Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan for markedssatsing: <sett inn navn på markedssatsing>

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan for markedssatsing: <sett inn navn på markedssatsing>"— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan for markedssatsing: <sett inn navn på markedssatsing>
Dato:

2 Planens grunnintensjon
Denne planen skal Gi en overordnet oversikt over de drivende elementene innen markedssatsingen Stake ut kursen for totaliteten av satsingen Sette noen mål som Denne planen skal ikke Fokusere på spesifikke underleveranser Vise detaljerte tiltak for spesifikke produkter eller tjenester TIPS: I ’Notes’ seksjonen på flere av slidesene vil du finne tips, linker og nærmere instruksjoner om hva som bør fylles inn

3 Strategisk planleggingsprosess Oversikt over underkategorier
Strategisk planleggingsprosess Oversikt over underkategorier 1. Misjon Misjonen for markedssatsingen skal være utformet slik at den beskriver hvordan man vil nå visjonen/forretningsideen. Den bør ikke være for lang og skal helst beskrive hvordan man kan komme nærmere visjonen. Den må være fremtidsrettet, og fokusere på et felles mål. Den skal inneholde hva dere gjør, hvem dere gjør det for, deres kompetanse og hva dere vil oppnå. 2. Situasjons-analyse Situasjonsanalysen danner et bilde av hvordan dere er rustet til å gjennomføre misjonen. Kanskje må dere skaffe flere ressurser på et område dere er svake på, eller er det områder dere er særdeles sterke på? Analysen har to ulike fokus. Interne forhold som er Styrker og Svakheter og eksterne forhold, Utfordringer og Muligheter. 3. Mål og objektiver Målsetningene trenger ikke være helt konkrete, de er mer som små visjoner innen hver sitt område. Objektivene derimot skal være konkrete planer for hva som skal gjøres for å oppnå målsetningen. Planen er inndelt i fem kategorier, som bør gjøres i denne rekkefølgen. 4. Handlingsplan Objektivene laget i forrige steg skal settes ut i livet og for det trenger man en handlingsplan. Den bør være mest mulig konkret og skal inneholde navn på aktuelle kunder/ evt. kontaktpersoner, osv. I tillegg bør den inneholde hvem som har ansvar for å jobbe med de ulike sakene. 5. Fremdriftsplan For at arbeidet skal gå fremover er det viktig å ha satt seg mål i form av når man skal ha oppnådd noe. Målene i fremdriftsplanen skal være mest mulig realistiske slik at man klarer dem. Denne bør og inneholde hvem som skal ha ansvar for at de ulike fremdriftsmålene nås. Det er viktig å kartlegge hvorvidt arbeidet med ett objektiv er avhengig av at andre er ferdig. Dette vil stille krav til når disse objektivene må være ferdig.

4 1. misjon Definisjon av hva som er markedssatsingens ’oppgave’
Definisjon av hva som er markedssatsingens ’oppgave’ 1. misjon

5 Misjon for markedssatsingen
1. Misjon 2. Situasjons-analyse 3. Mål og objektiver 4. Handlingsplan 5. Fremdriftsplan Misjon for markedssatsingen Hva vi gjør <Definer kjernen av vår leveranse og hvilke evt. underkategorier dette gjelder for> Hvem vi gjør det for <Definer målgrupper av kunder> Vår kompetanse <Definer hvordan vi skiller oss ut blant andre tilbydere> Hva vi vil oppnå <Definer målet for markedssatsingen> TIPS: Gjør et førsteskudd på misjonen før du begynner strategiarbeidet. Misjonen bør revurderes etter at planen er komplett.

6 Evaluering av situasjonen internt og eksternt 2. analyse

7 Oversikt over kompetanse i selskapet
1. Misjon 2. Situasjons-analyse 3. Mål og objektiver 4. Handlingsplan 5. Fremdriftsplan Oversikt over kompetanse i selskapet INTERNT <List opp hvilke produkter/tjenester selskapet tilbyr innen denne satsingen. Viktig å fange totaliteten av hva som tilbys>

8 Omsetning for satsingen
1. Misjon 2. Situasjons-analyse 3. Mål og objektiver 4. Handlingsplan 5. Fremdriftsplan Omsetning for satsingen INTERNT Om ikke ’rene’ tall kan dras ut over tidligere omsetning - lag et estimat Total omsetning: xx NOK

9 Markedsbehov Kartlegg behov i markedet
1. Misjon 2. Situasjons-analyse 3. Mål og objektiver 4. Handlingsplan 5. Fremdriftsplan Markedsbehov EKSTERNT Kartlegg behov i markedet Hva er det markedet etterspør? Hvorfor er det behov for det vi har å tilby?

