Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BYGGEPROSESSEN se: Teoretisk analyse av byggeprosesser, - kap 3.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BYGGEPROSESSEN se: Teoretisk analyse av byggeprosesser, - kap 3."— Utskrift av presentasjonen:

1 BYGGEPROSESSEN se: Teoretisk analyse av byggeprosesser, - kap 3

2 PRODUKT - PROSESS - PROSJEKTORGANISASJONPRODUKTET (OPPGAVE - RESULTAT) BYGGE-PROSESSEN PROSJEKT-ORGANISA-SJONEN BYGGEPROSJEKTET EKSTERNE AKTØRER, MYNDIGHETER, MARKED INSTITUSJONER, BRANSJEKULTUR TEKNOLOGI produktteknologi produksjonsteknologi informasjonstekn. FORMÅL RESULTAT

3 BYGGEPROSESSEN omfatter ulike funksjoner, delprosesser som har ulik karakter og formål: administrative prosesser, rettet mot å tilrettelegge og administrere de øvrige prosessene kjerneprosessene, som er direkte ledd i produksjonen av det endelige byggverk, eller en beskrivelse av dette i form av tegninger og spesifikasjoner offentlige prosesser, som fører til arealplaner og prosjektgodkjenning

4 Byggeprosessens delprosesser ADMINISTRATIVE PROSESSER PLANLEGGINGS- OG STYRINGSPROSESSER ANSKAFFELSESPROSESSER diverse andre adm prosessser OFFENTLIGE PROSESSER PLANPROSESSER PROSJEKTGODKJENNING KJERNEPROSESSER PROGRAMMERINGSPROSESS PROSJEKTERINGSPROSESS PRODUKSJONSPROSESS

5 ADMINISTRATIVE PROSESSER - PLANLEGGING OG STYRING PLANLEGGINGS- OG STYRINGSPROSESSENE er av ulike typer: Mål- og planstyring, som omfatter å analysere formål og mål, faktiske premisser og usikkerhet, formulere operasjonelle mål og utarbeide plan iverksette plan, følge opp og korrigere utførelse eller plan Regelbasert styring, som omfatter stillingsbeskrivelser, ansvarsregler, fullmaktsregler administrative rutiner og prosedyrer, m.m. kontraktsbaserte roller og rutiner

6 Styringsmål: planer for fremdrift, kostnader (budsj.), kvalitetsplan, HMS-plan STYRINGSENHET: Prosjektleder Styringstiltak: overordnete planer, rapporteringskrav, spørsmål, direktiver, andre tiltak UTFØRENDE ENHET Prosjekterende, Entreprenør, Leverandør Rapportering: rutinerapporter, avviksmeldinger, forslag til korr. tiltak og planer EVT. KONTROLL- ENHET evt. 3. partskontroll Rapportering og egne observasjoner Teori systemforståelse, sammenhenger mv Andre ytre og indre forhold påvirker systemet MÅL- OG PLANSTYRING

7 ADMINISTRATIVE PROSESSER ANSKAFFELSESPROSESSER ANSKAFFELSESPROSESSER kontraheringsprosess -markedsanalyse, kontraktstrategi -oppdragsbeskrivelse, spesifikasjoner -kontraktsbestemmelser, organisering, prosedyrer, ansvar -forespørsel, prekvalifisering -tilbuds-/anbudsinnhenting, evaluering kontraktsetablering -evt. forhandlinger (ved tilbud), kontraktsinngåelse kontraktsoppfølging -utførelse, endringer, oppfølging -kvalitetskontroll, reklamasjoner, korrigering -honorering, utbetalinger -garantiperiode, frigivelse, avslutning

8 KONTRAHERINGSPROSESSKONTRAKTSETABLERINGKONTRAKTSOPPFØLGING LEVERANSE/ YTELSE BYGGEPROSESSEN - FORUTGÅENDE, SAMTIDIGE OG ETTERFØLGENDE AKTIVITETER ADMINISTRATIVE PROSESSER ANSKAFFELSER TIL BYGGEPROSESSEN

