Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Dag 3 Mangel. 1 Generelt om mangelsbegrepet Mangelbegrepet – normer for fordelingen av risikoen mellom partene Subjektive og objektive.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Dag 3 Mangel. 1 Generelt om mangelsbegrepet Mangelbegrepet – normer for fordelingen av risikoen mellom partene Subjektive og objektive."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Dag 3 Mangel

2 1 Generelt om mangelsbegrepet Mangelbegrepet – normer for fordelingen av risikoen mellom partene Subjektive og objektive normer for fordelingen av risikoen

3 Lasse Simonsen Mangelbegrepet - risikofordeling: D D K K Hvem av partene har risikoen for svakhetene ved ytelsen? RealdebitorRealkreditor

4 Lasse Simonsen Objektive normer (risikonormer) Objektive normer (risikonormer) Subjektive normer (S’ kunnskap om svakhetene) Mangelbedømmelsen: Risikofordeling mellom kjøper og selger Kjøpers risiko (Caveat emptor) Kjøpers risiko (Caveat emptor)

5 2 Mangelbedømmelsen som tolkingsprosess Det overordnede tolkingstemaet – berettigede forventninger Tolkingsdataene Konkret mangelbedømmelse – tolkingslæren

6 Lasse Simonsen Avviksspørsmålet: Kontraktsmessig ytelse Kontraktsmessig ytelse Faktisk ytelse Faktisk ytelse Avvik (kontraktsbrudd) Tolking av kontrakten -Ytelsen Bevisspørsmål ? ?

7 Lasse Simonsen TD 1 TD 2 TD 3 Tema ”Berettigede forventninger” Tema ”Berettigede forventninger” Tolkingstema og tolkingsdata: Den objektive tolkingsteori Tolkningsdataer (fysiske fenomener som kan kaste lys over vurderingstemaet) Momenter (argumenter) -Avtalen -Eiendommen -Visning -Forhandlinger -Prospekter -Osv -En objektiv norm -Et normativt utgangspunkt (”berettiget”) -En konkret helhetsvurdering av situasjonen -Gir domstolene et ganske vidt skjønn. Rimelighet.

8 Lasse Simonsen Skillet mellom konkret og abstrakt mangelsbedømmelse: Tolkingsdataene KonkretAbstrakt Liten tilknytning til den aktuelle avtalesituasjonen Sterk tilknytning til den aktuelle avtalesituasjonen Avhl § 3-2 (1) b Alminnelig formål Vanlig god vare: -Rt 1998.774 Videospillerdommen -Rt 1974.269 Hydratkalkdommen Nye gjenstander Avtalte ytelserUtfylling med bakgrunnsretten

9 Lasse Simonsen Konkret mangelsbedømmelse Konkret mangelsbedømmelse Utsagn om gjenstanden Utsagn om gjenstanden Ingen utsagn om gjenstanden Ingen utsagn om gjenstanden Presiserende regler i lovgivningen Presiserende regler i lovgivningen Utsagnstolking Konkrete risikoregler i lovgivningen Konkrete risikoregler i lovgivningen -Avhl § 3-1 -Avhl § 3-3 -Avhl § 3-8 -Avhl § 3-2 (1) b) Formål -Avhl § 3-7 Kunnskap -Avhl § 3-10 Undersøkelse Risikoregler Avtaletolking (i vid forstand) Avtaletolking (i vid forstand) Abstrakt mangelsbedømmelse Abstrakt mangelsbedømmelse Abstrakte risikoregler Abstrakte risikoregler Rettspraksis/ teori Rettspraksis/ teori Lovgivningen -Rt 1998.774 -Rt 1974.269 -Avhl § 3-2 (1) a) -Avhl § 3-2 (2) Utfylling Tolking (i snever forstand)

10 3 Konkrete forventninger skapt av debitor (utsagnstolking) Utgangspunktet – avtaletolking Opplysninger om ytelsen Innvirkningskriteriet

11 Lasse Simonsen Avtaletolking - avhl § 3-1 (1) ”som følgjer av avtala”: Avtalen ”Krav” Avhl § 3-8 Opplysninger Avhl § 3-8 Opplysninger Hva er virkeområdet? Når skal en opplysning sies å gi uttrykk for et ”krav” til gjenstanden?

