Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Dag 2 Kontraktsmessig ytelse – særlig om mangelsbegrepet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Dag 2 Kontraktsmessig ytelse – særlig om mangelsbegrepet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Dag 2 Kontraktsmessig ytelse – særlig om mangelsbegrepet

2 1 Innledning Spørsmål om avvik fra kontraktsmessig ytelse Særlig om forsinkelse

3 Lasse Simonsen Grunnbegrepet: Kontraktsbrudd (mislighold) Kontraktsbrudd (mislighold) Avvik Årsak (risikospørsmålet) Årsak (risikospørsmålet) Avvik mellom faktisk ytelse og avtalt ytelse -Hva er årsaken til å det foreligger et avvik -Hvem har risikoen for denne årsaken -Forsinkelse -Mangel

4 De to vurderingstemaene Forsinkelse § 4-1(1): - Gir ikkje seljaren frå seg skøyte eller bruken av eigedomen til rett tid [avvik] - utan at dette står på kjøparen eller omstende kjøparen har vågnaden for [risikoen]. Forringelse (mangel), § 4-8 (1): - Ligg det føre mangel [avvik] - utan at dette står på kjøparen eller omstende kjøparen har vågnaden for [risikoen].

5 Lasse Simonsen Avviksspørsmålet: Kontraktsmessig ytelse Kontraktsmessig ytelse Faktisk ytelse Faktisk ytelse Avvik (kontraktsbrudd) Tolking av kontrakten -Frister Bevisspørsmål

6 Lasse Simonsen Avviksspørsmålet – oppfyllelse til rett tid: 1 1 Fristen 2 2 Oppfyllelse (levering)

7 Lasse Simonsen Frister: Frist for levering av ytelsen Frist for levering av ytelsen Avtalte frister Ingen avtalte frister Ingen avtalte frister Buofl § 10,3 -Starte snarest mulig -Rimelig framdrift -Ikke unødvendige avbrudd Tolking av avtalen Tolking av avtalen Tolkings- presumsjoner Tolkings- presumsjoner -Ytelse mot ytelse -Spillerom Innsats- forpliktelse

8 Lasse Simonsen Oppfyllelse: Oppfyllelse Kjl §§ 6 og 7 Levering Kjøp Entreprise (bygging hos K) Entreprise (bygging hos K) Tjenester Buofl § 17 jf § 14 Overtakelse Hvtjl § 11 Avsluttet tjenesten

9 Lasse Simonsen Forholdet mellom forsinkelse og mangel: Betydning for spørsmålet om adgangen til å kreve prisavslag/dagmulkt Kontrakts- brudd Kontrakts- brudd Forsinkelse Mangel Noe skal leveres ”levering” Noe skal utføres avsluttet

10 2 Generelt om mangelsbegrepet Mangelbegrepet – normer for fordelingen av risikoen mellom partene Subjektive og objektive normer for fordelingen av risikoen

11 Lasse Simonsen Mangelbegrepet - risikofordeling: D D K K Hvem av partene har risikoen for svakhetene ved ytelsen? RealdebitorRealkreditor

12 Lasse Simonsen Objektive normer (risikonormer) Objektive normer (risikonormer) Subjektive normer (S’ kunnskap om svakhetene) Mangelbedømmelsen: Risikofordeling mellom kjøper og selger Kjøpers risiko (Caveat emptor) Kjøpers risiko (Caveat emptor)

13 3 Mangelbedømmelsen som tolkingsprosess Det overordnede tolkingstemaet – berettigede forventninger Tolkingsdataene Konkret mangelbedømmelse – tolkingslæren

14 Lasse Simonsen Avviksspørsmålet: Kontraktsmessig ytelse Kontraktsmessig ytelse Faktisk ytelse Faktisk ytelse Avvik (kontraktsbrudd) Tolking av kontrakten -Ytelsen Bevisspørsmål ? ?