9 ADMINISTRATIVE PROSESSER - oppsummering: PLANLEGGINGS- OG STYRINGSPROSESSER ANSKAFFELSESPROSESSER ANDRE, f.eks. finansiering, markedsføring, salg osv De administrative prosessene skjer foran, parallelt med og etter samtlige delprosesser. Aktivitetene er ledd i å tilrettelegge, organisere, styre, lede, administrere, gjennomføre og avslutte byggeprosessen. Aktivitetene avspeiler informasjons- og produksjons-teknologien. Organiseringen avspeiler bransjens institusjoner og kultur. De administrative prosessene kan grupperes i ulike hovedkategorier:

10 BYGGEPROSESSENS OFFENTLIGE PROSESSER Byggevirksomheten er regulert av en rekke lover og forskrifter, hvor Plan- og bygningsloven (PBL) er den mest sentrale. Det er naturlig å dele de prosjektspesifikke prosessene inn i to kategorier: PLANPROSESSER, som ivaretar samfunnsmessige interesser i arealbruken PROSJEKTGODKJENNING, som ivaretar samfunnets og aktørenes interesser knyttet til det enkelte prosjekt (”tiltak”)

11 Byggeprosessens offentlige prosesser ADMINISTRATIVE PROSESSER OFFENTLIGE PROSESSER PLANPROSESSER riksplanlegging, fylkesplanlegging kommuneplanlegging, kommunedelplaner reguleringsplanlegging, rekkefølgebestemmelser PROSJEKTGODKJENNINGSPROSESSER konsekvensutredninger (større tiltak) byggemelding, byggetillatelse, brukstillatelse KJERNEPROSESSER PROGRAMMERINGS-,PROSJEKTERINGS-,PRODUKSJONSPROSESS

12 BYGGEPROSESSENS KJERNEPROSESSER PROGRAMMERINGSPROSESSEN PROSJEKTERINGSPROSESSEN PRODUKSJONSPROSESSEN Aktivitetene er ledd i produktutvikling og produksjon, og har som resultat produktet - det endelige byggverk, eller en beskrivelse av dette. Aktivitetene er sterkt teknologiavhengige, både i forhold til produktets teknologi og produksjonsteknologien. Kjerneprosessene er

13 Byggeprosessens kjerneprosesser ADMINISTRATIVE PROSESSER OFFENTLIGE PROSESSER KJERNEPROSESSENE PROGRAMMERINGSPROSESSEN funksjons-, rom-, bygge- og utstyrsprogram, PROSJEKTERINGSPROSESSEN idéskisser, konsept, skisseprosjekt, forprosjekt detaljprosjekt, arbeidstegninger og -beskrivelser PRODUKSJONSPROSESSEN byggeplassarbeider prefabrikasjon, montasjearbeider installasjoner

14 BRUKS- FASE REKLAMA- SJONER, FDV-U PRODUKSJONS FASE DETALJPROSJEKTERING FYSISK PRODUKSJON OG MONTASJE UTVIKLINGS- FASE DEFINERINGSFASE FYSISKE LØSNINGER YTRE PREMISSER PROGRAMMERINGSPROSESS PROSJEKTERINGSPROSESS PRODUKSJON BYGGEPROSESSENS GENERISKE FASER IDÉFASE IDENTIFISERINGSFASE VISJON - MÅL -RAMMER YTRE PREMISSER BYGGEPROSESSEN

15 BYGGEPROSESSENS FASER GENERISKE FASER BESKRIVER GENERELLE TREKK VED FORLØPET AV BYGGEPROSESSER FORMELLE FASER ER PLANLAGT INNDELING AV BYGGEPROSESSEN MED TILHØRENDE MILEPÆLER HVOR PROSJEKTET SKAL HA EN BESTEMT DOKUMENTASJON, SOM GRUNNLAG FOR BESLUTNINGER OM VIDEREFØRINGEN