12 Lasse Simonsen Avhl § 3-1 (1) kontra § 3-8 (lex specialis): Sml Rt 2005 side 1281 Kjøps- avtalen Kjøps- avtalen Opplysninger om ytelsen Salgsoppgaven Takstrapporten Annonsen Muntlige utsagn Muntlige utsagn Avhl § 3-8 Egenoppgave (forsikring) Erklæringer fra entreprenører osv Bevisspørsmål

13 Lasse Simonsen Kjøp Ikke-kjøp/lavere pris (innvirkning) Hvis riktige opplysninger Innvirkningskriteriet: -Rt 2003 side 612 (38 flg) Arealsviktdommen NB! -Rt 2005 side 257 (37) Hårfjerningsdommen -Rt 2005 side 1281 (46/47) Baderomsdommen Kjøper Egnet til å virke kjøpsmotiverende

14 Lasse Simonsen Innvirkning (egnet til å virke kjøpsmotiverende) Enhver uriktig opplysning om eiendommen Innvirkningsbegrensningen: Objektiv norm (generelt anses motiverende) Opplysninger som (normalt) ikke er egnet til å virke inn på avtalen U U Unntak

15 4 Betydningen av debitors kunnskap Innledning Kunnskap om svakheter ved ytelsen (opplysningsplikten) Kunnskap om kreditors formål med ytelsen

16 Lasse Simonsen Debitor (selger) Opplysningsplikten – avhl § 3-7 : Svakhet Innsikt (”måtte kjenne til”) (2) Det subjektive elementet (1) Det objektive elementet ”Omstende ved eigedomen … som kjøparen hadde grunn til å rekne med å få”.

17 Lasse Simonsen Det subjektive kriteriet ”måtte kjenne til”: Normativt Deskriptivt Kunnskaps- kriteriet Kunnskaps- kriteriet -Faktisk kunnskap hos den aktuelle D -Bevisspørsmål - sannsynlighetsbetraktninger Burde Måtte Svakt normativt Manglende kunnskap framstår som lite forståelig

18 Lasse Simonsen Svakt normativ regel: S2S2 S2S2 S1S1 S1S1 Måtte – svakheten ligger helt i dagen Burde – mistanke som kan utløse en undersøkelsesplikt ?Synbarhetsgrensen

19 Lasse Simonsen Forholdet mellom avhl § 3-7 og de objektive reglene: § 3-8 Opplysninger § 3-8 Opplysninger Berettigede forventninger Berettigede forventninger § 3-7 Kunnskap § 3-7 Kunnskap Subjektiv regel Objektive regler

20 Lasse Simonsen Grensen for den berettigede forventning: I tvilstilfeller vil Ds kunnskap kunne telle med ved vurderingen av Ks beskyttelsesnivå 2 2 Grensen for berettigede forventninger 1 1 Kunnskap hos D (Eks – kloakkrør i oppløsning) Forventninger

21 Lasse Simonsen ”Kunnskap” ”As is”-klausuler (avhl § 3-9) Kreditors undersøkelsesplikt (avhl § 3-10,2) Kreditors reklamasjonsplikt (avhl § 4-19,3) Et ”robust” mangelsgrunnlag:

22 Lasse Simonsen Kreditors formål – kjl § 17 (2) (b): Formålet (objektiv risiko for egnethet) Kreditor (kjøper) Debitor (selger – sakkyndig) Kunnskap om formålet

23 5 Betydningen av kreditors egen kunnskap Når foreligger en undersøkelsesplikt Innholdet av undersøkelsesplikten Unntakene fra undersøkelsesplikten

24 Lasse Simonsen Kreditor (kjøper) Kreditors undersøkelsesplikt – avhl § 3-10: Svakhet Kreditors mulige innsikt i svakheten - Generelt: Måtte kjenne til - Oppfordret/faktisk gjennomført: Burde kjenne til - Opplysningsplikten - Liten grunn til å undersøke - Opplysningsplikten - Liten grunn til å undersøke Unntak

25 Lasse Simonsen Avhl § 3-10: § 3-10 (1) ”måtte forstå” § 3-10 (1) ”måtte forstå” § 3-10 (2) ”burde” -Har undersøkt -Oppfordret til undersøkelse (undersøkelsesplikt)

26 6 Identifikasjonsspørsmålet Problemstillingen Uriktige opplysninger Manglende opplysninger

27 Lasse Simonsen Retts- subjekt Retts- subjekt § 3-7 Ha kunnskap § 3-8 Gi opplysninger § 3-7 Ha kunnskap § 3-8 Gi opplysninger Hvis kunnskap eller handling er relevant? Identifikasjonsspørsmålet:

28 Lasse Simonsen Uriktige opplysninger (§ 3-8): Handle på vegne av selger: S S Sm K K Handle på vegne av debitor

29 Lasse Simonsen K K Identifikasjon på selgersiden (D): Avtale Kunnskap - § 3-7 S S SmSm SmSm Ikke formidling av kunnskap

30 Avtale Takstmann – kunnskap (måtte kjenne til) Ikke-kunnskap Rt 2001 side 369 Takstmannsdommen (§ 3-7) (Selgers identifikasjon med takstmannens ”kunnskap”) S S K K Takst- rapport Takst- rapport ? Lasse Simonsen Ingen opplysninger