10 Bransjeoversikt Kartlegg trender i markedet
1. Misjon 2. Situasjons-analyse 3. Mål og objektiver 4. Handlingsplan 5. Fremdriftsplan Bransjeoversikt EKSTERNT Kartlegg trender i markedet Er det noe som er under utvikling eller endring som gjør at markedssatsingen blir påvirket? Teknologiske? Politiske? Samfunnsmessige? Økonomiske? Aktørenes egne handlinger? Hvorfor er lønnsomheten som den er i bransjen? TIPS: Kilder: - Bransjeorganisasjoner - hvem er involvert hvor? Har de et ressursarkiv på nettet, evt? Noe info om faglige samlinger, og hvem som deltar? - Encyclopedia of Associations: - Finansanalytikere: er det noen som har gitt ut rapporter om bransjen eller de store aktørene i det siste? Selg/kjøpsanbefalinger for store aktørers aksjer? - Sjekk - - Eller analytikernes egne nettsider - oversikt over noen analytikere finner du her: - Media: fagtidsskrifter, næringslivspresse - Statistisk sentralbyrå: Her er noen kilder som er mer internasjonale - kan være nyttige: - (en del av artiklene krever abonnement) - - -

11 Bransjeanalyse (Denne kan brukes for å kartlegge bransjen ytterligere)
1. Misjon 2. Situasjons-analyse 3. Mål og objektiver 4. Handlingsplan 5. Fremdriftsplan Bransjeanalyse (Denne kan brukes for å kartlegge bransjen ytterligere) EKSTERNT Legg inn dine punkter her FAREN FOR NYETABLERINGER Legg inn dine punkter her Legg inn dine punkter her LEVERANDØRENES FORHANDLINGSMAKT RIVALISERING PÅ KONKURRANSEARENAEN KUNDENES FORHANDLINGSMAKT Legg inn dine punkter her For mer utfyllende tips om hvordan bruke denne modellen - se Bransjegrenser: Å identifisere de(n) relevante konkurransearena(er) er første steg i en konkurranseanalyse – Ta aldri eksisterende bransjegrenser for gitt – Det fins ingen objektive bransjedefinisjoner, bare mer eller mindre hensiktsmessige – Teknologi, produkter, kunder, innsatsfaktorer, aktiviteter, etc. – Normalt anbefales det å ta utgangspunkt i produktenes substituerbarhet; nære substitutter => samme bransje Fem krefter som bestemmer bransjens attraktivitet: Grad av rivalisering mellom aktørene: Konkurransestruktur: Fra fragmentert til monopol • Etterspørselsforhold: Vekst, stagnasjon eller nedgang • Produkt/tjenestedifferensiering: Fra “commodity” (perfekt substituerbart) til ... • Avviklingshindre: økonomiske, strategiske og emosjonelle Faren for nyetableringer Et spørsmål om etableringsbarrierer, som bla. bestemmes av – Merkelojalitet: Preferanser / behov, byttekostnader – Absolutte kostnadsfortrinn: beskyttet teknologi, f.eks. patenter, know-how, tilgang på knappe ressurser, f.eks lokalisering – Politiske reguleringer: f.eks konsesjoner, teknologistandarder Etableringshindre er av fundamental betydning for en bransjens attraktivitet: Uten etableringsbarrierer vil ingen bransjer (eller posisjoner innenfor bransjer) kunne opprettholde en avkastning over økonomiens gjennomsnitt - uansett hvor svake (dvs. fordelaktige) de andre konkurransekreftene er. Etableringsbarrierenes størrelse avhenger av inntrengernes eksisterende ressurser. 3. Kundenes forhandlingsmakt Kundenes forhandlingsmakt øker når – de er få og store og vi er mange og små – de kjøper store kvanta – deres byttekostnader er lave og våre byttekostnader er høye – de har evne til å integrere bakover – de har innsikt i våre produkter og verdikjeder – de har tilgang på substitutter til våre produkter 4. Leverandørenes forhandlingsmakt Leverandørenes forhandlingsmakt øker når – produktet er viktig for oss og vi har få substitutter – vi ikke er en viktig kunde for leverandøren – vi har høye og leverandøren har lave byttekostnader – leverandøren kan integrere forover og vi har liten mulighet til å integrere bakover 5. Substitusjonstrussel Substitusjonstrusselen er stor når – kundenes byttekostnader er lave – substituttenes verdi for kundene i forhold til pris er høy – kjøpernes tilbøyelighet til å substituere (proaktivt søk etter alternativer) er stor Blant substitutter bør man inkludere – produkter som i dag ikke er konkurransedyktige, men som kan komme til å bli det – produkter som i dag ikke eksisterer, men som kan komme til å bli utviklet Legg inn dine punkter her TRUSSELEN FRA SUBSTITUTTER

