Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Dag 3 Mangelslæren. 1 Generelt om mangelsbegrepet Mangelbegrepet – normer for fordelingen av risikoen mellom partene Subjektive og objektive.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Dag 3 Mangelslæren. 1 Generelt om mangelsbegrepet Mangelbegrepet – normer for fordelingen av risikoen mellom partene Subjektive og objektive."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Dag 3 Mangelslæren

2 1 Generelt om mangelsbegrepet Mangelbegrepet – normer for fordelingen av risikoen mellom partene Subjektive og objektive normer for fordelingen av risikoen

3 Lasse Simonsen Mangelbegrepet - risikofordeling: D D K K Hvem av partene har risikoen for svakheter ved ytelsen? RealdebitorRealkreditor

4 Lasse Simonsen Objektive normer (risikonormer) Objektive normer (risikonormer) Subjektive normer (S’ kunnskap om svakhetene) Mangelbedømmelsen: Risikofordeling mellom kjøper og selger Kjøpers risiko (Caveat emptor) Kjøpers risiko (Caveat emptor)

5 2 Mangelbedømmelsen som tolkingsprosess Det overordnede tolkingstemaet – berettigede forventninger Tolkingsdataene Konkret mangelbedømmelse – tolkingslæren

6 Lasse Simonsen Avviksspørsmålet: Kontraktsmessig ytelse Kontraktsmessig ytelse Faktisk ytelse Faktisk ytelse Avvik (kontraktsbrudd) Tolking av kontrakten -Ytelsen Bevisspørsmål ? ? Tolkningstvil

7 Lasse Simonsen TD 1 TD 2 TD 3 Tema ”Berettigede forventninger” Tema ”Berettigede forventninger” Tolkingstema og tolkingsdata: Tolkningsdataer (fysiske fenomener som kan kaste lys over vurderingstemaet) Momenter (argumenter) -Avtalen -Eiendommen -Visning -Forhandlinger -Prospekter -Osv -En objektiv norm -Et normativt utgangspunkt (”berettiget”) -En konkret helhetsvurdering av situasjonen -Gir domstolene et ganske vidt skjønn. Rimelighet.

8 Lasse Simonsen Skillet mellom konkret og abstrakt mangelsbedømmelse: (flytende overgang mellom avtale og bakgrunnsrett) Tolkingsdataene KonkretAbstrakt Liten tilknytning til den aktuelle avtalesituasjonen Sterk tilknytning til den aktuelle avtalesituasjonen Avhl § 3-2 (1) b Alminnelig formål Vanlig god vare: -Rt 1998.774 Videospillerdommen -Rt 1974.269 Hydratkalkdommen Nye gjenstander Avtalte ytelserUtfylling med bakgrunnsretten Partsspesifikke normer Generelle normer

9 Lasse Simonsen Konkret mangelsbedømmelse Konkret mangelsbedømmelse Utsagn om gjenstanden Utsagn om gjenstanden Ingen utsagn om gjenstanden Ingen utsagn om gjenstanden Presiserende regler i lovgivningen Presiserende regler i lovgivningen Utsagnstolking Konkrete risikoregler i lovgivningen Konkrete risikoregler i lovgivningen -Avhl § 3-1 Avtale -Avhl § 3-3 Areal -Avhl § 3-8 Opplysninger -Avhl § 3-2 (1) b) Formål -Avhl § 3-7 Kunnskap -Avhl § 3-10 Undersøkelse Risikoregler Avtaletolking (i vid forstand) Avtaletolking (i vid forstand) Abstrakt mangelsbedømmelse Abstrakt mangelsbedømmelse Generelle risikoregler Generelle risikoregler Rettspraksis/ teori Rettspraksis/ teori Lovgivningen -Rt-1998-774 -Rt-1974.269 -Avhl § 3-2 (1) a) -Avhl § 3-2 (2) Utfylling Tolking (i snever forstand)

10 3 Utsagnstolkning – presiserende regler Utgangspunktet – avtaletolkning Opplysninger om ytelsen Innvirkningskriteriet

11 Lasse Simonsen Avtaletolking - avhl § 3-1 (1) ”som følgjer av avtala”: Avtalen ”Krav” Avhl § 3-8 Opplysninger Avhl § 3-8 Opplysninger Hva er virkeområdet? Når skal en opplysning sies å gi uttrykk for et ”krav” til gjenstanden?