15 Lasse Simonsen TD1 TD2 TD3 Tema ”Berettigede forventninger” Tema ”Berettigede forventninger” Tolkingstema og tolkingsdata: Den objektive tolkingsteori Tolkningsdataer (fysiske fenomener som kan kaste lys over vurderingstemaet) Momenter (argumenter) -Avtalen -Eiendommen -Visning -Forhandlinger -Prospekter -Osv -En objektiv norm -Et normativt utgangspunkt (”berettiget”) -En konkret helhetsvurdering av situasjonen -Gir domstolene et ganske vidt skjønn. Rimelighet.

16 Lasse Simonsen Skillet mellom konkret og abstrakt mangelsbedømmelse: Tolkingsdataene KonkretAbstrakt Liten tilknytning til den aktuelle avtalesituasjonen Sterk tilknytning til den aktuelle avtalesituasjonen Avhl § 3-2 (1) b Alminnelig formål Vanlig god vare: -Rt 1998.774 Videospillerdommen -Rt 1974.269 Hydratkalkdommen Nye gjenstander Avtalte ytelserUtfylling med bakgrunnsretten

17 Lasse Simonsen Konkret mangelsbedømmelse Konkret mangelsbedømmelse Utsagn om gjenstanden Utsagn om gjenstanden Ingen utsagn om gjenstanden Ingen utsagn om gjenstanden Presiserende regler i lovgivningen Presiserende regler i lovgivningen Utsagnstolking Konkrete risikoregler i lovgivningen Konkrete risikoregler i lovgivningen -Avhl § 3-1 -Avhl § 3-3 -Avhl § 3-8 -Avhl § 3-2 (1) b) Formål -Avhl § 3-7 Kunnskap -Avhl § 3-10 Undersøkelse Risikoregler Avtaletolking (i vid forstand) Avtaletolking (i vid forstand) Abstrakt mangelsbedømmelse Abstrakt mangelsbedømmelse Abstrakte risikoregler Abstrakte risikoregler Rettspraksis/ teori Rettspraksis/ teori Lovgivningen -Rt 1998.774 -Rt 1974.269 -Avhl § 3-2 (1) a) -Avhl § 3-2 (2) Utfylling Tolking (i snever forstand)

18 4 Konkrete forventninger skapt av debitor (utsagnstolking) Utgangspunktet – avtaletolking Opplysninger om ytelsen Innvirkningskriteriet

19 Lasse Simonsen Avtaletolking - avhl § 3-1 (1) ”som følgjer av avtala”: Avtalen ”Krav” Avhl § 3-8 Opplysninger Avhl § 3-8 Opplysninger Hva er virkeområdet? Når skal en opplysning sies å gi uttrykk for et ”krav” til gjenstanden?

20 Lasse Simonsen Avhl § 3-1 (1) kontra § 3-8 (lex specialis): Sml Rt 2005 side 1281 Kjøps- avtalen Kjøps- avtalen Opplysninger om ytelsen Salgsoppgaven Takstrapporten Annonsen Muntlige utsagn Muntlige utsagn Avhl § 3-8 Egenoppgave (forsikring) Erklæringer fra entreprenører osv Bevisspørsmål

21 Lasse Simonsen Kjøp Ikke-kjøp/lavere pris (innvirkning) Hvis riktige opplysninger Innvirkningskriteriet: -Rt 2003 side 612 (38 flg) Arealsviktdommen NB! -Rt 2005 side 257 (37) Hårfjerningsdommen -Rt 2005 side 1281 (46/47) Baderomsdommen Kjøper Egnet til å virke kjøpsmotiverende

22 Lasse Simonsen Innvirkning (egnet til å virke kjøpsmotiverende) Enhver uriktig opplysning om eiendommen Innvirkningsbegrensningen: Objektiv norm (generelt anses motiverende) Opplysninger som (normalt) ikke er egnet til å virke inn på avtalen U U Unntak

23 5 Betydningen av debitors kunnskap Innledning Kunnskap om svakheter ved ytelsen (opplysningsplikten) Kunnskap om kreditors formål med ytelsen

24 Lasse Simonsen Debitor (selger) Opplysningsplikten – avhl § 3-7 : Svakhet Innsikt (”måtte kjenne til”) (2) Det subjektive elementet (1) Det objektive elementet

