Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering – hva og hvorfor?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering – hva og hvorfor?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering – hva og hvorfor?
Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen

2 “If you don't know where you are going, any road will do.”
(Den hvite kaninen i Lewis Carrolls ”Alice in Wonderland”). Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen

3 Kompetansenivå i fag Kompetansemålene i læreplanene beskriver hva elevene skal kunne i hvert fag. De grunnleggende ferdighetene å kunne uttrykke seg muntlig å kunne uttrykke seg skriftlig å kunne lese å kunne regne å kunne bruke digitale verktøy er integrert i og er en del av kompetansemålene. Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen

4 Vurdering - standarder
Målestokk, mønster, gjennomsnitt, norm Beskriver nivå for kvalitet Standarder gir en beskrivelse av ulik grad av måloppnåelse Karakterer er en standardbasert vurdering Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen

5 Vurdering - standarder, forts.
Standard for karaktersetting: Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget. Karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget. Karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget.   Karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget. Karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen

6 Vurdering – standarder, forts.
Standarden for karakterene i orden og oppførsel ser slik ut: God: Vanlig god orden og vanlig god oppførsel. Nokså god: Klare avvik fra vanlig orden og vanlig oppførsel. Lite god: I ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig orden og fra vanlig oppførsel. Merk: Standardene er ikke nærmere beskrevet fra sentralt hold. Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen

7 Vurdering – kriterier Kriterier:
Særskilt egenskap eller karakteristikk ved noe som skal være grunnlag for å vurdere kvalitet Kjennemerke Kjennetegn Brukes ofte om handlinger elevene må utføre, eller om hva som kreves av et spesifikt arbeide eller en oppgave Binder sammen målene Gjør elevene i stand til å vise sin læring og sin måloppnåelse Styrker lærerens profesjonelle vurderingskompetanse ved at de blir sikrere i sin tilbakemelding Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen

8 Vurdering – kriterier, forts.
Mål Mål for opplæringen er at eleven skal kunne samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler Delmål Å praktisere regler for gruppesamtaler Kriterier lytte til andre respektere andres meninger vente med å snakke til det er deres tur snakke høyt og tydelig slik at andre forstår se de andre når de snakker Når kriteriene utformes, bør en ta med elevene slik at en får elevmedvirkning. Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen

9 Vurdering – kjennetegn
Beskriver kompetanse på ulike nivå Vurderingsveiledninger sier noe hva som kjennetegner de ulike karakterene. Veiledningene har generelle kjennetegn, slik at det er nødvendig for lærere og elever å definere spesifikke lokale kriterier knyttet til kjennetegnene. Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen

10 Vurdering – kjennetegn, forts.
Kjennetegn på måloppnåelse ved sluttvurdering i norsk – gjelder for sentralt gitt skriftlig eksamen i grunnskolen våren 2013 Kar. 2 Kar. 3 og 4 Kar. 5 og 6 Oppbygging Eleven kan til en viss grad skrive en tekst med ytre form og indre struktur ut fra oppgave- bestillingen skrive en tekst med tematisk sammenheng Eleven kan stort sett skrive en tekst med formålstjenlig ytre form og indre struktur ut fra oppgave- bestillingen skrive en tekst med tematisk sammenheng og hensikt Eleven kan skrive en tekst med klar og formålstjenlig ytre form og indre struktur ut fra oppgave- bestillingen skrive en tekst med tematisk sammenheng og klar of tydelig hensikt Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen

11 Vurdering Bare to typer vurdering: Underveisvurdering Sluttvurdering
Formell og uformell vurdering som begreper brukes ikke lenger, heller ikke ordet evaluering. Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen

12 Underveisvurdering Gis fortløpende som veiledning og er tredelt:
Tilbakemelding på arbeidsprosessen Gi forståelse av hvor langt eleven har kommet i forhold til målene Veiledning for det videre arbeidet Kan gis både med og uten karakter Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen

