Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovative offentlige anskaffelser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovative offentlige anskaffelser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovative offentlige anskaffelser

2 Lov om offentlige anskaffelser
"Loven skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser……" Utnytter vi mulighetene?

3 Manglende mål om innovasjon i offentlige innkjøpsstrategier
På oppdrag av Difi gjennomførte PwC i 2011 en modenhetsanalyse innenfor innkjøp i offentlig sektor. En nasjonal undersøkelse rettet mot ledernes fokus på innkjøp viser at kun drøye halvparten (57 pst.) av respondentene har vedtatt en innkjøpsstrategi for sin virksomhet. Figuren viser at de som har etablert en innkjøpsstrategi er mest opptatt av etterlevelse av lov og forskrift, mens en marginal andel (ca 5 pst) har innarbeidet målformuleringer om innovasjon i denne strategien. Dette samsvarer godt med svarene som det nasjonale programmet for leverandørutvikling fikk i en egen undersøkelse rettet mot offentlige innkjøpere i 2010. (PWC 2011)

4 Nasjonale utfordringer krever nye løsninger
Offentlige anskaffelser må utnyttes på en mer aktiv måte som stimulerer til konkurranse, næringsutvikling og innovasjon. Vi må samhandle smartere!

5 Hvor kan vi samhandle smartere?
Skisse forprosjekt Prosjektering Konkurranse Leveranse Figur: Grov skisse over en anskaffelsesprosess Hovedbudskap: Involvere bedriftene tidligere + bruke planleggingsfasen bedre Om utfordringer Erfaring viser imidlertid at manglende kunnskap og kompetanse om regelverk, metodikk og måter å organisere offentlige innkjøp ofte er en utfordring når det gjelder innovasjon i offentlige anskaffelser. Samtidig kan kompetansen om de rammevilkår som gjelder for offentlig sektor i enkelte tilfeller være mangelfull i næringslivet. Muligheten for dialog (markedsundersøkelse) mellom innkjøper og leverandør i planleggingsfasen blir i alt for liten grad utnyttet som et ”mulighetsrom” for samspill når det gjelder å identifisere nye alternative produkter og løsninger. Det er for få dialogaktiviteter mellom innkjøpere i rollen som ”krevende kunder” og fremtidsrettede leverandører, utviklings- og FoU aktører I tillegg kan kunnskapen om anskaffelsesmodeller som åpner for innovative løsninger bli vesentlig bedre. Slike modeller vil kunne øke innovasjonspotensialet i anskaffelsesprosesser bl.a. ved å redusere risiko og øke tryggheten rundt regelverk. Tradisjonelle anskaffelses-/gjennomføringsmodeller blir for ofte foretrukket, på bekostning av modeller som i større grad åpner for nye løsninger /innovasjon Om regelverket Regelverket om offentlige anskaffelser er knyttet til gjennomføringsfasen, og setter få begrensninger på anskaffelsenes planleggingsfase. Regelverket hindrer ikke forhåndskontakt mellom innkjøper og aktuelle leverandører før den formelle innkjøpsprosessen blir igangsatt, så lenge hensynet til likebehandling er ivaretatt. Dvs at kontakten ikke skjer på en slik måte at enkelte leverandører får en urimelig fordel i den etterfølgende konkurransen. Grov skisse på en anskaffelsesprosess

6 Innovasjon «en ny vare, tjeneste, produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.» Departementene (2013): Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser.

7 Veien til smartere innkjøp
Leverandørutvikling er et samspill mellom det offentlige og leverandører, hvor det offentlige tilrettelegger anskaffelses prosesser som utfordrer og utvikler leverandørmarkedet. Hva er leverandørutvikling Når leverandører har god kunnskap til det offentliges behov, er de bedre i stand til å tilby innovative løsninger. Leverandørutvikling er ulike aktiviteter som igangsettes for å gjøre leverandører klar over utviklingsbehov ifm store offentlige prosjekter. Programmet skal bidra til Økt innovasjons- og konkurranseevne for norsk næringsliv, herunder regional næringsutvikling Bedre produkter og tjenester for offentlig sektor NHO/KS initiativ NHO og KS har invitert nasjonale innovasjonsaktører og ledende offentlige innkjøpere /utbyggere til å finansiere og delta i et nasjonalt leverandørutviklingsprogram med fokus. på bl.a. bærekraftige løsninger. Tidligere felles initiativ Et lignende initiativ ble tatt av NHO og KS i 2007, men satt på vent ift. arbeidet med innovasjonsmeldingen. Det ble også da henvist til at FAD burde ta hovedansvaret – denne gangen tar vi selv ansvaret, men med god støtte fra partnerskapet her.

