Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et trygt sted for læring hvor alle opplever mestring og utvikling i et inkluderende fellesskap. Salhus Skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et trygt sted for læring hvor alle opplever mestring og utvikling i et inkluderende fellesskap. Salhus Skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et trygt sted for læring hvor alle opplever mestring og utvikling i et inkluderende fellesskap. Salhus Skole

2 Skole - heim samarbeid  Skal vi lykkes må vi spille hverandre gode!  Åpen dialog  Tillit til hverandre  Tro på at dette skal vi klare sammen.

3 Hvordan spille på samme lag?  Enkelt elev  Kontaktlærer  Avdelingsleder  Rektor oRådmann  Elevens skolemiljøSkolemiljøutvalget  Foreldrekontaktene  Kontaktlærer  Avdelingsleder oRektor oSkoleeier/fylkesmannen

4 Skolemiljøutvalget  Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.  Skolemiljøutvalget kan uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf. Kap. 9a i opplæringsloven.

5 § 9a-1 Generelle krav ”Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.”

6 § 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.

7 Opplæringsloven § 9a  9a-2: det fysiske miljøet  9a-4: Systematisk arbeid for å fremme helse, miljøet, og tryggheten til elevene. (Internkontroll)  9a-5: Elevdeltakelse i skolemiljøarbeidet.  9a-6: Informasjonsplikt og uttalerett  SU, SMU, Elevrådet og foreldrerådet  9a-/: Straff  Med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder eller begge deler blir den straffa som forsetteleg eller aktlaust bryt krava i dette kapitlet eller i forskrift gitt i medhald av det.

8 Eksempler på SMU oppgaver  Fysiske miljøet:  Hvordan skolebygningen og uteområdene på skolen fungerer.  Rom.  Har vi plass i forhold til antall elever og oppgaver som skal løses.  Uteområdet  Innbyr de til aktivitet?  Trygghet?  Lufta i klasserommene  Renhold, tenk allergi  Trygg skolevei

9 Psykososiale miljøet  Hvordan ansatte og elever oppfører seg mot hverandre.  Elevundersøkelsene  Sosial trivsel  Trivsel med lærerne  Mobbing  Trivselsundersøkelsene  Ordensreglementet  Skolens trivselsregler  Henstillinger som fører til enkeltvedtak  Utsatt for mobbing  Ikke finner seg til rette på ny skole  Føler at en ikke har det bra i klassen

10 Samarbeidsutvalget  RÅDGIVENDE ORGAN  Alle kan melde saker.  FAU  Elevrådene  Sakene må være forberedt og meldes til rektor eller SU leder.  Møteplan legges av SU leder og rektor  Rektor er sekretær og lager innkalling og referat.  Referatene legges ut på hjemmesida.  Innkalling og referat pr. mail?

11 SU= samarbeidsutvalget  Politiske representanten har et særlig ansvar for å informere om skolepolitiske saker og bidra til at samarbeidsutvalget kan drøfte saker før de behandles i politiske utvalg eller kommunestyret.  Virksomhetsområdets budsjett  PC situasjonen  Uteområdet  Planer for skolebygningen  Idrettshallen på Salhus  Musikkrommmet  ”Gamle” musikkrommet  Taket over aulaen

12 Samarbeidsutvalget  Virksomhetsplaner for skolen  Skolens mål og visjoner  Skolens informasjonsarbeid  Hjemmeside  Endring av skolekretsgrenser  Ordensreglement  Trafikksikkerhet  Organisering av undervisningen  Skolehelsetjenesten  Høringsorgan i skolepolitiske spørsmål

13 Aktuelle saker  Skolens utviklingsarbeid  Fra anelse til viten  Uteskole og friluftsplan/Leirskole  Samarbeid skole – heim  Nytt musikkrom  Renovering av eksisterende musikkrom  Læringsmiljøet på skolen  Mobbesaker  Nytt budsjett  Elev PCer

14 ØKT LÆRINGSTRYKK  Mål: Alle elevene utnytter sitt læringspotensiale  Engasjerte lærere og assistenter i forhold til elevenes faglige utvikling  Elevene kan vurdere seg selv for å bedre sin faglige utvikling.  Engasjerte foreldre i forhold til elevenes faglige utvikling  Ledelsen resultatoppfølger ansatte i forhold til elevenes faglige utvikling.  Skole og heim er avhengige av hverandre for å lykkes i å gi elevene de beste mulighetene for å kunne utnytte sitt læringspotensiale

15 SALHUS SKOLE  Ønsker en skole hvor elevene føler trygghet og opplever utvikling og mestring i et inkluderende miljø.  ” Ta godt vare på hverandre og si i fra når noe ikke er greit.”  Skal vi lykkes må vi jobbe sammen, skole og heim!


Laste ned ppt "Et trygt sted for læring hvor alle opplever mestring og utvikling i et inkluderende fellesskap. Salhus Skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google