25 Lasse Simonsen Det subjektive kriteriet ”måtte kjenne til”: Normativt Deskriptivt Kunnskaps- kriteriet Kunnskaps- kriteriet -Faktisk kunnskap hos den aktuelle D -Bevisspørsmål - sannsynlighetsbetraktninger Burde Måtte Svakt normativt Manglende kunnskap framstår som lite forståelig

26 Lasse Simonsen Forholdet mellom avhl § 3-7 og de objektive reglene: § 3-8 Opplysninger § 3-8 Opplysninger Berettigede forventninger Berettigede forventninger § 3-7 Kunnskap § 3-7 Kunnskap Subjektiv regel Objektive regler

27 Lasse Simonsen Grensen for den berettigede forventning: I tvilstilfeller vil Ds kunnskap kunne telle med ved vurderingen av Ks beskyttelsesnivå 2 2 Grensen for berettigede forventninger 1 1 Kunnskap

28 Lasse Simonsen ”Kunnskap” ”As is”-klausuler (avhl § 3-9) Kreditors undersøkelsesplikt (avhl § 3-10,2) Kreditors reklamasjonsplikt (avhl § 4-19,3) Et ”robust” mangelsgrunnlag:

29 Lasse Simonsen Kreditors formål – kjl § 17 (2) (b): Formålet (objektiv risiko for egnethet) Kreditor (kjøper) Debitor (selger – sakkyndig) Kunnskap om formålet

30 6 Betydningen av kreditors egen kunnskap Når foreligger en undersøkelsesplikt Innholdet av undersøkelsesplikten Unntakene fra undersøkelsesplikten

31 Lasse Simonsen Kreditor (kjøper) Kreditors undersøkelsesplikt – avhl § 3-10: Svakhet Kreditors mulige innsikt i svakheten - Generelt: Måtte kjenne til - Oppfordret/faktisk gjennomført: Burde kjenne til - Opplysningsplikten - Liten grunn til å undersøke - Opplysningsplikten - Liten grunn til å undersøke Unntak

32 Lasse Simonsen Avhl § 3-10: § 3-10 (1) ”måtte forstå” § 3-10 (1) ”måtte forstå” § 3-10 (2) ”burde” -Har undersøkt -Oppfordret til undersøkelse (undersøkelsesplikt)

33 7 Identifikasjonsspørsmålet Problemstillingen Uriktige opplysninger Manglende opplysninger

34 Lasse Simonsen Retts- subjekt Retts- subjekt § 3-7 Ha kunnskap § 3-8 Gi opplysninger § 3-7 Ha kunnskap § 3-8 Gi opplysninger Hvis kunnskap eller handling er relevant? Identifikasjonsspørsmålet:

35 Lasse Simonsen K K Identifikasjon på selgersiden (D): Avtale (2) Kunnskap - § 3-7 (1) Opplysninger - § 3-8 S S SmSm SmSm

36 Lasse Simonsen Uriktige opplysninger (§ 3-8): Handle på vegne av selger: S S Sm K K Handle på vegne av debitor

37 Avtale Takstmann – kunnskap (måtte kjenne til) Ikke-kunnskap Rt 2001 side 369 Takstmannsdommen (§ 3-7) (Selgers identifikasjon med takstmannens ”kunnskap”) S S K K Takst- rapport Takst- rapport ? Lasse Simonsen Ingen opplysninger

38 Lasse Simonsen K K Avtale S S KmKm KmKm Manglende undersøkelse - § 3-10 Identifikasjon på kjøpersiden (K): Kunnskap

39 8 Ansvarsfraskrivelser – salg av brukte gjenstander Utgangspunktet Spesifiserte forbehold Generelle forbehold – ”as is”-klausuler

40 Lasse Simonsen Strategier for å unngå mangelsrisikoen: M Uriktige opplysninger Uriktige opplysninger Berettigede forventninger Berettigede forventninger Forbehold Forbeholdne opplysninger Forbeholdne opplysninger (glidende overganger) Rt 2002.1425 Bukkebodommen (”antas å skyldes” Forbehold mot forventninger

