Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dag 3 Mangel Lasse Simonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dag 3 Mangel Lasse Simonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dag 3 Mangel Lasse Simonsen

2 1 Generelt om mangelsbegrepet
Mangelbegrepet – normer for fordelingen av risikoen mellom partene Subjektive og objektive normer for fordelingen av risikoen

3 Mangelbegrepet - risikofordeling:
Hvem av partene har risikoen for svakhetene ved ytelsen? D K Realdebitor Realkreditor Lasse Simonsen

4 Mangelbedømmelsen: Risikofordeling mellom kjøper og selger
Kjøpers risiko (Caveat emptor) Objektive normer (risikonormer) Subjektive normer (S’ kunnskap om svakhetene) Lasse Simonsen

5 2 Mangelbedømmelsen som tolkingsprosess
Det overordnede tolkingstemaet – berettigede forventninger Tolkingsdataene Konkret mangelbedømmelse – tolkingslæren

6 Avviksspørsmålet: Tolking av kontrakten Avvik Bevisspørsmål
Kontraktsmessig ytelse Tolking av kontrakten Ytelsen ? Avvik (kontraktsbrudd) Faktisk ytelse Bevisspørsmål Lasse Simonsen

7 Tolkingstema og tolkingsdata:
”Berettigede forventninger” Den objektive tolkingsteori En objektiv norm Et normativt utgangspunkt (”berettiget”) En konkret helhetsvurdering av situasjonen Gir domstolene et ganske vidt skjønn. Rimelighet. Momenter (argumenter) Avtalen Eiendommen Visning Forhandlinger Prospekter Osv TD1 TD2 TD3 Tolkningsdataer (fysiske fenomener som kan kaste lys over vurderingstemaet) Lasse Simonsen

8 Skillet mellom konkret og abstrakt mangelsbedømmelse:
Nye gjenstander Tolkingsdataene Avtalte ytelser Utfylling med bakgrunnsretten Konkret Abstrakt Liten tilknytning til den aktuelle avtalesituasjonen Sterk tilknytning til den aktuelle avtalesituasjonen Avhl § 3-2 (1) b Alminnelig formål Vanlig god vare: Rt Videospillerdommen Rt Hydratkalkdommen Lasse Simonsen

9 Konkrete risikoregler
Avtaletolking (i vid forstand) Tolking (i snever forstand) Utfylling Konkret mangelsbedømmelse Abstrakt mangelsbedømmelse Utsagn om gjenstanden Ingen utsagn om gjenstanden Abstrakte risikoregler Utsagnstolking Risikoregler Lovgivningen Presiserende regler i lovgivningen Konkrete risikoregler i lovgivningen Rettspraksis/ teori Avhl § 3-2 (1) a) Avhl § 3-2 (2) Avhl § 3-1 Avhl § 3-3 Avhl § 3-8 Avhl § 3-2 (1) b) Formål Avhl § 3-7 Kunnskap Avhl § 3-10 Undersøkelse Rt Rt Lasse Simonsen

10 3 Konkrete forventninger skapt av debitor (utsagnstolking)
Utgangspunktet – avtaletolking Opplysninger om ytelsen Innvirkningskriteriet

11 Avtaletolking - avhl § 3-1 (1) ”som følgjer av avtala”:
Avtalen ”Krav” Avhl § 3-8 Opplysninger Hva er virkeområdet? Når skal en opplysning sies å gi uttrykk for et ”krav” til gjenstanden? Lasse Simonsen

12 Avhl § 3-1 (1) kontra § 3-8 (lex specialis): Sml Rt 2005 side 1281
Erklæringer fra entreprenører osv Egenoppgave (forsikring) Annonsen Takstrapporten Salgsoppgaven Kjøps- avtalen Muntlige utsagn Opplysninger om ytelsen Bevisspørsmål Avhl § 3-8 Lasse Simonsen

13 Ikke-kjøp/lavere pris
Innvirkningskriteriet: Rt 2003 side 612 (38 flg) Arealsviktdommen NB! Rt 2005 side 257 (37) Hårfjerningsdommen Rt 2005 side 1281 (46/47) Baderomsdommen Kjøp Egnet til å virke kjøpsmotiverende Hvis riktige opplysninger Kjøper Ikke-kjøp/lavere pris (innvirkning) Lasse Simonsen

