Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SKOLEREGLEMENT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SKOLEREGLEMENT."— Utskrift av presentasjonen:

1 SKOLEREGLEMENT

2 Innholdsfotregnelse Innledning Særlige regler om undervisning og skole
Interne regler Reaksjoner ved brudd på skolereglementet

3 Innledning - Eleven har krav på undervisning, tilbakemelding (jfr. elevsamtalen), hjelp, rådgivning og rettledning, herunder yrkesrettledning, tilrettelegging og tilgang til sosialpedagogisk tjeneste, m.m. i samsvar med opplæringsloven og tilhørende forskrifter som gjelder til enhver tid.

4 - Eleven har rett til, i samarbeid med klassen og klassens lærere å medvirke ved
- valg av arbeids - og opplæringsformer/metoder - valg av lærestoff innenfor rammen av læreplanen - oppsetting av mål og periodeplaner og gjennomføring av disse - skolevurdering og løpende vurdering av skolens organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen i henhold til mål og læreplaner

5 - Eleven blir medlem av et samfunn som består av elevene og personalet knyttet til skolen. - Eleven har plikt til, i samarbeid med de andre medlemmene av skolesamfunnet, å søke å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer. - Eleven har plikt til å rette seg etter regler fastsatt i lov, reglement, instrukser, ordensregler og verneregler, herunder skolereglementet som skolen/fylkeskommunen fastsetter med hjemmel i opplæringsloven, §3-7 og §3-8.

6 Særlige regler om undervisning og skole
- Elevene plikter å møte presis til undervisningen, og plikter å delta aktivt i undervisningen/læringsaktivitetene. Eleven plikter å skaffe seg lærebøker eller undervisningsmateriell som er nødvendig etter undervisningsopplegget, og som skolen ikke holder. Foreldre/foresatte med elever på grunnkurs blir hver høst kalt inn til et orienteringsmøte. Kontakten med hjemmet i skoleåret vil til vanlig gå via kontaktlærerer.

7 - Elevene må vise god oppførsel og holde god orden og renslighet på skolen. Elevene må vise høvisk framferd overfor medelever og ansatte, og skal vise respekt og ta medansvar for alle i skolesamfunnet. Elevene må ikke bruke skolens IT - utstyr til å laste ned, lese og videreformidle pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan virke krenkende og/eller er i strid med norsk lov. Elevene er økonomisk ansvarlige for skade på skolens bygninger, utstyr og inventar når skaden skyldes uaktsomhet.

8  Det er røykeforbud i skolens nærområde, men tillates inntil videre på tilvist plass etter nærmere beskjed. Elevene fungerer etter tur som klassens ordenselev. Klassen og lærerne må ved skolestart lage interne regler for ordenseleven og ordensarbeidet. Elevene har kun anledning til å oppholde seg i klasserommene i friminuttene dersom det er inngått avtale med faglærer om det.

9  Elevene plikter å følge verneregler og å bruke verneutstyr eller særskilt arbeidstøy i undervisningen som kreves for faget eller som skolen påbyr i følge læreplanene. - Skolens ledelse kan, også ved hjelp av politiet, gjennomføre kontroll av skolens område eller i skolebygningene eller klasserom dersom dette er nødvendig, etter nærmere bestemmelser. Det er forbudt å bruke rusmidler på skolens område eller i nærheten av skolen eller i forbindelse med arrangementer i og utenfor skolen.

10 - Elever og elevorganisasjoner har anledning til å sette opp oppslag på tilvist plass, og å arbeide med organisasjons og elevpolitiske saker i og etter skoletid etter nærmere avtale.  - Det er ikke tillatt, spesielt i tilknytning til russefeiringen, og åpne for eksterne markeds – og salgsframstøt mot elevene. Unntak kan gjøres for kantinedrift og private utdanningstilbud. - Det er egne regler for prøver og eksamener og for skolevalg ved kommune/stortingsvalg som det vil bli gitt nærmere orientering om.

11 Interne regler Dette reglementet er retningsgivende for klasselærerrådet ved behandling av ordens - og atferdskarakteren. Det presiseres at hver enkelt elev må behandles individuelt, og eleven skal informeres når det settes merknad.

12 Følgende punkter skal vurderes når ordens - og atferdskarakteren skal settes:
brudd på skolens reglement brudd på røykeforbudet forseintkomming til timen ikke innleverte oppgaver uro i timene spising og/eller drikking i timene oppbevaring og/eller framvising av våpen/våpenlignende gjenstander lite hensynsfull og intolerant oppførsel overfor medelever eller ansatte

13 bruk av mobiltelefon, walk/discman, rulleskøyter eller motorisert kjøretøy uten etter avtale
fusk ved prøver oppbevaring og/eller bruk av rusmidler eller påvirket av slike ekstraordinært stort selektivt fravær ignorering av sikkerhets, miljø - og brannvernsforskrifter bruk av psykisk og/eller fysisk vold mot medelever eller ansatte

14 Reaksjoner ved brudd på skolereglementet
Påtale av faglærer som gir merknad mht. ordens og atferdskarakter Refs fra rektor eller inspektør Utelukking fra klassen for resten av timen etter faglærers avgjørelse Utelukking fra skolen for resten av dagen etter rektors avgjørelse

15 Utelukking fra skolen i 1-5 dager etter råd fra klassens lærere og etter rektors avgjørelse
Bortvising for resten av skoleåret etter fylkeskommunens avgjørelse Tap av opplæringsretten etter fylkeskommunens avgjørelse


Laste ned ppt "SKOLEREGLEMENT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google