41 Lasse Simonsen Generelle forbehold ”as is” Spesifiserte forbehold Forbehold (mot forventninger) Forbehold (mot forventninger) Rt 1987.1486 Kapellveien 35 Rt 2002.1425 Bukkebodommen

42 Lasse Simonsen Lovfastsatte begrensninger i ansvarsfraskrivelsen (sensur): Avhl § 3-9 Begrensninger Avhl § 3-9 Begrensninger ”Vesentleg ringare stand” ”Vesentleg ringare stand” Opplysningssvikt -§ 3-8 -§ 3-7 Opplysningssvikt -§ 3-8 -§ 3-7 NB! Berettigede forventninger

43 Lasse Simonsen Avhl § 3-9 Alt 2 ”Vesentleg ringare stand … grunn til å rekne med”: Ks forventninger (1) Grunn til å regne med (berettigede forventninger) Avhl § 3-9 (sikkerhetsnett-regelen, jf Krüger) (2) ”Vesentleg ringare stand” ? Avhl § 1-2 (2) Forbrukerkjøp - ufravikelig Må holdes atskilt fra hevingsvilkåret!

44 Lasse Simonsen (1) Berettigede forventninger: Skille mellom ulike typer av feil Feil Slit og elde ”Tidens tann” Ikke relevant overhodet Opprinnelige feil Opprinnelige feil Rt-2010-233 As is-dommen: -Manglende vindtetting -Feil ved takstolene Ytre årsaker ol -Setningsskader -Hussopp -Råte -Osv

45 Lasse Simonsen Rt-2008-963 Rottedommen (27): ”Skjønnsmessig helhetsvurdering” ”Misforholdet … må være utvilsomt” ”Det er tale om en objektiv risikobestemmelse som ikke forutsetter klanderverdig forhold fra selgerens side.” Ks forventninger Vesentleg ? Rt-2010-103 As is-dommen (41) ”Det er altså de mer åpenbare misforhold regelen skal beskytte kjøperen mot.” Rt-2005-1281 Baderomsdommen (49) ”et vern mot å bli stilt urimelig svakt.” (2) Vesentlighetskriteriet:

46 Lasse Simonsen Den kvantitative vurderingen (43): ”ut frå kjøpesummen” KontraktssumUtbedringskostnadene Terskel

47 Lasse Simonsen Supplerende helhetsvurdering: Utbedringskostnader Utbedring = 5 % av K Likevel ikke mangel – særlige forhold: Likevel mangel – særlige forhold: Normalt mangel Normalt ikke mangel (51) ”Det skal riktignok mye til.”

48 Lasse Simonsen Momenter i helhetsvurderingen: Momenter Kjøpesummens størrelse Kjøpesummens størrelse Mangelens art og betydning Mangelens art og betydning Salgssituasjonen (1) (3) (4) Boligens alder (2) Forelå det grunnlag for særlig høye forventninger?

49 Lasse Simonsen Strøkskorrigering? Strøk 1 8 mill Strøk 1 8 mill Strøk 2 4 mill Strøk 2 4 mill Utbedrings- kostnadene Utbedrings- kostnadene 5 % 2,5 % 200 000 kr Gjennomsnitts- betraktning?

50 Lasse Simonsen Virkeområdet for avhl § 3-9: Avhl § 3-9 Lovlighets- mangler Avhl § 3-2 (2) Lovlighets- mangler Avhl § 3-2 (2) Fysiske mangler Avhl § 3-9 Fysiske mangler Avhl § 3-9 Rt 2005 side 1281 Baderomsdommen Retts- og rådighetsmangler Avhl §§ 4-17/18 Retts- og rådighetsmangler Avhl §§ 4-17/18 Arealmangler Avhl § 3-3 Arealmangler Avhl § 3-3 P: Kommer as is-regelen til anvendelse?


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Dag 2 Kontraktsmessig ytelse – særlig om mangelsbegrepet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google