Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS102 Dag 2 04.02.14. Steinar Taubøll - NMBU Dagens program • Obligasjonsrettslige begreper • Kjøpslovens oppbygning • Oversikt over kontraktbruddskravene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS102 Dag 2 04.02.14. Steinar Taubøll - NMBU Dagens program • Obligasjonsrettslige begreper • Kjøpslovens oppbygning • Oversikt over kontraktbruddskravene."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS102 Dag 2 04.02.14

2 Steinar Taubøll - NMBU Dagens program • Obligasjonsrettslige begreper • Kjøpslovens oppbygning • Oversikt over kontraktbruddskravene • Risikoen • Leveringen • Mangelvurderingen • Opplysningsplikt

3 Bedriften Leverandører Kunder / forbrukere Eiere Avtaler om kjøp av varer og tjenester. Avtalemekanismen. Mangel. Forsinkelse.

4 Kjøpsrett og annen obligasjonsrett

5 Steinar Taubøll - JUS102 UMB ”Alminnelig” obligasjonsrett • Alminnelig = generell • Generalisering av kontraktsregler fra mange spesialområder •Kjøp, husleie, håndverkertjenester, pakkereiser, banktjenester, boligbygging, osv osv • Mål: Finne felles prinsipper • Felles prinsipper kan brukes når et nytt spesialområde utvikles

6 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Alminnelig obligasjonsrett • Mange fellestrekk i kontrakter • Mye ble utledet av kjøpsloven av 1907 • Ny kjøpslov i 1988 – etter dette også mange spesielle kontraktslover pga forbrukerhensyn •Kjøpsloven og avhendingsloven gir i dag gode holdepunkter for hva som gjelder utenfor de lovregulerte kontraktstypene

7 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Noen begreper i alminnelig obligasjonsrett -Enkelte begreper har et høyt abstraksjonsnivå – skal passe på mange ulike områder -Debitor = den som skylder noe = skyldner (jfr. «debt») -Kreditor= den som kan kreve noe -Realdebitor = skal yte noe annet en penger •Eks: Selger, rørlegger, utleier -Realkreditor = har krav på ytelsen •Eks: Kjøper, byggherre, leietaker -Pengedebitor = skal betale penger -Pengekreditor = har krav på penger -I bøker fokuseres ofte på realytelsen (tingen/tjenesten) •Debitor betyr da realdebitor (selger) •Kreditor betyr da realkreditor (kjøper)

8 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Obligasjonsrett i JUS102 • Detaljnivå: -Kjøpsloven • Eksempler fra andre kontraktstyper: -Avhendingsloven -Forbrukerkjøpsloven -Håndverkertjenesteloven

9 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Kjøpslovens oppbygning • Kapittel I - virkeområde -Definisjoner og avgrensninger • Kapittel II – Leveringen -Angivelse av ulike leveringsbetingelser og rettigheter og plikter i forhold til de enkelte • Kapittel III – risikoen for tingen -Hvem har risikoen dersom salgsgjenstanden blir skadet før overlevering? -Når går risikoen over fra selger til kjøper?

10 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Kjøpslovens oppbygning • Kapittel IV – Varens egenskaper; mangler m m -Hvordan skal varen være – berettigede forventninger -Når foreligger det en mangel • Kapittel V – Kjøperens krav ved kontraktsbrudd fra selgerens side -Forsinkelse •Når foreligger forsinkelse •Hvilke konsekvenser får det -Mangler •Undersøkelsesplikt •Reklamasjon •Rettigheter

11 Steinar Taubøll - JUS102 UMB • Kapittel VI – Kjøperens plikter -Kjøpesummens størrelse -Betaling -Medvirkning • Kapittel VII – Selgerens krav ved kontraktsbrudd fra kjøperens side -Oppfyllelse -Erstatning -Frister Kjøpslovens oppbygging

12 Steinar Taubøll - JUS102 UMB • Kapittel VIII – Fellesregler om forventet kontraktsbrudd, insolvens mm • Kapitel IX – Fellesregler om heving eller omlevering • Kapittel X – Erstatningsomfang. Renter • Kapittel XI – Omsorg for tingen • Kapittel XII – Utbytte og annen avkasting • Kapittel XIII – Visse alminnelige bestemmelser • Kapittel XIV – Krav mot tidligere salgsledd • Kapittel XV – Særregler for internasjonalt kjøp Kjøpslovens oppbygning