13 Sluttvurdering Skal gi informasjon om nivået til eleven ved avslutning av grunnskoleopplæringa Gis i forbindelse med standpunktvurdering eller vurdering av eksamen Gis i form av tallkarakterer (1 – 6) eller Gis i form av bokstavkarakterer (orden og oppførsel) Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen

14 Formålet med vurdering
Fremme læring og utvikling Gi informasjon underveis i opplæringa Utvikle elevenes kompetanse Motivere eleven til å arbeide videre Gi grunnlag for tilpasset opplæring Beskrive elevens oppnådde kompetanse Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen

15 Vurdering Elevene skal vurderes i forhold til i hvor stor grad de oppfyller læringskravene. Bortsett fra i kroppsøving, skal det ikke tas hensyn til disse punktene ved vurdering av det faglige arbeidet: Elevenes forutsetninger Elevenes innsats Hvor aktive elevene er Elevenes evne til å samarbeide Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen

16 Vurdering Relativ vurdering skal ikke gis (elevene skal ikke måles i forhold til hverandre) Vurderingene skal utelukkende forholde seg til kompetansemålene i Læreplanen Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen

17 Konkretisering Elevene skal vite hva som skal læres.
Kompetansemålene må konkretiseres Lærerne bestemmer når elevene skal arbeide med de ulike målene Skolen må definere hva som er et mål Elevene må få vite hva som blir vektlagt når det de arbeider med, skal vurderes. Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen

18 Konkretisering, forts.:
Konkretisering av kompetansemålene og utarbeidelse av kjennetegn på måloppnåelse, skal bidra til at elevene: forstår hva de skal lære forstår hva som er forventet av dem får tydelige tilbakemeldinger på arbeidet de gjør får tydelig tilbakemelding på hva de kan gjøre for å forbedre arbeidet kan være med å snakke om hva som trengs for å få kompetanse på et høyere nivå Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen

19 Egenvurdering Det skal legges til rette for egenvurdering
Egenvurdering skal skje i samarbeid mellom lærer og elev Når eleven kjenner kompetansemålene og grunnlaget for vurderingene, økes utbyttet og forståelsen for vurderingen som gis Eksempel: Etter endt time/økt skrive logg som både inneholder nøkkelpunkter fra det de har lært og spørsmål de fortsatt ikke har funnet svar på (Hva har jeg lært? Hva må jeg arbeide mer med?) Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen

20 Orden Hva skal vektlegges?
Ved fastsettelse av karakteren i orden, skal det tas hensyn til: om eleven viser god arbeidsinnsats om eleven følger ordensreglene som gjelder for skolen Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen

21 Atferd Ved fastsettelse av karakteren i atferd, skal det tas hensyn til: hvordan eleven oppfører seg i skoleområdet hvordan eleven oppfører seg mot medelevene sine, lærerne og andre ansatte ved skolen hvordan eleven følger ordensreglene som gjelder på skolen Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen

22 Orden og atferd Det skal tas hensyn til elevens forutsetninger
Normalt skal det ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser Vurdering i orden og atferd skal holdes skilt fra vurdering i kompetansenivå i fag Når standpunktkarakteren skal settes, er det den orden og atferd som eleven har vist siste halve skoleår som skal bli lagt til grunn Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen

23 Forhåndsvarsel Varsel dersom eleven risikerer å få annet enn GOD i orden og atferd: Kontaktlærerne på 10. trinn må gi skriftlig melding til elev og hjem om at standpunktkarakteren i orden og/eller atferd kan bli NG eller LG. Varsel dersom eleven risikerer ikke å få standpunktkarakter: Faglærerne må gi varsel om at elever på grunn av stort fravær eller andre grunner, ikke kan få standpunktkarakter i ett eller flere fag. (Forskrifta §3-10). Vurdering - hva og hvorfor? Bjørn Jakobsen


Laste ned ppt "Vurdering – hva og hvorfor?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google