12 1. Misjon 2. Situasjons-analyse 3. Mål og objektiver 4. Handlingsplan 5. Fremdriftsplan Konkurrentanalyse EKSTERNT Hvilke konkurrenter leverer de samme produktene/tjenestene som oss? <Sett inn konkrete firma og merkenavn> Har de noen fordeler? <Eksempler: de vinner store avtaler fordi… etc> Er det noen som leverer tjenester/produkter utenom våre direkte konkurrenter som indirekte konkurrerer med oss (substitutter)? <Eksempler: gode entreprenører gjør at de kan hoppe over vårt ledd… etc> TIPS: - Sjekk nettsidene til aktørene - det bør være en-til-en iht deres satsingsområder - Finnes det noen ’bransjeguruer’, internt eller eksternt som ’alltid’ vet hva som skjer i bransjen? - Program/agenda/titler på presentasjoner fra tidligere og kommende bransjearrangementer - Bransjeorganisasjoner - hvem er involvert hvor? Har de et ressursarkiv på nettet, evt? Noe info om faglige samlinger, og hvem som deltar?

13 SWOT analyse POSITIVT NEGATIVT STYRKER (S) SVAKHETER (W)
1. Misjon 2. Situasjons-analyse 3. Mål og objektiver 4. Handlingsplan 5. Fremdriftsplan SWOT analyse EKSTERNT POSITIVT NEGATIVT STYRKER (S) Legg inn dine punkter her Legg inn dine punkter her SVAKHETER (W) INTERNE FAKTORER Legg inn dine punkter her MULIGHETER (O) TRUSLER (T) Legg inn dine punkter her SWOT er et effektivt verktøy for å få en rask oversikt over et prosjekt eller forretningsmulighets strategiske posisjon. De fire bokstavene "SWOT" representerer forbokstaven i de engelske ordene Strength, Weaknesses, Opportunities, og Threats som betyr styrker, svakheter, muligheter og trusler på norsk. Det innebærer angivelse av formålet med virksomhetens mulighet eller prosjektet og identifisere de interne og eksterne faktorer som er gunstige og ugunstige for å oppnå dette målet. S Styrker: attributter på personen eller selskapet som er nyttige for å oppnå målsetningen(e) W Svakheter: attributter på personen eller selskapet som er skadelige for å nå målet/ene O Muligheter: ytre forhold som er nyttige for å oppnå målsetningen(e) T Trusler: ytre forhold som kan gjøre skade på objektivet/-ene EKSTERNE FAKTORER

14 Nåværende bransjeevaluering og vår posisjon
1. Misjon 2. Situasjons-analyse 3. Mål og objektiver 4. Handlingsplan 5. Fremdriftsplan Nåværende bransjeevaluering og vår posisjon EKSTERNT VÅR POSISJON INNEN MARKEDSSATSINGEN Sterk Medium Svak ATTRAKTIVITETEN TIL MARKEDSSATSINGEN Vår posisjon: Plasser hvilken rute du mener vi er i i dag per underkategori som definert i kategoriseringen. Attraktiviteten til markedsområdet: Er det bevegelser på gang som tilsier at vi bør satse, fortsette i samme modus, eller nedskalere?

