Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS102 Dag 2 04.02.14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS102 Dag 2 04.02.14."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS102 Dag 2

2 Dagens program Obligasjonsrettslige begreper Kjøpslovens oppbygning
Oversikt over kontraktbruddskravene Risikoen Leveringen Mangelvurderingen Opplysningsplikt

3 Bedriften Eiere Avtaler om kjøp av varer og tjenester.
Leverandører Bedriften Avtaler om kjøp av varer og tjenester. Avtalemekanismen. Mangel. Forsinkelse. Kunder / forbrukere

4 Kjøpsrett og annen obligasjonsrett

5 ”Alminnelig” obligasjonsrett
Alminnelig = generell Generalisering av kontraktsregler fra mange spesialområder Kjøp, husleie, håndverkertjenester, pakkereiser, banktjenester, boligbygging, osv osv Mål: Finne felles prinsipper Felles prinsipper kan brukes når et nytt spesialområde utvikles

6 Alminnelig obligasjonsrett
Mange fellestrekk i kontrakter Mye ble utledet av kjøpsloven av 1907 Ny kjøpslov i 1988 – etter dette også mange spesielle kontraktslover pga forbrukerhensyn Kjøpsloven og avhendingsloven gir i dag gode holdepunkter for hva som gjelder utenfor de lovregulerte kontraktstypene

7 Noen begreper i alminnelig obligasjonsrett
Enkelte begreper har et høyt abstraksjonsnivå – skal passe på mange ulike områder Debitor = den som skylder noe = skyldner (jfr. «debt») Kreditor= den som kan kreve noe Realdebitor = skal yte noe annet en penger Eks: Selger, rørlegger, utleier Realkreditor = har krav på ytelsen Eks: Kjøper, byggherre, leietaker Pengedebitor = skal betale penger Pengekreditor = har krav på penger I bøker fokuseres ofte på realytelsen (tingen/tjenesten) Debitor betyr da realdebitor (selger) Kreditor betyr da realkreditor (kjøper)

8 Obligasjonsrett i JUS102 Detaljnivå:
Kjøpsloven Eksempler fra andre kontraktstyper: Avhendingsloven Forbrukerkjøpsloven Håndverkertjenesteloven

9 Kjøpslovens oppbygning
Kapittel I - virkeområde Definisjoner og avgrensninger Kapittel II – Leveringen Angivelse av ulike leveringsbetingelser og rettigheter og plikter i forhold til de enkelte Kapittel III – risikoen for tingen Hvem har risikoen dersom salgsgjenstanden blir skadet før overlevering? Når går risikoen over fra selger til kjøper?

10 Kjøpslovens oppbygning
Kapittel IV – Varens egenskaper; mangler m m Hvordan skal varen være – berettigede forventninger Når foreligger det en mangel Kapittel V – Kjøperens krav ved kontraktsbrudd fra selgerens side Forsinkelse Når foreligger forsinkelse Hvilke konsekvenser får det Mangler Undersøkelsesplikt Reklamasjon Rettigheter

11 Kjøpslovens oppbygging
Kapittel VI – Kjøperens plikter Kjøpesummens størrelse Betaling Medvirkning Kapittel VII – Selgerens krav ved kontraktsbrudd fra kjøperens side Oppfyllelse Erstatning Frister

12 Kjøpslovens oppbygning
Kapittel VIII – Fellesregler om forventet kontraktsbrudd, insolvens mm Kapitel IX – Fellesregler om heving eller omlevering Kapittel X – Erstatningsomfang. Renter Kapittel XI – Omsorg for tingen Kapittel XII – Utbytte og annen avkasting Kapittel XIII – Visse alminnelige bestemmelser Kapittel XIV – Krav mot tidligere salgsledd Kapittel XV – Særregler for internasjonalt kjøp

