Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fleksibilitet og handlingsrom – konflikten mellom ytre og indre effektivitet av Per T. Eikeland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fleksibilitet og handlingsrom – konflikten mellom ytre og indre effektivitet av Per T. Eikeland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fleksibilitet og handlingsrom – konflikten mellom ytre og indre effektivitet av Per T. Eikeland per.eikeland@pte.no

2 Fleksibilitet i byggeprosjekter og bygninger byggeprosjekter - som produkt, prosess, organisasjon indre effektivitet - behovet for forutsigbarhet ytre effektivitet - behovet for fleksibilitet kostnadskatastrofens anatomi strategier for økt fleksibilitet fleksibilitet - din handlefrihet er ofte usikkerhet og risiko for andre indre og ytre effektivitet oppsummering

3 PROSJEKTET SOM PRODUKT - PROSESS - ORGANISASJON PRODUKT BYGGE- PROSESS PROSJEKT- ORGANISA- SJON FLEKSIBILITETSAMARBEIDSKLIMA EKSTERNE AKTØRER, MYNDIGHETER, MARKED INSTITUSJONER, BRANSJEKULTUR TEKNOLOGI FORMÅL RESULTAT IKT VERDISKAPING FOR KUNDEN

4 Indre effektivitet Høy grad av indre effektivitet vil si at byggeprosessen bruker et minimum av ressurser, tid og kostnader til å frembringe det resultatet prosessen skaper. Indre effektivitet fokuserer på samspillet internt i prosjektet - mellom alle aktørene i verdikjeden. Poenget er "å gjøre tingene riktig" for å oppnå kostnadseffektive leveranser og forbedret produktivitet.

5 FLEKSIBILITET OG HANDLEFRIHET I BYGGEPROSESSEN USIKKERHET AKKUMULERTE KOSTNADER BRUKS- FASE REKLAMA- SJONER, FDV-U GJENNOM- FØRINGSFASE DETALJPROSJEKTERING FYSISK PRODUKSJON OG MONTASJE UTVIKLINGS- FASE DEFINERINGSFASE FYSISKE LØSNINGER YTRE PREMISSER IDEFASE IDENTIFISERINGSFASE VISJON - MÅL -RAMMER YTRE PREMISSER BYGGEPROGRAM SKISSEPROSJEKT FORPROSJEKT BYGGESTART HANDLEFRIHET I en rasjonell byggeprosess faller handlefriheten raskt

6 FLEKSIBILITET OG INDRE EFFEKTIVITET I BYGGEPROSESSEN USIKKERHET AKKUMULERTE KOSTNADER HANDLEFRIHET Forutsetningen for en rasjonell byggeprosess og høy indre effektivtet er at usikkerheten og handlefriheten faller kontinuerlig, og helst raskt. Handlefriheten avhenger bl.a. av teknologiske løsninger og deres tilpasningsdyktighet, ”slakk” i prosessen kontraktsstrategi, kapasitet (”slakk”) i prosjektorganisasjonen

7 Ytre effektivitet Med begrepet ytre effektivitet menes byggeprosessens evne til å tilfredsstille markedets behov - de mål, krav og prioriteringer som knyttes til prosjektet av byggenæringens kunder. Poenget er "å gjøre de riktige tingene”, slik at prosjektets verdi for kunden, dvs prosjekteier og hans brukere, blir størst mulig. Fokus på ytre effektivitet vil si å se prosjektet utenfra, som middel til verdiskaping på kundens premisser.

8 VIRKSOMHETENS IDENTITET IMAGE VIRKSOMHETENS RAMMER OG MÅL VIRKSOMHETENS VERDISKAPNING DEKKE PRAKTISKE BEHOVLOKALER BRUKERNES PERSPEKTIV PÅ EGNE LOKALER SYMBOLVERDIER

9 RELATIV BEHOVSDEKNING ENDRES OVER TID - brukernes behov og krav endres stadig tidsakse relativ dekning av behov ABCDEGH full behovsdekning Full behovsdekning ved innflytting er ikke økonomisk optimalt. Problemet er å optimalisere behovsdekningen over bygningens ”livsløp” i forhold til totale livsløpskostnader. Dette krever at bygningen har en optimal grad av tilpasningsdyktighet.