15 1. Misjon 2. Situasjons-analyse 3. Mål og objektiver 4. Handlingsplan 5. Fremdriftsplan Oppsummering av analysen Vår ønskede posisjon: strategiske valg - hvordan har/får vi fordeler? EKSTERNT <Definer vår posisjon: hva vi skal satse på og hvordan vi skiller oss/skal skille oss ut blant andre tilbydere> Valg av generisk strategi Kostnadslederskap: når man kan levere samme vare som sine konkurrenter, men til lavere pris eller Differensiering: når man leverer fordeler som er bedre enn konkurrentene kan tilby Konkurranseparametre Eksempler: Pris, innovasjon, markedsføring, aggressivitet, punktlighet, relasjonsbygging, kvalitet, service, tilgjengelighet , osv. Konkurranseanalysen har også konsekvenser for enkeltbedrifters tilpasning • Bedrifter kan fokusere sine strategiske anstrengelser ift. den mest alvorlige av konkurransekreftene • Konkurransekreftene varierer innad i bransjen, og bedrifter kan søke posisjoner der konkurransekreftene er svakest Det kan være like fornuftig å identifisere posisjoner der bedriften har unike forutsetninger for å motstå konkurransekreftene • Konkurranseanalysen handler om egenskaper ved omgivelsene og sier ingenting om hvordan egenskaper ved bedriften bør påvirke strategiske valg MERK! Ved valg av generisk strategi MÅ man velge mellom de to retningene - man kan ikke gjøre begge deler. Strategien skal skape bedre verdi for kunder og høyere profitt for en selv.

16 Mål = små visjoner Objektiver = konkrete planer
3. Mål og objektiver

17 Mål Små visjoner Vi skal oppnå/bli….. Omsetningsmål Prisstrategi
1. Misjon 2. Situasjons-analyse 3. Mål og objektiver 4. Handlingsplan 5. Fremdriftsplan Mål Små visjoner Vi skal oppnå/bli….. <sett inn mål nr. 1> eks: Vi skal bli verdensledende på… <sett inn mål nr. 2> Etc.. Omsetningsmål Neste år: Om 5 år: Prisstrategi Nåværende pris: Ønsket pris: Målene skal gjenspeile hva vi jobber for å oppnå Ved å gjøre følgende…

18 Objektiver Konkrete planer
1. Misjon 2. Situasjons-analyse 3. Mål og objektiver 4. Handlingsplan 5. Fremdriftsplan Objektiver Konkrete planer <Identifiser konkrete planer som styrker vår posisjon innen markedssatsingen> Eksempler: Bygge opp ny kompetansen innen… ved oppkjøp/intern utvikling av nye verktøy, etc Vannkraft: Gå inn i nye markeder i det sørlige Asia, etc Etc.

19 Kartlegg de første tiltak
4. handlingsplan

20 Markedsføringstiltak
1. Misjon 2. Situasjons-analyse 3. Mål og objektiver 4. Handlingsplan 5. Fremdriftsplan Markedsføringstiltak Markedsføringsbudsjett 20xx: xx NOK <Sett inn hovedtiltakene - eksempler under> Arrangementer Eksterne: <eksterne arrangementer der vi ønsker å delta med stand og/eller presentasjon> Egne: <egne arrangementer der vi inviterer kunder og samarbeidspartnere> Reklame Annonsering i publikasjoner: Generelle: <sett inn hvilke> Fagtidsskrifter: <sett inn hvilke> Web: <sett inn hvilke> Utendørs reklame Hvor? Annet <Sett inn evt andre typer markedsføringstiltak - som PR, skriving av white papers, nyhetsbrev, etc>

21 Salgstiltak Mersalg/relasjonsbygging Nysalg
1. Misjon 2. Situasjons-analyse 3. Mål og objektiver 4. Handlingsplan 5. Fremdriftsplan Salgstiltak Mersalg/relasjonsbygging Målgrupper: Eksisterende kunder og samarbeidspartnere Tiltak: <Sett inn hovedtiltakene> Nysalg Målgrupper: Nye kunder, markeder, etc

22 Kartlegg tidspunktet for de første tiltak
5. fremdriftsplan

23 1. Misjon 2. Situasjons-analyse 3. Mål og objektiver 4. Handlingsplan 5. Fremdriftsplan Fremdriftsplan <Sett inn oversikt med datoer som dekker de viktigste hovedpunktene>


Laste ned ppt "Plan for markedssatsing: <sett inn navn på markedssatsing>"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google