Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Dag 2b Forsinkelse. 1 Fastleggelse av oppfyllelses- fristen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Dag 2b Forsinkelse. 1 Fastleggelse av oppfyllelses- fristen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Dag 2b Forsinkelse

2 1 Fastleggelse av oppfyllelses- fristen

3 Lasse Simonsen Avviksspørsmålet – oppfyllelse til rett tid: 1 1 Fristen (tolking) 2 2 Oppfyllelse (bevisspørsmål) Tre spørsmål som må besvares for å avgjøre om det foreligger en forsinkelse: -Når skal det ytes -Hvor skal det ytes -Hva skal ytes (avvisning)

4 Lasse Simonsen Fastleggelse av frister – når: Frist for levering av ytelsen Frist for levering av ytelsen Avtalte frister Ingen avtalte frister Ingen avtalte frister Buofl § 10,3 -Starte snarest mulig -Rimelig framdrift -Ikke unødvendige avbrudd Tolking av avtalen Tolking av avtalen Tolkings- presumsjoner Tolkings- presumsjoner -Ytelse mot ytelse -Spillerom Innsats- forpliktelse Ofte bestemte frister (resultatforpliktelse) ”2. halvår 2007”/”i løpet av 3. kvartal 2007” Typisk ved tilvirkning (årsak til at det ikke avtales en fast frist) 15. Januar 2012

5 Lasse Simonsen Oppfyllelse: Når har oppfyllelse funnet sted Hva – hvor Oppfyllelse Kjl §§ 6 og 7 Levering Kjøp Entreprise (bygging hos K) Entreprise (bygging hos K) Tjenester Buofl § 17 jf § 14 Overtakelse Hvtjl § 11 Avsluttet tjenesten Særlige regler om levering: -Hentekjøp -Plasskjøp -Sendekjøp «mangel som gjev rimeleg grunn til nektiga»

6 2 Tolking av avtaleteksten – fristens art Rt-2011-670 Nye Major Rt-2011-679 Krusesgate

7 Lasse Simonsen Avtalene: Kontrakten: ”Selger tar sikte på ferdigstillelse av Boligen 2. halvår 2007.” Prospekt: ”forventet ferdigstillelse/innflytting er beregnet fra 3. kvartal 2007.” Kontrakten: ”boligene er planlagt innflytningskrave løpet av 3. kvartal 2007.” Nye Major Krusesgate 3

8 Lasse Simonsen Faktisk utvikling – Nye Major: A A 22. september 2005 O O 5. januar 2009 ”annet halvår 2007” Ca 1 år Vanskeligheter med å få avtale med entreprenør

9 Lasse Simonsen Buofl § 10: § 10 Tida for utføring § 10 Tida for utføring § 10,1 Avtalt frist § 10,1 Avtalt frist § 10,3 Ikke avtalt frist § 10,3 Ikke avtalt frist ? Resultatforpliktelse Høyesterett avsnitt 55 flg Innsatsforpliktelse ”utførast med rimeleg framdrift og utan unødig avbrot” Tolking

10 Lasse Simonsen Utsagnene: Forbehold Tidsangivelse + Tar sikte på/forventet/planlagt 2. halvår 2007 eller 3. kvartal 2007

11 Lasse Simonsen Tolkingsstiler: Tolking Objektiv Subjektiv Ikke ”omforent forståelse” Naturlig lesemåte Naturlig lesemåte Risikobasert ”Den såkalte uklarhetsregelen kommer derfor ikke til anvendelse.” Entydig ordlyd (+ risikobetraktninger) NB! Avgjørende Avsnitt 41

12 Lasse Simonsen Problemet – dobbeltkommunikasjon: Selger Ikke bundet Sannsynlig ferdigstillelse Markedet responderer på denne opplysningen

13 3 Aktsomhetsvurderingen

14 Nye Major (53) ”Ifølge Stensrud var entreprenørmarkedet vanskelig på denne tiden, men det var ikke uvanlig at man ikke fikk respons i første omgang. Entreprenørselskapene får bare tilslag på noen av de anbud de inngir, og etter hvert som de taper anbudskonkurranser, frigjøres kapasitet. Det fremgår videre av Stensruds forklaring at han i september/oktober 2005 forhandlet på vegne av Sørkedalsveien 9 AS med to entreprenører, og at en total byggeperiode på to til to og et halvt år burde være rikelig for et prosjekt som dette - normalt tar et slikt prosjekt ca. 18 måneder. På denne bakgrunn mener jeg at det ikke kan betegnes som uaktsomt av Sørkedalsveien 9 AS - og langt mindre som grovt uaktsomt - når selskapet i perioden mai til oktober 2005 holdt fast ved forventet ferdigstillelse innen utgangen av 2007.”

15 Krusesgate 3 (44) ” Men i dette tilfellet forligger det ansvar på uaktsomhetsgrunnlag. Den grunnleggende feilen var arkitektfirmaets unnlatelse av å ta med utskifting av vinduene i den opprinnelige søknaden - en feil som Stig Hvinden ifølge den omforente fremstillingen av sakens faktum har karakterisert som « en brøler ». (45) Naturbetong kan heller ikke høres med at firmaet ikke kan hefte for at det tok så lang tid for kommunen å treffe vedtak i saken etter at feilen ble oppdaget, eller for at man ikke straks oppga å motsette seg Byantikvarens anbefaling.”