12 Lasse Simonsen Avhl § 3-1 (1) kontra § 3-8 (lex specialis): Sml Rt 2005 side 1281 Kjøps- avtalen Kjøps- avtalen Opplysninger om ytelsen Salgsoppgaven Takstrapporten Annonsen Muntlige utsagn Muntlige utsagn Avhl § 3-8 Egenoppgave (forsikring) Erklæringer fra entreprenører osv Bevisspørsmål

13 Lasse Simonsen Kjøp Ikke-kjøp/lavere pris (innvirkning) Hvis riktige opplysninger Innvirkningskriteriet: -Rt 2003 side 612 (38 flg) Arealsviktdommen NB! -Rt 2005 side 257 (37) Hårfjerningsdommen -Rt 2005 side 1281 (46/47) Baderomsdommen Kjøper Egnet til å virke kjøpsmotiverende

14 Lasse Simonsen Innvirkning (egnet til å virke kjøpsmotiverende) Enhver uriktig opplysning om eiendommen Innvirkningsbegrensningen: Objektiv norm (generelt anses motiverende) Opplysninger som (normalt) ikke er egnet til å virke inn på avtalen («mere puffs») U U Opplysninger om ikke har hatt betydning for den aktuelle kjøper (kjøkkeneksemplet)

15 Lasse Simonsen Kjøkkeneksemplet: Kjøper har planer om å fjerne det eksisterende kjøkkenet og installere et nytt Gammelt kjøkken. Uriktige opplysninger om eksisterende kjøkken.

16 4 Opplysningsplikten – betydningen av debitors kunnskap Innledning Kunnskap om svakheter ved ytelsen (opplysningsplikten) Kunnskap om kreditors formål med ytelsen

17 Lasse Simonsen Debitor (selger) Opplysningsplikten – avhl § 3-7 : Svakhet Innsikt (”måtte kjenne til”) (2) Det subjektive elementet (1) Det objektive elementet ”Omstende ved eigedomen … som kjøparen hadde grunn til å rekne med å få”.

18 Lasse Simonsen Det subjektive kriteriet ”måtte kjenne til”: Normativt Deskriptivt Kunnskaps- kriteriet Kunnskaps- kriteriet -Faktisk kunnskap hos den aktuelle D -Bevisspørsmål - sannsynlighetsbetraktninger Burde Måtte Svakt normativt (stilles små krav til debitor) Manglende kunnskap framstår som lite forståelig

19 Lasse Simonsen Sterke og svake normative regeler: S2S2 S2S2 S1S1 S1S1 Måtte – svakheten ligger helt i dagen Burde – mistanke som kan utløse en undersøkelsesplikt ?Synbarhetsgrensen

20 Lasse Simonsen Eksempel: JUS 3000 høsten 2009: Peder solgte en stor murvilla han hadde arvet fra sin onkel til en ambassade: «Kort etter overtagelsen sluttet kloakken å fungere; det viste seg at de gamle sementrørene til kloakken som lå i haven, var i full oppløsning. Verre var at det ble oppdaget ekte hussopp i kjelleren til villaen. Kjøperen krevde prisavslag beregnet til utbedringskostnadene; for kloakken NOK 300.000 og for soppskadene NOK 2,7 millioner. Til dette innvendte Peder at det var kjøpt et gammelt hus med betydelig akkumulert vedlikeholdsbehov som var synlig for alle. Hussoppen hadde han aldri hørt om; onkelen hadde enkelte ganger klaget over mye vond lukt i kjelleren, men hadde motsatt seg at det skulle innkalles håndverkere, da Peder foreslo dette. Peder hadde selv vært engstelig for hva lukten kunne stamme fra.»