13 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Kjøp avgrenses mot tilvirkning (varer vs. tjenester) • Tilvirkningskjøp, kjl § 2 (1) •«Loven gjelder bestilling av ting som skal tilvirkes, når ikke den som bestiller skal skaffe en vesentlig del av materialet.» -Avgjørende hvem som skal skaffe materialene •Selgeren skaffer = kjøp •Kjøperen skaffer ≠ kjøp -I forbrukerforhold reguleres det av håndverkertjenesteloven -Ellers ulovfestet – reguleres av alminnelig kontraktsrett

14 Sakens kjerne: Oversikt over kreditors kontraktbruddskrav = misligholdsbeføyelser

15 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Kontraktbruddskrav • Rettigheter som oppstår på grunn av at avtalen ikke blir oppfylt •Her fokusert på kjøpers situasjon ved mangel eller forsinkelse -Unntak: •Hvis det er kjøpers forhold som er grunnen til at problemet oppstår (kreditormora) •Hvis det er kjøpers risiko – eks: transportskader

16 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Krav som oppstår ved ved selgers kontraktsbrudd • Mangler -Holde kjøpesummen tilbake -Kreve oppfyllelse (retting) -Kreve heving -Kreve erstatning og -Kreve prisavslag -Kreve omlevering • Forsinkelse -Holde kjøpesummen tilbake -Kreve oppfyllelse (levering) -Kreve heving -Kreve erstatning

17 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Kontraktbruddskrav kan falle bort • Reklamasjon kreves i de fleste tilfeller -Må være tydelig -Må framsettes innen visse frister -(Mer om dette i senere forelesning) • Kravet kan bli foreldet -Regler i foreldelsesloven

18 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Risikoen • Lovens system forutsetter et skjæringspunkt der risikoen for varen går over fra selger til kjøper. • Kjl §12: «Når risikoen for tingen er gått over på kjøperen, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen bort ved at tingen deretter går tapt, skades eller minskes som følge av hending som ikke beror på selgeren.»

19 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Betydningen av risikoovergangen • Selgeren har ansvaret dersom varen går tapt eller skades før risikoovergangen • Kjøperen har ansvaret dersom varen går tapt eller skades etter risikoovergangen • Kan få stor økonomisk betydning – viktig å ha klare regler

20 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Risikoovergang ved levering -Nær sammenheng med reglene for levering •Risikoen går over fra selger til kjøper når varen er levert -Avtalt vare skal leveres på avtalt sted til avtalt tid •Kjl kap 2 -Bare mangler som var der før risikoovergangen som kan påberopes av kjøper.

21 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Levering Kjøpslov vs. forbrukerkjøpslov • Forbrukerkjøpsloven -Hovedregel: § 7 – ”når tingen overtas av forbrukeren” -Ingen unntaksregler • Kjøpsloven -Hovedregel: § 6 – ”når den er overtatt av kjøperen” -Unntak •Plasskjøp § 7 (1) – når tingen er levert hos kjøper •Sendekjøp §7 (2) – når tingen er overgitt til fraktfører, med mindre selger utfører transporten selv •Ev. når tingen er kommet fram til avtalt sted § 7 (3)

22 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Risikoovergangen • Forbrukerkjøp § 14 -Hovedregel: Når tingen er levert -Unntak: •Ting blir ødelagt som følge av egenskaper ved tingen selv pga at forbrukeren unnlater å overta • For eksempel en kake •Hvis tingen skal hentes annet sted enn hos selger, går risikoen over når leveringstiden er inne og forbrukeren er kjent med at tingen er stilt til hans rådighet

23 Steinar Taubøll - JUS102 UMB • Kjøpsloven -Avtalen bestemmer -Hovedregel: Når tingen er levert § 13 (1) -Unntak: •Når tingen er stilt til kjøperens rådighet og det inntrer kontraktsbrudd ved at han ikke overtar den § 13 (2) •Når kjøperen er kjent med at tingen er stilt til hans rådighet på avtalt leveringssted § 13 (3) •Kjøp av ting under transport: ved avtaleslutningen, eller allerede ved da tingen ble overgitt fraktfører § 15 Risikoovergangen

24 Steinar Taubøll - JUS102 UMB • Avhendingslova -§ 2-4 (2) – Når kjøperen har overtatt bruken av eiendommen • Bustadoppføringslova -§ 45 jf § 14 – Ved overtakelse Risikoovergangen

25 Mangler

26 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Mangler • Foreligger det en mangel? • Hvilke konsekvenser skal det få hvis det foreligger en mangel?

