverandre) Vurderingene skal utelukkende forholde seg til kompetansemålene i Læreplanen

17 Konkretisering Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen 17 Elevene skal vite hva som skal læres. Kompetansemålene må konkretiseres Lærerne bestemmer når elevene skal arbeide med de ulike målene Skolen må definere hva som er et mål Elevene må få vite hva som blir vektlagt når det de arbeider med, skal vurderes.

18 Konkretisering, forts.: Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen 18 Konkretisering av kompetansemålene og utarbeidelse av kjennetegn på måloppnåelse, skal bidra til at elevene: forstår hva de skal lære forstår hva som er forventet av dem får tydelige tilbakemeldinger på arbeidet de gjør får tydelig tilbakemelding på hva de kan gjøre for å forbedre arbeidet kan være med å snakke om hva som trengs for å få kompetanse på et høyere nivå

19 Egenvurdering Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen 19 Det skal legges til rette for egenvurdering Egenvurdering skal skje i samarbeid mellom lærer og elev Når eleven kjenner kompetansemålene og grunnlaget for vurderingene, økes utbyttet og forståelsen for vurderingen som gis  Eksempel: Etter endt time/økt skrive logg som både inneholder nøkkelpunkter fra det de har lært og spørsmål de fortsatt ikke har funnet svar på (Hva har jeg lært? Hva må jeg arbeide mer med?)

20 Orden Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen 20 Hva skal vektlegges?  Ved fastsettelse av karakteren i orden, skal det tas hensyn til: om eleven viser god arbeidsinnsats om eleven følger ordensreglene som gjelder for skolen

21 Atferd Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen 21  Ved fastsettelse av karakteren i atferd, skal det tas hensyn til: hvordan eleven oppfører seg i skoleområdet hvordan eleven oppfører seg mot medelevene sine, lærerne og andre ansatte ved skolen hvordan eleven følger ordensreglene som gjelder på skolen

22 Orden og atferd Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen 22  Det skal tas hensyn til elevens forutsetninger  Normalt skal det ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser  Vurdering i orden og atferd skal holdes skilt fra vurdering i kompetansenivå i fag  Når standpunktkarakteren skal settes, er det den orden og atferd som eleven har vist siste halve skoleår som skal bli lagt til grunn

23 Forhåndsvarsel Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen 23 Varsel dersom eleven risikerer å få annet enn GOD i orden og atferd: Kontaktlærerne på 10. trinn må gi skriftlig melding til elev og hjem om at standpunktkarakteren i orden og/eller atferd kan bli NG eller LG. Varsel dersom eleven risikerer ikke å få standpunktkarakter: Faglærerne må gi varsel om at elever på grunn av stort fravær eller andre grunner, ikke kan få standpunktkarakter i ett eller flere fag. (Forskrifta §3-10).


Laste ned ppt "Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen 1 Vurdering – hva og hvorfor?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google