Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Av Per T. Eikeland per.eikeland@pte.no Fleksibilitet og handlingsrom – konflikten mellom ytre og indre effektivitet av Per T. Eikeland per.eikeland@pte.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Av Per T. Eikeland per.eikeland@pte.no Fleksibilitet og handlingsrom – konflikten mellom ytre og indre effektivitet av Per T. Eikeland per.eikeland@pte.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 av Per T. Eikeland per.eikeland@pte.no
Fleksibilitet og handlingsrom – konflikten mellom ytre og indre effektivitet av Per T. Eikeland

2 Fleksibilitet i byggeprosjekter og bygninger
byggeprosjekter - som produkt, prosess, organisasjon indre effektivitet - behovet for forutsigbarhet ytre effektivitet - behovet for fleksibilitet kostnadskatastrofens anatomi strategier for økt fleksibilitet fleksibilitet - din handlefrihet er ofte usikkerhet og risiko for andre indre og ytre effektivitet oppsummering

3 PROSJEKTET SOM PRODUKT - PROSESS - ORGANISASJON
VERDISKAPING FOR KUNDEN FORMÅL RESULTAT PRODUKT BYGGE- PROSESS PROSJEKT- ORGANISA- SJON INSTITUSJONER, BRANSJEKULTUR TEKNOLOGI FLEKSIBILITET SAMARBEIDSKLIMA IKT EKSTERNE AKTØRER, MYNDIGHETER, MARKED

4 Indre effektivitet Høy grad av indre effektivitet vil si at byggeprosessen bruker et minimum av ressurser, tid og kostnader til å frembringe det resultatet prosessen skaper. Indre effektivitet fokuserer på samspillet internt i prosjektet - mellom alle aktørene i verdikjeden. Poenget er "å gjøre tingene riktig" for å oppnå kostnadseffektive leveranser og forbedret produktivitet.

5 I en rasjonell byggeprosess faller handlefriheten raskt
FLEKSIBILITET OG HANDLEFRIHET I BYGGEPROSESSEN AKKUMULERTE KOSTNADER USIKKERHET BYGGEPROGRAM SKISSEPROSJEKT FORPROSJEKT HANDLEFRIHET BYGGESTART UTVIKLINGS-FASE GJENNOM-FØRINGSFASE BRUKS- FASE IDEFASE IDENTIFISERINGSFASE VISJON - MÅL -RAMMER YTRE PREMISSER DEFINERINGSFASE FYSISKE LØSNINGER YTRE PREMISSER DETALJPROSJEKTERING FYSISK PRODUKSJON OG MONTASJE REKLAMA- SJONER, FDV-U I en rasjonell byggeprosess faller handlefriheten raskt

6 FLEKSIBILITET OG INDRE EFFEKTIVITET I BYGGEPROSESSEN
Forutsetningen for en rasjonell byggeprosess og høy indre effektivtet er at usikkerheten og handlefriheten faller kontinuerlig, og helst raskt. Handlefriheten avhenger bl.a. av teknologiske løsninger og deres tilpasningsdyktighet, ”slakk” i prosessen kontraktsstrategi, kapasitet (”slakk”) i prosjektorganisasjonen USIKKERHET AKKUMULERTE KOSTNADER HANDLEFRIHET

7 Ytre effektivitet Med begrepet ytre effektivitet menes byggeprosessens evne til å tilfredsstille markedets behov - de mål, krav og prioriteringer som knyttes til prosjektet av byggenæringens kunder. Poenget er "å gjøre de riktige tingene”, slik at prosjektets verdi for kunden, dvs prosjekteier og hans brukere, blir størst mulig. Fokus på ytre effektivitet vil si å se prosjektet utenfra, som middel til verdiskaping på kundens premisser.

8 BRUKERNES PERSPEKTIV PÅ EGNE LOKALER
VIRKSOMHETENS RAMMER OG MÅL VIRKSOMHETENS VERDISKAPNING DEKKE PRAKTISKE BEHOV LOKALER SYMBOLVERDIER VIRKSOMHETENS IDENTITET IMAGE

9 RELATIV BEHOVSDEKNING ENDRES OVER TID - brukernes behov og krav endres stadig
tidsakse relativ dekning av behov A B C D E G H full behovsdekning Full behovsdekning ved innflytting er ikke økonomisk optimalt. Problemet er å optimalisere behovsdekningen over bygningens ”livsløp” i forhold til totale livsløpskostnader. Dette krever at bygningen har en optimal grad av tilpasningsdyktighet.

10 BYGNINGENS TILPASNINGSDYKTIGHET - brukernes behov endres også i bruksfasen
GENERALITET: kapasitet til å dekke ulike behov uten fysiske endringer (bygningsmessig ”slakk”) FLEKSIBILITET: kapasitet til fysiske endringer for å dekke ulike behov - raskt, kostnadseffektivt og med minst mulig forstyrrelse av brukerne ELASTISITET: kapasitet til fysiske utvidelser for å dekke ulike behov - raskt, kostnadseffektivt og med minst mulig forstyrrelse av brukerne Tilpasningsdyktighet gir økt verdi i byggets levetid, men koster også økt investering.