27 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Når oppsto mangelen? • Risikoovergang -Kjøper kan kun påberope mangler som var der ved risikoovergangen -Kjl § 21, Fkjl § 18, Avhl § 3-1 (2) • Senere -Selgeren ansvarlig også for mangel som først viser seg senere («skjult mangel») -Mangel som har oppstått senere er kjøpers ansvar •Eks: Kjøper av en bil må bevise at feilene var der allerede på overtakelsestidspunktet, og ikke har oppstått som følge av hans kjøring etterpå

28 Mangelvurdering

29 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Mangelvurdering -Mangel foreligger når ytelsen ikke er i samsvar med avtalen -Avtalen må først tolkes, og eventuelt utfylles med deklaratorisk og preseptorisk rett -Vurderingen knyttes til oppfyllelsestidspunktet •(= ved risikoovergangen = leveringen) -Nær sammenheng med opplysningsplikt

30 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Mangelvurdering • Konkret mangelvurdering -Er det avvik fra avtalen? •Eks: avhl. § 3-1,1 og kjl. § 17 -Er det avvik fra beskrivelse gitt av selger? •Eks: avhl. § 3-8 og kjl. § 18 •All markedsføring på vegne av selger •Hvis den ”kan antas å ha innvirket på kjøpet” •Opplysninger fra tidligere salgsledd omfattes i kjøpsloven, men ikke i avhendingsloven. Hva kan forskjellen skyldes?

31 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Mangelvurdering -Spesialtilfelle: Arealsvikt - avhl. § 3-3 •Mindre tomt – bare mangel hvis det er et ”vesentlig” avvik •Pussig regel begrunnet i gammeldags eiendomshandel •Prinsippet brukt også i tomtefesteloven •Regelen kan ikke brukes analogisk for boligareal i leiligheter

32 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Mangelvurdering • Solgt ”som den er” •Eks: avhl. § 3-9 og kjl. § 19 -Mindre opplysninger – større risiko -Selger kan prøve å fraskrive seg ansvar •Dette kan også være velbegrunnet. Eks: salg fra dødsbo -Hever terskelen for å konstatere mangel -Likevel mangel hvis: •I strid med gitte opplysninger •Vesentlige opplysninger holdt tilbake •Vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å tro

33 Opplysningsplikt og mangelvurdering

34 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Opplysningsplikt • Uriktige opplysninger og tilbakeholdte opplysninger •Eks: avhl. § 3-8 i forhold til § 3-7 -Opplysninger som er gitt virker lett inn på avtalen – og kan tolkes -Når opplysninger ikke er gitt kommer kjøpers forventninger og selgers redelighet i fokus -Glidende overgang mellom disse situasjonene

35 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Opplysningsplikt • Opplysningsplikten gjelder vesentlige forhold -Omstendigheter som selger måtte kjenne til -Opplysninger som kjøper hadde grunn til å regne med å få av selger -Opplysninger som antagelig ville påvirket avtalen • Tilbakeholdte opplysninger er nær beslektet med avtaleloven § 33 •Mangel vs. Ugyldighet

36 Steinar Taubøll - JUS102 UMB Opplysningsplikt og undersøkelsesplikt • Kjøperen kan miste rettigheter ved å ikke undersøke tingen selv •Avhl. § 3-10,2 og kjl. 20,2 -Selv om det egentlig må regnes som en mangel -Ingen lovbestemt plikt til å undersøke -Spørsmålet er hva man burde ha oppdaget ved undersøkelsen •Hvis kjøper ikke fulgte selgers oppfordring om å undersøke må han selv ta risikoen for det han burde oppdaget


Laste ned ppt "JUS102 Dag 2 04.02.14. Steinar Taubøll - NMBU Dagens program • Obligasjonsrettslige begreper • Kjøpslovens oppbygning • Oversikt over kontraktbruddskravene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google