14 Innvirkningsbegrensningen:
Enhver uriktig opplysning om eiendommen Objektiv norm (generelt anses motiverende) Innvirkning (egnet til å virke kjøpsmotiverende) U Opplysninger som (normalt) ikke er egnet til å virke inn på avtalen Unntak Lasse Simonsen

15 4 Betydningen av debitors kunnskap
Innledning Kunnskap om svakheter ved ytelsen (opplysningsplikten) Kunnskap om kreditors formål med ytelsen

16 Opplysningsplikten – avhl § 3-7 :
”Omstende ved eigedomen … som kjøparen hadde grunn til å rekne med å få”. (1) Det objektive elementet Svakhet Innsikt (”måtte kjenne til”) (2) Det subjektive elementet Debitor (selger) Lasse Simonsen

17 Det subjektive kriteriet ”måtte kjenne til”:
Kunnskaps- kriteriet Normativt Deskriptivt Faktisk kunnskap hos den aktuelle D Bevisspørsmål - sannsynlighetsbetraktninger Burde Måtte Svakt normativt Manglende kunnskap framstår som lite forståelig Lasse Simonsen

18 Svakt normativ regel: S2 S1 Måtte – svakheten ligger helt i dagen ?
Synbarhetsgrensen S1 Burde – mistanke som kan utløse en undersøkelsesplikt Lasse Simonsen

19 Forholdet mellom avhl § 3-7 og de objektive reglene:
Subjektiv regel § 3-7 Kunnskap § 3-8 Opplysninger Berettigede forventninger Objektive regler Lasse Simonsen

20 Grensen for den berettigede forventning:
I tvilstilfeller vil Ds kunnskap kunne telle med ved vurderingen av Ks beskyttelsesnivå Kunnskap hos D (Eks – kloakkrør i oppløsning) Forventninger 2 Grensen for berettigede forventninger 1 Lasse Simonsen

21 Et ”robust” mangelsgrunnlag:
”As is”-klausuler (avhl § 3-9) ”Kunnskap” Kreditors undersøkelsesplikt (avhl § 3-10,2) Kreditors reklamasjonsplikt (avhl § 4-19,3) Lasse Simonsen

22 (objektiv risiko for egnethet)
Kreditors formål – kjl § 17 (2) (b): Formålet (objektiv risiko for egnethet) Kreditor (kjøper) Kunnskap om formålet Debitor (selger – sakkyndig) Lasse Simonsen

23 5 Betydningen av kreditors egen kunnskap
Når foreligger en undersøkelsesplikt Innholdet av undersøkelsesplikten Unntakene fra undersøkelsesplikten

24 Liten grunn til å undersøke
Kreditors undersøkelsesplikt – avhl § 3-10: Kreditors mulige innsikt i svakheten Svakhet Generelt: Måtte kjenne til Oppfordret/faktisk gjennomført: Burde kjenne til Kreditor (kjøper) Unntak Opplysningsplikten Liten grunn til å undersøke Lasse Simonsen

25 Avhl § 3-10: § 3-10 (2) § 3-10 (1) ”burde” ”måtte forstå”
Har undersøkt Oppfordret til undersøkelse (undersøkelsesplikt) Lasse Simonsen

26 6 Identifikasjonsspørsmålet
Problemstillingen Uriktige opplysninger Manglende opplysninger

27 Hvis kunnskap eller handling er relevant?
Identifikasjonsspørsmålet: § 3-7 Ha kunnskap § 3-8 Gi opplysninger Retts- subjekt Hvis kunnskap eller handling er relevant? Lasse Simonsen

28 Uriktige opplysninger (§ 3-8): Handle på vegne av selger:
vegne av debitor Sm Lasse Simonsen

29 Identifikasjon på selgersiden (D):
Avtale S K Ikke formidling av kunnskap Sm Kunnskap - § 3-7 Lasse Simonsen

30 Takstmann – kunnskap (måtte kjenne til)
Rt 2001 side 369 Takstmannsdommen (§ 3-7) (Selgers identifikasjon med takstmannens ”kunnskap”) Ikke-kunnskap Avtale S K Takst- rapport ? Ingen opplysninger Takstmann – kunnskap (måtte kjenne til) Lasse Simonsen