11 HANDLEFRIHET - YTRE OG INDRE EFFEKTIVITET
AKKUMULERTE KOSTNADER USIKKERHET HANDLEFRIHET SOM Y.E. KREVER HANDLEFRIHET SOM I.E.TILLATER BRUKS- FASE REKLAMA- SJONER, FDV-U GJENNOM-FØRINGSFASE DETALJPROSJEKTERING FYSISK PRODUKSJON OG MONTASJE UTVIKLINGS-FASE DEFINERINGSFASE FYSISKE LØSNINGER YTRE PREMISSER IDEFASE IDENTIFISERINGSFASE VISJON - MÅL -RAMMER

12 KOSTNADSKATASTROFENS ANATOMI
AKKUMULERTE KOSTNADER USIKKERHET ENDRINGER DR. ING. PER T. EIKELAND

13 Strategier for økt ytre effektivitet
USIKKERHET AKKUMULERTE KOSTNADER BEHOV FOR HANDLEFRIHET ”GAPET” HANDLEFRIHET redusere behovet for handlefrihet som kreves for å oppnå høy ytre effektivitet - utnytte tidligfasens store handlefrihet øke tilgjengelig handlefrihet innenfor høy indre effektivitet - teknologisk, prosessuell, organisasjonsmessig, økonomisk slakk kontrollere beslutningsprosessene - prioritering, prognostisering, konsekvens, ansvar, makt og styring m.m.

14 TEKNOLOGI: ”PNS” SOM GIR ØKT HANDLEFRIHET -en mer åpen byggeprosess
AKKUMULERTE KOSTNADER USIKKERHET GRUNNARBEIDER LUKKET RÅBYGG INNREDNING BEHOV FOR HANDLEFRIHET HANDLEFRIHET VED OPPDELING I GRUNNARBEIDER - LUKKET RÅBYGG - INNREDNINGSARBEIDER, HAR VI FÅTT ØKT HANDLEFRIHET, OG DERMED LAGT TIL RETTE FOR ØKT YTRE EFFEKTIVITET

15 EKS: TOTALENTREPRISE MED FASTPRISKONTRAKT
AKKUMULERTE KOSTNADER USIKKERHET formelle avtaler endringer som har teknologiske konsekvenser teknologisk prosess ”endringer” som har forretningsmessige konsekvenser kontraktsinngåelse totalentreprise Tradisjonell totalentreprise med fastpriskontrakt begrenser byggherrens handlefrihet. ”Åpen bok” - samspillskontrakt med incitamentsavtale kan motvirke dette og bidra til å øke handlefriheten. Når konsekvensene av mulige usikre hendelser reduseres, øker kapasiteten til å tåle usikkerheten.

16 Indre og ytre effektivitet
PRIS OG KOSTNADER FOR KUNDEN + / - + AKTØRENES VERDISKAPING - - + INDRE EFFEKTIVITET KOSTNADER YTRE EFFEKTIVITET: VERDISKAPING FOR KUNDEN PRODUKTET BYGGEPROSESSEN TIDSFORBRUK PRODUKT-EGENSKAPER + + / - INDRE EFFEKTIVITET: Høy grad av indre effektivitet vil si at byggeprosessen bruker et minimum av ressurser, tid og kostnader til å frembringe det resultatet prosessen skaper. Indre effektivitet fokuserer på samspillet internt i prosjektet - mellom alle aktørene i verdikjeden. Poenget er "å gjøre tingene riktig" for å oppnå kostnadseffektive leveranser og forbedret produktivitet. YTRE EFFEKTIVITET Med begrepet ytre effektivitet menes byggeprosessens evne til å tilfredsstille markedets behov: de mål, krav og prioriteringer som knyttes til prosjektet av byggenæringens kunder. Poenget er "å gjøre de riktige tingene”, slik at prosjektets verdi for kunden, dvs prosjekteier og hans brukere, blir størst mulig. Fokus på ytre effektivitet vil si å se prosjektet utenfra, som middel til verdiskaping på kundens premisser. + / - VERDI FOR KUNDEN FELLES INTERESSER - OG MOTSTRIDENDE...

17 noen hovedpoenger .. krav om fleksibilitet begrunnes med økt ytre effektivitet ytre effektivitet avhenger også av indre effektivitet fleksibilitet gir økt verdi, men økte kostnader i byggeprosessen både produkt, prosess og organisasjon kan tilrettelegges for økt fleksibilitet strategier for økt ytre effektivitet bør også omfatte redusert behov for endringer kostnadskonsekvensene av endringer i gjennomføringsfasen kan være uoverskuelige med kostnadskatastrofer blir enhver økning i behovsdekningen meningsløs

18 KOSTNADSKATASTROFENS ANATOMI
USIKKERHET AKKUMULERTE KOSTNADER KOSTNADSKATASTROFENS ANATOMI ENDRINGER DR. ING. PER T. EIKELAND


Laste ned ppt "Av Per T. Eikeland per.eikeland@pte.no Fleksibilitet og handlingsrom – konflikten mellom ytre og indre effektivitet av Per T. Eikeland per.eikeland@pte.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google