21 Lasse Simonsen Grensen for den berettigede forventning: I tvilstilfeller vil Ds kunnskap kunne telle med ved vurderingen av Ks beskyttelsesnivå 1 1 Nedre grense for berettigede forventninger 2 2 Kunnskap hos D (Eks – kloakkrør i oppløsning) Ikke kunnskap hos D En generell risiko, slit og elde, som kreditor må godta Synkende grad av kvalitet

22 Lasse Simonsen ”Kunnskap” ”As is”-klausuler (avhl § 3-9) Kreditors undersøkelsesplikt (avhl § 3-10,2) Kreditors reklamasjonsplikt (avhl § 4-19,3) Et ”robust” mangelsgrunnlag:

23 5 Undersøkelsesplikten – betydningen av kreditors egen kunnskap Når foreligger en undersøkelsesplikt Innholdet av undersøkelsesplikten Unntakene fra undersøkelsesplikten

24 Lasse Simonsen For- og etter-undersøkelse: Avtale 1 1 For-undersøkelse (avhl § 3-10) Avgjør spørsmålet om det foreligger en mangel 2 2 Etter-undersøkelse (avhl § 4-9) Avgjør spørsmålet om når reklamasjonsfristen begynner å løpe

25 Lasse Simonsen Kreditor (kjøper) Forundersøkelse: Svakhet Kreditors mulige innsikt i svakheten Eksisterende gjenstand

26 Lasse Simonsen Avhl § 3-10: § 3-10 (1) ”måtte forstå” § 3-10 (1) ”måtte forstå” § 3-10 (2) ”burde” -Har undersøkt -Oppfordret til undersøkelse (undersøkelsesplikt) Generelt

27 Lasse Simonsen Eksempel på boligannonse: Er dette oppfordringer til å undersøke? Visning Søndag 12/214:00 - 15:00 Legg i kalender SMS-varsling Mandag 13/217:00 - 18:00 Legg i kalender SMS-varsling

28 6 Identifikasjonsspørsmålet Problemstillingen Uriktige opplysninger Manglende opplysninger

29 Lasse Simonsen Retts- subjekt Retts- subjekt § 3-7 Ha kunnskap § 3-8 Gi opplysninger § 3-7 Ha kunnskap § 3-8 Gi opplysninger Hvis kunnskap eller handling er relevant? Identifikasjonsspørsmålet:

30 Lasse Simonsen Uriktige opplysninger (§ 3-8): Handle på vegne av selger: D D Dm K K Handle på vegne av debitor

31 Lasse Simonsen K K Identifikasjon på selgersiden (D): Avtale Kunnskap - § 3-7 D D DmDm DmDm Ikke formidling av kunnskap

32 Avtale Takstmann – kunnskap (måtte kjenne til) Ikke-kunnskap Rt 2001 side 369 Takstmannsdommen (§ 3-7) (Selgers identifikasjon med takstmannens ”kunnskap”) D D K K Takst- rapport Takst- rapport ? Lasse Simonsen Ingen opplysninger

33 Lasse Simonsen K K Avtale D D KmKm KmKm Manglende undersøkelse - § 3-10 Identifikasjon på kjøpersiden (K): Kunnskap Eksempel: Peder Ås tar med seg den fagkyndige Kari Ås under besiktigelsen av eiendommen.