16 SBEDs 9 FORMELLE FASER PROGRAMMERING –UTREDNING –ROMPROGRAM –BYGGEPROGRAM PROSJEKTERING –SKISSEPROSJEKT –FORPROSJEKT –DETALJPROSJEKT BYGGING –KONTRAHERING, BYGGING –FERDIGSTILLELSE AVSLUTNING

17 Formelle faser: eks. på milepælsplan (TC)

18 FASER, USIKKERHET og AKKUMULERTE KOSTNADER I EN RASJONELL BYGGEPROSESS (HØY INDRE EFFEKTIVITET) USIKKERHET AKKUMULERTE KOSTNADER DR. ING. PER T. EIKELAND BYGGEPROGRAM SKISSEPROSJEKT FORPROSJEKT BYGGESTART BRUKS- FASE REKLAMA- SJONER, FDV-U PRODUKSJONS FASE DETALJPROSJEKTERING FYSISK PRODUKSJON OG MONTASJE UTVIKLINGS- FASE DEFINERINGSFASE FYSISKE LØSNINGER YTRE PREMISSER IDÉFASE IDENTIFISERINGSFASE VISJON - MÅL -RAMMER YTRE PREMISSER

19 PROSJEKTETS 6 FASER 1ENTUSIASME 2FORTVILELSE 3PANIKK 4JAKTEN PÅ DE SKYLDIGE 5AVSTRAFFELSE AV SYNDEBUKKENE 6LOVPRISNING OG ÆRE TIL DEM SOM HOLDT SEG UTENFOR - en alternativ generisk modell, ikke vitenskaplig fundert, men basert på subjektive observasjoner fra innsiden av prosjektene:

20 HANDLEFRIHET og BEHOV FOR HANDLEFRIHET USIKKERHET AKKUMULERTE KOSTNADER HANDLEFRIHET BEHOV FOR HANDLEFRIHET DR. ING. PER T. EIKELAND BRUKS- FASE REKLAMA- SJONER, FDV-U PRODUKSJONS FASE DETALJPROSJEKTERING FYSISK PRODUKSJON OG MONTASJE UTVIKLINGS- FASE DEFINERINGSFASE FYSISKE LØSNINGER YTRE PREMISSER IDÉFASE IDENTIFISERINGSFASE VISJON - MÅL -RAMMER YTRE PREMISSER

21 AKKUMULERTE KOSTNADER USIKKERHET KOSTNADSKATASTROFENS ANATOMI ENDRINGER DR. ING. PER T. EIKELAND

22 INDRE EFFEKTIVITET TIDSFORBRUK PRODUKT- EGENSKAPER BYGGEPROSESSEN PRODUKTET VERDI FOR KUNDEN - VERDISKAPING FOR KUNDEN YTRE EFFEKTIVITET: VERDISKAPING FOR KUNDEN KOSTNADER PRIS OG KOSTNADER FOR KUNDEN AKTØRENES VERDISKAPING INDRE ELLER YTRE EFFEKTIVITET?

23 USIKKERHET AKKUMULERTE KOSTNADER HANDLEFRIHET BEHOV FOR HANDLEFRIHET ”GAPET” redusere behovet for handlefrihet som kreves for å oppnå høy ytre effektivitet redusere behovet for handlefrihet som kreves for å oppnå høy ytre effektivitet øke tilgjengelig handlefrihet innenfor rammen av høy indre effektivitet øke tilgjengelig handlefrihet innenfor rammen av høy indre effektivitet kontrollere beslutningsprosessene... kontrollere beslutningsprosessene... Styringsproblemet - mulige strategier :


Laste ned ppt "BYGGEPROSESSEN se: Teoretisk analyse av byggeprosesser, - kap 3."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google