31 Lasse Simonsen K K Avtale S S KmKm KmKm Manglende undersøkelse - § 3-10 Identifikasjon på kjøpersiden (K): Kunnskap

32 7 Ansvarsfraskrivelser – salg av brukte gjenstander Utgangspunktet Spesifiserte forbehold Generelle forbehold – ”as is”-klausuler

33 Lasse Simonsen Strategier for å unngå mangelsrisikoen: M Uriktige opplysninger Uriktige opplysninger Berettigede forventninger Berettigede forventninger Forbehold Forbeholdne opplysninger Forbeholdne opplysninger (glidende overganger) Rt 2002.1425 Bukkebodommen (”antas å skyldes” ) Forbehold mot forventninger

34 Lasse Simonsen Generelle forbehold ”as is” Spesifiserte forbehold Forbehold (mot forventninger) Forbehold (mot forventninger) Rt 1987.1486 Kapellveien 35 Rt 2002.1425 Bukkebodommen

35 Lasse Simonsen Lovfastsatte begrensninger i ansvarsfraskrivelsen (sensur): Avhl § 3-9 Begrensninger Avhl § 3-9 Begrensninger ”Vesentleg ringare stand” ”Vesentleg ringare stand” Opplysningssvikt -§ 3-8 -§ 3-7 Opplysningssvikt -§ 3-8 -§ 3-7 NB! Berettigede forventninger

36 Lasse Simonsen Avhl § 3-9 Alt 2 ”Vesentleg ringare stand … grunn til å rekne med”: Ks forventninger (1) Grunn til å regne med (berettigede forventninger) Avhl § 3-9 (sikkerhetsnett-regelen, jf Krüger) (2) ”Vesentleg ringare stand” ? Avhl § 1-2 (2) Forbrukerkjøp - ufravikelig Må holdes atskilt fra hevingsvilkåret!

37 Lasse Simonsen (1) Berettigede forventninger: Skille mellom ulike typer av feil Feil Slit og elde ”Tidens tann” Ikke relevant overhodet Opprinnelige feil Opprinnelige feil Rt-2010-233 As is-dommen: -Manglende vindtetting -Feil ved takstolene Ytre årsaker ol -Setningsskader -Hussopp -Råte -Osv

38 Lasse Simonsen Rt-2008-963 Rottedommen (27): ”Skjønnsmessig helhetsvurdering” ”Misforholdet … må være utvilsomt” ”Det er tale om en objektiv risikobestemmelse som ikke forutsetter klanderverdig forhold fra selgerens side.” Ks forventninger Vesentleg ? Rt-2010-103 As is-dommen (41) ”Det er altså de mer åpenbare misforhold regelen skal beskytte kjøperen mot.” Rt-2005-1281 Baderomsdommen (49) ”et vern mot å bli stilt urimelig svakt.” (2) Vesentlighetskriteriet:

39 Lasse Simonsen Den kvantitative vurderingen (43): ”ut frå kjøpesummen” KontraktssumUtbedringskostnadene Terskel

40 Lasse Simonsen Supplerende helhetsvurdering: Utbedringskostnader Utbedring = 5 % av K? Likevel ikke mangel – særlige forhold: Likevel mangel – særlige forhold: Normalt mangel Normalt ikke mangel (51) ”Det skal riktignok mye til.”

41 Lasse Simonsen Momenter i helhetsvurderingen: Momenter Kjøpesummens størrelse Kjøpesummens størrelse Mangelens art og betydning Mangelens art og betydning Salgssituasjonen (1) (3) (4) Boligens alder (2) Forelå det grunnlag for særlig høye forventninger?

42 Lasse Simonsen Strøkskorrigering? Strøk 1 8 mill Strøk 1 8 mill Strøk 2 4 mill Strøk 2 4 mill Utbedrings- kostnadene Utbedrings- kostnadene 5 % 2,5 % 200 000 kr Gjennomsnitts- betraktning?

43 Lasse Simonsen Virkeområdet for avhl § 3-9: Avhl § 3-9 Lovlighets- mangler Avhl § 3-2 (2) Lovlighets- mangler Avhl § 3-2 (2) Fysiske mangler Avhl § 3-9 Fysiske mangler Avhl § 3-9 Rt 2005 side 1281 Baderomsdommen Retts- og rådighetsmangler Avhl §§ 4-17/18 Retts- og rådighetsmangler Avhl §§ 4-17/18 Arealmangler Avhl § 3-3 Arealmangler Avhl § 3-3 P: Kommer as is-regelen til anvendelse?


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Dag 3 Mangel. 1 Generelt om mangelsbegrepet Mangelbegrepet – normer for fordelingen av risikoen mellom partene Subjektive og objektive."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google