34 7 Ansvarsfraskrivelser – salg av brukte gjenstander Utgangspunktet Spesifiserte forbehold Generelle forbehold – ”as is”-klausuler

35 Lasse Simonsen Strategier for å unngå mangelsrisikoen: M Uriktige opplysninger Uriktige opplysninger Berettigede forventninger Berettigede forventninger Forbehold Forbeholdne opplysninger Forbeholdne opplysninger (glidende overganger) Rt 2002.1425 Bukkebodommen (”antas å skyldes” ) Forbehold mot forventninger Holder ikke dersom D faktisk har kunnskap

36 Lasse Simonsen Generelle forbehold ”as is” Spesifiserte forbehold Forbehold (mot forventninger) Forbehold (mot forventninger) Rt 1987.1486 Kapellveien 35 Rt 2002.1425 Bukkebodommen

37 Lasse Simonsen Lovfastsatte begrensninger i ansvarsfraskrivelsen (sensur): Avhl § 3-9 ”Vesentleg ringare stand” ”Vesentleg ringare stand” Opplysningssvikt -§ 3-8 -§ 3-7 Opplysningssvikt -§ 3-8 -§ 3-7 NB! Berettigede forventninger Funksjonen til avhl § 3-9 er å begrense rekkevidden av as is-klausulene.

38 Lasse Simonsen Avhl § 3-9 Alt 2 ”Vesentleg ringare stand … grunn til å rekne med”: (1) Grunn til å regne med (nedre grense for berettigede forventninger) Avhl § 3-9 (sikkerhetsnett-regelen, jf Krüger) (2) ”Vesentleg ringare stand” ? Må holdes atskilt fra hevingsvilkåret! Synkende kvalitet

39 Lasse Simonsen (1) Berettigede forventninger: Skille mellom ulike typer av feil Feil Slit og elde ”Tidens tann” Ikke relevant overhodet Opprinnelige feil Opprinnelige feil Rt-2010-233 As is-dommen: -Manglende vindtetting -Feil ved takstolene Ytre årsaker ol -Setningsskader -Hussopp -Råte -Osv

40 Lasse Simonsen Rt-2008-963 Rottedommen (27): ”Skjønnsmessig helhetsvurdering” ”Misforholdet … må være utvilsomt” ”Det er tale om en objektiv risikobestemmelse som ikke forutsetter klanderverdig forhold fra selgerens side.” Ks forventninger Vesentleg ? Rt-2010-103 As is-dommen (41) ”Det er altså de mer åpenbare misforhold regelen skal beskytte kjøperen mot.” Rt-2005-1281 Baderomsdommen (49) ”et vern mot å bli stilt urimelig svakt.” (2) Vesentlighetskriteriet:

41 Lasse Simonsen Den kvantitative vurderingen (43): ”ut frå kjøpesummen” KontraktssumUtbedringskostnadene Terskel

42 Lasse Simonsen Kvantitativ utgangspunkt supplert med en kvalitativ vurdering: Kvantitativt utgangspunkt Kvalitativ vurdering +

43 Lasse Simonsen Kvalitative vurdering – supplerende helhetsvurdering: Utbedringskostnader Utbedring = 5 % av K? Likevel ikke mangel – særlige forhold: Likevel mangel – særlige forhold: Normalt mangel Normalt ikke mangel (51) ”Det skal riktignok mye til.”

44 Lasse Simonsen Betydningen av utbedringskostnadene i den samlede vurdering: Kr Vekten av argumentet ”Vippepunktet” Ca 5 % ? For mangelMot mangel

45 Lasse Simonsen Momenter i helhetsvurderingen: Momenter Kjøpesummens størrelse Kjøpesummens størrelse Mangelens art og betydning Mangelens art og betydning Salgssituasjonen (1) (3) (4) Boligens alder (2) Forelå det grunnlag for særlig høye forventninger?

46 Lasse Simonsen Strøkskorrigering? Strøk 1 10 mill Strøk 1 10 mill Strøk 2 1 mill Strøk 2 1 mill Utbedrings- kostnadene Utbedrings- kostnadene 20 % 2 % 200 000 kr Gjennomsnitts- betraktning?


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Dag 3 Mangelslæren. 1 Generelt om mangelsbegrepet Mangelbegrepet – normer for fordelingen av risikoen mellom partene Subjektive og objektive."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google