Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering om eksamensperioden, eksamensreglement og klageadgang

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering om eksamensperioden, eksamensreglement og klageadgang"— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering om eksamensperioden, eksamensreglement og klageadgang

2 Eksamenstrekk Alle elever på vg2 studiespesialisering trekkes ut til én eksamen. Muntlig eller skriftlig

3 Skriftlig eksamen Elevene får beskjed om skriftlig trekk tirsdag 15. mai Beskjed får du av faglærer på slutten av 1. økt Elevene har ingen lesedager i forkant av eksamensdagene. Forberedelsesdager regnes som eksamen.

4

5 Muntlig trekk - 12. juni Melding om trekk til muntlig eksamen 14.juni
Elever på vg2 ST/SF som ikke har vært oppe til skriftlig eksamen møter.

6 Muntlig trekk - 15. juni Melding om trekk til muntlig eksamen 19. juni
Elever på vg2 ST/SF som ikke har vært oppe til eksamen møter. Dersom du ikke blir lest opp, må du melde fra.

7 Hjelpemidler Modell 1 - Eksamen
Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt.

8 Hjelpemidler Modell 2 – Todelt eksamen
Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt. Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon.

9 Fusk eller forsøk på fusk
Bruk av ikke tillatte hjelpemidler, samt ikke tillatt kommunikasjon med andre i en prøvesituasjon, anses som fusk. Det samme gjelder kopiering/plagiering av andres arbeid som innleveres som eget produkt. Fusk eller forsøk på fusk betraktes som brudd på gjeldende reglement og kan få konsekvenser for elevenes karakterer i atferd. Det henvises for øvrig til ordensreglementet for den enkelte skole. Dersom eleven blir tatt i fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med eksamen, skal forholdet meldes til rektor og/eller ansvarshavende for eksamen og behandles etter reglene i sentralt gitt forskrift. (§ 3 – 37)

10 Annullering av eksamen
Eksamen i eit fag kan annullerast dersom eleven har fuska eller forsøkt å fuske ved eksamen. Dette gjeld også dersom det er sensorane som oppdager fusk eller forsøk på fusk. Spørsmålet om annullering av eksamen i faget skal avgjerast av rektor sjølv for elevar. Eleven skal ha høve til å uttale seg munnleg før rektor fattar enkeltvedtak om annullering av eksamen. Eleven har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen. Enkeltvedtak om annullering av eksamen kan påklagast til Fylkesmannen.

11 Annullering av eksamen
For elevar som får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, fell standpunktkarakteren bort. Dersom eksamen i vidaregåande opplæring blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, kan kandidaten gå opp til eksamen i faget som privatist, tidlegast eitt år etter den annullerte eksamenen.

12 Annullering av eksamen
Dersom det er gjort formelle feil ved avviklinga av eksamen, eller dersom eksamen av anna årsak ikkje er avvikla i samsvar med føresegnene, kan Utdanningsdirektoratet annullere eksamen. Dersom ein elev har vore oppe til eksamen i eit fag der han eller ho ikkje får standpunktkarakter, blir eksamen annullert. Elevar og privatistar i vidaregåande opplæring som har fått eksamenen sin annullert av Utdanningsdirektoratet, har rett til å gå opp til ny eksamen ved første etterfølgjande eksamen. Utdanningsdirektoratet kan òg gi dispensasjon frå krava til vitnemål i § 3-42 dersom omsynet til elevane tilseier det.

13 Bortvisning fra eksamen
Elever skal ikke hindre eller forstyrre gjennomføringa av eksamenen. Dersom adferden til en elev er i strid med denne bestemmelsen, kan eleven, etter å ha blitt advart, vises bort. Bortvising skal avgjøres av rektor og er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen. Eleven skal ha anledning til å uttale seg muntlig for rektor før rektor eventuelt fatter enkeltvedtaket om bortvising.

14 Fravær fra eksamen Kun sykdom er gyldig fravær ved eksamen
Sykemelding må leveres skolen så raskt som mulig. Elever med sykdomsfravær meldes opp til utsatt prøve ved høsteksamen som avholdes i løpet av november og desember. Elever som er oppe til utsatt prøve tildeles normalt ikke studieplass fra høsten, men de beholder førstegangsvitnemål

15 Ny og særskilt eksamen Ny
Gjelder elever som får karakteren 1 på eksamen. Særskilt Gjelder elever som får karakteren 1 i standpunktvurdering.

16 Ny og særskilt eksamen Gjennomføres i løpet av november/ desember.
Ved å gå opp til utsatt/ny/særskilt eksamen, beholder eleven standpunktkarakter i faget. Dersom eleven ikke benytter seg av muligheten for utsatt/ny/særskilt eksamen høsten 2012, må han/hun selv melde seg opp til privatisteksamen. Standpunktkarakter faller da bort. Elever som får IV i standpunkt omfattes ikke av ordningen og må selv sørge for å melde seg opp til eksamen som privatist.

17 Offentliggjøring av karakterer
8. juni Standpunktkarakterer offentliggjøres på skolearena og på utskrift til hver enkelt elev. Klagefrist: 18. juni kl 22. juni Eksamenskarakterer offentliggjøres i skolearena i løpet av dagen. Klagefrist: 1. juli

18 Klageadgang Det er klageadgang på alle eksamens- og standpunktkarakterer med unntak av muntlig eksamen der det kun er klagerett på gjennomføringen av eksamen Skjema for klager ligger på skolens hjemmeside under elev/foresatt Klage på standpunktkarakter sendes/leveres skolen innen de frister som gjelder: 18. juni 2012 kl 09.00 Klagefrist på eksamenskarakter er 1. juli NB! Klage kan medføre at eksamenskarakteren går ned

19 Klageadgang forts. Klager på standpunktkarakterer behandles i fylkeskommunal klagenemnd Klager på eksamenskarakterer behandles i egne sensorgrupper, sentralt


Laste ned ppt "Orientering om eksamensperioden, eksamensreglement og klageadgang"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google