13 Kjøp avgrenses mot tilvirkning (varer vs. tjenester)
Tilvirkningskjøp, kjl § 2 (1) «Loven gjelder bestilling av ting som skal tilvirkes, når ikke den som bestiller skal skaffe en vesentlig del av materialet.» Avgjørende hvem som skal skaffe materialene Selgeren skaffer = kjøp Kjøperen skaffer ≠ kjøp I forbrukerforhold reguleres det av håndverkertjenesteloven Ellers ulovfestet – reguleres av alminnelig kontraktsrett

14 Oversikt over kreditors kontraktbruddskrav = misligholdsbeføyelser
Sakens kjerne: Oversikt over kreditors kontraktbruddskrav = misligholdsbeføyelser

15 Kontraktbruddskrav Rettigheter som oppstår på grunn av at avtalen ikke blir oppfylt Her fokusert på kjøpers situasjon ved mangel eller forsinkelse Unntak: Hvis det er kjøpers forhold som er grunnen til at problemet oppstår (kreditormora) Hvis det er kjøpers risiko – eks: transportskader

16 Krav som oppstår ved ved selgers kontraktsbrudd
Forsinkelse Holde kjøpesummen tilbake Kreve oppfyllelse (levering) Kreve heving Kreve erstatning Mangler Holde kjøpesummen tilbake Kreve oppfyllelse (retting) Kreve heving Kreve erstatning og Kreve prisavslag Kreve omlevering

17 Kontraktbruddskrav kan falle bort
Reklamasjon kreves i de fleste tilfeller Må være tydelig Må framsettes innen visse frister (Mer om dette i senere forelesning) Kravet kan bli foreldet Regler i foreldelsesloven

18 Risikoen Lovens system forutsetter et skjæringspunkt der risikoen for varen går over fra selger til kjøper. Kjl §12: «Når risikoen for tingen er gått over på kjøperen, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen bort ved at tingen deretter går tapt, skades eller minskes som følge av hending som ikke beror på selgeren.»

19 Betydningen av risikoovergangen
Selgeren har ansvaret dersom varen går tapt eller skades før risikoovergangen Kjøperen har ansvaret dersom varen går tapt eller skades etter risikoovergangen Kan få stor økonomisk betydning – viktig å ha klare regler

20 Risikoovergang ved levering
Nær sammenheng med reglene for levering Risikoen går over fra selger til kjøper når varen er levert Avtalt vare skal leveres på avtalt sted til avtalt tid Kjl kap 2 Bare mangler som var der før risikoovergangen som kan påberopes av kjøper.

21 Levering Kjøpslov vs. forbrukerkjøpslov
Forbrukerkjøpsloven Hovedregel: § 7 – ”når tingen overtas av forbrukeren” Ingen unntaksregler Kjøpsloven Hovedregel: § 6 – ”når den er overtatt av kjøperen” Unntak Plasskjøp § 7 (1) – når tingen er levert hos kjøper Sendekjøp §7 (2) – når tingen er overgitt til fraktfører, med mindre selger utfører transporten selv Ev. når tingen er kommet fram til avtalt sted § 7 (3)

22 Risikoovergangen Forbrukerkjøp § 14 Hovedregel: Når tingen er levert
Unntak: Ting blir ødelagt som følge av egenskaper ved tingen selv pga at forbrukeren unnlater å overta For eksempel en kake Hvis tingen skal hentes annet sted enn hos selger, går risikoen over når leveringstiden er inne og forbrukeren er kjent med at tingen er stilt til hans rådighet

23 Risikoovergangen Kjøpsloven Avtalen bestemmer
Hovedregel: Når tingen er levert § 13 (1) Unntak: Når tingen er stilt til kjøperens rådighet og det inntrer kontraktsbrudd ved at han ikke overtar den § 13 (2) Når kjøperen er kjent med at tingen er stilt til hans rådighet på avtalt leveringssted § 13 (3) Kjøp av ting under transport: ved avtaleslutningen, eller allerede ved da tingen ble overgitt fraktfører § 15