10 BYGNINGENS TILPASNINGSDYKTIGHET - brukernes behov endres også i bruksfasen GENERALITET: kapasitet til å dekke ulike behov uten fysiske endringer (bygningsmessig ”slakk”) FLEKSIBILITET: kapasitet til fysiske endringer for å dekke ulike behov - raskt, kostnadseffektivt og med minst mulig forstyrrelse av brukerne ELASTISITET: kapasitet til fysiske utvidelser for å dekke ulike behov - raskt, kostnadseffektivt og med minst mulig forstyrrelse av brukerne

11 HANDLEFRIHET SOM Y.E. KREVER HANDLEFRIHET - YTRE OG INDRE EFFEKTIVITET USIKKERHET AKKUMULERTE KOSTNADER BRUKS- FASE REKLAMA- SJONER, FDV-U GJENNOM- FØRINGSFASE DETALJPROSJEKTERING FYSISK PRODUKSJON OG MONTASJE UTVIKLINGS- FASE DEFINERINGSFASE FYSISKE LØSNINGER YTRE PREMISSER IDEFASE IDENTIFISERINGSFASE VISJON - MÅL -RAMMER YTRE PREMISSER HANDLEFRIHET SOM I.E.TILLATER

12 USIKKERHET AKKUMULERTE KOSTNADER KOSTNADSKATASTROFENS ANATOMI ENDRINGER DR. ING. PER T. EIKELAND

13 USIKKERHET AKKUMULERTE KOSTNADER HANDLEFRIHET BEHOV FOR HANDLEFRIHET ”GAPET” redusere behovet for handlefrihet som kreves for å oppnå høy ytre effektivitet - utnytte tidligfasens store handlefrihet redusere behovet for handlefrihet som kreves for å oppnå høy ytre effektivitet - utnytte tidligfasens store handlefrihet øke tilgjengelig handlefrihet innenfor høy indre effektivitet - teknologisk, prosessuell, organisasjonsmessig, økonomisk slakk øke tilgjengelig handlefrihet innenfor høy indre effektivitet - teknologisk, prosessuell, organisasjonsmessig, økonomisk slakk kontrollere beslutningsprosessene - prioritering, prognostisering, konsekvens, ansvar, makt og styring m.m. kontrollere beslutningsprosessene - prioritering, prognostisering, konsekvens, ansvar, makt og styring m.m. Strategier for økt ytre effektivitet

14 TEKNOLOGI: ”PNS” SOM GIR ØKT HANDLEFRIHET -en mer åpen byggeprosessUSIKKERHET AKKUMULERTE KOSTNADER HANDLEFRIHET BEHOV FOR HANDLEFRIHET VED OPPDELING I GRUNNARBEIDER - LUKKET RÅBYGG - INNREDNINGSARBEIDER, HAR VI FÅTT ØKT HANDLEFRIHET, OG DERMED LAGT TIL RETTE FOR ØKT YTRE EFFEKTIVITET GRUNNARBEIDER LUKKET RÅBYGG INNREDNING

15 USIKKERHET AKKUMULERTE KOSTNADER teknologisk prosess endringer som har teknologiske konsekvenser formelle avtaler ”endringer” som har forretningsmessige konsekvenser EKS: TOTALENTREPRISE MED FASTPRISKONTRAKT kontraktsinngåelse totalentreprise Tradisjonell totalentreprise med fastpriskontrakt begrenser byggherrens handlefrihet. ”Åpen bok” - samspillskontrakt med incitamentsavtale kan motvirke dette og bidra til å øke handlefriheten. Når konsekvensene av mulige usikre hendelser reduseres, øker kapasiteten til å tåle usikkerheten.

16 TIDSFORBRUK PRODUKT- EGENSKAPER AKTØRENES VERDISKAPING VERDI FOR KUNDEN YTRE EFFEKTIVITET: VERDISKAPING FOR KUNDEN BYGGEPROSESSEN PRIS OG KOSTNADER FOR KUNDEN PRODUKTET Indre og ytre effektivitet KOSTNADER INDRE EFFEKTIVITET - + - + ++ + / - FELLES INTERESSER - OG MOTSTRIDENDE...

17 noen hovedpoenger.. krav om fleksibilitet begrunnes med økt ytre effektivitet ytre effektivitet avhenger også av indre effektivitet fleksibilitet gir økt verdi, men økte kostnader i byggeprosessen både produkt, prosess og organisasjon kan tilrettelegges for økt fleksibilitet strategier for økt ytre effektivitet bør også omfatte redusert behov for endringer kostnadskonsekvensene av endringer i gjennomføringsfasen kan være uoverskuelige med kostnadskatastrofer blir enhver økning i behovsdekningen meningsløs

18 USIKKERHET AKKUMULERTE KOSTNADER KOSTNADSKATASTROFENS ANATOMI ENDRINGER DR. ING. PER T. EIKELAND


Laste ned ppt "Fleksibilitet og handlingsrom – konflikten mellom ytre og indre effektivitet av Per T. Eikeland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google