Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsplan mot mobbing

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsplan mot mobbing"— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlingsplan mot mobbing
Ved Venabygd montessoriskole Venabygd montessoriskole 2012

2 §9a-3 Det psykososiale miljøet
Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735). Venabygd montessoriskole 2012

3 Venabygd montessoriskole 2012
Visjon Venabygd montessoriskole – der lysten til å lære består Venabygd montessoriskole 2012

4 Venabygd montessoriskole 2012
Hva er mobbing? ”Ein person blir mobba når han eller hun, gjentatte gonger og over ei viss tid, blir utsett for negative handlingar frå ein eller fleire personar.”(Dan Olweus) Aktiv mobbing: fysiske angrep, spark, slag, kast, ødeleggelse av klær m.m. Verbale og ikke verbale angrep, trusler, hån, kalling m.m. Også ved bruk av mobil og Internett. Venabygd montessoriskole 2012

5 Venabygd montessoriskole 2012
Passiv mobbing: å overse noen eller stenge ute noen fra venneflokken. Ved å bruke mobil og Internett. Opplæringslova §9a-1 ”Generelle krav” og §9a-3 ”Det psykososiale miljøet ”beskriv korleis personalet skal forhalde seg til slike saker. Skolen skal behandle slike saker etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningslova §2, 1.ledd. Ved Venabygd montessoriskole skal alle oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing. Venabygd montessoriskole 2012

6 Venabygd montessoriskole ønsker:
Gode relasjoner mellom lærer - elev, lærer - gruppe Gode relasjoner mellom elev – elev Gode relasjoner mellom lærer – foreldre/foresatte Skolestarten Skolestarten skal være planmessig, trygg og gi alle elever en positiv opplevelse. Rektor og lærere møter klassen/gruppen på en slik måte at det signaliserer trygg ledelse og gjensidig tillit. Rektor skal ha samtaler med elevrådet om hvordan vi skal ha det på skolen. Skolen/FAU Arrangerer og gjennomfører årlige felles arrangement med fokus på et godt felleskap for hele skolen/klassevis/gruppevis Venabygd montessoriskole 2012

7 Rutiner for å avdekke mobbing:
Årlig spørreundersøkelse Det skal være elevsamtaler minst 1 gang i halvåret. Ved mistanke om mobbing blir observasjon intensivert. Undersøker og innhenter informasjon. Tilsyn i friminuttene der vaktene bærer vest som gjør de synlige på uteområdet. Tydelige og klare forventninger i forhold til atferd slik at elevene vet hvordan en reagerer på problemadferd. Venabygd montessoriskole 2012

8 Venabygd montessoriskole 2012
Digital mobbing Mobbing på Internett og mobiltelefon er annerledes enn ansikt til ansikt. Mobbing kan få større konsekvenser ved at den kan bli spredd overalt i den digitale verden. Mange elever som blir utsatt for ”vanlig” tradisjonell mobbing på skolen er også utsatt for digital mobbing. Skolen har regler for bruk av mobiltelefon og Internett Elevene blir fulgt med på bruken av Internett. Venabygd montessoriskole 2012

9 Hvordan løser vi mobbesaker?
Det er viktig at både rektor og ansatte møter alle involverte med respekt. De som blir mobba, skal oppleve at de blir tatt vare på. De som mobber, skal møte de ansatte som klart tar avstand fra det som er gjort, men som viser eleven respekt og har forventninger om endret adferd. Venabygd montessoriskole 2012

10 Venabygd montessoriskole 2012
Tiltak: Undersøke og observere for å skaffe informasjon. Samtaler med den som er mobbet, for å skaffe informasjon og gi støtte. Samtale med foreldre/foresatte til den som er mobbet. Samtale med den som mobber. Dersom det er flere som mobber, snakker man med en om gangen. Formålet er å gi beskjed om at mobbingen er uakseptabel og må stoppes straks. Gjøre avtaler om hva som skal skje for å få slutt på mobbingen, og avtale en ny samtale. Venabygd montessoriskole 2012

11 Venabygd montessoriskole 2012
5. Samtale med foreldre/foresatte til den/de som mobber. 6. Enkeltvedtak, jf. Opplæringslova §9a-3. Rektor avgjør om det skal gjøres enkeltvedtak når mobbingen er oppdaget. Foreldre/foresatte kan også be om at skolen skal gjøre noe, da må rektor gjøre enkeltvedtak. 7. Sanksjoner og dokumentasjon. Oppfølging av den som er mobbet og den/de som er mobberen hver dag i en periode. Dette gjøres helt til saken er løst. 8. Det skal vurderes om man skal arbeide strategisk i forhold til klasse/gruppe. Venabygd montessoriskole 2012

12 Venabygd montessoriskole 2012
Arbeidet mot mobbing er viktig og må være en selvsagt del av det daglige arbeidet. Det er også lovpålagt etter Opplæringslova §9a Prinsippet er at problem blir løst på så lavt nivå som mulig, men rektor skal alltid informeres ved mistanke om mobbing. Mobbing skjer overalt i samfunnet, også mellom voksne og elever. Dersom en oppdager at en ansatt med ord eller handlinger trakasserer eller mobber elever, er dette svært alvorlig. Rektor må behandle alle klagesaker om trakassering fra de voksne som en personalsak, og sørge for at dette stanser straks. Venabygd montessoriskole 2012


Laste ned ppt "Handlingsplan mot mobbing"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google