24 Risikoovergangen Avhendingslova Bustadoppføringslova
§ 2-4 (2) – Når kjøperen har overtatt bruken av eiendommen Bustadoppføringslova § 45 jf § 14 – Ved overtakelse

25 Mangler

26 Mangler Foreligger det en mangel?
Hvilke konsekvenser skal det få hvis det foreligger en mangel?

27 Når oppsto mangelen? Risikoovergang Senere
Kjøper kan kun påberope mangler som var der ved risikoovergangen Kjl § 21, Fkjl § 18, Avhl § 3-1 (2) Senere Selgeren ansvarlig også for mangel som først viser seg senere («skjult mangel») Mangel som har oppstått senere er kjøpers ansvar Eks: Kjøper av en bil må bevise at feilene var der allerede på overtakelsestidspunktet, og ikke har oppstått som følge av hans kjøring etterpå

28 Mangelvurdering

29 Mangelvurdering Mangel foreligger når ytelsen ikke er i samsvar med avtalen Avtalen må først tolkes, og eventuelt utfylles med deklaratorisk og preseptorisk rett Vurderingen knyttes til oppfyllelsestidspunktet (= ved risikoovergangen = leveringen) Nær sammenheng med opplysningsplikt

30 Mangelvurdering Konkret mangelvurdering Er det avvik fra avtalen?
Eks: avhl. § 3-1,1 og kjl. § 17 Er det avvik fra beskrivelse gitt av selger? Eks: avhl. § 3-8 og kjl. § 18 All markedsføring på vegne av selger Hvis den ”kan antas å ha innvirket på kjøpet” Opplysninger fra tidligere salgsledd omfattes i kjøpsloven, men ikke i avhendingsloven. Hva kan forskjellen skyldes?

31 Mangelvurdering Spesialtilfelle: Arealsvikt - avhl. § 3-3
Mindre tomt – bare mangel hvis det er et ”vesentlig” avvik Pussig regel begrunnet i gammeldags eiendomshandel Prinsippet brukt også i tomtefesteloven Regelen kan ikke brukes analogisk for boligareal i leiligheter

32 Mangelvurdering Solgt ”som den er” Mindre opplysninger – større risiko
Eks: avhl. § 3-9 og kjl. § 19 Mindre opplysninger – større risiko Selger kan prøve å fraskrive seg ansvar Dette kan også være velbegrunnet. Eks: salg fra dødsbo Hever terskelen for å konstatere mangel Likevel mangel hvis: I strid med gitte opplysninger Vesentlige opplysninger holdt tilbake Vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å tro

33 Opplysningsplikt og mangelvurdering

34 Opplysningsplikt Uriktige opplysninger og tilbakeholdte opplysninger
Eks: avhl. § 3-8 i forhold til § 3-7 Opplysninger som er gitt virker lett inn på avtalen – og kan tolkes Når opplysninger ikke er gitt kommer kjøpers forventninger og selgers redelighet i fokus Glidende overgang mellom disse situasjonene

35 Opplysningsplikt Opplysningsplikten gjelder vesentlige forhold
Omstendigheter som selger måtte kjenne til Opplysninger som kjøper hadde grunn til å regne med å få av selger Opplysninger som antagelig ville påvirket avtalen Tilbakeholdte opplysninger er nær beslektet med avtaleloven § 33 Mangel vs. Ugyldighet

36 Opplysningsplikt og undersøkelsesplikt
Kjøperen kan miste rettigheter ved å ikke undersøke tingen selv Avhl. § 3-10,2 og kjl. 20,2 Selv om det egentlig må regnes som en mangel Ingen lovbestemt plikt til å undersøke Spørsmålet er hva man burde ha oppdaget ved undersøkelsen Hvis kjøper ikke fulgte selgers oppfordring om å undersøke må han selv ta risikoen for det han burde oppdaget


Laste ned ppt "JUS102 Dag 2 04.02.14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google