Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til Godlia skole Skolestart 2014-2015 Skolens visjon: "Et trygt sted å være og et godt sted å lære"

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til Godlia skole Skolestart 2014-2015 Skolens visjon: "Et trygt sted å være og et godt sted å lære""— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til Godlia skole Skolestart 2014-2015 Skolens visjon: "Et trygt sted å være og et godt sted å lære"

2 Oslo kommune Utdanningsetaten

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i skolen Et godt skole-hjem samarbeid er en forutsetning for elevens læring og trivsel Ny Oslostandard for skole-hjem samarbeid Skole-hjem samarbeid: –Foreldremøter –Utviklingssamtaler –Skolens nettside –Læringsplattformen Fronter –Tverrfaglige møter –Driftsstyre –Skolemiljøutvalg –FAU –Kommunalt foreldreutvalg (KFU)

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Hva skal elevene lære? Alle fag har læreplaner som inneholder kompetansemål som beskriver hva eleven skal mestre på ulike trinn. Læreplanene finner du på: www.udir.no/Lareplaner/ Fag på 1. og 2. trinn: norsk, matematikk, naturfag, engelsk, kunst og håndverk, musikk, kroppsøving, RLE (religion, livssyn og etikk). Elevene har 18,5 timer pr.uke. TIEY I alle fag skal de grunnleggende ferdigheter utvikles: –Å kunne uttrykke seg muntlig –Å kunne lese –Å kunne skrive –Å kunne regne –Å kunne bruke digitale verktøy

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Organisering av skoledagen Skoledagen –undervisning, fysisk aktivitet, leksetilbud og Aktivitetsskolen,1. – 4.trinn. Timetall –Nasjonalt og kommunalt fastsatt timetall. 18,5 timer pr.uke på 1.trinn Leksehjelp –Elever på 1. – 4. årstrinn får gratis leksehjelp Aktivitetsskolen Læring og lek er fastsatt i en rammeplan: Fysisk aktivitet og lek Natur, teknikk og miljø Kunst, kultur og kreativitet Mat og helse

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Vurdering og oppfølging av elevene Vår overordnede målsetning er å sikre et godt læringsutbytte for alle elever. Elevsamtale gjennomføres minst to ganger per skoleår. Alle elever på barnetrinnet skal få en skriftlig vurdering to ganger i året. Underveisvurdering gis for å fremme læring, gi elevene innsikt i egen læringsprosess og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Vi gjennomfører kartlegging av elevenes leseferdigheter og regneferdigheter på 1.,2. og 3. trinn. Nasjonale prøver gjennomføres på 5., 8., og 9. trinn.

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens ledelse og ansatte Ledelse Rektor, assisterende rektor, inspektør Sosiallærer Kontaktperson helsevesenet,, PPT, barnevern osv. Kontaktlærer Leder opplæringen som organiseres i klasser/grupper. Samarbeid med andre lærere og faglærere. Skoleassistenter ansettes ved behov. PPT (Pedagogisk- psykologisk tjeneste) Gjennomfører sakkyndige vurderinger ifht støtte utover ordinær undervisning, herunder også logopedtjeneste Øvrige Helsesøster (tirsdager og torsdager), skolelege (etter avtale) og tannhelsetjeneste(Ulsrud).

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Styrings- og samarbeidsorganer i grunnskolen Foreldrekontakter Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) Elevråd Driftsstyre Skolemiljøutvalg Foresattes rettigheter og plikter er hjemlet i opplæringsloven.

9 Oslo kommune Utdanningsetaten skal være en alternativ læringsarena som bidrar til barnas faglige og sosiale læring!

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Aktivitetsskolen Godlia Ca. 240 barn i tilbudet fra august 2014 Organisert i fire baser fordelt på trinn 2 baseledere og 20-25 barneveiledere Aktivitetsskolen er en del av skolen og har sambruk av lokaler og utstyr

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Rammeplan for Aktivitetsskolen Rammeplanen er fordelt på fire ulike målområder. Fysisk aktivitet og lek Natur, teknikk og miljø Kunst, kultur og kreativitet Mat og helse Hver Aktivitetsskole skal ha et tilbud innenfor hvert målområde Aktivitetsskoletilbudet skal være preget av struktur og forutsigbarhet Forutsetter at skole og Aktivitetsskolen samarbeider om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslostandard for Aktivitetsskolen Innført over hele Oslo fra 01.08.2011 En forventningsavklaring mellom foresatte og Aktivitetsskolen –"hva kan foresatte forvente av AKS?" –"hva kan AKS forvente av foresatte?" Kommer til å gå nærmere gjennom Oslostandarden på høstens foreldremøte

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Oppstart AKS august 2014 AKS åpner 1. august 1. trinns elevene vil ha base der hvor de har klasserom på førskoledagene, men kun frem til skolestart Etter skolestart vil de ha base, klasserom og garderobe på samme sted i nybygget Det legges opp til forskjellige aktiviteter hver dag med fokus på å trygge barna frem til skolestart Høy bemanning

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Informasjon Fast turdag for 1. trinnsbasen Kantineordning – barna spiser når de er sultne Inn og utkryssing "Grensa"

15 Oslo kommune Utdanningsetaten VELKOMMEN TILBAKE TIL SKOLESTART MANDAG 18. AUGUST KL. 11.00 Dagen vil vare til kl. 13.30. Ta med matpakke ! Du finner mer informasjon i heftet "Velkommen til Osloskolen"


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til Godlia skole Skolestart 2014-2015 Skolens visjon: "Et trygt sted å være og et godt sted å lære""

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google