31 Identifikasjon på kjøpersiden (K):
Avtale S K Manglende undersøkelse - § 3-10 Km Kunnskap Lasse Simonsen

32 7 Ansvarsfraskrivelser – salg av brukte gjenstander
Utgangspunktet Spesifiserte forbehold Generelle forbehold – ”as is”-klausuler

33 Strategier for å unngå mangelsrisikoen:
Uriktige opplysninger Berettigede forventninger Forbeholdne opplysninger Forbehold (glidende overganger) Rt Bukkebodommen (”antas å skyldes” ) Forbehold mot forventninger Lasse Simonsen

34 Spesifiserte forbehold
Rt Kapellveien 35 Rt Bukkebodommen Spesifiserte forbehold Forbehold (mot forventninger) Generelle forbehold ”as is” Lasse Simonsen

35 Lovfastsatte begrensninger i ansvarsfraskrivelsen (sensur):
Avhl § 3-9 Begrensninger Berettigede forventninger ”Vesentleg ringare stand” Opplysningssvikt § 3-8 § 3-7 NB! Lasse Simonsen

36 Avhl § 3-9 Alt 2 ”Vesentleg ringare stand … grunn til å rekne med”:
Ks forventninger (1) Grunn til å regne med (berettigede forventninger) ? (2) ”Vesentleg ringare stand” Avhl § 1-2 (2) Forbrukerkjøp - ufravikelig Avhl § 3-9 (sikkerhetsnett-regelen, jf Krüger) Må holdes atskilt fra hevingsvilkåret! Lasse Simonsen

37 Ikke relevant overhodet
(1) Berettigede forventninger: Skille mellom ulike typer av feil Feil Ikke relevant overhodet Opprinnelige feil Slit og elde Rt As is-dommen: Manglende vindtetting Feil ved takstolene ”Tidens tann” Ytre årsaker ol Setningsskader Hussopp Råte Osv Lasse Simonsen

38 (2) Vesentlighetskriteriet:
Rt Rottedommen (27): ”Skjønnsmessig helhetsvurdering” ”Misforholdet … må være utvilsomt” ”Det er tale om en objektiv risikobestemmelse som ikke forutsetter klanderverdig forhold fra selgerens side.” (2) Vesentlighetskriteriet: Ks forventninger Vesentleg? Rt Baderomsdommen (49) ”et vern mot å bli stilt urimelig svakt.” Rt As is-dommen (41) ”Det er altså de mer åpenbare misforhold regelen skal beskytte kjøperen mot.” Lasse Simonsen

39 Utbedringskostnadene
Den kvantitative vurderingen (43): ”ut frå kjøpesummen” Terskel Kontraktssum Utbedringskostnadene Lasse Simonsen

40 (51) ”Det skal riktignok mye til.”
Supplerende helhetsvurdering: Utbedringskostnader Likevel ikke mangel – særlige forhold: Normalt mangel Utbedring = 5 % av K? Likevel mangel – særlige forhold: Normalt ikke mangel (51) ”Det skal riktignok mye til.” Lasse Simonsen

41 Momenter i helhetsvurderingen:
Kjøpesummens størrelse Mangelens art og betydning (1) (4) Boligens alder Salgssituasjonen (2) (3) Forelå det grunnlag for særlig høye forventninger? Lasse Simonsen

42 Strøkskorrigering? Gjennomsnitts- betraktning? Strøk 1 8 mill Strøk 2
5 % 2,5 % Utbedrings- kostnadene kr Lasse Simonsen

43 P: Kommer as is-regelen til anvendelse?
Virkeområdet for avhl § 3-9: Avhl § 3-9 Retts- og rådighetsmangler Avhl §§ 4-17/18 Lovlighets- mangler Avhl § 3-2 (2) Fysiske mangler Avhl § 3-9 Arealmangler Avhl § 3-3 Rt 2005 side 1281 Baderomsdommen P: Kommer as is-regelen til anvendelse? Lasse Simonsen


Laste ned ppt "Dag 3 Mangel Lasse Simonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google