8 Stavanger kommune Formål
Aktiviteter Dialogkonferanse Én til én møte med leverandører i oktober 2010 Stavanger kommune lyste ut konkurranse om anskaffelse høsten 2012 Formål Energi- og driftsseksjonen i Stavanger kommune ønsket et nytt energibesparende sentraldriftsystem og mer effektiv drift av kommunen En felles løsning for alle tekniske anlegg. Oversikt over aktuell teknologi, og stimulere markedet til å utvikle løsninger som treffer kommunenes behov Resultater Dialogen med markedet avdekket at det var mulig å få på plass en sentral løsning, til tross for at dette var noe kommunen selv på et tidligere tidspunkt ikke trodde var mulig Kommunen vil kunne ta i bruk et kjent system på en ny måte i en ny sektor

9 Oslo kommune Formål Smarthusteknologi skal Omsorg+ gi de eldre (over 67 år) en sikrere og tryggere tilværelse i de kommunale omsorgsboligene, samt økt grad av egenmestring. Målet for Omsorg+ prosjektet er å ha ferdigstilt 1000 leiligheter med Omsorg+ standard innen 2015. I forkant av denne anskaffelsen hadde Oslo en kravspesifikasjon som tidligere hadde blitt bruk for Ensjøtunet. Den hadde ikke kravene for fremtidens omsorgsboliger. Aktiviteter Dialogkonferanse En til en møter våren 20111 Resultater Det ble utarbeidet en helt ny funksjonell kravspesifikasjon og konkurransen ble utlyst tidlig 2012 for et pilotbygg; Kampen Omsorg+. Bygget stod ferdig september 2012. Eva Hurtig, fagsjef ved byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester

10 NAV - evalueringsresultater
Styrket sitt omdømme; NAV viser vilje ved å forberede seg og være med på noe nytt. Gjennomgått en organisatorisk innovasjon. Anskaffelsesteamet består nå av personer med kompetanse på brukerbehov og bruker mer ressurser på behovsavklaringsfasen. Pilotprosjektene har gitt NAVs ansatte inkl. jurister trygghet på gjennomføring av innovative offentlige anskaffelser. Forventer innovasjoner i neste kontraktsperiode (4 år) Piloter Hørsels-, kommunikasjon- og varslingstekniske hjelpemidler Synstekniske hjelpemidler Gjennomførte aktiviteter Dialogkonferanser En- til- en møter Designkonkurranse

11 "… funksjonell kravspesifikasjon gjør det enklere å få inn nyvinninger på produktfronten i perioden mellom anskaffelsene. Det er strenge regler for dette da nye produkter ikke kan avvike fra den og de krav som er spesifisert i anbudsdokumentet. Er disse kravene av teknisk art er det derfor vanskelig med nye produkter. Er derimot kravene behovsbasert, er det enklere å kunne benytte ny teknologi ved et evt. produktbytte innenfor en kontraktsperiode uten at dette er i strid med regelverket." Kilde: Pöyry pilotevaluering nr. 2 og 7, fase 2 - NAV

12 "Med knapp til mellom konkurranseutlysning og frist for levering av tilbud var det derfor ikke særlig rom for at leverandørene skulle rekke å utarbeide forslag til nye innovative løsninger utover det som allerede var i deres sortiment. NAV forventer at innovasjonseffekten først vil komme om 4 år, da nye konkurranser innenfor produktgruppen vil måtte gjennomføres. Behovene vil da være samme som nå, og NAV har som mål at kravspesifikasjonene også da skal være funksjonelle. NAV mener signalet om at det fra nå av vil bli laget mer funksjonelle kravspesifikasjoner gjør at leverandørene allerede nå kan begynne å tenke hva de kan tilby ved neste anskaffelse…" Kilde: Pöyry pilotevaluering nr. 2 og 7, fase 2 - NAV

13 Mer informasjon Beskrivelse av pilotprosjekter, presentasjoner fra dialogkonferanser, metodikk mv. på programmets hjemmeside

14 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Innovative offentlige anskaffelser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google