16 Krusesgate 3 Identifikasjon – avsnitt 44: ” Jeg finner det klart at Naturbetong her må identifiseres med det arkitektfirmaet selskapet hadde engasjert som ansvarlig søker. At plan- og bygningsloven påla dem å bruke et eksternt firma til dette, kan i denne sammenheng ikke spille noen rolle. Naturbetong kan ikke høres med at selskapet eventuelt skulle ha manglet fagkunnskap til å kontrollere at arkitektfirmaet gjorde jobben skikkelig med hensyn til å omtale utskiftingen av vinduer i søknaden.”

17 4 Brudd på opplysningsplikten Rt-2011679 Krusesgate avsnittene 40 til 42

18 Krusesgate 3 (40) Utsagnet i kontrakten om planlagt overtakelse i løpet av tredje kvartal 2007 var imidlertid avgitt mot bedre vitende. Som nevnt var formuleringen om tredje kvartal 2007 ved en feil ikke blitt rettet da man utarbeidet endelig prospekt og kontraktsformular. Ifølge den omforente fremstilling av sakens faktum som partene har utarbeidet for Høyesterett, var Naturbetong av den oppfatning at det allerede i mars 2007 - da Jacobsen innga bud på leiligheten - « var åpenbart for alle at det ikke var mulig » med overlevering innen utgangen av oktober 2007. Selgeren var altså klar over at den prognosen som kontrakten ga uttrykk for, var uholdbar.

19 Krusesgate 3 (42) Når en selger ved kontraktsinngåelsen på denne måten har opplyst om et planlagt leveringstidspunkt som han positivt vet er helt urealistisk, foreligger det etter mitt syn mislighold. De hensyn som tilsier at en selger bør kunne reservere seg, foreligger ikke i tilfeller som dette. Jeg nevner at Viggo Hagstrøm: Obligasjonsrett side 327-328 omtaler en beslektet problemstilling. Han viser til at dersom en debitor sier at han er usikker på om ytelsen har bestemte egenskaper, slik at han må ta et forbehold, mens han i virkeligheten vet at egenskapene savnes, vil forbeholdet ikke holde. Anvendelse av en tilsvarende regel på forbeholdne utsagn om leveringstid i boligbyggingskontrakter reiser imidlertid flere spørsmål.

20 Lasse Simonsen Hva er konsekvensene av en misligholdt opplysningsplikt? (Besvares ikke i dommen, se avsnitt 42.) Opplysning (”planlagt”) Opplysning (”planlagt”) Kunnskap (urealistisk) Kunnskap (urealistisk) Alt 1 Tidsangivelsen blir bindende (forbeholdet faller bort) Alt 2 Behandles som om K hadde fått riktige opplysninger, det vil si at fristen var uholdbar Forbeholdne tidsangivelser Forbeholdne tidsangivelser Effektiv regelLogisk riktig (innvirkningskriterium), men rettsteknisk vanskelig

21 5 Forholdet til mangler

22 Lasse Simonsen Forholdet mellom forsinkelse og mangel: Betydning for spørsmålet om adgangen til å kreve dagmulkt/prisavslag Kontrakts- brudd Kontrakts- brudd Forsinkelse Mangel Hvordan trekkes grensen? Avvisningsretten Dagmulkt (erstatning) Retting (prisavslag)

23 Lasse Simonsen De to leveringssituasjonene: Levering Entreprise Kjøp mv Utførelse hos kreditor (fortløpende levering på kreditors tomt) Overlevering av en ytelse

24 Lasse Simonsen Entreprise: Tid Ferdigstillelsesgrad M – retting? Buofl § 15,3 Overtakelsesforretning ”Forbrukaren kan nekte å overta ytinga dersom det ligg føre mangel som gjev rimeleg grunn til nektinga.” O O F- dagmulkt? 100 % ferdig

25 Lasse Simonsen Kjøp : Kjøp Tilvirkning (hos debitor) Tilvirkning (hos debitor) Eksisterende ytelser Eksisterende ytelser Lang tradisjon for avvisningsrett: -Maskiner -Skip -Boreplattformer -Osv Uklart: - Rt-2007-1587 Avhl – normalt ikke Tilbakeholdsretten – tilstrekkelig oppfyllelsespress!

26 Rt-2007-1587 Avvisningsdommen Avsnitt 52: ”Noe stort behov for en avvisningsrett på dette området er det neppe, men jeg ser ikke bort fra at det kan være aktuelt i visse, spesielle tilfeller. I teorien er blant annet pekt på at dersom en kjøper kan heve på grunn av vesentlig mislighold, må kjøperen isteden kunne velge det mindre; fastholde avtalen og gjøre andre mindre vidtrekkende misligholdsbeføyelser gjeldende. Etter min mening vil avvisning særlig kunne være aktuelt i situasjoner hvor den aktuelle eiendom på overtakelses- tidspunktet må utbedres og - før det er gjort - ikke kan regnes som beboelig. Slik avvisningsrett må imidlertid etter mitt syn være forbeholdt de klare tilfeller, hvor det vil virke sterkt urimelig om ikke kjøper skal kunne avvise overtakelse.”

27 Lasse Simonsen Eksempel: Dato for overtakelse Ferdig rettet Ubeboelig For kort tid til å kunne heve!


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Dag 2b Forsinkelse. 1 Fastleggelse av oppfyllelses- fristen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google